Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kılavuzu terminolojiyi öğrenmek adına önemli bir başvuru kaynağı.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu

Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte ve hızla kullanılmaya başlanmaktadır. Günümüzün hızla gelişen teknolojisi sayesinde haberleşme imkânları da büyük oranda değişmiş ve gelişmiştir. Bu hızlı değişim ve gelişme doğal olarak sadece haberleşme imkânlarını değil, aynı zamanda Türkçemizde kullanılan terim ve tanımları da büyük ölçüde değiştirmiş ve ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kullanılan yabancı kaynaklı terimler hayatımızda çok sık kullanılır hale gelmiştir.

“Dilin kaderi, halkın kaderidir” şeklindeki Kırgız atasözünden hareketle, Türkçemizin sadece hazırlanan bu kılavuzla sınırlı kalması amaçlanmamakta aynı zamanda gerek okullarımızda ve gerekse de görsel ve yazılı basında imkânlar ölçüsünde her alanda kullanılması arzulanmaktadır.

Bu ilkeden hareketle, günümüzde Türkçemizde yaşanmakta olan bu dil karmaşalığını, en azından bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kullanılan terimlerde bir ölçüde azaltabilmek amacıyla BTK bünyesinde bir çalışma yapılmış ve aynı zamanda telekomünikasyon alanında karşılaşılan teknik terimlerin yanında hukuki, ekonomik terimlere de yer verilmiştir. Bu çalışma sonucunda halen kullanılmakta olan ve kullanılması düşünülen yabancı kaynaklı bilgi ve iletişim terimlerinin Türkçe karşılıklarının tanımlanması, yapılacak yazışma ve çalışmalarda ortak dil ve terimlerin kullanılması ve anlam bütünlüğünün sağlanması hedeflenerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu (BTTK) hazırlanmıştır.

Gerek teknolojinin ve gerekse de dildeki terimlerin değişmesi dikkate alınarak Kılavuzda bulunan terim ve tanımlarda da doğal olarak güncelleme yapılması gerekeceğinden, veri tabanında yer alması gerektiğini düşündüğünüz terimlerin ve görüş ve önerilerinizin göz önüne alınmasını teminen kilavuz@btk.gov.tr adresine gönderilmesi bu çalışmanın geliştirilmesi, genişletilmesi ve güncellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, yabancı kaynaklı bilgi ve iletişim teknolojileri terimlerine Türkçe karşılıkların bulunması ve ortak bir dilin oluşturulması katılımcı bir çalışmayla yürütülecektir.

Katkı ve görüşleriniz için teşekkür ederiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

800 service800’lü hizmetler
8‐level vestigial sideband (8VSB)8‐seviyeli artık yanbant
a company that  makes everything (ACME)herşeyi yapan şirket
a generalized attack detection modelgenel bir saldırı algılama (tespit) modeli
abandoned calliptal edilen arama, kayıp çağrı
abandoned connectionkesilmiş bağlantı
abbreviated alertkısaltılmış uyarı, kısa ikaz
abbreviated dialingkısaltılmış arama, kısa arama
abbreviated dialing numberkısaltılmış telefon numaraları
above the line costshat maliyetlerinin üstünde
absent subscriber serviceabone hizmetinin olmaması
absolute datamutlak veri
absolute delaymutlak gecikme
absolute gainmutlak kazanç
absolute hyperlinkmutlak ortam ötesi bağ
absolute positioningtam (net) (kesin) konumlandırma
absolute sector addressmutlak sektör adresi
absorbing clampsoğurucu kıskaç devresi
absorptionemilim, soğurma
absorption bandsoğurma bandı
absorption coefficientsoğurma katsayısı
absorption losssoğurma kaybı
absorption modulationsoğurma modülasyonu
absorption spectrumsoğurma spektrumu
abstract data type (ADT)soyut veri türü
abstract executiveyönetici özeti
abuse of dominant positionhakim durumun kötüye kullanılması
accelerated  graphics port (AGP)hızlı grafik kapısı
acceleration of convergenceyakınsamanın hızlandırılması
acceleratorhızlandıran
accelerator model of investmentyatırımın hızlandıran modeli
acceptable use policy (AUP)makul kullanım politikası
acceptance anglegeliş açısı
acceptance conekabul konisi
acceptance patternkabul numunesi
acceptance testkabul testi
acceptance trialkabul denemesi
access armerişim kolu
access attempterişim denemesi
access barredengellenmiş erişim
access category‐bacKground (AC‐BK)arka plan erişim sınıfı
access category‐best effort (AC‐BE)en iyi erişim sınıfı
access category‐VIdeo (AC‐VI)görüntü erişim sınıfı
access category‐voice (AC‐VO)ses erişim sınıfı
access channelerişim kanalı
access channel messageerişim kanalı mesajı
access channel message capsuleerişim kanalı mesaj kapsülü
access channel preambleerişim kanalı ön işareti
access channel request messageerişim kanalı talep mesajı
access channel response messageerişim kanalı cevap mesajı
access channel sloterişim kanalı zaman dilimi
access chargeerişim ücreti
access codeerişim kodu
access concentratorerişim yoğunlaştırıcı
access contentionerişim çatışması
access controlerişim denetimi
access control entryerişim denetleme girişi
access control listerişim denetim listesi
access control list (ACL)erişim denetim listesi
access control methodserişim denetleme yöntemleri
access deficiterişim eksikliği, erişim açığı
access deficit chargeerişim açığı ücreti
access deficit contribution (ADC)erişim eksiklik katkısı
access directiveerişim directifi
access directiveerişim direktifi
access failureerişim hatası
access gateway (AGW )erişim ağ geçiti
access lineerişim hattı
access market evolutionerişim pazarı gelişimi
access methoderişim yöntemi
access networkerişim şebekesi
access nodeerişim düğümü
access originatorerişim başlatıcısı
access perioderişim dönemi
access phaseerişim safhası
access point (AP)erişim noktası
access privilegeerişim ayrıcalığı, erişim önceliği
access probeerişim probu
access probe output powererişim probu çıkış gücü
access probe sequenceerişim prob dizisi
access providererişim sağlayıcı
access recorderişim kaydı
access registration point (ARP)erişim kayıt noktası
access requesterişim talebi
access righterişim hakkı
access servererişim sunucusu
access service network (ASN)erişim hizmet ağı
access sharingerişim paylaşımı
access switch router (ASR )erişim anahtar yönlendiricisi
access tandemerişim düzgeçişi
access timeerişim zamanı
access trafficerişim trafiği
access violationerişim ihlali
access‐denial timeerişim reddetme zamanı
access‐resource and admission control
function (A‐RACF)
erişim‐kaynak ve kabul denetim fonksiyonu
accorded advantagestanınan avantajlar
account card calling (ACC)kart hesabı üzerinden arama, kredi kartlı arama
account codehesap kodu
account historyhesap geçmişi
accounting seperationhesap ayrımı
accreditationonay belgesi
accredited course provider (ACP)onaylı hat sağlayıcı
accrual accountinggerçekleşme esasına dayanan muhasebe
accrual factorgerçekleşme faktörü
accumulatorakümülatör
accuracydoğruluk
accuracy of measurementölçümün hassasiyeti
accuracy ratinghassasiyet derecesi
acknowledged information transfer service
(AITS)
onaylanmış bilgi aktarma hizmeti
acknowledgement delay periodalındı bilgisi gecikme süresi
acknowledgement signal (ACK)alındı işareti
acknowledgement signal unitonay işaret birimi
acoustic couplerakustik bağlayıcı
acoustic coupler modemakustik bağlayıcı modem
acoustic couplingakustik bağlama, akustik kuplaj
acoustic echo canceller (AEC)akustik yankı giderici
acoustic pulse recognitionakustik darbe tanıma
acoustic signal processingakustik işaret işleme
acoustical intrusionakustik müdahale
acoustical line‐of‐sightakustik görüş hattı
acoustical privacyakustik mahremiyet
acquis CommunautaireTopluluk müktesebatı
acquisition and tracking orderwireveri edinim ve izleme talep hattı (teli)
acquisition functionveri edinme işlevi
acquisition indicator channelveri edinim gösterge kanalı
acquisition of signal (AOS)işaretin kazanımı
acquisition of technology and knowledgeteknoloji ve bilginin kazanılması
action potentialişlem potansiyeli
active applicationaktif uygulama
active cableaktif kablo
active componentaktif bileşen
active converteraktif dönüştürücü
active gatewayaktif ağ geçidi
active hubaktif bağlantı kutusu
active labour market programsaktif  iş gücü piyasası programları
active nodeaktif düğüm noktası
active nutation damping system (ANDS)aktif salınım sönümleme sistemi
active picture periodetkin resim süresi
active satelliteaktif uydu
active sensoraktif algılayıcı
active tagaktif elektronik etiket
active transduceraktif dönüştürücü
active video lineaktif görüntü satırı
active wiretappingizinsiz aktif dinleme
activity detectionaktiflik/etkinlik algılama
activity detection (AD)aktif algılama
actual aggragate demandfiili toplam talep
actual collective consumptiongerçek toplu tüketim
actual competitorfiili rakip, fiili rekabetçi
actual price indexmevcut/fiili fiyat göstergesi
actual social contributionsgerçek sosyal katılım (katkı)
ad click rateilan tıklanma oranı
ad content service (ACS)içerik servisi
ad hoc alliancegeçici ittifak
ad hoc connectiongeçici bağlantı
ad hoc networkgeçici ağ
adapterbağdaştırıcı
adaptive antenna system (AAS)uyumlu anten sistemi
adaptive coding and modulation (ACM )uyumlu kodlama ve modülasyon
adaptive dialinguyarlamalı çevirme
adaptive differential pulse code modulation
(ADPCM)
uyarlamalı diferansiyel darbe kodlu modülasyon
adaptive equalizationuyarlamalı denkleştirme
adaptive equalizeruyarlamalı denkleştirici
adaptive multi rateuyarlamalı çoklu hız
adaptive predictive coding (APC)uyarlamalı öngörücü kodlama
adaptive routinguyarlamalı yönlendirme
adaptive transform coder 3 (AC3)uyumlu çevirim kodlaması 3
adaptive transmission protocol (ATP)uyumlu iletim protokolü
add/drop multiplexing (ADM)ekleme/çıkarma çoklayıcı
added biteklenen (eklemeli) bit, ilave bit
adder‐subtractertoplayıcı‐çıkartıcı
additional estimatesilave tahminler
additional facilitiesilave olanaklar, ilave kolaylıklar
additional featuresilave özellikler
additional network functionilave şebeke fonksiyonu
additive white Gauss noise (AWGN)toplamalı beyaz Gauss gürültüsü
add‐on businessilave iş
add‐on conferenceilave konferans
addressadres
address administrationadres yönetimi
address arithmeticadres aritmetiği
address busadres veri yolu
address constantadres sabiti
address conversionadres dönüştürme
address decoderadres çözücü
address fieldadres alanı
address filteringadres süzgeçleme
address formatadres biçimi
address generationadres üretimi, adres oluşturma
address groupadres grubu
address incomplete signaladres eksik işareti
address listadres listesi
address maskadresi maskeleme, adresi gizleme, adres maskesi
address message sequencingadres mesaj sıralaması
address modificationadres değiştirme
address registeradres kütüğü
address resolutionadres çözümleme
address resolution protocol (ARP)adres çözünürlük protokolü
address separatoradres ayırıcısı, adres ayracı
address spaceadres uzayı
address spoofingadres aldatması
address translationadres dönüştürme
addressabilityadreslenebilirlik
addressableadreslenebilir
addressable horizontal (vertical) positionadreslenebilen yatay (dikey) konum
addressable memoryadreslenebilir bellek
addressable pointadreslenebilir nokta
addressable pollable terminalsadreslenebilir taranabilir uçbirimler
addresseeadreslenen, alıcı
address‐indicating group (AIG)adres gösterim grubu
addressingadresleme
addressing exceptionadresleme istisnası
addressing fieldadresleme alanı
addressing formatadresleme biçimi
addressing modeadresleme biçimi
adjacent and alternate channel desensitizationkomşu ve bir sonraki kanal hassasiyet azalması
adjacent band selectivityyan bant seçiciliği
adjacent channel interference (ACI)yan kanal girişimi
adjacent channel interference sensitivityyan kanal girişim hassasiyeti
adjacent channel leakage ratio (ACLR)yan kanal sızıntı oranı
adjacent channel poweryan kanal gücü
adjacent channel selectivityyan kanal seçiciliği
adjacent channel selectivity ‐ in bandyan kanal seçiciliği ‐ bant içi
adjacent collocationortak kullanılan bant, ardışık düzenleme
adjacent domainskomşu alanlar
adjusted ring lengthayarlanmış halka uzunluğu
administrative arrangementsidari düzenlemeler
administrative data processingyönetsel veri işleme
administrative domainyönetim alanı
administrative fineidari para cezası
administrative frequency management system
(AFMS)
idari frekans yönetim sistemi
administrative pricingidari fiyatlandırma
administrative sanctionidari yaptırım
administratoryönetici
advance communication experimentileri haberleşme deneyi
advanced access content system (AACS)gelişmiş erişimli içerik sistemi
advanced audio codec/coding (AAC)gelişmiş ses kodlayıcı
advanced common application platform
(ACAP)
gelişmiş ortak uygulama platformu
advanced communications function (ACF)ileri iletişim işlevi
advanced communications technologies and
services (ACTS)
ileri haberleşme teknolojileri ve hizmetleri
advanced communications technology satellite
(ACTS)
ileri haberleşme teknoloji uydusu
advanced configuration and power interfaceileri kurulum ve güç arayüzü
advanced connectionileri bağlantı
advanced data communication control
procedures (ADCCP)
ileri veri haberleşmesi denetim işlemleri
advanced data communications control
protocol (ADCCP)
ileri veri haberleşmesi denetim protokolü
advanced encryption standard (AES)ileri şifreleme standardı
advanced intelligent networksileri akıllı şebekeler
advanced marketgelişmiş piyasa
advanced mobile phone service (AMPS)ileri mobil telefon hizmeti
advanced mobile phone system (AMPS)ileri mobil telefon sistemi
advanced peer to peer communication (APPC)eşler arası ileri iletişim
advanced peer to peer networking (APPN)eşler arası ileri ağ oluşturma
advanced program‐to‐program
communication (APPC)
programlar arası ileri iletişim
Advanced Research Projects Agency (ARPA)İleri Seviye Araştırma Projeleri Kurumu
advanced set‐top box (ASTB)gelişmiş set‐üstü‐kutusu
advanced shipping notice (ASN)ayrıntılı gönderme notu
advanced stream redirector (ASX )gelişmiş sürekli yeniden yönlendirici
advanced streaming format (ASF )gelişmiş akış biçimi
advanced systems format (ASF )gelişmiş sistem biçimi
advanced technology (AT )ileri teknoloji, gelişmiş teknoloji
advanced television systems committee (ATSC)gelişmiş televizyon sistem komitesi
advanced time division multiple access
(ATDMA)
gelişmiş zaman bölmeli çoklu erişim
advanced TV (ATV)gelişmiş TV
advanced usersgelişmiş kullanıcılar
advanced video coding (AVC)gelişmiş video kodlaması
advanced video interface (AVI)gelişmiş video arayüzü
advanced wireless services (AWS )gelişmiş kablosuz hizmet
advice of chargeödeme ihbarı, ücretin bildirilmesi
advisory committee on advance television
service (ACATS)
ileri televizyon hizmetleri danışma komitesi
aerodynamicsaerodinamik
aeronautical administrative communication
(AAC)
hava idari haberleşmesi
aeronautical fixed service (AFS)hava sabit  hizmeti
aeronautical fixed stationhava sabit istasyonu
aeronautical fixed telecommunication network
(AFTN)
hava sabit telekomünikasyon şebekesi
aeronautical mobile satellite system (AMSS)hava mobil uydu sistemi
aeronautical mobile servicehava mobil hizmeti
aeronautical radio navigation servicehava seyrüsefer hizmeti
aeronautical telecommunication networkhava telekomünikasyon şebekesi
affiliatebağlı unsur, ortaklık
affordible priceuygun fiyat
agenda itemgündem maddesi (konusu)
aggregate consumption and savingtoplam tüketim ve tasarruf
aggregate delivery reject timer (ADJT)toplam teslimat reddetme zamanlayıcısı
aggregate delivery response timer (ADT)toplam teslimat cevap zamanlayıcısı
aggregate delivery retry timer (ADRT)toplam teslimat tekrar deneme zamanlayıcısı
aggregate demand curvetoplam talep eğrisi
aggregate input ratetoplam giriş oranı
aggregate line speedtoplam hat hızı
aggregate request reject timer (ARJT)toplam talep reddetme zamanlayıcısı
aggregate request response timer (ART)toplam talep cevap zamanlayıcısı
aggregate request retry timer (ARRT)toplam talep tekrar deneme zamanlayıcısı
aggregated MAC (media access control)
protocol data unit (A‐MPDU)
ortam erişim kontrolu protokol veri ünitesi
aggregatortoplayıcı
agingyaşlandırma
agreement on basic telecommunicationstemel telekomünikasyon antlaşması
air dateyayın tarihi
air interface protocolhava arayüz protokolü
air interfacehava arayüzü
air navigation servicehava seyrüsefer hizmeti
air portablehavadan taşınabilir
air pressurization cablegaz kontrollü kablo, gaz basınçlı kablo
air route surveillance radarhava yolu gözetleme radarı
air soundinghava sondası
air surveillance radar (ASR)hava keşif radarı
air traffic service (ATS)hava trafik hizmeti
air traffic service communication (ATSC)hava trafik hizmeti haberleşmesi
airborne remote sensing (ARS)havadan algılama
aircraft earth station (AES)hava aracı yer istasyonu
aircraft emergency frequency (AEF)hava aracı acil durum frekansı
airdrome control station (ACS)hava radar denetim istasyonu
air‐ground radiotelephone servicehava‐yer radyotelefon hizmeti
air‐ground worldwide communications systemhava‐yer dünya çapında haberleşme sistemi
airline mileagehavayolu ile yapılan mesafe
airtimeyayın süresi
air‐to‐airhavadan havaya
alarm indication signal (AIS)alarm bildirme işareti
aldus freehandbir grafik tasarım programı (tescilli marka)
aldus pagemakermasaüstü yayıncılık programlarindan biri (tescilli marka)
alert phaseikaz evresi
alert valueikaz değeri
algebraic expressioncebirsel ifade
aliastakma ad
alias network addressöteki ağ adresi
aliasingörtüşme
alien port adapteryabancı (harici) kapı adaptörü
aligned bundlehizalanmış optik lif demeti
aligninghizalama
all authoritytam yetki
all glass fibretamamen cam lif
all paths busy signaltüm hatlar meşgul sesi
all silica fibretamamen silisyum lif
all trunks busy (ATB)tüm tranklar meşgul
all‐glass fibertamamen cam lif
Alliance For Telecommunications Industry
Solutions
Telekomünikasyon Endüstri Çözümleri Birliği
allocatetahsis etmek
allocated costdağıtılmış maliyet
allocationhizmet bazinda tahsis
allocative efficiencytahsise dayalı verim (etkinlik)
allotmentbölgesel bazda tahsis
all‐pass filtertam geçiren süzgeç
all‐pass networktam geçiren ağ
all‐paths busy signaltüm hatlar meşgül işareti
all‐silica fibertamamen silisyumlu lif
alphanumeric dataalfasayısal veri
alpha‐numeric diallingalfa‐nümerik çevirme
alteration of dataveri değişimi
alternate billing service (ABS)alternatif faturalandırma hizmeti
alternate currentalternatif akım
alternate mark inversionalternatif işareti tersine çevirme
alternate providerdeğişim sağlayıcısı
alternate provisioning mode (APM )alternatif şartlandırma modu
alternate space inversionbir sonraki alanın tersine çevrilmesi, ardışık alan çevirme
alternating bit protocol (ABP)değişebilen bit protokolü
alternating current (AC)alternatif akım
alternative fuelsalternative yakıtlar
alternative operatordiğer işletmeci/alternative işletmeci
altitude of the perigeeuydu yörüngesinin yere en yakın olduğu yükseklik
altitude stabilized satelitedavranışı kararlı hale getirilmiş uydu
amateur frequency bandamatör frekans bandı
amateur radioamatör telsiz
amateur serviceamatör hizmet
amateur stationamatör istasyonu
ambient assisted living (AAL)ortam destekli yaşam
ambient intelligence (AmI)ortam zekası
ambient noisedış gürültü
ambient soundortamdaki ses
ambient temperatureortam sıcaklığı, çevre sıcaklığı
amendment of a provisionbir hükümde değişiklik
American National Standards Institute (ANSI)Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
American Standard Code of Information
Interchange (ASCII)
Amerikan bilgi değişimi için standart kodu
American Telephone and Telgraph Corporation
(AT&T)
Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi
American wave gaugeAmerikan dalga ölçüsü
amount in disputeuyuşmazlık bedeli
amplifieryükselteç
amplitude distortiongenlik bozulması
amplitude flatnessgenlik düzgünlüğü
amplitude hitgenlikteki ani artış
amplitude modulation (AM)genlik modülasyonu
amplitude phase shift keying (APSK)genlik faz kaymalı anahtarlama
amplitude shift keyinggenlik kaydırmalı anahtarlama
amplitude sound spectrumgenlik ses spektrumu
analoganalog
analog access channelanalog erişim kanalı
analog channelanalog kanal
analog circuitanalog devre
analog color codeanalog renk kodu
analog computeranalog bilgisayar
analog control channelanalog denetim kanalı
analog dataanalog veri
analog digital convertoranalog sayısal çevirici
analog inputanalog giriş
analog input dataanalog giriş verisi
analog loopbackanalog geri dönüş (döngü)
analog measuring equipmentanalog ölçüm cihazı
analog monitoranalog ekran
analog paging channelanalog çağrı kanalı
analog pinanalog uç
analog plotteranalog çizici
analog protection system (APS)anolog koruma sistemi
analog representationanalog gösterim
analog signalanalog işareti
analog transduceranalog çevirici
analog transmissionanalog iletim
analog triggeranalog tetikleyici
analog videoanalog görüntü
analog voice channelanalog ses kanalı
analog/digitalanalog/sayısal
analog‐to‐digital converteranalog‐sayısal dönüştürücü
analogue private line (APL)analog özel hat
analogue simultaneous voice and data (ASVD)analog eş zamanlı ses ve veri
analogue voice frequency signal portsanalog ses frekans işaret uçları
analyzeranalizör, çözümleyici
anchorbağlama, çapa
ancillary equipmentyardımcı cihaz
anechoic chamberyankısız oda
angle modulationaçı modülasyonu
angle of reflectionyansıma açısı
angular responseaçısal tepki
angular velocityaçısal hız
animated GIFanimasyonlu GIF, hareketli GIF
annual growth ratesyıllık büyüme oranları
annual reportyıllık rapor
annular markdairesel işaret
annunciatortebliğ eden kişi
anolog handoff direction messageanalog hücreler arası aktarım yön mesajı
anomalistic periodsıradışı dönem
anonymizerIP numarasını gizleyen yazılım (tescilli marka)
anonymousanonim, adsız, kimliği bilinmeyen
anonymous FTP serverkimliği bilinmeyen FTP  sunucusu
answer frequencycevap frekansı
answer seize ratio (ASR)cevabı yakalama oranı
answer seizure ratioyakalama‐yanıtlama oranı
answer signalyanıt işareti
answer supervisionyanıt denetimi
answerbackkarşılık vermek
answering machineçağrı yanıtlama makinası
answering serviceçağrı yanıtlama hizmeti
answering tonecevaplama tonu
antenna arrayanten dizilimi
antenna blind coneantenin kör bölgesi
antenna boosteranten yükseltici
antenna control unit (ACU)anten denetim birimi
antenna coupleranten bağlaştırıcısı
antenna cross‐polar discriminationçapraz kutuplu anten ayrımı
antenna dissipative lossanten güç tüketme kaybı
antenna effectanten etkisi
antenna effective areaetkin anten bölgesi
antenna efficiencyanten etkinliği
antenna factoranten faktörü
antenna illuminatoranten yayıcı elemanı
antenna impedanceanten empedansı (özdirenci)
antenna lobeanten kulağı (lobu)
antenna noise temperatureantenin gürültü sıcaklığı
antenna pointing accuracyanten işaretleme doğruluğu
antenna pointing biasanten yönlendirme hatası
antenna polarizationanten polarizasyonu
antenna portanten ucu
antenna radiation patternanten ışıma örüntüsü
anti‐alias filterörtüşme önler süzgeç
anti‐aliasingörtüşme karşıtı, örtüşme önler
anticipated monetary expansionbeklenen parasal genişleme
antireflection coatingyansımasız kaplama
anti‐signkarşıt işaret, iletimin sadece tek bir yönde ve belirli bir anda olmasını
sağlamak için iki yönlü telefon devresinde ses frekansı işaretini önleyen cihaz
antistaticdurağan olmayan, antistatik
anycasther noktaya adresleme
apacheağ sunucusu
aperiodic antennaperiyodik olmayan anten
aperture connectionhüzme teması
aperture distortionhüzme açıklık bozulması
aperture illuminationyüzeysel ışıma
aperture illumination efficiencyyüzeysel ışıma etkinliği
aperture‐to‐medium coupling losshüzme açıklık‐ortam bağlaşım kaybı
apogeeuydu yörüngesinin dünyaya olan en uzak mesafesi
append modeilave kip
appletalkapple şirketi tarafindan bilgisayar ağı için geliştirilmiş protokol grubu
appletalk filing protocolappletalk dosyalama protokolü
appletalk filing protocol (AFP)appletalk dosyalama protokolü
appliance serverküçük cihaz sunucusu, özel sunucu
appliance wiring materialcihaz kablolama malzemesi
application binary interfaceikili arayüz uygulaması
application configuration access protocoluygulama kurulumu erişim protokolü
application data delivery serviceuygulama veri dağıtım hizmeti
application data fileuygulama veri dosyası
application development platformuygulama geliştirme ortamı
application development platformuygulama geliştirme ortamı
application enableruygulama sağlayıcısı
application function (AF)uygulama fonksiyonu
application information table (AIT )uygulama bilgi tablosu
application installationuygulama kurulumu
application launching and embeddinguygulama başlatma ve yerleştirme
application layeruygulama katmanı
application layer gateway (ALG)uygulama katman ağ geçiti
application level event (ALE)uygulama seviyesinde olay
application level gateway (ALG)uygulama seviyesinde geçit
application manager (AM)uygulama yöneticisi
application programmeruygulama programlayıcısı
application programming interface (API)uygulama programlama arayüzü
application proxyuygulama vekili
application server (AS)uygulama sunucusu
application service provider (ASP )uygulama hizmet sağlayıcısı
application sharinguygulama paylaşımı
application specific integrated circuit (ASIC)uygulamaya özgü tümleşik devre
application usageuygulama kullanımı
application windowuygulama penceresi
applicationsuygulamalar
arbitrated loopuzlaşılan ağ
arbitration agreementtahkim sözleşmesi
arbitration casetahkim davası
arbitration clausetahkim şartı
arbitration inter frame space (AIFS)çerçeveler arası karar verme aralığı
arbitration proceduretahkim usulü
architecturemimari, mimari yapı
architecture for voice, video and integrated
data
ses, görüntü ve tümleşik veri mimarisi
area codealan kodu
area of audibilityduyma alanı
argumentbağımsız değişken
arithmetic underflowaritmetik alt akış
armored cablezırhlı kablo
array antennadizilimli anten
arrival sequence access pathgeliş sıralı erişim yolu
artifactyapay
artifical handyapay el
artifical mains networkyapay şebeke ağı
artificial intelligence (AI)yapay zeka
artificial lineyapay iletim hattı
artificial satelliteyapay uydu
artificial transmission lineyapay iletim hattı
ascending nodeartan düğüm, çıkış düğümü
Asia Pasific Telecommunity (APT)Asya  Pasifik Telekomünikasyon Birliği
Asian Broadcasting UnionAsya Yayın Birliği
ask pricesatış fiyatı
aspect ratiogörüntü oranı, en‐boy oranı
assemblemonte etmek
assembly languagemakine dili (bilgisayar)
assembly programAssembly programı
assembly timemontaj zamanı
assets marketaktifler piyasası
assignmentnoktasal tahsis
assistant telecommunication experttelekomünikasyon uzman yardımcısı
assistive technology (AT)yardımcı teknoloji
associated common‐channel signalingilgili ortak kanal işaretleşmesi
association agreementsortaklık anlaşmaları
association of all telecommunication
businessman
tüm telekomünikasyon iş adamları derneği
Association of European Private Cable
Operators (ACPE)
Avrupa Özel Kablo İşletmecileri Birliği
Association Of European Public Telecommunications  Network Operators
(ETNO)
Avrupa Kamu Telekomünikasyon Şebeke İşletmecileri Birliği
associative accessçağrışımlı erişim
associative accessçağrışımla erişim
associative memoryçağrışımlı bellek
associative storageçağrışımsal bellek (saklama), ilişkisel bellek
astable  multivibratorkararsız çoklu devre
astable circuitkararsız devre
asymmetric communication channelasimetrik iletişim kanalı
asymmetric digital subscriber line (ADSL)asimetrik sayısal abone hattı
asymmetric regulationasimetrik düzenleme
asymmetrical controlasimetrik denetim
asynchronous communications systemeş zamansız iletişim sistemi
asynchronous digital interface (ADI)asenkron(senkronsuz) sayısal arayüz
asynchronous modemeş zamansız modem
asynchronous networkeş zamansız ağ
asynchronous serial interface (ASI)senkronsuz seri arayüz
asynchronous terminaleş zamansız uçbirim
asynchronous time division multiple access
(ATDMA)
eş zamansız zaman bölmeli çoklu erişim
asynchronous time division multiple access
(ATDMA)
eş zamansız zaman bölmeli çoklu erişim
asynchronous transfer mode (ATM)eş zamansız iletim kipi
asynchronous transfer mode networkeş zamansız iletim kipli şebeke
asynchronous transmissioneş zamansız iletim
ATM adaptation layer (AAL)ATM uyarlama katmanı
ATM passive optical network (APON)ATM pasif optik ağ
attacheklemek
attached messageekli mesaj
attached resource computer network
(ARCNET)
ekli kaynak bilgisayar ağı
attaching deviceekleme cihazı
attachmentek
attachment group identifier (AGI)ek grup tanımlayıcısı
attachment unit interface  (AUI)eklenti birim arayüzü
attendant access loopkatılımlı erişim döngüsü
attendant conferencekatılımlı konferans
attended operationkatılımlı (operatörlü) işletim
attended stationbakım personelli istasyon
attended timekatılım sağlanan zaman
attenuationzayıflatma, zayıflama
attenuation coefficientzayıflama (zayıflatma) katsayısı
attenuation constantzayıflatma sabiti
attenuation crosstalk ratio (ACR)çapraz konuşmayı zayıflatma oranı
attenuation distortionzayıflatma bozulması
attenuation equalizerzayıflama denkleştiricisi
attenuation losszayıflatma kaybı
attenuation vectorzayıflatma vektörü
attenuation‐limited operationzayıflatması sınırlı çalışma, sınırlı zayıflatma çalışması
attenuator (ATTN)zayıflatıcı
attitude stabilized satelliteyüksekliği kararlı hele getirilmiş uydu
attitude‐stabilized satellitekararlı konumlu uydu, bulunduğu yerden ayrılmadan atalet merkezi
veya ekseni etrafında hareket eden‐yalpalayan uydu
attributenitelik, öz değer
auctioningmüzayede ile satış
audience loyaltyizleyici sadakati
audioses
audio acousticsses yankı bilimi, ses yankılanımı
audio coding revision 3 (AC‐3)ses kodlama yenilemesi
audio configurationses yapılandırması
audio crosspoint moduleses çapraz noktalı modül
audio data rateses veri hızı
audio delayses gecikmesi
audio distorsionses bozulması
audio distribution amplifier (ADA)ses dağıtım yükselticisi
audio driverses sürücüsü
audio frequency responseses frekans tepkisi
audio graphics terminal (AGT)ses grafik uçbirimi
audio harmonic distortionses harmonik bozulması
audio interchange file (AIF)ses değişim dosyası
audio interchange format (AIF)ses değişim biçimi
audio levelses seviyesi
audio mutingses kapama
audio response unitsesli yanıt birimi
audio subcarrierses alt taşıyıcısı
audio tapemanyetik ses bandı, kaset bandı
audio teleconferencinggörüntüsüz telekonferans
audio textses metni
audio trackmüzik parçası
audio transform filterses dönüşüm süzgeci
audio tuning wizardses ayarlama sihirbazı
audio visual terminal (AVT)işitsel görsel uçbirimi
audio/video (A/V)ses/görüntü, ses/video
audiotelFransa’da kullanılan ağ tabanlı mesaj servisi
auditable datadenetlenebilir veri
auditory sensation areadinleyici algılama alanı
authenticationdoğrulama, kimlik denetimi
authentication centre (AC)doğrulama merkezi
authentication header (AH)kimlik doğrulama başlığı
authentication response (AUTHR)doğrulama cevabı
authentication, authorization and accounting
entity (AAA)
doğrulama, yetkilendirme ve hesaplama birimi
authorizationyetkilendirme,yetki
authorization & call routing equipment (ACRE)ızin ve arama yönlendirme cihazı
authorized bandwidthlisanslı bant genişliği
authorized service domain (ASD)lisanslı hizmet alanı
auto area codeotomatik alan kodu
auto correlation functionotomatik düzeltme işlevi
auto index mass storage (AIMS)ses endeksi toplu depolama
auto‐answerotomatik cevaplama
autodialotomatik arama
automated clearinghouseotomatik takas merkezi
automated data mediumotomatik veri ortamı
automated information systems securityotomatik bilgi sistemleri güvenliği
automated maritime telecommunications
system (AMTS)
otomatik deniz telekomünikasyon sistemi
automated tactical command and control
system
otomatik taktik komut ve denetim sistemi
automated teller machine (ATM)otomatik para makinası,bankamatik
automated test environment (ATE)otomatik test ortamı
automated/automatic call distribution (ACD)otomatik çağrı dağıtımı
automatic alternative routing (AAR)otomatik alternatif yönlendirme
automatic call deliveryotomatik çağrı teslimi
automatic call distribution (ACD)otomatik çağrı dağıtımı
automatic call distributorotomatik çağrı dağıtıcısı
automatic call recording (ACR)otomatik çağrı kaydı
automatic call unit (ACU)otomatik arama birimi
automatic call‐back (ACB)otomatik geri arama
automatic changeover switchotomatik değiştirme santralı
automatic dependent surveillanceotomatik bağımlı izleme
automatic document feeder (ADF)otomatik doküman besleyici
automatic face recognition (AFC)otomatik yüz tanıma
automatic fare collection (AFC)otomatik ücret toplama
automatic frequency control (AFC)otomatik frekans denetimi
automatic gain control (AGC)otomatik kazanç denetimi
automatic identificationotomatik tanımlama
automatic identification system (AIS)otomatik tanımlama sistemi
automatic identified outward dialing (AIOD)otomatik tanımlanmış harici arama
automatic image stabilizationotomatik görüntü sabitlemesi
automatic learning center (ALC)otomatik öğrenme merkezi
automatic level control (ALC)otomatik seviye denetimi
automatic link establishment (ALE)otomatik hat tesisi, otomatik hat kurulumu
automatic location informationotomatik konum bilgisi
automatic message accounting (AMA)otomatik mesaj hesabı
automatic number identificationotomatik numara tanımlama
automatic packet recognition and translation
(APART)
otomatik paket tanımlama ve yorumlama
automatic power (AP)otomatik güç
automatic remote reprogramming and
rekeying
otomatik uzaktan yeniden programlama ve yeniden anahtarlama
automatic repeat‐request (ARQ)otomatik tekrar talebi
automatic retryotomatik tekrarlama
automatic ring downotomatik zil susturma
automatic ringdown circuitotomatik zil devresi
automatic ringdown circuitotomatik zil susturma devresi
automatic route selection (ARS)otomatik güzergah seçimi
Automatic Secure Voice Communications
Network (AUTOSEVOCOM)
otomatik güvenli ses haberleşme şebekesi
automatic sequential connectionotomatik ardışık bağlantı
automatic speech recognition (ASR)otomatik ses tanıma
automatic switching systemotomatik anahtarlama sistemi
automatic vehicle identification (AVI)otomatik araç tanımlama
automatic vehicle location (AVL)otomatik araç konum belirleme
Automatic Voice Network (AUTOVON)otomatik ses şebekesi
automatically switched optical network
(ASON)
otomatik anahtarlamalı optik şebeke
automotive navigation systemtaşıt seyrüsefer sistemi
autonomous system (AS)otomatik sistem
auto‐paralel operationotomatik paralel işlem
autoprovisioningotomatik şartlandırma
autoregressive transformationotomatik geri dönüşüm
autoresponderotomatik cevaplandırıcı
auto‐series operationotomatik‐seri işlem
auxiliary cablesyardımcı kablolar
auxiliary datayardımcı veri
auxiliary power supplyyardımcı güç kaynağı
availability at the network boundaryşebeke sınırında bulunma
available bit rate (ABR)mevcut bit hızı
available linemevcut (boş) hat
available memorykullanılabilir bellek
available timehattın mevcut (boş) olduğu süre
available to promisesöz vermeye müsait
avalanche photodiodeçığ ışık diyodu
average access time (AAT)ortalama erişim süresi
average annual economic growth rateyıllık ortalama ekonomik büyüme oranı
average cash balanceortalama nakit dengesi
average costortalama maliyet
average data rate (ADR)ortalama veri hızı
average holding timeortalama tutma süresi
average number of attempts per callçağrı başına ortalama girişim sayısı
average powerortalama güç
average revenue per unit (or User) (ARPU)kullanıcı başına ortalama gelir
average revenue per user (ARPU)kullanıcı başına ortalama gelir
average revenue per user/unitkullanıcı/cihaz başına ortalama gelir
average selling price (ASP )ortalama satış fiyatı
average usable sensitivityortalama kullanılabilir hassasiyet
averaging timeortalama zaman
avoidable costkaçinılabilir maliyet
awkdaha çok Unix ve Linux türevlerinde kullanılan, konsolda çalışan bir
programlama dili
axial propagation constanteksenel yayılım sabiti
axial rayeksenel ışık ışını
az‐el mountdüşey ve yatay doğrultuda uyduyu izlemek üzere antenin hareket ettirilebildiği montaj mekanizması, uydu takip montaj kiti
azimuthazimut açısı (yatayla yapılan açı)
back courseters yayın
back office  usage‐based accounting and
subscriber billing
arka ofis kullanım tabanlı muhasebe ve abone faturalaması
back office applicationyönetsel uygulama
back office support system (BOSS)geri ofis destekli sistem
backboneomurga
backbone networkomurga ağı, omurga şebekesi
backbone routing serviceomurga yönlendirme hizmeti
backbone wiringomurga kablolaması
backdoorarkakapı
back‐end applicationdestek uygulaması
backer cardreklam panosu
background color cancellationarka plan renk iptali
background noisearka plan gürültüsü
backhaultaşıma, ana taşıyıcı
backlashboşluk, gevşeklik
backlightedarkadan aydınlatmalı
backscattergeri yansıma, geri saçılma
backscatter of wavesdalgaların geri yansıması
back‐to‐back connectiongeriden geriye bağlantı, arka arkaya bağlantı bağlanma
back‐to‐back user agentgeriden‐geriye kullanıcı aracı
backupyedekleme, yedek
backup copyyedek kopya
backup frequencyyedekleme sıklığı
backward channelgeriye doğru kanal
backward recoverygeriye doğru kurtarma
backward signalgeriye doğru işaret
backwards‐compatible broadcast services (BC‐
BS)
geriye doğru‐uyumlu yayıncılık hizmeti
bad framekötü çerçeve
badge readerkart okuyucu, kimlik kartı okuyucu
bag of bits (BOB)çok fazla bit
balance return lossdengeli geri dönüş kaybı
balanced codedengeli hat
balanced codedengeli kod
balanced errordengeli hata
balanced linedengeli hat
balanced signal pairdengeli işaret çifti
balanced two‐port networkdengeli iki kapılı devre
balanced‐to‐groundtopraklamalı
balancing networkdengeleme devresi
ballotgizli oy kullanma
balunbalun
band edge energybant kenarı enerjisi
band passbant geçiren
band pass filterbant geçiren süzgeç
band rejection filterbant durduran süzgeç
banded ratesbileşik oran
bandit mobileyasaklanmış mobil telefonu
bandpass filterbant geçiren süzgeç
bandwidth (BW)bant genişliği
bandwidth allocation control protocol (BACP)bant genişliği tahsis denetim protokolü
bandwidth allocation protocol (BAP)bant genişliği tahsis  protokolü
bandwidth balancing mechanismbant genişliğini dengeleme mekanizması
bandwidth compressionbant sıkıştırma
bandwidth on demandtalebe bağlı bant genişliği
bandwidth Xdistance productbant genişliği x mesafe ürünü
bandwidth‐efficient signalingbant etkin işaretleşme
bandwidth‐intensive databantgenişliği yoğun veri
bandwidth‐limited operationsınırlı bant genişliğinde çalışma
bang pathünlemli makine adresi
bar codebarkod
bar code readersbarkod okuyucuları
barker channelreklam amaçlı TV kanalı
barrage jammingbaraj karıştırması, çok geniş bantlı sıkıştırma
barred dialing numberaranması engellenmiş numara
barrel distortionbarrel bozulması
barrier layerengel katmanı
barring of all incoming calls (BAIC)gelen tüm çağrılarin engellenmesi, gelen tüm aramaların yasaklanması
barring of all outgoing calls (BAOC)giden tüm çağrıların engellenmesi
barring of incoming callgelen çağrının engellenmesi
barring passwordşifresiz, engelleme şifresi
barter syndicationsimsar sendikasyonu
base priceesas fiyat, taban fiyat
base station (BS)baz istasyonu
base station authentication response
(AUTHBS)
baz istasyonu doğrulama cevabı
base station controller (BSC)baz istasyonu denetleyicisi
base station manufacturer codebaz istasyon üretici kodu
base station maximum output powerbaz istasyonunun azami çıkış gücü
base station random variable (RANDBS)baz istasyonu rasgele değişken
base station receiver exclusion bandbaz istasyonu alıcı harici bandı
base station receiver exclusion powerbaz istasyonu alıcı harici gücü
base station receiversbaz istasyonu alıcıları
base station subsystem (BSS)baz istasyonu alt sistemi
base station transmitter exclusion bandbaz istasyonu verici harici bandı
base station transmitter requirementsbaz istasyonu verici gerekleri
base transceiver station (BTS) (Wireless
Telephony)
temel alıcı verici iletim istasyonu
base transciever station (BTS)baz alıcı‐verici istasyonu
base unit of measurementtemel ölçüm birimi
baseband (BB)temel bant, taban bant
baseband modulationtemel bant modülasyonu
baseline privacy interface (BPI)temel satır özel arayüz
baseline privacy interface (BPI)kablo modem haberleşme gizliliği
baseline protocol at level 1b (BP@L1b)temel satır protokolu seviyesi
baseline shifttemel satır kaydırması
bashdaha çok Unix ve Linux türevlerinde kullanılan kabuk ve aynı zamanda
programlama dili
basic access (BA)temel erişim
basic access profile (BAP)temel erişim şartı
basic authenticationbasit doğrulama
basic conversationtemel konuşma
basic encoding rulestemel kodlama kuralları
basic mode link controltemel kipte hat denetimi
basic operating systemana işletim sistemi
basic rate interface (BRI)temel hız arayüzü
basic service element (BSE)ana hizmet elemanı
basic service set (BSS)temel hizmet seti
basic service sets (BSS)temel hizmet kümesi
basic serving arrangement (BSA)temel hizmet düzenlemesi
basic trading areatemel aktarım alanı, temel değiş‐tokuş alanı
batched communicationtoplu iletişim
batterybatarya, pil, akü
battery backuppil yedeği, akü yedekleme
battery checkbatarya denetimi
battery power sourcebatarya güç kaynağı
battery requirementsbatarya gerekleri
baudbaud (bir iletişim bağlantısında bilgi gönderme hızı ölçüm birimi)
baud ratebaud hızı
beaconradyo feneri, radyo fener işareti
beam divergenceışın demeti sapması
beam steeringışın demetinin yönlendirilmesi
beam waveguideışın demeti dalga kılavuzu
beamışın demeti, ışın hüzmesi
beamsplitterışın demeti bölücüsü
beamwidthışın demeti genişliği
bearer capabilitytaşıyıcı yeteneği
bearer capability informationtaşıyıcı yetenek bilgisi
bearer connectiontaşıyıcı bağlantısı
bearer independent call controltaşıyıcıdan bağımsız çağrı denetimi
bearer servicetaşıyıcı hizmeti
beat frequencyvuru frekansı
beat frequency oscillatorvuru frekans osilatörü
beauty contestgüzellik yarışması
beeperçağrı cihazı
before interest, taxes, depreciation and
amortisation (EBITDA)
faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi kâr
beginning of message (BoM)mesaj başlangıcı
benchmarkingkıyaslama, karşılaştırma
bend losslifteki eğiklik kaybı
bespoke arrangementsipariş usulü düzenleme
bessel filterbessel süzgeci
best effort (BE)en iyi gayret, elden gelenin en iyisi
biased automatic gain controleşikli otomatik kazanç ayarı
biconical antennabikonik anten (iki konili anten)
bid pricealış bedeli
bidding creditücra yerlerde telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarina uygulanan
teşvik programı
bidirectional coupleriki yönlü bağlaştırıcı
bilateral controliki taraflı denetim
bilateral synchronizationiki taraflı eş zamanlama
bilaterally negotiated telecommunication ratesiki tarafın mutabakata vardığı telekomünikasyon hızları (oranları)
bill and keepfaturala ve sakla
billboard antennapanel anten
billing automatic message accounting formatotomatik faturalama mesajı hesaplama biçimi
billing numberfatura numarası
bill‐to‐roomodaya ücretlendirme
binaryikili
binary exponential backoffikili kodlu üstel geri çekilme
binary interchange format (BIF)ikili değişim biçimi
binary modulationikili modülasyon
binary phase shift keying (BPSK)ikili faz kaydırmalı anahtarlama
binary synchronous (bi‐sync) communicationikili eş zamanlı haberleşme
binary treeikili ağaç
binary‐coded decimal (BCD) notationikili kodlu ondalık gösterim
binary‐coded decimal interchange codeikili kodlu ondalık ara değişim kodu
binary‐coded decimal representationikili kodlu ondalık gösterim
bindbağlamak
binding postbağlantı noktası
binding updatebağlayıcı güncelleme
biomass energybiyokütle enrji
biphase modulationiki fazlı modülasyon
bipolarçift kutuplu
bipolar integrated circuitçift kutuplu tümleşik devre
bipolar phase shift keying (BPSK)çift kutuplu faz kaydırmalı anahtarlama
bipolar signallingçift kutuplu işaretleşme
bipolar transistorçift kutuplu transistör
birefringent mediumçift kırılmalı ortam
bistable multivibratoriki durumlu çoklu titreştirici
bistable trigger circuitiki durumlu tetikleyici devre
bitbit, 0 veya 1
bit error rate (BER)bit hata oranı
bit error rate test (BERT)bit hata oran testi
bit intervalbit aralığı
bit pairingbit çiftlenimi
bit per second (BPS)saniye başina bit
bit ratebit hızı
bit robbingbit çalma
bit slipbit kaydırma
bit slippagebit kayması
bit stringbit dizgisi
bit stuffingveriye bilgi taşımayan bitlerin eklenmesi
bit stuffing ratebit doldurma hızı, bit doldurma oranı
bit synchronous operationbit eş zamanlı çalışma
bit‐count integrity (BCI)bit sayma bütünlüğü
bit‐exactbit özü
bitmappedbit eşleştirmeli
bit‐rate allocation signal (BAS)bit‐hızı tahsis işareti
bits per secondbit\saniye
bits per symbol (bits/sym)birim sembole düşen bit sayısı
bit‐sequence independencebit dizisinden bağımsız
bitstreamveri akışı
bit‐stream accessveri akış erişimi
bit‐stream transmissionbit akışlı iletim
black burstsiyah renk patlaması
black facsimile transmissionrenksiz belge geçer iletimi
Black Sea Economic Cooperation (BSEC)Karadeniz Ekonomik İşbirliği
blackoutkarartma
blanket licencegenel lisans
blanketing areasinyal ezme alanı
blankingkarartma
blanking levelkarartma seviyesi
blendgeçişme, harmanlama
blended dataharmanlanmış veri, karma veri
blind dialzil sesinin merkez ofisler arasında değiştiği telefon santral sistemi
blockblok
block callsöbek aramalar
block check character (BCC)blok denetim karakteri
block distortionblok bozulması
block efficiencyblok etkinliği
block parityblok eşlik biti
block payloadbloğun yararlı (görev) yükü
block transfer attemptblok aktarma girişimi
block transfer efficiencyblok aktarma etkinliği
block transfer failureblok aktarma hatası
blocked sim cardengellenmiş sim kart
block‐error probabilityblok hata olasılığı
blocking and spurious responsebloklama ve istenmeyen tepki
blocking criterionbloklama ölçütü
blocking immunitybloklama bağışıklığı
blocking or desensitizationbloklama ya da hassasiyet giderme
blocking probabilitybloklama ihtimali
block‐loss probabilityblok kayıp olasılığı
block‐misdelivery probabilitybloğun yanlış dağıtım olasılığı
blogağ günlüğü
bloominghızla büyüyen
blown cableüflemeli kablo
blown fiberşişmiş lif
blown fiber/air blown fiberüflemeli lif/hava üflemeli lif
blue bombkarşı tarafın bilgisayar işletim sistemini çökertme tekniği, mavi bomba
bluetoothbluetooth, yüksek frekanslı alçak güçlü elektronik cihazlar arası
iletişimi sağlayan kablosuz sistem, mavi diş
bluetooth clockbluetooth saati
BNC connectorBNC bağlayıcısı
board isolation mode (BIM)devre kartıyalıtım kipi
body definition parameters (BDP)vücut tanımlama parametreleri
boilerplateaslı bozulmaksızın yeni uygulamalarda kullanılabilen metin, temel
uygulama taslağı
bolt‐oninternet sayfasına hızlı ama güvenli bir biçimde eklenebilen ürün ya da
sistemler
bongtelefon aramalarındaki bağlantı ücreti
Boolean functionBoole fonksiyonu
border gateway protocol (BGP)sınır geçit protokolü
border gateway protocol‐virtual private LAN
service (BGP‐VPLS)
sınır geçit protokolü‐sanal özel LAN hizmeti
boresight erroryönlendirme hatası
Bose‐Chaudhuri‐Hochquenghem codebose‐chaudhuri‐hochquenghem kodu
both‐way propagation timegidiş‐geliş yayılım gecikmesi
bottom‐up parsingaşağıdan yukarıya ayrıştırma
bottom‐up programmingaşağıdan yukarıya programlama
bounce e‐maililetilemediği için gönderene geri dönen e‐posta, geri seken e‐posta
bounce freesabit kontak uçlu
boundary point (BP)sınır noktası
boundary replicatesınır tekrarı
braidörme, döşeme (kablo)
braided shieldboncuklu koruma
braiding of a cablekablo döşeme, kablo örtüsü
branch dropayrı kollarda gerilim düşümü
branching networkdallanma şebekesi
branching repeaterdallanma tekrarlayıcısı
brand rating index (BRI)marka derecelendirme endeksi
brandingmarkalama
breadboard circuitdeneysel devre
break up valuetasfiye değeri
breakaway pointkopma noktası
break‐before‐makeişlem yapılmadan önce bağlantının kesilmesi
breakdown servicearıza servisi
break‐in pointkavuşma noktası
breaking linkbağlantı kesme
breakout boxpatlama kutusu
bridgeköprü
bridged taphat prizi, bir telefon iletim hattına bağlanmış ve sonlandırılmamış bir
başka hat
bright green technologyparlak yeşil teknoloji
brightness value unit (BVU)parlaklık değer birimi
British Approvals Board for
Telecommunications (BABT)
İngiliz Telekomünikasyon Onay Kurumu
broadband (BB)genişbant
broadband access facilitygenişbant erişim imkanı
broadband busgenişbant veriyolu
broadband cable licencegenişbant kablo lisansı
broadband connectionless bearer service
(BCLB)
genişbantlı bağlantısız taşıyıcı hizmeti
broadband connection‐oriented bearer service
(BCOB)
genişbantlı bağlantı tabanlı taşıyıcı hizmeti
broadband developmentgenişbantlı gelişme
broadband devicegenişbant cihazı
broadband digital forward (BDF)genişbantlı sayısal iletim
broadband emissiongenişbant yayımı
broadband ISDN (B‐ISDN)genişbant ISDN
broadband integrated gateway (BIG )genişbantlı tümleşik geçit
broadband integrated services digital network
(BISDN)
genişbantlı tümleşik hizmetler sayısal şebekesi
broadband interface unit (BIU)genişbant arayüz ünitesi
broadband noisegeniş bant gürültüsü
broadband noise figuregenişbantlı gürültünün niceliği (miktarı)
broadband offeringgenişbantlı hizmet sunumu
broadband over power lines (BPL)enerji hatları üzerinden genişbantlı haberleşme
broadband passive optical network (BPON )genişbantlı pasif optik ağ
broadband radio service (BRS)genişbant telsiz hizmeti
broadband remote access server (BRAS)genişbant uzaktan erişim sunucusu
broadband remote line unitgenişbantlı uzak hat birimi
broadband signalinggeniş bantlı işaretleşme
broadband television (BBTV)genişbantlı televizyon
broadband terminal adapter (B‐TA)genişbantlı uçbirim uyarlayıcısı
broadband terminal equipment (B‐TE)genişbantlı uçbirim teçhizatı
broadband uptakegenişbantta gelişme
broadcast (BC)yayın (radyo‐TV yayını)
broadcast channelyayın kanalı
broadcast control channelyayın denetim kanalı
broadcast file system (BFS)radyo/TV yayıncılığı dosya sistemi
broadcast satellite servicesuydu yayın hizmetleri
broadcast television systems committee (BTSC)televizyon yayıncılığı sistem komitesi
brouterbrouter (köprü‐yönlendirici)
brownoutgrileştirme, kısmi karartma
browser cachingağ gezgini kaşe hafızası
browser‐based applicationörün tarayıcısına dayalı uygulama
browsinggöz atma
browsing sessiongöz atma oturumu
Bruch blanking sequenceBruch karartma dizisi
buddy iconinternette mesajlaşma panolarında kullanılan hareketli küçük resimler
buddy listinternette mesajlaşma panolarında kullanılan hareketli küçük
simgelerin listesi
budget surplusbütçe fazlası
budgetary controlbütçenin denetlenmesi
bufferara bellek, tampon bellek
buffer amplifierara bellek yükselticisi
buffer overflowarabellek taşması, tampon taşması
buffer storageara bellek depolama
buffered networktamponlu ağ, tamponlu şebeke
bufferingara belleğe alma
bughata
building integrated timing supply (BITS)bina içi tümleşik zamanlama kaynağı
bulk data transmissiontoplu veri iletimi
bulk transmissiontoplu iletim
bulkheadbölme duvarı
bulletin board systemilan afiş sistemi
bunched frame‐alignment signaldemet halinde çerçeve hizalama işareti
bundle/solution suitehizmet paketi/çözüm takımı
bundled connectiondemetli bağlantı
bundled offerpaket teklif/ayrıştırılmamış teklif
buried cablegömülü kablo
burried cabletoprağa gömülü kablo
burst firing controldarbe başlatma denetimi
burst gatedarbe geçidi
burst sequencepatlama dizisi
burst speedpatlama hızı, anlık veri gönderme hızı
burst switchingani darbe anahtarlaması
burst typepatlama işaret tipi
busveri yolu
bus architectureveri yolu mimarisi
bus interface gate array (BIGA)ana veri yolu arayüz kapı dizisi
bus networkveri yolu ağı
bus slaveara hat bağımlı elemanı
bus structureara hat yapısı
bus topologyveri yolu topolojisi
business and government subscribersözel ve kamu aboneleri
business caseticari vaka
business cordless telephone (BCT)ticari kablosuz telefon
business customerkurumsal müşteri
business data processingyönetsel veri işleme
business decision makers (BDM)ticari karar vericiler
business fixed investmentişletme sabit yatırımı
business management system (BMS)iş yönetim sistemi
business modeliş modeli
business stealingiş çalma
business support system (BSS)iş destek sistemi
business telecom services (BTS)iş telekom hizmeti
busymeşgul
busy hourmeşgul saat
busy line verification (BLV)meşgul hat onaylayıcı
busy tonemeşgul ton
busy‐idle bitsmeşgul‐boş bitler
buttonhook Feedantende düğme kanca tipinde besleme
bypassyan yol, atlama, yan geçit
bytebayt (sekiz bit)
C bandC bandı
cabinet blockmodül bağlantı bloğu
cablekablo
cable and component manufacturerkablo ve bileşenleri üreticisi
cable assemblykablo montajı
cable carrierskablo taşıyıcıları
cable checkerkablo denetcisi
cable cutkablo kesimi
cable entry point (CEP)kablo giriş noktası
cable franchisekablo imtiyaz hakkı
cable head‐endkablo ana dağıtım panosu
cable host interface licensing agreement
(CHILA)
kablo ana arayüz lisans anlaşması
cable jointkablo eki
cable joint holekablo ek odası
cable landing rightkablo geçiş hakkı
cable modem (CM)kablo modem
cable modem interface mask (CMIM)kablo modem arayüz maskesi
cable modem termination system (CMTS)kablo modem sonlandırma sistemi
cable operatorkablo işletmecisi
cable pairkablo çifti
cable plantkablo fabrikası
cable plant constant bit rate (CBR)kablo üreten firmanın beyan ettiği sabit bit hızı
cable protection pipekablo muhafaza borusu
cable sheathkablo kılıfı
cable signal leakagekablo işaret kaçağı
cable splice closurekablo dış kılıf eki
cable televisionkablolu televizyon
cable television relay service (CARS) stationkablolu televizyon röle hizmeti istasyonu
cablesat syndicationkablo TV uydu sendikasyonu
cacheönbellek
cachingön belleğe alma
calculated loudness levelhesaplanmış gürültü seviyesi
calibrated directional couplerkalibreli yönlü kuplör
calibrationkalibrasyon
callçağrı, arama
call abandonment probabilityçağrı kesilme olasılığı
call abortedçağrı iptali
call accountingçağrı hesaplama, çağrı muhasebesi
call accounting recordçağrı hesaplama kaydı
call add‐onçağrı ekleme
call admission control (CAC)çağrı kabul denetimi
call agent (CA)çağrı aracı
call appearanceçağrı yapan hattın görünmesi
call arrival signalçağrı geliş işareti
call barring administration controlled (CBAC)yönetim denetimli çağrı kısıtlaması
call barring time depended (CBT)zamana bağlı çağrı kısıtlaması
call blockingçağrı engelleme
call by callçağrı bazlı arama
call by call accessçağrı bazlı arama erişimi, arama başına erişim
call by nameisimle arama
call by referencereferanslı çağrı
call by valuedeğerle arama, değer yoluyla çağrı
call centerçağrı merkezi
call completion ratio (CCR)çağrı tamamlama oranı
call congestionçağrı tıkanıklığı
call control function (CCF)arama denetim fonksiyonu
call deflectionçağrı saptırma
call detail collection point (CDCP)arama detayı toplama noktası
call detail generation point (CDGP)arama detayı oluşturma noktası
call detail information source (CDIS)arama detayı bilgi kaynağı
call detail rating point (CDRP)arama detayı derecelendirme noktası
call detail recording (CDR)ayrıntılı arama kaydı
call discriminationçağrı ayrıştırma
call diversionçağrı saptırma
call durationçağrı süresi
call failure ratioarama başarısızlık oranı
call finderçağrı bulucu
call for tenderihale ilanı, teklife çağrı
call forward busyçağrıyı meşgule atma
call forward no replyçağrıyı cevapsız durumda bırakma, cevapsız aramaları yönlendirme
call forwardingçağrı yönlendirme
call forwarding‐busymeşgul çağrıyı yönlendirme
call forwarding‐no answercevapsız çağrıyı yönlendirme
call forwarding‐otherdiğer çağrıyı yönlendirme
call forwarding‐unconditionalkoşulsuz çağrı yönlendirme
call history parameterarama geçmişi parametresi
call holdçağrı tutma
call instructionçağrı komutu
call intensityarama yoğunluğu
call management server (CMS)çağrı yönetim sunucusu
call parkçağrının hatta bekletilmesi
call pickupçağrı cevaplama, çağrı toplama
call preemptionçağrı önceliği
call requestçağrı talebi
call request packetçağrı istek paketi
call rerouting distribution (CRD)yeniden yönlendirilen çağrının dağıtılması
call restrictionçağrı kısıtlama
call routing apparatusaramayı yönlendirme cihazı
call screeningçağrı süzme
call set‐upçağrı kurulumu
call set‐up timeçağrı kurulum süresi
call splittingaramanın bölünmesi
call terminationçağrı sonlandırma
call timerarama sayacı
call tracingaramanın izlenmesi
call transferçağrı aktarımı
call transitçağrı aktarma
call user dataçağrı kullanıcı verisi
call waitingçağrı bekletme
call waiting toneçağrıyı bekletme tonu
callbackgeri arama
callback modemgüvenlik modemi, geri aramalı modem
called channelaranan kanal
called‐line identification signalaranan hattın numarasına ait işaret
called‐party camp‐onaranan tarafın bekletilmesi
caller identification (ID)arayan kişinin kimliği, arayan numaranın görünmesi
calling card servicearama kartı hizmeti
calling channel bandaranan kanal bandı
calling line identification presentation  (CLIP)arayan hattın numarasının gösterilmesi
calling line identification restriction (CLIR)arayan numaranın görünmemesi
calling line ientification (CLI)arayan hattın numarası, arayan hattın tanınması
calling number identification presentation
(CNIP)
arayan numaranın kimliğinin gösterilmesi
calling number identification restriction (CNIR)arayan numaranın kimliğinin saklanması
calling partyarayan taraf
calling party pays (CPP)arayan tarafın ödemesi
calling party’s network pays (CPNP)arayan tarafın şebekesi öder
call‐not‐accepted signalkabul edilmemiş arama işareti
call‐sign allocation planarama işareti tahsis planı
camcorder (camera+recorder)kamera kaydedicisi
camera control unitkamera denetim birimi
camp‐on busy signalaramanın bekletildiği meşgul işareti
campus networkyerleşke şebekesi
cancel call waiting (CCW)bekleyen aramayı iptal etme
cancel message waiting notification (CMWN)bildirim bekleyen iptal mesajı
canonical namedoğal (kabul edilmiş) isim
captavan
cap feemaksimum ücret
capability maturity modelyetenek olgunluk modeli
capacitancesığa, kapasitans
capacitive sensingkapasitif algılama
capacity management (CAPMAN)kapasite yönetimi
capacity utilizationkapasite kullanımı
capital account segment of balance of
payments
ödemeler dengesinin sermaye hesabı kısmı
CAPital EXpenditures (CAPEX)sermaye giderleri
capital labor ratiosermaye/iş gücü oranı
capital market quilibriumsermaye piyasası dengesi
capital mobilitysermaye hareketliliği
card access systemkartlı giriş sistemi
card information structure (CIS)kart bilgi yapısı
card management systemkart yönetim sistemi
care of addressadrese bağımlı
carriage returnsatırbaşı komutu
carriertaşıyıcı
carrier  identification codetaşıyıcı tanımlama kodu
carrier access billing system (CABS)taşıyıcı erişim faturalama sistemi
carrier access businesstaşıyıcı erişim işi
carrier access code (CAC)taşıyıcı erişim kodu
carrier common line chargeortak taşıyıcılı hat yükü
carrier communication (CM)taşıyıcı iletişimi
carrier detect (CD)taşıyıcı tespiti
carrier detect threshold (CDT)taşıyıcı algılama eşiği
carrier dropouttaşıyıcının hattan düşmesi
carrier ethernet‐virtual local area network (CE‐
VLAN)
taşıyıcı ethernet‐sanal yerel alan şebekesi
carrier frequencytaşıyıcının frekansı
carrier identification codetaşıyıcı tanımlama kodu
carrier powertaşıyıcı gücü
carrier pre‐selectiontaşıyıcı ön‐seçimi
carrier pre‐selection servicetaşıyıcı ön seçimli hizmet
carrier recovery looptaşıyıcı kurtarma döngüsü
carrier selectiontaşıyıcı seçimi
carrier selection codetaşıyıcı seçim kodu
carrier sense delaytaşıyıcı algılama gecikmesi
carrier sense multiple accesstaşıyıcı algılamalı çoklu erişim
carrier sense multiple access with collision
avoidance (CSMA/CA)
çarpışmadan kaçınmalı taşıyıcı algılamalı çoklu erişim
carrier sense multiple access with collision
detection (CSMA/CD)
çarpışma algılamalı taşıyıcı duyarlı çoklu erişim
carrier sense multiple access with collision
detection (CSMA/CD)
taşıyıcı algılamalı çarpışmayı sezen çoklu erişim
carrier serving areataşıyıcı hizmet alanı
carrier signaltaşıyıcı işaret
carrier suppressiontaşıyıcı bastırması
carrier switching timetaşıyıcı anahtarlama zamanı
carrier to interference ratio (C/I)taşıyıcının girişime oranı
carrier to noise ratio (C/N)taşıyıcının gürültüye oranı
carrierless amplitudetaşıyıcısız genlik
carrier‐off state and transmission disabled
state
taşıyıcısız durum ve göndermenin yapılmadığı durum
carrier‐on statetaşıyıcılı durum
carrier‐to‐noise plus interference ratio (CNIR)taşıyıcı‐gürültü eklentili girişim oranı
carrier‐to‐noise/ingress ratio (CNIR)taşıyıcı‐gürültü/giriş oranı
carrier‐to‐noise‐density ratiotaşıyıcının gürültü şiddetine oranı
cascade connectionart arda bağlantı
cassegrain antennacassegrain anteni
casual callinggündelik aramalar
catastrophic failureciddi arıza
category 5 (CAT5)5.katagori
cathode ray tube (CRT)katot ışınlı tüp
cathode‐ray oscilloscopekatot ışınlı osiloskop
causal loop diagram (CLD)anlık döngü diyagramı
cause and effect diagramssebep sonuç şeması
cavity frequency meterboşluk frekans ölçeri
cavity resonatorboşluk rezonatörü
C‐bandC bandı
CCI content control informationiçerik denetim bilgisi
CDMA channel numberCDMA kanal numarası
CDMA frequency assignmentCDMA frekans tahsisi
CDMA preferred setCDMA tercihli takım
CDMA to analog handoffCDMA’dan analog’a hücreler arası  aktarım
CDMA to CDMA hard handoffCDMA’dan CDMA’ya  hücreler arası kesikli aktarım
cellhücre
cell breathinghücre boşluğu, hücre boşaltma
cell broadcast short message servicehücresel yayın kısa mesaj hizmeti
cell delay variation (CDV)hücre geciktirme değişimi
cell delineationhücre tanımlama, hücre sınırını belirleme
cell error rate (CER)hücre hata oranı
cell global identityhücre küresel kimliği
cell identifierhücre tanımlayıcı
cell interarrival variation (CIV)hücre gecikme değişimi
cell libraryhücre kütüphanesi
cell loss priority (CLP)hücre kaybı önceliği
cell loss ratio (CLR)hücre kayıp oranı
cell matchinghücre eşleme
cell misinserted rate (CMR)hücredeki yanlış araya girme oranı
cell of originasıl hücre
cell rate decouplinghücre ayırım hızı
cell relayhücre aktarımı
cell re‐selectionhücrenin yeniden seçilmesi
cell transfer delay (CTD)hücre aktarım gecikmesi
cell transfer variation (CTV)hücre aktarım değişimi
cell updatehücre güncelleme
cellemetryhücre ölçümü
cellularhücresel
cellular access network (CAN)hücre erişim şebekesi
cellular carrierhücresel taşıyıcı
cellular cassettehücresel kaset
cellular communication systemhücresel iletişim sistemi
cellular digital packet data (CDPD)hücresel sayısal paket verisi
cellular geographical service area (CGSA)hücresel coğrafi hizmet alanı
cellular neural networkhücresel yapay sinir ağı
cellular radio networkshücresel radyo şebekeleri
cellular respirationhücresel solunum
cellular technologyhücresel teknoloji
Cellular Telecommunications and Internet
Association (CTIA)
Hücresel Telekomünikasyon ve İnternet Derneği
cellular telecommunications facilityhücresel telekomünikasyon imkanı hücresel telekomünikasyon tesisi
cellular telephonehücresel telefon
center frequencymerkez frekansı
center of economic activityekonomik faaliyet merkezi
central daylight‐saving time (CDT)merkezi güneşten tasarruf saati
central equipment identity register (CEIR)merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı
central executive unitmerkezi yönetim birimi
central officemerkezi santral
central office layout design (COLD)merkez ofis yerleşim tasarımı
central office terminal (COT)merkez ofis terminali
central processing unit (CPU)merkezi işlem birimi
central processing unit loadmerkezi işlem birim yükü
Central Research Telecommunication Institute
(RUSSIA)
Merkezi Telekomünikasyon Araştırma Kurumu (Rusya)
central tubemerkez tüp
centralized attendant services (CAS)merkezi katılımlı hizmetler
centralized automatic message accounting
(CAMA)
merkezi otomatik mesaj hesaplaması
centralized operationmerkezi çalışma
centralized ordering group (COG)merkezi sipariş grubu
certificatesertifika, belge
Certificate Authority (CA)Belgelendirme Kuruluşu, Belgelendirme Kurumu
certificationbelgelendirme, onay belgesi
certified information system auditor (CISA)sertifikalı bilgi sistemi denetmeni
chaddeddelikli
chadlessdeliksiz
challenge response protocolmeydan okuma karşılık verme protokolü
challenges aheadileriye yönelik engeller (olumsuzluklar)
changed data capture (CDC)veri yakalama değişimi
channelkanal
channel (Ch)kanal
channel (hopping ) sequencekanal (atlama) dizini
channel access codekanal erişim kodu
channel associated signaling (CAS)işaretleşmeye ait kanal
channel bandwidthkanal bant genişliği
channel bonding (CB)kanal bağı
channel capacitykanal kapasitesi
channel centre frequencykanal merkez frekansı
channel change message (CCM)kanal değişim mesajı
channel confirmationkanal doğrulaması
channel congestionkanal tıkanıklığı
channel definition format (CDF)kanal çözünürlük biçimi
channel frequency accuracykanal frekans doğruluğu
channel loopbackgeridönüşlü kanal
channel phasingkanalın fazlara ayrılması
channel quality measurement (CQM)kanal kalite ölçümü
channel releasekanal boşaltma
channel reliabilitykanal güvenirliliği
channel scanningkanal tarama
channel selectionkanal seçme
channel selection filterkanal seçme süzgeci
channel selection strategieskanal seçme stratejileri
channel separationkanal ayrımı
channel service unit (CSU)kanal hizmet birimi
channel spacingkanal aralığı
channel translation equipmentkanal çevirme teçhizatı
channel‐associated signallingkanala ait işaretleşme
channel‐attachedkanal eklemeli
channel‐attached terminalkablo ile bağlı terminal
character generator (CG)karakter üreteci
character‐based interface (CBI)karakter‐temel arayüz
character‐count integritykarakter sayısı bütünlüğü
characteristic frequencykarakteristik frekans
characters per inch (CPI)inç başına karekter sayısı
charge coupled device (CCD)yük kuplajlı (bağlaşımlı) devre
charges for specific servicesbelirli hizmetler için ödenen ücretler (miktar)
charging data function (CDF)değişim veri işlevi
charging periodücretlendirme süresi
chatterbotbilgisayar destekli sohbet yazılımı
checkerboardingdama tahtasına işleme
check‐upmuayene
chief technology officer (CTO)şef teknoloji memuru
chipyonga, çip
chip level internet protocol (CLIP)yonga seviyesinde internet protokolü
chip rateyonga hızı
chip‐basedyonga‐tabanlı
choice of frequencyfrekans seçimi
choice of nominated bandwidthtahsisli bant genişliğinin seçimi
choke pistonşok pistonu
chromarenk
chroma bandpassrenk band geçirgen, renk süzgeci
chroma keyrenk anahtarı
chromatic dispersionrenk dağılımı, kromatik bozulma
chrominancerenklilik
chrominance signalrenk işareti
chrootsandbox benzeri, herhangi bir programın sanal bir ortamda
çalıştırılarak izole edilmesi
churndalgalanma, abone hareketi
cipher streamşifre dizisi
circuitdevre
circuit associated signalingdevreye yönelik işaretleşme
circuit breakerdevre kesici
circuit cross connect (CCC)devre çapraz bağlantı
circuit emulation over packet switching
networks (CESoPSN)
paket anahtarlama şebekelri üzerinden devre benzetimi
circuit emulation service (CES)devre benzetim hizmeti
circuit emulation service (CES)devre taklit hizmeti
circuit emulation service over packet switched
network (CESoPSN)
paket anahtarlama şebekeleri üzerinden devre benzetim hizmeti
circuit restorationdevre düzeltmesi
circuit switch datadevre anahtarlamalı veri
circuit switched voicedevre anahtarlamalı ses
circuit‐switcheddevre anahtarlamalı
circuit‐switched connectiondevre anahtarlamalı bağlantı
circuit‐switched digital capabilitydevre anahtarlamalı sayısal kapasite
circuit‐switched networkdevre anahtarlamalı şebeke
circuit‐switched telephone networkdevre anahtarlamalı telefon şebekesi
circuit‐switchingdevre anahtarlamalı
circular polarisationdairesel polarizasyon
circularly disposed antenna arrays (CDAA)dairesel dağıtılmış anten dizisi
circum‐aural headphonesyarım daire kulaklık
citizen band (CB)halk bandı
city information highwayşehir bilgi ana hattı
claddingkılıf
cladding eccentricitymerkezcil kılıf
cladding mode stripperkılıf kip soyucusu
cladding noncircularitykılıfın dairesel olmaması, dairesel olmayan kılıf
cladding ovalityoval kılıf, kılıfın oval olması
claim for damagestazminat talebi
clampmengene, kıskaç
clamped outputsabitlenmiş çıkış
Clarke beltClarke kuşağı
class A mobile stationA sınıfı mobil istasyon
class licencelisans sınıfı
class of emissionyayım sınıfı
class of service (CoS)hizmet sınıfı
class of service tonehizmet tonu sınıfı
class of stationistasyon sınıfı
classification schemesınıflama planı
classing enginesınıflandırma motoru
clean computingtemiz bilgisayar
clean technologytemiz technology
cleaned filetemizlenmiş dosya
cleaning processtemizleme işlemi
clear channelboş kanal, boşaltma kanalı, temiz kanal
clear forward signaltemiz ileri yön (aktarma) işareti
clear to send signalişaret göndermeye müsait
clicktıklama
click rateinternette tıklama oranı
click streamtıklama dizisi
clickthrough rateinternette tıklama oranı
clientmüşteri, istemci
client cardkullanıcı kartı
client interfacekullanıcı arayüzü
client/serverkullanıcı/sunucu
client/server applicationkullanıcı/sunucu uygulaması
client/server modelkullanıcı/sunucu modeli
client‐server computingistemci sunucu modeliyle bilgi işleme
cliff effectuçurum etkisi
clipping levelkırpma seviyesi
clipping logickesici mantık devresi
cloakinggizleme sistemi
clock frequencysaat frekansı
clock phase deviationsaat faz sapması
clock stop modesaat durdurma kipi
clockwise polarized wavesaat yönünde kutuplu dalga
cloneklon, kopyalama
cloningklonlama/kopyalama
closed captioningkapalı başlık geçirme
closed loop polekapalı döngü kutubu
closed networkkapalı şebeke
closed network access controlkapalı şebeke erişim denetimi
closed pathkapalı yol
closed user group (CUG)kapalı kullanıcı grubu
closed user group with outgoing accessdışarıya erişimi kapalı kullanıcı grubu
closed‐circuit television (CCT)kapalı devre televizyon
closed‐loop noise bandwidthkapalı döngü gürültü band genişliği
closed‐loop transfer functionkapalı döngü aktarma fonksiyonu
cloud computingbulut bilişim
cloud‐based applicationsbulut tabanlı uygulamalar
clustergrup, küme
cluster controllergrup denetçisi, küme denetçisi
coalition for networked informationşebeke tabanlı bilgi için birleşme
coarse dataişlenmemiş veri, ham veri
coarse wavelength division multiplexing (
CWDM)
kaba (seyrek)  dalgaboylu bölmeli çoklama
coarse wavelength division multiplexing
(CWDM)
basit dalgaboyu bölmeli çoklama
coaxialeşeksenli
coaxial cableeşeksenli kablo
coaxial connectoreşeksenli kablo konnektörü
coaxial convertereşeksenli dönüştürücü
coaxial mediaeşeksenli ortam
coaxial transmission lineeşeksenli iletim hattı
co‐channel external interference sensitivityortak kanal harici girişim hassasiyeti
co‐channel interferenceortak kanal girişimi
co‐channel rejectionyan kanal bastırması
code division multiple access (CDMA)kod bölmeli çoklu erişim
code division test bedkod bölmeli test tezgahı
code of good practiceiyi uygulama ilkesi
codeckodlayıcı‐kod çözücü
coder/decoder (CODEC)kodlayıcı/kod çözücü
code‐transparent data communicationşeffaf kodlu veri haberleşmesi, koddan bağımsız veri iletimi
codeword (CW)kodlu kelime
codeword error ratio (CER)kod sözcüğü hata oranı
codingkodlama
coding accuracykodlama doğruluğu
codirectional interfaceeşyönlü arayüz
cognitive dissonancebilişsel uyumsuzluk
cognitive processbilişsel süreç
cognitive radiobilişsel telsiz
coherenceuyum, evre uyumluluk
coin box discriminating tonejeton kutusu ayırma tonu
coin box telephone systemankesörlü telefon sistemi
coin phoneparalı/jetonlu telefon
coincidental ratingrastlantısal oran
collaborative networked communicationsortak şebekeli iletişim
collapsed backboneomurga çökmesi
collect callödemeli çağrı
collection districtstoplama bölgeleri
collisionçarpışma
collision avoidance system (CAS)çarpışmayı önleyici sistem
collision detectionçarpışma algılaması
collision domainçarpışma alanı
collision frequencyçarpışma sıklığı
co‐locatedeş konumlu
colocation, co‐locationortak yerleşim
color burstrenk patlaması
color killerrenk öldürücü
color subcarrierrenk alttaşıyıcı
combined broadbandbirleşik genişbant
combined communicationsbirleşik haberleşme
combined distribution frame (CDF)birleşik dağıtım çatısı (panosu)
combined stationbirleşik istasyon
combinerbirleştirici
co‐minglingortak karıştırma
commandkomut
command antennauzaktan kumanda anteni
command interpreter (CI)komut yorumlayıcısı
command line interfacekomut satırı arayüzü
command line interface (CLI)ortak hat arayüzü
command portkomut kapısı
commercial carrierticari taşıyıcı
commercial leased accessticari kiralık erişim
commercial refileticari işlemin tekrarlanması
commission decisionkomisyon kararı
committaahhüt etmek
committed access rate (CAR)taahhüt edilen erişim oranı
committed information rate (CIR)taahhüt edilen bilgi hızı
committed memorytaahhüt edilen bellek
common access codeortak erişim kodu
common antenna towerortak anten kulesi
common base stationortak baz istasyonu
common carrierortak taşıyıcı
common channel signalling (CCS)ortak kanal işaretleşme
common control interoffice signalling (CCIS)ofisler arası ortak denetim işaretleşmesi
common control switching arrangement
(CCSA)
ortak denetim anahtarlama anlaşması
common costgenel maliyet
common data formatortak veri biçimi
common gateway interfaceortak geçit arayüzü
common information model (CIM)ortak bilgi modeli
common interface (CI)ortak arayüz
common intermediate format (CIF)genel ara biçim
common internet file systemortak internet dosya sistemi
common language run‐time (CLR)ortak dil çalışma‐zamanı
common management information protocol
(CMIP)
ortak yönetim bilgi protokolü
common management information service
element (CMISE)
ortak yönetim bilgi hizmet elemanı
common marketortak pazar
common mode conversionortak kip dönüştürmesi
common mode voltageortak kip gerilimi
common object request broker architecture
(CORBA)
genel nesne istek alışveriş mimarisi
common part indicator (CPI)ortak kısım göstergesi
common path distortion (CPD)ortak yol bozulması
common policiesortak politikalar
common spectrumortak spektrum
communicationhaberleşme
communication electrical equipmenthaberleşme amaçlı elektrikli teçhizatlar
communication engineeringhaberleşme mühendisliği
communication linehaberleşme hattı
communication linkhaberleşme bağlantısı
communication networkhaberleşme şebekesi
communication porthaberleşme kapısı
communication protocolhaberleşme protokolü
communication securityhaberleşme güvenliği
communication service organizationhaberleşme hizmet yönetimi
communication speediletişim hızı
communication terminaliletişim uçbirimi
communication towerhaberleşme kulesi
communications common carrierortak taşıyıcılı haberleşme, haberleşme ortak taşıyıcısı
communications frame structure (CFS)haberleşme çerçeve yapısı
communications jamming (COMJAM)haberleşmenin karıştırılması
communications managerhaberleşme yöneticisi
communications network managementhaberleşme şebeke yönetimi
communications pathhaberleşme yolu
communications protectionhaberleşmenin korunması
communications reliabilityhaberleşmenin güvenilirliği
communications satellitehaberleşme uydusu
communications saturationhaberleşmenin doyuma ulaşması
communications survivabilityhaberleşmenin sürdürülebilirliği
communications theoryhaberleşme teorisi
communications tracking surveyhaberleşme izleme (takip) araştırması
communications watchhaberleşmenin izlenmesi
community antenna television (CATV)ortak antenli televizyon
community antenna television (or cable
Television) (CATV)
ortak anten sistemi (kablolu televizyon)
community legal instrumentstopluluk hukuki araçları
Community legislationTopluluk mevzuatı
community receptiontelsiz röle alışı
community repeatertelsiz rölesi, telsiz tekrarlayıcısı
compact disc (CD)sıkıştırılmış disk
compact disc‐read only memory (CDROM)sıkıştırılmış disk salt okunur bellek
companded frequency modulation (CFM)sıkıştırılmış frekans modülasyonu
compander (compresser/expander)sıkıştırıcı‐genleştirici
compandingsıkıştırma‐genişletme
compandorkarşılaştırıcı
company registration numberfirma kayıt numarası
comparative biddingkarşılaştırmalı açık arttırma
comparative renewalkarşılaştırmalı yineleme
comparison category rating (CCR)karşılaştırma kategori derecelendirmesi
compatibilityuyumluluk
compatible equipmentuyumlu teçhizat
compatible high‐density bipolar code (CHDB)uygun yüksek yoğunluklu iki kutuplu kod
compatible sideband transmissionuyumlu yan band iletimi
compelled signalingzorlamalı işaretleşme
competing industriesrakip sanayiler
competing undertakingrakip teşebbüs/firma
Competition AuthorityRekabet Kurumu
competitive access providerrekabete dayalı erişim sağlayıcı, rekabetçi erişim sağlayıcı
competitive landscaperekabetçi zemin/ortam
competitive local exchange carrier (CLEC)rekabetçi yerel şebeke taşıyıcısı
competitive pricingrekabetçi fiyat (fiyatlandırma)
competitive tendering and contracting (CTC)rekabete dayalı ihale ve sözleşme
competitivenessrekabet edebilirlik
complementary code keying (CCK)tamamlayıcı kodlu anahtarlama
complementery trackingtamamlayıcı izleme
completely restricted extensiontamamen kısıtlanmış genişleme
completion of calls on no reply (CCNR)cevapsız aboneye erişim
completion of calls to busy party (CCBS)meşgul aboneye erişim
completion of calls to busy subscriber (CCBS)meşgul abone çağrılarının tamamlanması
complex instruction set computer (CISC)karmaşık talimat bilgisayarı
complicated software stackkarmaşık yazılım yığını
complimentary code keying (CCK)tamamlayıcı kod anahtarı
complimentary metal‐oxide semiconductor
(CMOS)
tamamlayıcı metal‐oksit yarı iletken
component analog video (CAV)analog görüntü bileşeni
component videogörüntü işaret bileşeni, bileşik görüntü
composite digitalbileşik sayısal video
composite loopbackmultiplexer’in hat üzerinde gerçekleşen bir büküm loop testi
composite second order (CSO)birleşik ikinci dizi
composite triple beat (CTB)birleşik üçlü vuru
composite tubekarma tüp
composite videogörüntü işaret birleştirmesi
composite video signalbileşik görüntü işareti
comprehensive private internal rate of returnkapsamlı özel içsel getiri oranı
compressed datasıkıştırılmış veri
compressed videosıkıştırılmış görüntü
compressionsıkıştırma
compromise equalizerkarşılıklı dengeleyici
computer aided design (CAD)bilgisayar destekli tasarım
computer aided manufacturing (CAM)bilgisayar destekli imalat
computer aided qualitybilgisayar destekli kalite
computer aided tooling (CAT)bilgisayar destekli şekil verme
computer assisted telephone interviewing
(CATI)
bilgisayar destekli telefon görüşmesi
computer based testing (or Training) (CBT)bilgisayar tabanlı testi (veya eğitim)
computer emergency response team (CERT)bilgisayar acil durum müdahale ekibi
computer human interface (CHI)bilgisayar insan arayüzü
computer integrated manufacturing (CIM)bilgisaryarla tümleşik üretim
computer networkbilgisayar ağı
computer supported telephony application
(CSTA)
bilgisayar destekli telefon uygulaması
computer telephony integration (CTI)bilgisayar‐telefon tümleştirmesi
computer‐aided dispatch (CAD)bilgisayar destekli dağıtım
computerphobebilgisayarzede, bilgisayar fobisi olan kişi
concatenationart arda bağlama
concentratoryoğunlaştırıcı
concrete pipeçimento borusu
concurrent operationaynı anda çalışma (çalıştırma), koşut zamanlı işletim
conditional access  serviceşartlı erişim hizmeti
conditional access (CA)şartlı erişim
conditional access management (CA Mgmt)koşullu erişim yönetimi
conditional access server (CAS)denetimli erişim sunucusu
conditional access system (CAS)denetimli erişim sistemi
conditional access table (CAT)denetimli erişim tablosu
conditional replenishmentşartlı ikmal
conditioned baseband representationşartlı (şartlandırılmış) temel band gösterimi
conditioned diphase modulationşartlı (şartlandırılmış) çift fazlı modülasyon
conditioningiyileştirme
conducted spurious emissiontemaslı istenmeyen işaret yayını
conductoriletken
conference callkonferans araması
Conference Preparatory Group  (CPG)Konferans Hazırlık Grubu
Conference Preparatory Meeting (CPM)Konferans Hazırlık Toplantısı
confidentialitygizlilik
configurationdüzenleme, konfigürasyon, kurulum
configuration managementkurulum yönetimi
confirmation signalingonay işaretleşmesi
confirmation to receivealmayı onaylama
conformance testing serviceuyumluluk test hizmeti
conformity assessmentuygunluk değerlendirmesi
congested spectrumtıkanık spektrum, kalabalık spektrum
congestiontıkanıklık
congestion avoidancetıkanmayı engelleme
congestion collapsetıkanıklıktan dolayı çökme
congestion controltıkanıklık denetimi
conjugate selectingeşlenik (çift) seçme
connectbağlamak
connect timebağlantı zamanı
connected device configuration (CDC)cihaz kurulum bağlantısı
connected line identification presentation
(COLP)
bağlanılan hattın numarasının gösterilmesi
connected line identification restriction (COLR)bağlanılan hattın numarasının gösterilmesinin engellenmesi
connecting blockbağlantı bloğu
connectionbağlantı
connection admission control (CAC)bağlantı kabul denetimi
connection attributebağlantı davranışı, bağlantı niteliği
connection end point (CEP)bağlantı uç noktası
connection in progresskurulmakta olan bağlantı
connection managementbağlantı yönetimi
connection oriented (CO)bağlantı odaklı
connection‐in‐progress signalsürekli bağlantı işareti
connectionless (CL)bağlantısız
connectionless broadband  data service (CBDS)bağlantısız genişbant veri hizmeti
connectionless network protocol (CLNP)bağlantısız şebeke protokolü
connectionless servicebağlantısız hizmet
connectionless‐mode network protocol (CLNP)bağlantısız kipli şebeke protokolü
connectionless‐mode network service (CLNS)bağlantısız kipli şebeke hizmeti
connection‐mode network service (CONS)bağlantı kipli şebeke hizmeti
connection‐mode transmissionbağlantı kipi iletimi
connection‐oriented data transfer protocolbağlantıya yönelik veri aktarma protokolü
connection‐oriented servicebağlantıya yönelik hizmet
connections per circuits per hour (CCH)bağlantı/devre/saat
connectivitybağlanırlık
connectivity scorecardbağlantı puan kartı
connectorkonnektör, bağlayıcı
connector for cable connectionkonnektör (bakır kablo için)
consolekonsol, işletmen uçbirimi
consolidated local telecommunications servicebirleşik yerel telekomünikasyon hizmeti
consonant combinationuyumlu birleşme
const constellationverilerin grafiksel gösterimi
constant bit rate (CBR)sabit bit hızı
constant coding and modulation (CCM)sabit kodlama ve modülasyon
constant duration modesabit süreli kip
constant‐current power supplysabit akım güç kaynağı
constant‐voltage power supplysabit voltajlı güç kaynağı
constructive interferenceyapısal girişim
consultation holddanışmada bekletme
consultative panel on public information (CPPI)kamuoyuna (kamu bilgisine) danışma paneli
consumer awarenesstüketici bilinci
consumer baskettüketici sepeti
consumer DSLtüketici DSL’i
consumer electronic (CE)elektronik müşteri, tüketici elektroniği
consumer electronics association (CEA)müşteri elektroniği birliği
consumer lifetime value (CLV)ömür boyu tüketici değeri (tüketicinin yaşamı boyunca bir firmaya
sağlayacağı kazancı gösterir)
consumer protection policytüketicileri koruma politikası
consumer rightstüketici hakları
consumer support estimate (CSE)tüketici destek tahmini
consumer surplustüketici fazlalığı
contact cavitytemas boşluğu
contact currenttemas akımı
contact durabilitykontak mukavemeti
contact engaging and separating forcekontak açma ve kapama kuvveti
contactless cardstemassız kartlar
contactless integrated circuit cardtemassız tümleşik devre kartı
contended accessçekişmeli erişim
contentiçerik
content archive (CA)içerik arşivi
content delivery network (CDN)içerik teslim ağı
content delivery system (CDS)içerik teslim sistemi
content distribution network (CDN)içerik dağıtım ağı
content entity (CE)içerik kimliği
content heavyiçerik yoğun
content management license administrator
(CMLA)
içerik yönetim lisans yöneticisi
content provideriçerik sağlayıcı
content‐based networkingiçerik tabanlı ağ
content‐centric networking (CCN)içerik merkezli ağ
context sensitivebağlama duyarlı, içeriğe duyarlı
context‐freebağlamdan bağımsız, kavramdan bağımsız
contextual helpbağlamsal yardım, kavramsal yardım
continous transmissionsürekli iletim
continous wavesürekli dalga
continuous disturbancesürekli bozulma
continuous exposuresürekli maruz kalma
continuous noisesürekli gürültü
continuous phase modulationsürekli faz modülasyonu
continuous time oversamplingsürekli zaman yüklenmesi,
continuous wave (CW)sürekli dalga
continuously variable slope delta (CVSD)
modulation
sürekli değişken eğimli delta modülasyonu
contour effectdış hat etkisi
contractual licencesözleşmeyle verilen lisans
contrast transfer functionzıt aktarma fonksiyonu
contribution qualitykatkı kalitesi
control equipment for cabledenetim ekipmanları (kablo)
control mobile attenuation code (CMAC)mobil zayıflatma kod denetimi
control of electromagnetic radiationelektromanyetik radyasyon denetimi
control track frame pulseiz çerçeve denetim darbesi
control unitdenetim birimi
controllable costdenetlenebilir maliyet
controlled accessdenetimli erişim
controlled not‐ready signaldenetimli hazır değil işareti
controlled security operationdenetimli güvenli çalışma
controlled spacedenetimli alan
controlling stakeçoğunluk hissesi
converged coreyakınsak bellek
converged coreyakınsak bellek
convergenceyakınsama
convergence timeyakınsama zamanı
convergent networkyakınsak şebeke
conversationalkarşılıklı konuşmalı
conversational serviceetkileşimli hizmet
convolutional code (CC)kıvrımlı kod, evrişimli kod
convoy internal communicationsdahili haberleşme dizisi
cooked dataişlenmiş veri
cookiesçerezler (program parçası)
cooperation with the institutionskurumlarla işbirliği
coordinateeşgüdüm sağlamak
coordinated universal time (UTC)koordineli (eşgüdümlü) evrensel zaman
coordination distancekoordinasyon mesafesi
co‐polarizedeş kutuplu
copper conducted cablebakır iletkenli kablo
copper distributed data interface (CDDI)bakır kablolu dağıtımlı veri arayüzü
copy control information (CCI)kopya denetim bilgisi
copy generation management system ‐ analog
(CGMS‐A)
kopya üretim yönetimi sistemi ‐analog
copy prohibition bitskopya yasaklama bitleri
copy protection (CP)kopya koruması
copy protection management system (CPMS)kopya koruma yönetim sistemi
copyleftlisanssız kopya
cordless radio fixed part (CRFP)kordonsuz telsiz sabit bileşeni
cordless switchboardkablosuz anahtar takımı, kablosuz anahtar panosu, kablosuz santral
cordless telephonekordonsuz telefon
cordless telephone profilekordonsuz telefon şartı
core dumpçekirdek boşaltma
core networkçekirdek ağ
core switchmerkez anahtar
core‐based trees (CBT)çekirdek‐temel ağacı
core‐to‐cladding concentricitydamar‐kılıf eş eksenliliği, eş eksenli damar‐kılıf
core‐to‐cladding offsetdamar‐kılıf dengelemesi
corner reflector antennaköşe yansıtıcı anteni
corporate networkşirket ağı, kurumsal şebeke
corporate telecommunication networkkurumsal telekomünikasyon şebekesi
corporatisationözelleştirme
correspondent nodepaketleri mobil düğüm noktasına gönderen ve alan düğüm noktası
corrugated shielddalgalı koruma
co‐shoppingortak hizmet noktası
cosine transformkosinüs dönüşümü
cosmic noisekozmik gürültü
cost and tariffmaliyet ve tarife
cost based price strategymaliyet tabanlı fiyat stratejisi
cost based pricingmaliyete dayalı fiyatlandırma
cost cuttinggider rasarrufu
cost factormaliyet faktörü
cost‐benefit analysisfayda‐maliyet analizi
counter clock wisesaat yönü tersi
country codeülke kodu
country‐code top‐level domain names
(CCTLDS)
ülke kodu üst seviye alan adı
country‐wideülke çapında
couplerbağlaştırıcı
coupler‐bare fiber adapterçıplak lif adaptörü / bağlaştırıcısız lif uyarlayıcı
couplingbağlaşım
coupling coefficientbağlaşım katsayısı
coupling factorbağlaşım faktörü
coupling lossbağlaşım kaybı
coupling pathbağlaşım yolu
cover flangekapak bağlantı (birleşme) yüzü
coveragekapsama
coverage areakapsama alanı
coverage service areakapsama hizmet alanı
cpanelinternet barındırma  kontrol paneli
CPE controlled cable modem (CCCM)denetimli kablo modem
crackergüvenlik kırıcı, kod çözücü
cramminghızlandırma
cray operating systemcray işletim sistemi
cream skimmingkaymağı sıyırma, bir ürünün/hizmetin üretiminde ve/veya pazarlanmasında diğer aktörlere göre en büyük karların sağlanması
credit card validationkredi kartı kullanım süresi, kredi kartı onayı
crest factortepe faktörü
crimpkıvrılma
crimping terminalkıvrılmanın gerçekleştiği uçbirim
critical flicker frequencykritik titreşme frekansı
critical frequencykritik frekans
critical item (CI)önemli malzeme (husus)
cross connectçapraz bağlantı
cross connection cabinet (CCC)/plastic cabinet
for cable distribution
saha dolabı
cross couplingkarşılıklı bağlaşım, çapraz bağlaşım
cross fadingçapraz sönümleme
cross modulationçapraz modülasyon
cross office checkçapraz ofis denetimi
cross polarizationçapraz kutuplaştırma
cross subsidyçapraz sübvansiyon
cross talk attenuationkanal etkileşimi zayıflaması
cross talk from receiveralıcıdan çapraz konuşma
cross talk from transmittervericiden çapraz konuşma
crossbar switchçaprazlayıcı anahtar
cross‐border connectionsınır ötesi bağlantı
cross‐border interconnect (CBI)sınırlararası arabağlantı
cross‐domainetki alanları arası
crossed pinningçapraz bağlama
crossfadeçapraz sönümleme
crossovermodemsiz kablo
crossover cableçapraz kablo
crosspointçapraz eşleştirme
cross‐polar discriminationçapraz kutuplu ayrıştırma
cross‐polar isolationçapraz kutuplu ayırım
cross‐posthaber gruplarında  aynı mesajı birden fazla gruba atma işlemi
cross‐subsidisationçapraz sübvansiyon
crosstalkçapraz konuşma
cryptographykriptografi, şifreleme bilimi
crystal resonatorkristal rezonatör
cuckoo eggizinsiz dağıtılan mp3 parçaları
cumulative audiencetoplam izleyici
cumulative trauma disordertoplamsal travma bozulması
current cell rate (CCR)akım hücre oranı
current loopakım döngüsü
cursorimleç
custom local area signalling servicesyerel alan sinyalleşme hizmetleri
customer access line chargeskullanıcı erişim hattı ücretleri
customer aquisitionmüşteri edinme
customer basemüşteri tabanı
customer equipment (CE)müşteri teçhizatı
customer information control system (CICS)abone bilgi denetim sistemi
customer owned and maintained (COAM)müşteri tarafından sahip olunan ve bakımı yapılan
customer owned and maintained equipment
(COAM)
müşterinin sahip olduğu ve idamesini yaptığı teçhizat
customer owned coin operated telephone
(COCOT)
müşterinin sahip olduğu ve jetonla çalışan telefon
customer premises equipment (CPE)müşteri tarafı teçhizatı, müşteri müştemilatı
customer proprietary network informationmüşteriye ait şebeke bilgisi
customer sited interconnection (CSI)abone mahalinde arabağlantı
customer’s loopabone ile santral arasındaki bağlantıyı sağlayan hat, yerel ağ
customer‐to‐network interface (CNI)müşteri ‐ağ arayüzü
customised application for mobile enhanced
logic (CAMEL)
mobil  geliştirilmiş mantık için kişiselleştirilmiş uygulamalar
customized basketkişiye özel sepet
cut throughçapraz kesimli
cut‐off frequencyzayıflamanın başladığı frekans, kesim frekans
cybercitizeninternet kullanıcısı, siber gezgin
cybernautsibernot, internet kullanan bilgisayar kullanıcısı
cyberneticssibernetik, güdümbilim
cyberpicketinginternetin bir kurumun veya şirketin protesto edilmesi için kullanılması
cyberpunkinternette dolaşmayi yaşam tarzi secmiş insanlar
cyberstalkinginternetten insanları taciz etme
cybrarianinternetten sürekli okuyarak bilgi edinen kişi
cyclic hoppingperiyodik atlama
cylic redundancy check (CRC)periyodik artıklık denetimi
daisy chainingzincirleme bağlantı
dark fiberkullanılmayan lif
dashboardcihaz tablosu, pano
dataveri
data abstractionveri soyutlaması, veri özeti
data accessveri erişimi
data access arrangementveri erişim düzenlemesi
data accuracyveri doğruluğu
data acquisitionveri toplama
data acquisition terminalveri toplama uçbirimi
data acquisition terminalveri giriş uçbirimi
data analysisveri çözümleme
data analystveri çözümleyici
data backupveri yedekleme
data bankveri bankası
data bank administratorveri bankası yönetmeni
data bindingveri bağlayıcı
data bitveri biti
data blockveri bloğu
data breakpointveri kesme noktası
data burst randomizerveri patlamasını rastgele yapan cihaz
data busveri yolu
data bus connectorveri yolu konnektörü
data cacheveri önbelleği
data callveri talebi
data captureveri yakalama,veriyi alma
data cellveri hücresi
data centerveri merkezi
data center complexityveri merkezi karmaşıklığı
data center infrastructure efficiency (DCIE)veri merkezi altyapısının verimliliği
data channelveri kanalı
data characterveri karakteri
data checkveri denetimi
data circuit transparencyveri devresi saydamlığı
data circuit‐terminating equipmentveri devresi sonlandırma teçhizatı
data codeveri kodu
data collection platformveri toplama platformu
data collection terminalveri toplama uçbirimi
data communication channelveri haberleşme kanalı
data communication equipment (DCE)veri iletişim teçhizatı
data communication interfaceveri haberleşme arayüzü
data communication systemveri haberleşme sistemi
data communicationsveri haberleşmesi
data communications equipmentveri haberleşme teçhizatı
data communications interfaceveri haberleşme arayüzü
data communications managerveri haberleşme yöneticisi
data communications networkveri haberleşme şebekesi
data conferencingveri konferansı
data confidentialityveri gizliliği
data conflationçok kaynaklı veri tümleştirme
data connectionveri bağlantısı
data converterveri dönüştürücü
data couplingveri bağlaşımı
data declarationveri bildirimi
data decompressionsıkıştırılmış veriyi açma
data diddlingveri sahteciliği
data directoryveri dizini
data dispenserveri dağıtıcısı
data display stationveri görüntü istasyonu
data documentveri belgesi
data drivenveri güdümlü
data encryption standard (DES)veri şifreleme standardı
data entryveri girişi
data entry formatveri giriş biçimi
data entry panelveri giriş panosu
data entry terminalveri giriş uçbirimi
data exceptionveri istisnası
data exchangeveri değişimi
data exchange interface (DXI)veri değişim arayüzü
data fieldveri alanı
data flowveri akışı
data flow chartveri akış çizelgesi
data flow controlveri akış denetimi
data forkveri çatalı
data frameveri çerçevesi
data fusionveri tümleştirme
data independenceveri bağımsızlığı
data input stationveri giriş uçbirimi
data integrityveri bütünlüğü
data interchangeveri değiştokuşu
data interchange formatveri değiştokuş biçimi
data itemveri maddesi
data leakageveri kaçağı
data linkveri bağlantısı
data link connection identifierveri hattı bağlantı tanımlayıcısı, veri yolu bağlantı kimliği
data link control characterveri hattı denetim karakteri
data link controllerveri hattı bağlantı denetleyicisi
data link escape (DLE)veri bağlantı kaçışı
data link layerveri bağlantı katmanı
data loggingzaman dizinsel veri kaydı
data miningveri madenciliği
data multiplexerveri çoklayıcı
data networkveri şebekesi
data over cable service interface specifications
(DOCSIS)
kablo üzerinde veri hizmeti arayüzü özelliği
data over voice (DOV)ses üzerinden veri
data over voice multiplexer (DVM)ses  üzerinden veri çoklayıcısı
data pointerveri göstergesi
data portabilityveri taşınabilirliği
data processingveri işleme
data processing centerveri işleme merkezi
data processorveri işlemcisi
data protectionveri koruma
data purgingveri silme
data rateveri hızı
data receiververi alıcısı
data recordingveri kaydetme
data recording mediumveri kayıt ortamı
data reductionveri azaltma, veri indirgemesi
data referenceveri gönderisi, veri referansı
data repositoryveri havuzu, veri deposu
data retentionveri depolama
data scrubbingveri sürtmesi
data securityveri güvenliği
data segment codeveri bölüm kodu
data service unitveri hizmet birimi
data setveri kümesi
data signalveri işareti
data signalling rateveri işaretleşme hızı
data sinkveri alıcısı
data sizeveri boyutu
data sourceveri kaynağı
data squelch algorithmveri susturma algoritması
data storage disk drive (DSDD)veri depolama disk sürücüsü
data storage systemveri depolama sistemi
data streamveri akışı
data stream typeveri akış tipi
data streamingsürekli veri iletimi
data structure definitionveri yapısı tanımı
data structure managerveri yapı yöneticisi
data subscriber terminal equipmentveri abonesi uç teçhizatı
data surfingveriler arasında gezinim
data switchingveri devresinin anahtarlanması
data terminalveri uçbirimi
data terminal equipment (DTE)veri uçbirim teçhizatı
data traceveri izi
data transcriptionveri kopyalayıcısı
data transferveri aktarımı
data transfer rateveri aktarım hızı
data transmissionveri iletimi
data transmission networkveri iletim ağı
data transmission systemveri iletim sistemi
data validationverinin geçerli kılınması, veri geçerleme
data vaultingveri yedekleme çatısı
data verificationveri doğrulama
data volatilityveri uçuculuğu
data warehouseveri ambarı
data warehouse repositoryveri ambar kaynakçası
data wordveri sözcüğü
database (DB)veri tabanı
database hackveri tabanı hırsızlığı
database integrityveri tabanı bütünlüğü
database serververi tabanı sunucusu
data‐driven reasoningveriye dayalı sonuç çıkarma
datagramdatagram, veri iletisi
data‐oriented networkingveri odaklı ağ
dataphoneveri telefonu
datum error of a measuring instrumentölçme aygıtının başlangıç hatası
daughterboardek plaket, çekme kart
D‐busD‐veri yolu
deactivationetkinliğin kaldırılması
dead spotkaplama alanı dışı, ölü nokta
dead weight lossiktisadi etkinliğin kaybı
deadbandkullanılmayan bant
deadlockkilitlenme
debouncingzıplama önleyici
debuggerhata bulucu
decentralizedmerkezi olmayan
decentralized computer networkmerkezi olmayan bilgisayar ağı
decentralized data processingmerkezi olmayan veri işleme
decibel (db)desibel (db), ses şiddet birimi
decibel referenced to the carrier (dBc)taşıyıcıya göre desibel değeri
decibel relative to carriertaşıyıcıya bağlı desibel
decidabilitykarar verilebilirlik
decidablekarar verilebilir
decimal digit (0     9)ondalık sayı
decimationetkin örnekleme oranını azaltmak için  işareti süzme, örnek seyreltme
decimation filteretkin örnekleme oranını azaltmak için  işaret süzgeci, örnek seyreltme
süzgeci
decisional databasekarar veri tabanı
declaration of conformity (DoC)uygunluk beyanı
declining consumer spendingdüşme eğilimi gösteren tüketici harcaması
decoderkod çözücü
decommissionhizmetten almak
decouplingbağlaşımı çözme, bağlaşımsız
dedicatedtahsisli, özel
dedicated channeltahsisli kanal, özel kanal
dedicated control channeltahsisli denetim kanalı
dedicated linekiralık hat, özel hat, tahsisli hat
dedicated networkkullanıcıya özel ağ
dedicated physical channeltahsisli fiziksel kanal
dedicated physical control channeltahsisli fiziksel denetim kanalı
dedicated portaltahsisli kapı
dedicated serverözelleştirilmiş sunucu
dedicated short range communicationkısa masefe frekans tanımlı iletişim
dedicated terminalözel uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim
de‐emphasisard vurgu
deemphasis networkard vurgu devresi
deep packet inspection (DPI)derin paket muayenesi
deep webderin ağ
deep‐fiber passive optical network (DPON)derin‐lif pasif optik ağ
defacementiçerik bozma
default (DE)varsayılan
default channelönceden belirlenmiş kanal
default scopingvarsayılan etki alanı
defective productsayıplı ürünler
defensemüdafaa
defense data networkkoruma veri ağı
definition by contextkavrama göre tanımlama
deflected to numbernumaraya çevrilmiş
degradationkalite bozulması
degraded modem (DM)kısıtlanmış modem
degree of liberalisationserbestleşme derecesi
degree of start stop distortionbaşlama durma bozulmasının derecesi
delay dialertelenmiş arama
delay equalizergecikme denkleştiricisi
delay linegecikme hattı
delayed callgeciktirilmiş çağrı
delivered torqueaktarılan dönme kuvveti
delivering servicehizmetin götürülmesi, hizmet sunumu
delivery function (DF)dağılım fonksiyonu
Dellinger effectDellinger etkisi, sönümleme etkisi
Dellinger fadeoutDellinger sönümlemesi
delta networkdelta şebekesi
demand analysistalep analizi
demand assigned multiple access (DAMA)talep tahsisli çoklu erişim
demand chain networktalep zincir şebekesi
demand management policiestalep yönetimi politikaları
demarcelektronik devrelerde sorumluluk alanı sınırlandırıcısı
democratic networkdemokratik şebeke
demodulationdemodülasyon
demountbağlantıyı kaldırma, sökme
demountable rack offload and pickup system
(DROPS)
sökülebilir ve yüklenebilir kabin taşıma sistemi
demowaretanıtım yazılımı
denial of service (DoS)hizmet aksatma
dense wave division multiplexing (DWDM)yoğun dalga bölmeli çoğullama
dense wavelenght division multiplex (DWDM)yoğunlaştırılmış dalga boyu bölmeli çoklama
dense wavelength division multiplex (DWDM)yoğun dalga boylu bölmeli çoklama
Departure anglekalkış açısı
dependabilitygüvenilebilirlik
dependencybağımlılık
dependent eventbağımlı olay
dependent variablebağımlı değişken
deployment of internet servicesinternet hizmetlerinin yayılması
depreciation and amortisationdeğerini düşürme ve amortizasyon
depressed claddingsıkıştırılmış kılıf
depressed‐inner‐cladding fiberiç kılıfı sıkıştırılmış lif
depth of penetrationnüfuz etme derinliği
deregulationdüzenlemenin ortadan kaldırılması
derived datatüretilmiş veri
derived intervention pricebelirlenmiş (hesaplanmış)  müdahale fiyatı
descending nodeazalan düğüm
descramblerkarışık işaretleri çözücü, çırpma çözücü
desensitizationhassasiyet giderme
desktop applicationmasaüstü uygulaması
destinationvarış noktası
destination call routing (DCR)varış santralinden arama yönlendirmesi
destination fieldvarış yeri
destination nodeyönlendirme düğümü
detent valuesbaşlatıcı değerler
deterministic networkbelirlenimci ağ, gerekirci ağ
deterministic transfer modebelirleyici aktarma kipi
detrimental effectszararlı etkiler
device acces codecihaz erişim kodu
device addresscihaz adresi
device dependentcihaza bağımlı
device drivercihaz sürücü, birim sürücü
device independentcihazdan bağımsız
device security levelcihaz güvenlik seviyesi
device under test (DUT)testen geçirilen cihaz
device‐dependent graphics layer (DDGL)cihaz bağımlı grafik katmanı
device‐independent graphics layer (DIGL)cihaz bağımsız grafik katmanı
device‐independent graphics service (DIGS)cihaz bağımsız grafik hizmeti
diagnostic rhyme test (DRT)teşhis amaçlı uyum testi
diagnosticstanıma, teşhis
dial  backgeri aramalı
dial accessaramalı erişim
dial backuparama yedekleme
dial levelarama seviyesi
dial pulseçevirme darbesi
dial pulsingarama işaret darbesi
dial speedçevirme hızı
dial toneçevir sesi
dial tone delay (DTD)çevir sesi gecikmesi/ çevirme tonu gecikmesi
dialed number identification service (DNIS)aranan numaranın gösterilmesi hizmeti
dialing parityarama eşlik biti
dialing planarama planı
dial‐it serviceeş zamanlı çoklu aramaların tek numaradan karşılanma hizmeti.
örnek:0900’lü aramalar
diallingçevirme
dialling prefixönekli çevirme
dial‐off normal tonenormal dışı çevir sesi
dialog boxiletişim kutusu
dial‐on demand routingtalebe bağlı  yönlendirmeli  çevirme
dialout facilitydışarıya arama imkanı
dialupnumara çevirme
dial‐up connectionçevirmeli bağlantı
dial‐up lineçevirmeli hat
dial‐up networkçevirmeli şebeke
dial‐up networking (DUN)internete çevirmeli bağlantı
dial‐up networking connectionçevirmeli şebeke bağlantısı
dial‐up terminalçevirmeli uçbirim
dictionary attacksözlük saldırısı
didactive softwareeğitici yazılım
dielectricdurgun elektrik, dielektrik
dielectric lossdurgun elektrik kaybı, dielektrik kaybı
differantial global positioning system (DGPS)farksal küresel konum sistemi
differantial servicefarklılaştırılmış hizmetler
differential backupfarksal yedekleme
differential binary phase shift keyingfarksal ikili faz kaydırmalı anahtarlama
differential coherent phase shift keyingfarksal uyumlu faz kaydırmalı anahtarlama
differential gainfarksal kazanç
differential interframe codingfarksal çerçeve içi kodlama
differential phase shift keying (DPSK)farksal faz kaydırmalı anahtar
differential services (DiffServ)farksal hizmetler
differentiating networkfarklılaştırılmış ağ
diffusion screenyayınım ekranı
digicable headend expansion interface (DHEI)sayısal kablo baş uç genişleme arayüzü
digitsayı, basamak
digitalsayısal
digital access cross‐connect system (DACS)sayısal erişim çapraz bağlantı sistemi
digital advanced mobile phone system (D‐
AMPS)
sayısal gelişmiş mobil telefon sistemi
digital audio and video broadcastingsayısal ses ve görüntü yayını
digital audio broadcastingsayısal ses yayını
digital audio stationary heads systemsayısal ses sabit kafa sistemi
digital bussayısal veri yolu
digital cable application (DCA)sayısal kablo uygulaması
digital cashsayısal para (ödeme, kasa)
digital cellular telephonesayısal hücresel telefon
digital certificatesayısal sertifika
digital certificate access server (DCAS)sayısal sertifika erişim sunucusu
digital circuit multiplication equipmentsayısal devre çoklama teçhizatı
digital communication networksayısal iletişim şebekesi
digital component videosayısal bileşenli görüntü
digital compressionsayısal sıkıştırma
digital control channelsayısal denetim kanalı
digital control systemsayısal denetim sistemi
digital cordlesssayısal kordonsuz
digital cordless telephone (DCT)sayısal kordonsuz telefon
digital cross‐connect systemsayısal çapraz bağlantı sistemi
digital datasayısal veri
digital data networksayısal veri ağı
digital demultiplexersayısal çoklama çözücüsü
digital distribution framesayısal dağıtım çerçevesi
digital dividesayısal uçurum
digital dividendsayısal bölünmüşlük, sayısal uçurum
digital encryption standard (DES)sayısal şifreleme standardı
digital enhanced cordless telephone (DECT)sayısal geliştirilmiş kordonsuz telefon
digital enhancingsayısal zenginleştirme
digital European cordless telephone (DECT)Avrupa sayısal kordonsuz telefonu
digital facsimilesayısal belgegeçer
digital home communications terminal (DHCT)sayısal ev iletişim uçbirimi
digital home working group (DHWG)sayısal ev çalışma grubu
digital imaging and communications in
medicine (DICOM)
tıpta sayısal görüntüleme ve haberleşme
digital information storagesayısal bilgi depolama
digital line linksayısal hatlı bağlantı
digital line sectionsayısal hat bölümü
digital living network alliance (DLNA)sayısal akışlı ağ uyuşması
digital local exchange (DLE)sayısal yerel  santral
digital loop carrier (DLC)sayısal yerel ağ (döngü) taşıyıcısı
digital loopbacksayısal geri döngü
digital measuring instrumentsayısal ölçüm cihazı
digital modulationsayısal modülasyon
digital multimetersayısal  ölçü aleti
digital networksayısal şebeke
digital network control system (DNCS)sayısal ağ denetim sistemi
digital phase locked loop (DPLL)sayısal faz kilitlemeli  devre
digital picture manipulator (DPM)sayısal resim işlemcisi
digital pinsayısal uç
digital plottersayısal çizici
digital primary patch baysayısal ana bağlantı yuvası
digital private network signalling  system
(DPNSS)
sayısal özel şebeke işaretleşme sistemi
digital program insertion (DPI)sayısal program ekleme
digital recordingsayısal kayıt
digital rights management (DRM)sayısal hak yönetimi
digital satellite system (DSS)sayısal uydu sistemi
digital selective calling (DSC)sayısal seçmeli arama
digital service unitssayısal hizmet birimleri
digital set‐top box (D‐STB)sayısal set‐üstü kutusu
digital short range radio (DSRR)sayısal kısa mesafeli telsiz
digital signal 0 (zero) (DS0)0 sayısal işaret
digital signal crossconnect (DSX)sayısal işaret çapraz bağlantısı
digital signal hierarchysayısal işaret sıradüzeni
digital signal lens reflex (DSLR)sayısal işaret mercek yansıması
digital signal levelsayısal işaret seviyesi
digital signal portsayısal sinyal ucu
digital signal processor(ing) (DSP)sayısal işaret işlemcisi (işleme)
digital signaturesayısal imza
digital signature standard (DDS)sayısal imza standardı
digital simultaneous voice and data (DSVD)sayısal eş zamanlı ses ve veri
digital speech interpolation (DSI)sayısal konuşma ara değerlemesi
digital storage media (DSM)sayısal medya depolama
digital storage system interconnect (DSSI)sayısal hafıza sistemi arabağlantısı
digital subscriber line (DSL)sayısal abone hattı
digital subscriber line access multiplexer
(DSLAM)
sayısal abone hattı erişim çoklayıcısı
digital switchoverradyo TV yayıncılığında analogdan sayısala geçiş (analog yayıncılığın
sona erdirilmesi)
digital television (DTV)sayısal televizyon
digital terrestrial television (DTTV)sayısal karasal TV
digital transmissionsayısal iletim
digital transmission content protection (DTCP)sayısal iletim içerik koruması
digital versatile disc (DVD)sayısal çok yönlü disk
digital video (DV)sayısal video
digital video broadcast ‐handheld/terrestrial
(DVB‐H/T)
sayısal video yayıncılığı‐mobil/karasal
digital video broadcast multimedia home
platform (DVB‐MHP)
sayısal video yayıncılığı‐çoklumedya ev platformu
digital video broadcast(ing) (DVB)sayısal video yayıncılığı
digital video decoder (DVD)sayısal görüntü kod çözücü
digital video interactive (DVI)sayısal görüntü etkileşimi
digital video interface (DVI)sayısal görüntü arayüzü
digital video interface (DVI)sayısal video arayüzü
digital video recorder (DVR)sayısal video kaydedicisi
digital video signal compressionsayısal görüntü işaret sıkıştırması
digital video standard (DVS)sayısal video standardı
digital video subcommittee (DVS)sayısal video alt komitesi
digital voltage monitoring (DVM)sayısal gerilim izleme
digital wireless telephonesayısal telsiz telefon, sayısal kablosuz telefon
digital‐analog  (D/A)sayısal/analog
digital‐to‐analog converter (DAC)sayısal analog çevirici
digital‐to‐analog transducer (DAT)sayısal‐analog dönüştürücü
digizinesayısal magazin
dilution of precisionhassasiyet kaybı
dim controlışık ayarı
dim‐and‐burstkısma ve patlama
diodediyot
dip(dual inline package) switchçift taraflı paket anahtarı
diplexerçiftleyici
diploma of advanced studies (DAS)ileri çalışma diploması
dipole antennaçift kutuplu  anten
direct access linedoğrudan erişim hattı
direct access storagedoğrudan belleğe atma
direct addressdoğrudan adres, dolaysız adres
direct addressingdoğrudan adresleme
direct attached storage (DAS)doğrudan bağlı hafıza
direct broadcast satellite (DBS)doğrudan yayın uydusu
direct broadcast satellite (DBS)doğrudan uydu yayıncılığı
direct calldoğrudan arama
direct connectiondoğrudan bağlantı
direct couplingdoğrudan bağlaşım
direct current (DC)doğru akım
direct dialling in (DDI)doğrudan çevirme
direct distance dialing (DDD)doğrudan şehirlerarası arama, doğrudan arama mesafesi
direct entrance calldoğrudan giriş çağrısı
direct interconnectiondoğrudan arabağlantı
direct internet access (DIA)doğrudan internet erişimi
direct inward dial (DID)doğrudan dahili arama
direct inward dialing (DID)doğrudan dahili arama
direct sequencedoğrudan sıralı
direct sequence spread spectrum (DSSS)doğrudan sıralı yaygın spektrum
direct station selection/busy lamp fielddoğrudan istasyon seçme/meşgul lamba alanı
direct to home (DTH)doğrudan eve yayın
directed retry procedureyönlü giriş işlemi, yönlendirilmiş yeniden deneme usulu
direction findingyön bulma
direction of arrivalvarış yönü
direction of propagation of energyenerjinin yayılma yönü
directional antennayönlü anten
directiveyönerge
directivedirektif
directory assistancerehber yardımı, bilinmeyen numaralar hizmeti
directory databaserehber veri tabanı
directory enquiriesrehber talepleri
directory facilityağ adresleri hizmeti
directory treedizin ağacı
direct‐to‐home (DTH)eve kadar
disable messagegeçersiz mesaj
discard eligibilityeleme kriteri
disconnectbağlantıyı kesmek
disconnect signalkesilme işareti
disconnected phasebağlantının olmadığı evre
disconnected statebağlantısız durum
disconnectionbağlantıyı kesme
disconnection delay (DCD)kesinti süresi
discontinuous interferencekesikli girişim, süreksiz girişim
discontinuous transmissionsüreksiz iletim
discrete accesskesintili erişim
discrete cosine transform (DCT)kesikli kosinüs dönüşümü
discrete dataayrık veri
discrete logarithm problemayrık logaritma problemi
discrete multitoneayrık çok tonlu
discrete spectrumayrık spektrum
discrete spurious outputayrık istenmeyen çıktı
discrete typeayrık veri türü
discretely timed signalayrık zamanlı işaret
discretely variablekesintili değişken
discretely‐timed signalayrık zamanlı işaret
disengage requestbağlantısını kesme isteği
disengagement requestserbest bırakma talebi
disengagement‐denial probabilitytelekomünikasyon sistemlerinde erişimi sonlandırma hata olasılığı
dishçanak anten
disinfectedtemizlenmiş, virüsten arınmış
disintermediationaracıların kaldırılması
disk arraydisk dizisi
disk cachedisk tamponu
disk compressiondisk sıkıştırma
disk defragmentationdisk birleştirme
disk enclosuredisk kutusu
disk operating system (DOS)disk işletim sistemi
disk quotasdisk kotasu
disk serverdisk sunucu
disk subsystemdisk altsistemi
diskfull clientdiskdolu istemcisi
diskless clientdisksiz istemci
diskless workstationdiski olmayan iş istasyonu
disk‐to‐disk backupdiskten diske yedekleme
dispatchgöndermek, sevketmek
dispersiondağılma etkisi, dağılım
dispersion‐limited operationdağılımı sınırlı çalışma
dispersion‐shifted fiberdağılma kaydırmalı lif
dispersion‐unmodified fiberdağılımı değişmemiş lif
dispersivedağıtıcı, ayıraç
displacementyer değiştirme (veri), göreli adres uzaklığı (komut)
display adapterekran bağdaştırıcısı
dispute settlementuzlaştırma, uyuşmazlığı çözümleme
disruptionbozucu
distance educationuzaktan eğitim
distance learninguzaktan öğrenim
distance measuring equipment (DME)mesafe ölçüm teçhizatı
distance root mean square (DRMS)mesafe kare ortalama karekök değeri, etkin mesafe değeri
distance vector algorithmuzaklık vektörü algoritması
distance‐based registrationmesafe bazlı kayıt
distant collocationuzaktan ortak yerleşim
distant signaluzaktaki işaret
distortionbozulma
distortion effectbozulma etkisi
distortion ratio (DR)bozulma oranı
distress and urgencytehlike ve acil durum
distress callstehlike çağrıları
distributed applicationdağıtık uygulama
distributed architecturedağıtık mimari
distributed circuitdağıtık devre
distributed communicationsdağıtık iletişim
distributed component object modeldağıtımlı parça nesne modeli
distributed control systemdağıtık denetim sistemi
distributed coordination function (DCF)dağıtım kordinasyon işlevi
distributed datadağıtık veri
distributed data processingdağıtık veri işleme
distributed databasedağıtık veri tabanı
distributed denial of service (DDOS)dağıtık hizmet aksatma
distributed elementdağıtık öğe
distributed feedback (DFB)dağıtımlı geri bildirim
distributed file systemdağıtık dosya sistemi
distributed information systemdağıtık bilgi sistemi
distributed intelligencedağıtık zeka
distributed multimediadağıtık çokluortam
distributed networkdağıtık ağ, dağıtık şebeke
distributed office systemdağıtık ofis sistemi
distributed parameter systemdağıtık parametreli sistem
distributed pollingdağıtık yoklama
distributed processingdağıtık işlem
distributed scandağıtık tarama
distributed systemdağıtık sistem
distributed targetdağıtık hedef
distributiondağıtım
distribution boxdağıtım kutusu
distribution box/ fiber termination boxdağıtım kutusu/lif sonlandırma konusu
distribution cabledağıtım kablosu
distribution framedağıtım çatısı, dağıtım panosu
distribution functiondağıtım işlevi
distribution listdağıtım listesi
distribution sortdağılım sıralaması (algoritma)
distributordağıtıcı
distrubuted denial of service (DDOS)dağıtık hizmet aksatma saldırısı
distrubuted scansdağıtılmış tarama
disturbance field strengthbozulma alan şiddeti
disturbance response of the control systemdenetim sisteminin bozulma tepkisi
disturbance suppressionbozulma bastırması
disturbance voltagebozulma gerilimi
disturbing channelrahatsız edici kanal
dither component encodingküçük genlikli bileşen kodlaması
division (Div)bölmeli
DNCS session manager (DSM)DNCS oturum yönetimi
docking stationgenişleme birimi/ yanaşma terminali
DOCSIS external physical interface (DEPI)DOCSIS harici fiziksel arayüz
DOCSIS IPTV bypass architecture (DIBA)DOCSIS IPTV atlama mimarisi
DOCSIS over passive optical network (DPON)pasif optik ağ üzerinden DOCSIS
DOCSIS timing interface (DTI)DOCSIS zamanlama arayüzü
document namebelge adı
domainalan adı
domain analysisalan adı analizi
domain architecturealan adı mimarisi
domain controlleralan adı denetleyicisi
domain hackingalan adı saldırısı
domain modelalan adı modeli
domain namealan adı
domain name address (DNA)alan adı adresi
domain name resolveralan adı çözümleyicisi
domain name server  (DNS)alan adı sunucusu
domain name service (DNS)alan adı hizmeti
domain name system (DNS)alan adı sistemi
domain of applicabilityuygulanabilirlik alanı
domain sniperalan adı avcısı
domestic fixed public serviceyurt içi sabit kamu hizmeti
domestic public radio serviceyurt içi kamu telsiz hizmeti
dominancehakimiyet, piyasa hakimiyeti
dominant closed loop polesbaskın kapalı döngü kutupları
dongleteçhizat kilidi
doorkapı
doppler effectdoppler etkisi
doppler shiftdoppler kayması
dosimetrydozimetri
dot filenokta dosyası
dot greenyeşil nokta
dot pitchnokta sıklığı
double blind conditioniki taraflı bilinmeyenli durum
double cell diagramçift hücreli şema
double close quoteçift kapama tırnağı
double open quoteçift açma tırnağı
double sided pagesçit yüzlü sayfalar
double‐byte character setçift baytlı karakter kümesi
double‐lengthçift uzunlukta (veri)
double‐sideband (DSB) transmissionçift yan bandlı iletim
double‐sideband suppressed‐carrier (DSB‐SC)
transmission
çift yan bandlı taşıyıcısı bastırılmış iletim
double‐wordçift‐sözcüklü (veri veya bellek boyutu)
downaşağı
down arrowaşağı ok
down timearızalı olduğu süre
downconverterfrekans indirici, frekans düşürücü
downlink (DL)ana sistemden uçbirime bağlantı, indirme yolu
downlink shared channelana sistemden uçbirime bağlantı paylaşımlı kanal
downlink transmissionana sistemden uçbirime bağlantı iletimi, inen bağlantı iletimi
download speedindirme hızı
downstream (DS)ana sistemden uçbirime veri akışı, inen veri akışı, indirme
downstream channel descriptor (DCD)inen veri kanal tanımlayıcısı
downstream loadana sistemden uçbirime veri akışı yükü
downstream radio frequency interface (DRFI)ana sistemden alt sisteme doğru olan radyo frekans arayüzü
downstream service identifier (DSID)indirme hizmet kimliği
downward tendencyazalma eğilimi
drag‐and‐dropsürükle bırak
drain wireatık kablo
driftsürükleme, sürüklenme
drift compensationsapma dengelemesi
drift radio network controllersürüklenmeli telsiz şebeke denetleyicisi
drift ratesapma oranı
drilldownpeşisıra dosyaları açmak
driversürücü
drop cableçıkma hat kablosu
drop wireabone teli
dropout compensatorgüç kaybı denkleştiricisi
drop‐out errorbit atlama hatası
droupiebilgisayar kullanım kabiliyetine hayranlık
drumsilindir, tambur (veri saklama cihazı)
dry wireözel amaçlı kablo
DSL access multiplexer (DSLAM)DSL erişim çoklayıcısı
dual attachment concentratorçift eklemeli yoğunlaştırıcı
dual attachment stationçift eklemeli  istasyon
dual bandçift bant
dual basic rate interfaceçift temel hız arayüzü
dual busçift veri yolu
dual communications interfaceçift yönlü iletişim arayüzü
dual diversityçift çeşitleme
dual homingçift özgüdüm
dual in line integrated circuitçift  sıralı uçlu tümleşik devre
dual in line package (DILP)çift  sıralı uçlu paket
dual inline package (DIP)çift taraflı paket
dual in‐line package switchçift sıralı paket anahtarı
dual modeçift kipli
dual mode mobile stationçift kipli mobil istasyon
dual modem card (DMC)çift modem kartı
dual port memoryçift erişimli bellek
dual scançift tarama
dual soundçift sesli
dual tone multi frequency signalling (DTMFS)çift tonlu çok frekanslı işaretleşme
dual watchçift yönlü izleme
dual‐mode base stationçift kipli baz istasyonu
dual‐precedence messageçift öncelikli mesaj
dual‐tone multifrequency (DTMF)çift tonlu çok frekanslı
dublex cableiki lifli kablo
duct eye lengthyer altı göz uzunluğu
duct systemyer altı kanal sistemi
dumb networkakılsız şebeke
dumb terminalprogramlanmayan uçbirim/yapay uçbirim
dummy antennayapay anten
dummy argumentsözde işlenen, görüntüde işlenen
duplexeş zamanlı çift yönlü
duplex communicationeş zamanlı çift yönlü iletişim
duplex separationeş zamanlı çift yönlü ayırma
duplexerbölücü, alıcı‐verici
duplicate data centerveri yedekleme merkezi
duration of callçağrı süresi
duration of line blanking pulsesatır karartma darbe süresi
duty cyclegörev çevrimi
duty factorgörev unsuru
DVD‐audioDVD‐ses
DVD‐interactiveDVD‐etkileşim
DVD‐videoDVD‐görüntü
dyeboya
dynalinkdinamik hat
dynamic address translationdinamik adres dönüştürme
dynamic bandwidth allocation (DBA)dinamik bant genişliği tahsisi
dynamic capacity management (D‐CAPMAN)dinamik kapasite yönetimi
dynamic channel change (DCC)dinamik kanal değişimi
dynamic data exchangedinamik veri alışverişi
dynamic domain name service (DDNS)dinamik etki alan adı hizmeti
dynamic host configuration protocol (DHCP)dinamik bilgisayar yapılandırma protokolu
dynamic link librarydinamik bağlı kitaplık
dynamic linkingdinamik bağlantı
dynamic name servicedinamik ad hizmeti
dynamic packet transport (DPT)dinamik paket iletimi
dynamic quality of service (DQoS)dinamik hizmet kalitesi
dynamic random access memory (DRAM)dinamik rastgele erişim hafızası
dynamic service add (DSA)dinamik hizmet ekleme
dynamic service add‐acknowledgement (DSA‐
ACK)
dinamik hizmet ekleme‐onayı
dynamic service add‐request (DSA‐REQ)dinamik hizmet ekleme‐isteme
dynamic service add‐response (DSA‐RSP)dinamik hizmet ekleme‐yanıtı
dynamic service changedinamik hizmet değişimi
early packet discard (EPD)ilk paketin atılması
early‐failure periodalıştırma dönemi
earnings before interest and tax (EBIT)faiz ve vergiden önceki kar
earphonekulaklık
earphone plugkulaklık fişi
earth return circuittopraklama devresi
earth stationyer istasyonu
earth terminalyer uçbirimi
earth terminalyer terminali
earth‐coupled interferencetoprağa bağlı (bağlaşımlı) girişim
earthing conductortopraklama iletkeni
earthing inductortopraklama bobini
easy accesskolay erişim
easy and informed accesskolay ve haberli erişim
easy hosting control panel (EHCP)internet barındırma  kontrol paneli
eavesdroppinggizli dinleme
eavesdropping adversaryizinsiz dinleme yapan
e‐booke‐kitap
e‐businesselektronik iş, e‐ticaret
e‐business enablerelektronik ticaret sağlayıcısı
e‐carrier systeme‐taşıyıcı sistem
eccentricitytuhaflık
eccentricitydış merkezlilik
e‐channele‐kanal
echoyankı
echo cancellationyankı iptali,yankı giderimi
echo checkyankı denetim
echo distortionyankı kaynaklı bozulma
echo path lossyankının yol kaybı
echo return lossyankı dönüş kaybı
echometric measurementyankılı ölçüm
ecological architecture and contemporary
urban design
ekolojik mimari ve çağdaş kentsel tasarım
ecological footprintekolojik izdüşüm
ecological innovationekolojik yenilik
economic developmentiktisadi gelişme
economic downturnekonomik çöküş
economic growthiktisadi büyüme, ekonomik gelişme
economic indicatorsekonomik göstergeler
economical feasibilityekonomik yapılabilirlik
economies of scaleölçek ekonomisi
economies of scopekapsam ekonomisi
Eddy currentEddy akımı
Eddy‐current lossEddy akımı kayıpları
edge collapseayrıt çökertme
edge detectionayrıt saptama
edge diffractionkenar kırınımı
edge foldkenar katlaması
edge followingayrıt izleme
edge of bandband kenarı
edge of coveragekapsama sınırı
edge operatorayrıt işleci
edge QAM (Quadrature Amplitude
modulation) (EQAM)
geliştirilmiş QAM
edge resource manager (ERM)gelişmiş kaynak yöneticisi
edge router (ER)geliştirilmiş yönlendirici
edge switchgiriş santralı
edit colorsrenkleri düzenleme
edit decision list (EDL)düzeltme karar listesi
edited copydüzeltilmiş kopya
effect fileetki dosyası
effective addressetkin adres, çözümlenmiş adres, geçerli adres
effective area of an antennaantenin etkinlik alanı
effective bandwidthetkin bant genişliği
effective callsonuçlanmış arama
effective cut‐off frequencyetkin kesim frekansı
effective data transfer rateetkin veri aktarım hızı
effective earth radiusetkin yer çapı
effective heightetkin anten yüksekliği
effective input noise temperatureetkin giriş gürültüsü sıcaklığı
effective isotropically radiated power (EIRP)etkin izotropik yayılım gücü
effective mode volumeetkin kip büyüklüğü
effective monopole radiated power (e.m.r.p.)etkin tek kutuplu yayılan güç
effective perceived noise leveletkili algılamalı gürültü seviyesi
effective radiated power (ERP)etkin yayılım gücü
effective speed of transmissionetkin iletim hızı
effectiveness indicatorsetkinlik göstergeleri
efferentgötürgen (üst düzeydeki bir birimden alt düzeydekine yönelik veri
akışına ilişkin)
efficiencyverim
efficiency factoretkinlik faktörü
efficient component pricing ruleetkin bileşen fiyatlandırma kuralı
egressağ çıkışı
eight‐hundred number800’lü numara
eject buttonçıkarma tuşu
elapsed timegeçen süre
elapsed time indicatorgeçen süre göstergesi
e‐learningelektronik öğrenme, e‐öğrenme
e‐learning toolse‐öğrenme araçları
electric breakdownelektriksel delinme; elektrik sistem arızası
electric circuit diagramelektrik devre şeması
electric couplingelektriksel bağlaşım
electric densityelektrik şiddeti
electric fieldelektrik alanı
electric power research institute (EPRI)elektronik güç araştırma enstitüsü
electrical consumption of typical data centerstipik veri merkezlerinin elektrik tüketiminin azaltılması
electrical diagnostic instrumentelektriksel arıza tespit cihazı
electrical lengthelektriksel uzunluk
electrically  erasable programmable read only
memory (EEPROM)
elektriksel silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza
electrical‐optical (E‐O)elektriksel‐optiksel
electromagnetic compability (EMC)elektromanyetik uyumluluk
electromagnetic compatibility and radio
spectrum matters
elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları
electromagnetic disturbanceelektromanyetik bozulma
electromagnetic emissionelektromanyetik yayım
electromagnetic emission controlelektromanyetik yayım denetimi
electromagnetic environment (EME)elektromanyetik ortam
electromagnetic field (EMF)elektromanyetik alan
electromagnetic interference (EMI)elektromanyetik girişim
electromagnetic interference controlelektromanyetik girişim denetimi
electromagnetic intrusionelektromanyetik sızma
electromagnetic pulseelektromanyetik darbe
electromagnetic radiation (EMR)elektromanyetik ışıma
electromagnetic radiation energyelektromanyetik ışıma enerjisi
electromagnetic radiation scatteringelektromanyetik ışıma dağılması (saçılması)
electromagnetic spectrumelektromanyetik spektrum
electromagnetic susceptibilityelektromanyetik alınganlık (duyarlılık)
electron beamelektron hüzmesi
electron beam curedelektron hüzme düzeltmesi
electron tubeelektron tüpü
electronic addresselektronik adres
electronic commerce enablerelektronik ticaret sağlayıcısı
electronic commerce, e‐commerceelektronik ticaret, e‐ticaret
electronic communication boardelektronik haberleşme kurulu
electronic communications committee (ECC)elektronik haberleşme komitesi
electronic cross connect (EXC)elektronik çapraz bağlantı
electronic data interchange (EDI)elektronik veri değişimi
electronic data processing  (EDP)elektronik veri işleme
electronic deviceelektronik cihaz
electronic emission securityelektronik yayılım güvenliği
electronic exposureelektronik etkiye maruz kalma
electronic fund transfer (EFT)elektronik para aktarımı
electronic governanceelektronik yönetişim
electronic humelektronik gürültü
electronic identity informationelektronik kimlik bilgisi
electronic idustries association (EIA)elektronik endüstrisi birliği
electronic key telephone systemelektronik tuşlu telefon sistemi
electronic line of sightelektronik görüş hattı
electronic line scanningelektronik hat tarama
electronic mail (e‐mail)elektronik posta (e‐posta)
electronic messagingelektronik mesajlaşma
electronic newspaperelektronik gazete
electronic noseelektronik koku algılayıcı
electronic numbering (ENUM)elektronik numaralandırma
electronic patch panelelektronik bağlantı panosu
electronic product code (EPC)elektronik ürün kodu
electronic program guide (EPG)elektronik program rehberi
electronic reconnaissanceelektronik keşif
electronic resource management initiative
(ERMI)
elektronik kaynak yönetim teşebbüsü
electronic serial number (ESN)elektronik seri numarası
electronic signature (e‐signature)elektronik imza (e‐imza)
electronic switched networkelektronik anahtarlamalı şebeke
electronic switching systemelektronik anahtarlama sistemi, elektronik santral
electronic toll collectionelektronik ücret toplama
electronic warfare support measures (ESM)elektronik savaş destek tedbirleri
electronically controlled coupling (ECC)elektronik denetimli bağlaşım
Electronics Industry Association (EIA)Elektronik Endüstri Derneği
electronics industry association (EIA)elektronik sanayi birliği
electronics scienceelektronik bilimi
electro‐optic detectorelektro‐optik algılayıcı
electrosensitive recordingelektronik hassas kayıt (kaydetme)
electrostatic discharge (ESD)elektrostatik boşalma
element based cost (EBC)eleman tabanlı maliyet
element management system (EMS)eleman yönetim sistemi
elementary signaling elementtemel işaretleşme elemanı
elementary stream (ES)temel akış hızı
elevationirtifa açısı, elevasyon açısı
e‐librarye‐ kütüphane
elliptical orbitoval yörünge
elliptical polarizationoval kutuplanma, oval kutuplama
e‐mail accountelektronik posta hesabı
e‐mail addresselektronik posta adresi, e‐posta adresi
e‐mail attachmentelektronik posta eki
e‐mail filterelektronik posta süzgeci
e‐mail signatureelektronik posta imzası
e‐mail spoofingelektronik posta kandırması
emanationemanasyon (radyumun ve radyo‐aktif maddelerin dekompozisyonu sonucu oluşan oldukça değişken radyo aktif bir gaza Rutherford’un
önerisiyle radyolojide verilen ad)
emanations security (EMSEC)ışın yayılım güvenliği
embeddedgömülü
embedded base equipmentgömülü taban teçhizatı
embedded cable modem (eCM)gömülü kablo modem
embedded cable modem: embedded portal
option (ECM:EPS)
gömülü kablo modem‐gömülü ana giriş seçeneği
embedded commandgömülü komut
embedded computer systemgömülü bilgisayar sistemi
embedded computinggömülü veri işleme
embedded customer‐premises equipmentgömülü müşteri müştemilatı, abone tarafı cihazları
embedded database languagegömülü veri tabanı dili
embedded multimedia terminal adapter
(eMTA)
gömülü çoklu ortam uçbirim bağdaştırıcısı
embedded objectgömülü nesne
embedded operations channel (EOC)gömülü işlemler kanalı
embedded set‐top box (eSTB)gömülü set‐üstü kutusu
embedded signaling channel (ESC)gömülü işaretleşme kanalı
embedded systemgömülü sistem
embedded system programminggömülü sistem programlama
emergency alert system (EAS)acil durum uyarı sistemi
emergency callacil çağrı
emergency numberacil çağrı numarası
emergency position indicating radio beacons
(EPIRB)
acil durumu gösteren radyo feneri (acil durumu gösteren radyo
vericisi)
emergency serviceacil yardım hizmet
emergency service callacil yardım çağrı hizmetleri
emergency service network entityacil hizmet ağ elemanı
emergency service provideracil hizmet sağlayıcı
emergency service selective routeracil hizmet seçmeli yönlendirici
emergency switchacil durum santralı, acil durum anahtarı
emerging marketsgelişmekte olan piyasalar, yeni yükselen piyasalar
emerging technologies conferenceyeni teknolojiler konferansı
emission levelyayım seviyesi
emission limityayım sınır değeri
emission marginyayım sınırı
emission spectrographyyayım spektrografisi
emoticonsüslemeli yazılar
empiricalgörgül, gözleme dayalı, deneysel
empirical evaluationgörgül değerlendirme
empty bandboş bant
empty slot ringhalka şeklinde boş yuva
emulated LAN (ELAN)taklit edilmiş LAN
emulationbenzetim, öykünüm
emulator in circuitdevre içi teçhizatlı benzetici
enabled stateişler durum
encapsulationkapsülleme, kuşatma
enciphered dataşifreli veri
encoded subcarrierkodlu alttaşıyıcı
encoderkodlayıcı
encoder tail bitkodlayıcı kuyruk biti
encryptionşifreleme
encryption mode indicator (EMI)şifreleme mod göstergesi
end distortionuç bozulması, uçtaki bozulma
end exchangeuç şantral
end nodeson düğüm
end of line (EoL)hat sonu
end office (EO)uç ofis
end point (EP)uç nokta
end userson kullanıcı
end user numberson kullanıcı numarası
ending delimeterçerçeve sonu, çerçevenin bitişini belirtmek için kullanılan karakter,
bitiş belirteci
end‐of‐medium characterortam sonu karakteri
end‐of‐message functionmesaj sonu fonksiyonu
end‐of‐transmission‐blockiletim sonu bloğu
end‐to‐enduçtan uca
end‐to‐end digital connectivityuçtan uca sayısal bağlanırlık
end‐to‐end enciphermentuçtan uca şifreleme, baştan sona şifreleme
endurable operationsürdürülebilir çalışma
energy dispersal techniqueenerji dağıtım (harcama) tekniği
energy management policiesenerji yönetimi politikaları
energy of an information bitbilgi biti enerjisi
energy per symbol‐to‐noise density ratiosembol gürültü başına enerji yoğunluğu oranı
engineering change notification (ECN)mühendislik değişim bildirisi
engineering service circuit (ESC)mühendislik hizmeti devresi
enhanced (TV) binary interchange format
(EBIF)
geliştirilmiş (TV) ikili değişim biçimi
enhanced data for GSM evolutionGSM evrimi için gelişmiş veri (veri hızı)
enhanced data rates for global evolutionküresel evrim için geliştirilmiş veri hızları
enhanced full rate (EFR)artırılmış tam hız
enhanced graphics adaptergelişmiş çizge bağdaştırıcı, geliştirilmiş grafik uyarlayıcı
enhanced service providergelişmiş hizmet sağlayıcı
enhanced small device interface (ESDI)gelişmiş küçük cihaz arayüzü
enhanced specialised mobile radiogelişmiş özel mobil telsiz, geliştirilmiş özel mobil telsiz
enhanced telecom operations map (eTOM)geliştirilmiş telekom operasyon haritası
enhanced television (eTV)geliştirilmiş televizyon, gelişmiş televizyon
enhanced‐quality televisionyüksek kaliteli televizyon
enlargement ratiobüyütme oranı
enterprise application serverkurumsal uygulama sunucusu
enterprise architectkurumsal bilişim mimarı
enterprise computingkurumsal bilişim, kurumsal bilgi işlem
enterprise information portalkurumsal bilgi ana girişi
enterprise networkkurum ağı, firma ağı
enterprise numbergirişim numarası, kurum numarası
enterprise system connection (ESCON)işletme sistem bağlantısı
enterprise systems architecturegirişim sistemleri mimarisi, kurumsal sistem mimarisi
entertainment, information, and
communications (EIC)
eğlence, bilgi ve iletişim
entitlement control message (ECM)yetkili denetim mesajı
entitlement management message (EMM)yetkili yönetim mesajı
entitygiriş, varlık
entrapmenttuzak
entropydüzensizlik
entry sequenced data setgirişi sıralı veri kümesi
envelope delay distortionzarf gecikme bozulması
environmentçevre
environment variableçevre değişkeni
environmental effectsçevresel etkiler
Environmental Protection AgencyÇevre Koruma Ajansı
environmental securityortam güvenliği
environmental testçevre testi
equal accesseşit erişim
equal opportunity numberseşit fırsat numaraları
equal quality numberseşit kalite numaraları
equalization (EQ)denkleştirme
equalizerdenkleştirici
equalizing pulsedengeleyici darbe
equilayeşit katman, eş katman
equilibrium coupling lengtheşit bağlaşım uzunluğu, denge bağlaşım uzunluğu
equilibrium mode distribution (EMD)eşit (dengeli) kipte dağıtım, denge dağılımı
equilibrium mode power distributioneşit kipte güç dağıtımı
equilibrium mode simulatoreşit kip benzetimci
equiphase surfaceeş fazlı yüzey
equipment identity register (EIR)cihaz kimlik kaydı, cihaz kimlik kütüğü
equipment intermodulation noiseteçhizatın iç modülasyon gürültüsü
equipotential bondingeşpotansiyel bağı
equipotential ground planeeşpotansiyel toprak (yer) düzlemi
equivalent isotropic radiated power (EIRP)eşdeğer izotropik yayılım gücü
equivalent networkeşdeğer şebeke, eşdeğer devre
equivalent noise bandwidtheşdeğer gürültü bant genişliği
equivalent pulse code modulation (PCM) noiseeşit darbe kodlu modülasyon gürültüsü
equivalent satellite link noise temperatureeşit uydu hat gürültü sıcaklığı
equivalent step index profileeş değer adım (basamak) endeks profili
equivalised gross household incomeeşit (dengeli) brüt hane halkı geliri
erasable programmable read only memory
(EPROM)
silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza
erasable storagesilinebilir bellek
erase bitsilme biti
erase headsilme kafası
erbium amplifiererbium yükselticisi
ErlangErlang (telefon şebekelerinde trafik yoğunluk birimi)
error ambiguityhata belirsizliği
error bursthata patlaması, hata yığılması
error checking and correctionhata denetimi ve düzeltme
error concealmenthataların gizlenmesi
error correction by information feedback and
repetition
bilgi geri besleme ve tekrarlama ile hata düzeltme
error debugginghataların ayıklanması
error detection and correctionhata tespiti ve düzeltme
error detection and handlinghata tespit ve işleme
error detection without repetitiontekrarsız hata bulma
error free milliseconds (EFMS)hatasız milisaniye
error free seconds (EFS)hatasız saniye
error free seconds ratio (EFSR)hatasız saniye oranı
error handlerhata durumu kotarıcısı, hata işleyicisi
error handlinghataların giderimi,hataların ele alınışı
error multiplication factorhata çarpım katsayısı
error of the first kindbirinci tür hata
error performance parameterhata performans parametresi
error probabilityhata olasılığı
error ratebirim zamanda hata oranı
error seedinghata yerleştirme
error vector analysis (EVA)vektör analiz hatası
error vector magnitude (EVM)vektör manyetik hatası
error‐correction codinghata düzeltme kodlaması
error‐detecting codehata tespit kodu
error‐free secondhatasız saniye
escorted accessrefakatlı erişim
essential facilitiestemel işlevler, ana tesisler
essential facilityzorunlu unsur
essential requirementstemel gereklilikler
established marketyerleşik piyasa
established playeryerleşik oyuncu
estimated noise margin (ENM)tahmin edilen gürültü sınırı
estimated time of arrivaltahmini varış zamanı
e‐supply businesselektronik tedarik işi
e‐tailinginternet perakendeciliği
ethernetethernet
ethernet line (E‐LINE)ethernet hattı
ethernet line aggregation (ELA)ethernet hat yığını
ethernet local area network (E‐LAN)ethernet lokal alan ağı
ethernet passive optical network (EPON)ethernet pasif optik ağ
ethernet private line (EPL)ethernet özel hat
ethernet private‐local area network (EP‐LAN)ethernet özel‐lokal alan ağı
ethernet virtual circuit (EVC)ethernet sanal devre
ethernet virtual private line (EVPL)ethernet sanal özel hat
ethernet virtual private local area network
(EVPLAN)
ethernet sanal özel lokal alan ağı
ethical hackeriyi niyetli bilgisayar korsanı, etik korsan
euro data over cable service interface
specification (Euro DOCSIS)
Avrupa için Kablo ağı üzerinden veri aktarma standardı
European Asociation of Information Services
(EUSIDIC)
Avrupa Bilgi Hizmetleri Derneği
European broadband interconnection trial
(ABIT)
Avrupa genişbantlı arabağlantı denemesi
European Broadcasting Union (EBU)Avrupa Yayın Birliği
European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs (ECTRA)Telekomünikasyon Düzenleme İşleri Avrupa Komitesi
European Committee of Telecommunications Regulatory AuthoritiesTelekomünikasyon Düzenleyici Otoriteleri Avrupa Komitesi
European communications satellite (ECS)Avrupa haberleşme uydusu
European Conference Of Postal And Telecommunications Administrations (CEPT)Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı
European conformity (CE)Avrupa uygunluğu
European country codeAvrupa ülke kodu
European economic area (EEA)Avrupa ekonomik alanı
European Electronic Mail Association (EEMA)Avrupa Elektronik Posta Birliği
European Institute For Research And Strategic Studies In Telecommunications (EURESCOM)Avrupa Telekomünikasyon Araştırma ve Stratejik Çalışmalar Enstitüsü
European informatics networks (EIN)Avrupa bilişim ağı
european master reference for telephone
transmission
telefon iletimi için Avrupa ana (temel) referansı
european monetary system (EMS)Avrupa para sistemi
European norm (EN)Avrupa standardı
European numbering forum (ENF)Avrupa Numaralandırma Forumu
European Numbering Office (ENO)Avrupa Numaralandırma Ofisi
European numbering schemeAvrupa numaralandırma planı
European radio messaging system (ERMES)Avrupa radyo mesajlaşma sistemi
European Radiocommunications Office (ERO)Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi
European satellite‐based navigation and
positioning system (GALILEO)
Avrupa uydu tabanlı seyrüsefer ve konumlandırma sistemi
European service access codeAvrupa hizmet erişim kodu
European survey of information societybilgi toplumu Avrupa araştırması
European technology platform (ETP)Avrupa teknoloji platformu
European Telecommunication Network
Operators (ETNO)
Avrupa Telekomünikasyon Şebeke İşletmecileri
European Telecommunications Office (ETO)Avrupa Telekomünikasyon Ofisi
European Telecommunications Satellite
Organisation (EUTELSAT)
Avrupa Telekomünikasyon Uydu Teşkilatı
European telecommunications standard (ETS)Avrupa telekomünikasyon standardı
European Telecommunications Standards
Institute (ETSI)
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü
European telephony numbering space (ETNS)Avrupa  telefon numaraları alanı
European Virtual User Association (EVUA)Avrupa Sanal Kullanıcı Birliği
Europen Radiocommunication Committee
(ERC)
Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi
Europen Radiocommunication Ofice (ERO)Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi
Europe‐wide freephone servicesAvrupa genelinde ücretsiz aranır hizmetler, Avrupa genelinde ücretsiz
telefon hizmetleri
Europe‐wide numberAvrupa genelinde ortak numara
evaluation of microwave communications
systems
mikrodalga haberleşme sistemleri değerlendirmesi
evanescent fieldgiderek sönen dalganın bulunduğu alan, azalan dalga alanı
even fieldçift satırlı imge, çift alan
even parityçift eşlik
evergreenbir çeşit açık kaynak kodlu yazılım, ortak yazılım kodu
evernettelsiz, genişbant ve interneti kapsayan teknoloji
evokeçağırmak, talep etmek
evolution of broadband linesgenişbantlı hatların gelişimi
e‐wastee‐atık
ex‐ante regulationöncül düzenleme
excess zerosfazla sıfırlar
exchange area boundarysantral sahası sınırı
exchange classsantral sınıfı
exchange of porting dataverilerin kapıdan değişimi
exchange private automaticözel otomatik santral
exclusion bandharici bant
exclusive rightsözel haklar
executable fileyürütülebilir dosya
execute sourceyürütme kaynağı
execute targetyürütme hedefi
executive information systemüstyönetim bilişim sistemi
exemptionmuafiyet
existing‐quality televisionsabit kaliteli televizyon
expandabilitybüyürlük, genleşebilirlik
expandorgenişletici
expected valuebeklenen değer
experimental (EXP)deneysel
expert databaseuzman veri tabanı
expert systemuzman sistem
expiration checkzaman aşımı denetimi
explicit addressaçık adres
explicit call transferaçık çağrı aktarması
explicit congestion notification (ECN)açık sıkışma bildirimi
exploityetkisiz erişim kazanma programı
ex‐postardıl
extend dialdahili arama
extend selectionseçimi genişletmek
extended area servicegenişletilmiş alan hizmeti
extended binary coded decimal interchange
code
genişletilmiş ikili kodlu ondalık ara değişim kodu
extended distance feature (XDF)uzantılı mesafe özelliği, arttırılmış mesafe özelliği
extended handoff direction messageuzatılmış hücreler arası aktarım yön mesajı
extended header (EHDR)genişletilmiş başlık
extended memorygenişletilmiş bellek
extended real time‐variable rate (ERT‐VR)genişletilmiş gerçek zamanlı değişim oranı
extended service setgelişmiş hizmet kümesi
extended total access communication system
(ETACS)
geliştirilmiş toplam erişim haberleşme sistemi
extensible authentication protocol (EAP)genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü
extensible markup language (XML)genişletilebilir işaretleme dili
extensible virtual toolkitgenişletilebilir sanal araç takımı
extension circuityerel devre, ek devre
exterior gatewaysistemler arası ağ geçidi, ağ dışı geçit, dış ağ geçidi
exterior gateway protocol (EGP)harici geçit protokolü
external authoring interfaceharici metin oluşturma arayüzü
external balancedış denge
external busdış veriyolu
external delaydış gecikme
external functionality interfaceharici işlevsellik arayüzü
external handoverharici hücresel arası aktarma
external immunityharici bağışıklık
external presentation interfaceharici sunum arayüzü
external sortharici sıralama
externalitydışsallık
externally described datadışardan tanımlanan veri
externally modulated (EX‐MOD)harici kipli
externally modulated laser (EML)harici kipli lazer
extranetdış ağ
extrapolationdışdeğerleme
extremely high frequency (EHF)son derece yüksek frekans
extremely low frequency (ELF)son derece düşük frekans
extrinsic joint lossharici ortak kayıp, katkılı ek kayıp
extrusionçıkarma, ihraç etme
eye aperture (closure)göz açıklığı (kapalılığı)
eye candybilgisayar oyunlarındaki görsel etkiler
eye diagramgöz çizeneği
eye patterngöz diyagramı, göz çizeneği, göz örüntüsü
e‐zineelektronik dergi
fabricyapı, temel, sistem, malzeme
faceplateÖn yüz,kablo bağlantı plakası
facilities based private switched network
services
özel anahtarlamalı şebeke hizmetlerine dayalı olanaklar
facilityolanak, tesis
facsmile (fax)faks, belgegeçer
factor costfaktör maliyeti
factor marketsfaktör piyasaları
factory installed software (FIS)fabrika tabanlı yazılım
fade timersönümleme zamanlayıcısı
fader armsönümleyici kol, sönümleme kolu
fade‐to‐blackgörüntünün kararması
fadingsönümlü
fading channelsönümlü kanal
fading radio wavesönümlü radyo dalgası
fail safe, fail‐safearıza güvenliği, aksamaya bağışık, bozulma korumalı
fail softönemsiz arıza
fairness doctrineadaletlilik doktrini
fall backgeri çekilme,geride kalma
fall timedüşüş zamanı, düşme zamanı
false colors effectsahte renk etkisi
far enden uzaktaki uç
far field regionuzak alan bölgesi
Faraday cageFaraday kafesi
far‐end crosstalkuzak uçlu çapraz konuşma
far‐end remote failure (FERF)uzak uçtaki hata
fast associated control channelhızlı birleştirilmiş denetim kanalı
fast channel (FC)hızlı kanal
fast connect circuit switchinghızlı bağlantılı devre anahtarlaması
fast ethernet (FE)hızlı ethernet
fast forward (FF)hızlı ileri yön
fast forward movementhızlı ileri hareket
fast fourier transform (FFT)hızlı Fourier dönüşümü
fast frequency hopinghızlı frekans atlama, hızlı frekans atlamalı
fast packet switchinghızlı paket anahtarlama
fast packet technologyhızlı paket teknolojisi
fast reservation protocol (FRP)hızlı tahsis protokolü
fast selecthızlı seçim
fat serverdonatımlı sunucu,dosya dizini sunucusu
fault currenthata akımı
fault localizationhatanın konumunu bulma, hata konumlandırma
fault tolerancehata toleransı
fault, configuration, accounting, performance
and security (FCAPS)
hata,şekil,hesap,performans ve güvenlik
Federal Communications Commission (FCC)Federal Haberleşme Komisyonu
feed linebesleme kablosu, besleme hattı
feedback loopgeribildirim döngüsü
feeder cablebesleme kablosu
feeder linebesleme hattı
feedhornanten besleme ucu
female connectordişi konnektör
ferruledemir halka
fetch‐and‐depositalıp getirme ve saklama
fiber access system (FAS)lif erişim sistemi
fiber bandwidthlif bant genişliği, lif bant genişliği
fiber channel (FC)lifli kanal
fiber channel protocol (FCP)lifli kanal protokolü
fiber channel‐arbitrated loop (FC‐AL)lifli kanal‐kararlaştırılmış döngü
fiber connection (FICON)lifli bağlantı
fiber dispersionlifin faz saçılması (dağılması)
fiber distributed data interface (FDDI)lif dağıtım veri arayüzü
fiber in the loop (FITL)abone döngüsünde lif,döngüdeki optik lif
fiber in the loop (FITL)yerel ağda lif
fiber losslif kaybı
fiber node (FN)lifli düğüm
fiber nonlinearitylifin doğrusalsızlığı
fiber optic communicationslif  optik haberleşme
fiber optic link around the globe (FLAG)dünya çevresindeki lif optik bağlantı
fiber optic splice Closure (FOSC)lifli optik birleştirme sonlandırması
fiber optic waveguideoptik lif dalga kılavuzu
fiber optics (F/O)lif optik
fiber optics transmission system (FOTS)lif optik iletim sistemi
fiber patch modulelif yamalama modülü
fiber splice modulelif birleştirme modülü
fiber to the (endpoint)en son uca kadar lif
fiber to the building (FTTB)binaya kadar lif
fiber to the business (FTTB)işletmeye kadar lif
fiber to the cabinet (FTTC)panoya kadar lif
fiber to the cabinet (FTTCa)saha dolabına kadar lif
fiber to the curb (FTTC)sokağa kadar lif
fiber to the exchange (FTTE)santrale kadar lif
fiber to the faceplateprize kadar lif
fiber to the floor (FTTF)kata kadar lif
fiber to the home (FTTH)eve kadar lif
fiber to the kerb (FTTK)kaldırıma kadar lif
fiber to the neighbourhoodkomşuya kadar lif
fiber to the node (FTTN)düğüme kadar lif
fiber to the office (FTTO)büroya kadar lif
fiber to the premises (FTTP)binaya kadar lif
fiber to the remote unit (FTTR)uzdenetim birimine kadar lif
fiber to the user (FTTU)kullanıcıya kadar lif
fiber to the wireless (FTTW)kablosuza kadar lif
fiber to the wireless access point (FTTWAP)kablosuz erişim noktasına kadar lif
fiber to the x (FTTX)kullanıcıya kadar lif ağ
fiber to the zone (FTTZ)bölgeye kadar lif
field blanking intervalalan karartma aralığı
field dataalan verileri
field displacement isolatoralan yer değiştirme izolatörü
field workalan çalışması
fieldbusgerçek zamanlı dağıtım denetimli endüstriyel şebeke sistemi
field‐time linear distortionalan ‐ zaman doğrusal bozulma
figure of merityararlılık katsayısı, performans katsayısı
file access modedosyalara erişim kipi
file allocation tabledosya tahsis tablosu
file control blockdosya denetim bloğu
file hierarchydosya sıradüzeni
file identifierdosya tanıtıcı
file permissiondosyada izin verilen işlemler
file serverdosya sunucusu
file transferdosya aktarımı
file transfer protocol  (FTP)dosya iletim protokolü
filtersüzgeç, filtre
final goods and servicesnihai mal ve hizmetler
fingerinternet sitesindeki ziyaretçi sayısını ölçen sistem
fingerprintingparmak izi kontrolu
finite impulse response (FIR)sonlu vuruş yanıtı
firewall (FW)güvenlik duvarı
firewall pole vaultgüvenlik duvarı  kutusu
first come/first served licencingilk başvuru sahibinin hizmet lisans hakkını alması, ilk gelen ilk hizmeti
alır kuralı
first Fresnel zonebirinci Fresnel bölgesi
first generation (1G)birinci nesil (1N)
first in‐first out (FIFO)ilk giren‐ilk çıkar
first mile connectionilk mil bağlantısı
first mover advantageilk girenin avantajı
first windowbirinci optik pencere
fiscal consolidationmali düzenleme
fishbone antennaçubuk anten
fixed attenuatorsabit zayıflatıcı (optik)
fixed costsabit maliyet
fixed datasabit  veri
fixed destination callsabit yöne arama
fixed dialing numbersabit çevirme numarası
fixed equalizersabit denkleştirici
fixed filter optical odd/drop multiplexer
(FOADM)
sabit süzgeçli optik ekleme/çıkarma çoklayıcı
fixed linesabit hat
fixed mobile convergence (FMC)sabit mobil yakınsaması
fixed networksabit şebeke
fixed operatorsabit telefon işletmecisi
fixed radio accesssabit telsiz erişimi
fixed servicesabit telefon hizmeti
fixed storagesabit bellek
fixed to mobile callsabitten mobil telefonu arama
fixed voice callsabit telefon çağrısı
fixed wirelesssabit telsiz
fixed wireless accesssabit telsiz erişimi, sabit kablosuz erişim
fixed‐function terminalsabit işlevli uçbirim
fixed‐function terminal, nonprogrammable
terminal
programlanmayan uçbirim
fixed‐point datasabit noktalı veri
fixed‐satellite servicesabit uydu hizmeti
flamingkötü niyetli elektronik posta göndermek
flange typebağlantı (birleşme) tipi
flash memorytaşınabilir bellek
flash requesthızlı talep, ani talep, acil talep
flat address spacedüz adres alanı
flat fadingdüz sönümlenme
flat leveldüz seviye
flat panel display (FPD)düz panel ekranı
flat rate internet access call origination service
(FRIACO)
internet erişimli sabit ücretli çağrı başlatma hizmeti
flat rate servicesabit tarifeli hizmeti
flat shielddüz koruma
flatnessdüzlük
flat‐rate interconnectionsabit fiyatlı arabağlantı
flexible alerting (FA)esnek ikaz
flickerişaretteki titreme, kırpışma etkisi
flickermetertitreşim ölçer, kırpışma ölçer
flight information centeruçuş bilgi merkezi
flip‐flopflip‐flop, iki durumlu, yazboz
floating networktopraksız devre
floating point operations (FLOPS)kayan (yüzer) nokta işlemleri
floating‐point datakayan noktalı veri
floodingpaket yollama
flow controlakış denetimi
flown imagesuçan görüntüler, akan görüntüler
flybybilgi alma amaçlı gök cisminin yanından geçiş
FM hum and noiseFM uğultu ve gürültü
FM noiseFM gürültüsü
follow‐me diversion (FMD)kişi takipli yönlendirme
fon antennayelpaze anten
footprintizdüşüm (uydu kapsama alanı)
forced disconnectzorunlu iskonto
forced downloadzorunlu indirme
forced foregroundzorunlu önplan
foreground processöncelikli süreç
foreign exchange serviceyabancı santral hizmeti
foreign NID roameryabancı NID dolaşım yapan abone
foreign SID numberyabancı SID numarası
foreign tradedış ticaret
form feed (FF)form besleme
format effectorbaskı denetim karekteri
forward ‐ looking costileriye dönük maliyet
forward analog control channel (FOCC)ileri analog denetim kanalı
forward analog voice channel (FVC)ileri analog ses kanalı
forward data channel (FDC)ileri yön veri kanalı
forward error correction (FEC)ileri hata düzeltme
forward error correction (FEC)ileri hata düzeltme
forward inferenceveriye dayalı çıkarım
forward transfer signalileri yönde aktarım işareti
forward‐lookingileriye yönelik
four concentric circle refractive index templatedört eş eksenli dairesel yansıtıcı endesk şablonu
four wave mixing (FWM)dört dalga karıştırıcı
four wire equivalent circuitdört telli eşdeğer devre
fourt generation programming language (4GL)4. kuşak programlama dili
fourth generation (4G)dördüncü nesil (4N)
four‐wiredört telli
four‐wire circuitdört telli devre
fragmentationbölümleme, bölümlendirme
frame alignment patternçerçeve hizalama şablonu
frame alignment recovery timeçerçeve hizalama geri kazanım süresi
frame bufferçerçeve arabellek,çerçeve tamponu
frame check sequenceçerçeve denetim dizisi
frame counterçerçeve sayacı, kare sayacı
frame differencingçerçeve farkları, çerçeve farkı
frame frequencyçerçeve  sıklığı, çerçeve frekansı
frame grabberçerçeve tutucu, çerçeve sayısallaştırıcı
frame level interfaceçerçeve düzeyinde arayüz
frame loss ratio (FLR)çerçeve kayıp oranı
frame per secondsaniyedeki çerçeve
frame rateçerçeve hızı
frame relayçerçeve anahtarlama, çerçeve aktarma
frame storeçerçeve  belleği
frameworkçatı, çerçeve
framework conditions for the interconnection
of IP‐based networks
IP tabanlı şebekelerin ara bağlantısı için çerçeve şartları
framing bitçerçeve biti
free fieldserbest alan
free movement of capitalsermayenin serbest dolaşımı
free movement of goodsmalların serbest dolaşımı
free movement of laborişgücünün serbest dolaşımı
free movement of serviceshizmetlerin serbest dolaşımı
free run stabilityserbest çalışma kararlılığı
free slotkullanımda olmayan zaman dilimi
free space optics (FSO)serbest uzay optik haberleşmesi
free to air (FTA)ücretsiz yayın (havadan)
free trade agreementserbest ticaret anlaşması
freedom to provide serviceshizmet sunma serbestliği
freephoneücretsiz telefon, ücretsiz telefon hizmeti
freephone callücretsiz çağrı
freephone numberücretsiz aranır numara, ücretsiz telefon numarası
freephone serviceücretsiz aranan telefon hizmeti
free‐space laser communicationboş uzay lazer iletişimi
free‐space lossboşluk kaybı
freeze framegörüntü dondurma, çerçeve dondurma
freeze frame videoçerçeve dondurmalı görüntü
freeze‐frame videoduraklamalı video
frequency allocationfrekans tahsisi
frequency allotmentfrekans planlama
frequency assignmentnokta frekans tahsisi
frequency assignment numberfrekans tahsis numarası
frequency coherencefrekans tutarlılığı
frequency controlfrekans denetimi
frequency conversion productfrekans dönüşüm çarpanı (ürünü)
frequency coordinationfrekans koordinasyonu
frequency correction channelfrekans düzeltme kanalı
frequency deviationfrekans sapması
frequency distributionfrekans dağılımı
frequency division duplex (FDD)frekans bölmeli dubleks
frequency division multiple access (FDMA)frekans bölmeli çoklu erişim
frequency division multiplexing (FDM)frekans bölmeli çoğullama
frequency domainfrekans bölgesi
frequency domain codingfrekans alan kodlaması
frequency doublerfrekans çiftleyici
frequency driftfrekans sapması
frequency errorfrekans hatası
frequency guard bandfrekans koruma bandı
frequency hopping (FH)frekans atlamalı
frequency hopping multiple accessfrekans atlamalı çoklu erişim
frequency hopping spread spectrum (FHSS)frekans atlamalı yayılmış spektrum
frequency instabilityfrekans kararsızlığı
frequency management groupfrekans yönetim grubu
frequency modulation (FM)frekans modülasyonu
frequency modulation thresholdfrekans modülasyonu  eşiği
frequency rangefrekans aralığı
frequency refarmingfrekansın yeniden planlanması
frequency responsefrekans tepkisi
frequency reusefrekansın tekrar kullanımı
frequency selective fadingfrekans seçmeli sönümlenme
frequency selectivityfrekans seçiciliği
frequency shift keying (FSK)frekans kaydırmalı anahtarlama
frequency spreadfrekans dağılımı
frequency stabilityfrekans kararlılığı
frequency tailored responsefrekans ayarlama tepkisi
frequency tolerancefrekans toleransı
frequency transposition errorfrekans dönüştürme hatası
frequencyfrekans, sıklık
frequency‐analysis compactionfrekans analiz sıkıştırması
frequency‐derived channelfrekans türevli kanal
frequently asked questions (FAQ)sıkça sorulan sorular
Fresnel reflection lossFresnel yansıma kaybı
fringe benefits taxyan ödemeler vergisi
frontendön dağıtım panosu (noktası),ön uç
front‐end processorön‐uç işlemcisi
front‐end programkullanıcı arayüz programı, ön uç program
front‐to‐back ratioön arka oranı
FTP serverFTP sunucusu, dosya alışveriş sunucusu
full backuptam yedekleme
full connected networktam bağlantılı şebeke
full decode selectiontam kod‐çözümlü seçim
full duplextam dupleks, tam çift yönlü
full field color barstam alan renk çizgileri
full motiontam hareketli
full quality assurancetam kalite güvencesi
full ratetam hız
full service network (FSN)tam hizmet ağı
full track recordingtam (tüm) izde kaydetme
full unbundled access to the local loopyerel ağa  tam ayrıştırılmış erişim
full unbundlingtam ayrıştırma
full unbundlinghizmetlerin tam olarak ayrıştırılması, tam kullanıma açma
fully authorized vendortam yetkili tedarikçi
fully connected networktam bağlantılı ağ, tam bağlantılı şebeke
fully dissociated signallingtamamen sökülmüş işaretleşme
fully distributed cost (FDC)tam dağıtılmış maliyet, tamamıyla dağıtılmış maliyetler
functional seperationaltyapı hizmet ayırımı
fusion frequencybirleşme frekansı
fusion splicelifleri birleştirme, lifleri birleştiren cihaz
fusion systemveri kaynaştırma sistemi, veri tümleştirme sistemi
future public land mobile telecommunication
system (FPLMTS)
geleceğin kamu karasal mobil telekomünikasyon sistemi
gagekablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi.
gainkazanç
gain of antennaanten kazancı
gap in the marketpiyasa boşluğu
garbageatık veri, kullanım dışı veri
garbage collectatık toplama, döküntü temizleme
gategeçit, kapı
gate arraygeçit dizilimi
gate coincidenceçakışma geçidi
gated output poweranahtarlanmış çıkış gücü
gatekeepergeçit denetçisi
gatewayağ geçidi, geçit
gateway controller (GC)ağ geçit denetimcisi
gateway controller (GWC)ağ geçiş denetimcisi
gateway GPRS support node (GGSN)geçit GPRS destek düğümü
gateway hostağ geçit bilgisayarı
gateway nodeağ geçit düğümü, ağ geçit düğüm noktası, ağ geçit sistemi
gateway protocolağ geçit protokolü
gathertoplamak
gating circuitgeçitleme devresi
Gaussian distributionGauss dağılımı
Gaussian noiseGauss gürültüsü
geekzamanının çoğunu internette geçiren kişi
general authorizationgenel izin
general communications channel (GCC)genel iletişim kanalı
general packet radio service (GPRS)genel paket radyo hizmeti
general paremetersgenel parametreler
general public licence (GPL)genel kamu lisansı
general public virusgenel kamu virüsü
general purpose interface (GPI)genel amaçlı arayüz
general purpose licence (GPL)genel amaçlı lisans
general switched telephone networkgenel anahtarlamalı telefon şebekesi
generalized phase controlgenel faz denetimi
generateüretmek
generated addressüretilen adres
generationnesil, kuşak
generation lossüretim kaybı
generatorüreteç
generic access profile (GAP)özgün erişim şartı,genel erişim profili
generic quality of service (GQoS)özgün hizmet kalitesi
generic requirement (GR)özgün şart
generic serviceözgün hizmet, genel hizmet
genetic algorithm (GA)genetik algoritma
genlocküreteç kilidi
gen‐lock moduleüreteç kitlemeli modül
geocenteryer merkezi
geographic datacoğrafi veriler
geographic domaincoğrafi bölge
geographic information system (GIS)coğrafi bilgi sistemi
geographic numbercoğrafi numara
geographic portabilitycoğrafi taşınabilirlik
geostationary orbit (GSO)yer sabit yörünge
German Regulatory Authority (REGTP )Alman Düzenleyici Kurumu
ghost imageçift görüntü, hayalet görüntü
ghost sitekullanılmayan (hayalet) site
ghost targetyapay hedef
GHz1 milyar Hertz, giga Hertz
gigabit (ethernet) passive optical network (G‐
PON)
gigabit pasif optik ağ
gigabit ethernet passive optical network (GE‐
PON)
gigabit ethernet pasif optik ağ
gigabit ethernet resilient packet ring (GE RPR)gigabit ethernet esnek paket hattı
gigabit interface converter (GBIC)gigabit arayüz çevirici
gigabit passive optical network (GPON)gigabit pasif optik ağ
glitchbir sistemdeki kısa süreli hata
globalküresel
global accessküresel erişim
global beamyönsüz ışın demeti
global cell identifier (GCI)küresel hücre tanımlayıcısı
global challengeküresel zorluk
global coverage beamküresel kapsama ışın demeti
global information infrastructureküresel bilgi altyapısı
global maritime distress and safety system
(GMDSS)
küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi
global mobile communication systemküresel mobil iletişim sistemi
global mobile personal communications by
satellite (GMPCS)
uydu üzerinden küresel mobil kişisel haberleşme sistemleri
global mobility management (GMM)küresel mobilite yönetimi (Ekleme, ayırma, güvenlik ve yönlendirilen
alan güncellemelerini yapan protokoldür)
global nameküresel ad
global navigation satellite system (GNSS)küresel seyrüsefer uydu sistemi
global networkküresel ağ
global numberküresel numara
global numbering planküresel numaralandırma planı
global positioning satelliteküresel konum belirleme uydusu
global positioning system (GPS)küresel konum belirleme sistemi, küresel konumlama sistemi
global resource manager (GRM)evrensel kaynak yöneticisi
global service codeküresel hizmet kodu
global system for mobile communications
(GSM)
küresel mobil haberleşme sistemi
global tag (GTAG)küresel akıllı etiket
global title translation (GTT)küresel başlık çevrimi
global warming and climate changeküresel ısınma ve iklim değişikliği
goals of green technologyyeşil teknoloji hedefleri
gophermetin tabanlı bilgi sunum ortamı
government open systems interconnection
profile (GOSIP)
kamu açık sistem arabağlantı şartı, ABD hükümetine özgü şebeke
ürünleri şartları
government sectorkamu sektörü
GPRS mobility managementGPRS mobilite yönetimi
GPRS roaming exchangeGPRS dolaşım santralı, GPRS dolaşım değişimi
GPRS session managementGPRS oturum yönetimi
GPRS tunelling protocolGPRS tünelleme protokolü
GPRS tunneling protocol (GTP)GPRS tünelleme protokolü
grade of service (GoS)hizmet derecesi
graded indexdereceli dizin
graded index multi mode fiberderece indisli çok modlu lif
graded‐index fiberderecelendirilmiş dizinli lif
gradienteğim, gradyan
grant of licencelisans verilmesi
grant of licence by arbitrationtahkim yolu ile lisans verilmesi
grant of licences by arbitrationtahkim yolu ile lisans verilmesi
graph of a networkdevrenin çizgesi
graphic terminalgrafik uçbirim
graphic/visual organisersgrafik/görsel organizatörler
graphical operations per second (GOPS)saniye başına grafik operasyonu
graphical user interface (GUI)grafik kullanıcı arayüzü
graphics interchange format (GIF)grafik değişim biçimi
green buildingyeşil bina
green data centeryeşil veri merkezi
green information and communications technologies and energy efficiency trade
mission
yeşil bilgi ve iletişim teknolojileri ve enerji verimliliği ticaret misyonu
green nanotechnologyyeşil nanoteknoloji
green networkingyeşil ağ
green technologyyeşil teknoloji
green technology alliance (GTA)yeşil teknoloji ittifakı
green transportyeşil ulaşım
grid computingdağıtımlı hesaplama
gross barter terms of tradegayri safi değişim ticaret hadleri
gross domestic product (GDP)gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)
gross exposurebrüt maruziyet
gross national income (GNI)brüt milli gelir
gross value added (GVA)gayri safi katma değer
ground (GND)toprak
ground datayer verileri
ground network equipmentyer şebeke teçhizatı
ground plane antennayer düzlem anteni
ground probingyer algılama
ground systemyer sistemi
ground wave communicationyer dalgasıyla iletişim
groundedtopraklanmış
groundingtopraklama
grounding cabletopraklama kablosu
grounding rodtopraklama çubuğu
grounding sheettopraklama levhası
ground‐to‐groundyerden yere
groundtrackyer izi
group addressgrup adresi
group delaygrup gecikmesi
group delay variation (GDV)grup gecikme değişimi
group flow label(s) (GFL)grup akış etiketi (etiketleri)
group separatorgrup ayırıcı
group speciale mobile (GSM)GSM standartlarını oluşturmak için kurulan grup, özel mobil grubu
GSM air interfaceGSM hava arayüzü
GSM for rail applications (GSM‐R)demiryolu uygulamaları için GSM
guaranteed administrativegüvenceli idare (yönetim)
guaranteed slotgaranti edilmiş zaman dilimi
guard bandkoruma bandı
guard channelkoruma kanalı
guard timekoruma zamanı, koruma süresi
guide pricerehber fiyat
hackerbilgisayar korsanı
hacktivisminternet korsanlığı
half duplexyarı eş zamanlı çift yönlü, yarı dubleks
half repeateryarı tekrarlayıcı
half transponderyarı taşıyıcı
half‐circuityarı‐devre
half‐open connectionyarı açık bağlantı
half‐power beamwidthyarı güçlü ışıma genişliği
hand holeek odası
handie talkiekısa mesafeli küçük el telsizi
handling of callsçağrıların işlenmesi
handoffbaz istasyonları/hücreler arasındaki geçiş.
handoff direction messagehücreler arası aktarım yönü mesajı
handoff order timer (HOT)hücreler arası geçiş talebi zamanlayıcısı
handoverbir hücresel ağ içinde bir hücreden diğer hücreye geçiş
handsettelefon cihazı/ahize
handsfreeahizesiz (el bağlantısız)
handshaketokalaşma, iki farklı sistemin protokollerinin uyuşması
hanover barshanover çizgileri
hard carddisk kartı
hard copybasılı kopya
hard disksabit disk
hard handoffbaz istasyonları/hücreler arasındaki kesintili (anlık) geçiş
hard wiredfiziksel bağlantılı, tel bağlantılı
hardeninggüçlendirme
hardware checkdonanım denetimi
hardware dependentdonanıma bağımlı
hardware requirementsdonanım gerekleri
hardwiredfiziksel bağlantılı
hardwired logicdonanım bağlantılı mantık
harmful interferencezararlı enterferans
harmonic and spurious emissionsharmonik ve istenmeyen yayınlar
harmonic and spurious suppresionharmonik ve istenmeyen yayın bastırması
harmonic distortionharmonik bozulma
harmonic filterharmonik süzgeç
harmonic series of soundsseslerin harmonik serisi
harmonisation of lawskanunların uyumlaştırılması
hash functionözet fonksiyonu
head end hop off (HEHO)ana dağıtım panoları arasındaki mesafe
head gapbaşlık aralığı
head wheelön merdane (tekerlek)
headendkablo TV ana dağıtım panosu (santralı), baş uç
header compressionbaşlık sıkıştırma
header error check (HEC)başlık hata kontrolü
header recordbaşlık kaydı
headphonekulaklık
headphone jackkulaklık girişi, kulaklık çıkışı
healthcare information system (HIS)sağlık bilgi sistemi
hearing designation order (HDO)oturum tahsis sırası
heavy useryoğun kullanıcı
heavy‐dutyağır işe uygun,çok dayanıklı
heavy‐duty serviceyoğun kullanım (hizmet)
helical antennasarmal anten, helis anten
helical stripsarmal şerit
help desk (HD)yardım masası
helper addressyardım adresi
heterogeneous computer networktürdeş olmayan bilgisayar ağı
heterogeneous networktürdeş olmayan ağ
hexadecimal digit (0……9, a.       f)16’lık düzende sayı, 16’lık sayı
hiccuphücreler arası aktarmadaki işaret bozulması, kesikli internet bağlantısı,
geçici kesinti
hidden credit card numbergizli kredi kart numarası
hide picturegizli resim, resim gizle
hierarchical databasesıradüzensel veri tabanı
hierarchical networksıradüzensel ağ
hierarchical routingsıradüzensel yönlendirme
high availability (HA)yüksek elverişli
high byteyüksek bayt, önemli bayt
high capacity voiceyüksek kapasiteli ses
high data rate digital subscriber line (HDSL)yüksek veri hızlı sayısal abone hattı
high definition TV (HDTV)yüksek çözünürlüklü TV, yüksek tanımlamalı televizyon
high density chassis (HDC)yüksek yoğunluklu şasi
high density fixed serviceyüksek yoğunluklu sabit hizmet
high efficiency power suppliesyüksek verimli güç kaynakları
high frequency (HF)yüksek frekans
high frequency cableyüksek frekans kablosu
high frequency data linkyüksek frekanslı veri hattı
high frequency lossyüksek frekans kaybı
high humidityyüksek nem
high level committee of ITU (HLC)ITU üst seviyeli komitesi
high pass filteryüksek geçiren süzgeç
high performance local area network
(HIPERLAN)
yüksek performanslı yerel alan ağı
high performance routing (HPR)yüksek performanslı yönlendirme
high performance wireless local area networkyüksek performanslı telsiz yerel alan şebekesi
high power stationyüksek güçlü istasyon
high side injectionbant üstü sarkma (girişim)
high speed circuit switched data (HSCSD)yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri
high speed downlink packet access (HSDPA)yüksek hızlı paket indirme erişimi
high speed LAN (HSLAN)yüksek hızlı LAN
high speed packageyüksek hızda paketleme
high speed packet access (HSPA)yüksek hızlı paket erişimi
high speed serial interface (HSSI)yüksek hızlı seri veri arayüzü
high‐data‐rate digital subscriber line (HDSL)yüksek veri hızlı sayısal abone hattı
high‐energy radiation detectionyüksek enerjili ışıma tespiti
highlevel data link control (HDLC)üst seviye veri bağlantı denetimi
highways transportation and communication
telematic systems
karayolu taşımacılığı ve iletişim telematik sistemi
hijack attackingsaldırganın önceden kurulmuşbir bağlantıyı ele geçirdiği saldırı türü
hijackingalan adı saldırısı, ele geçirme (sistem, alan adı ve yönlendirici)
historical costtarihsel maliyet
historical datatarihsel veriler
hit rateisabet hızı, tıklanma oranı
hoaxasılsız virüs uyarıları
holding timetutma süresi
hole cutdelik kesiti
home area networkev alan şebekesi  (yersel)
home busev otomasyon veriyolu
home control systemev otomasyon sistemi
home information servicesev bilgi hizmetleri
home location register (HLR)ev sahibi abone kütüğü, yerel abone kütüğü, sabit abone kütüğü
home loopyerel devre
home networkev  sahibi şebeke,ev ağı
home numbering plan area (HNPA)mesken numaralandırma plan alanı
homeofficemerkez büro, ev ofis
homeplugpriz
homingbaşlangıç durumuna dönme
homogeneous computer networktürdeş bilgisayar ağı
homogeneous networktürdeş ağ
homogeneous plane wavehomojen düzlem dalga
homonymeeşadlı
honeypotsanal sunucu
horizantal scalabilityyatay ölçeklenebilirlik
horizontal driveyatay sürücü, yatay yol
horizontal intervalyatay aralık
horizontal leveragingyatay güç aktarma
horizontal polarizationyatay kutuplanma
horizontal resolutionyatay çözünürlük
horizontal retraceyatay geri dönüş
horizontal wiringyatay kablolama
hospital information systemhastane bilişim sistemi
host application programana bilgisayarda yürütülen program
host databaseana bilgisayar veri tabanı
host digital terminalana bilgisayar sayısal uçbirim
host filetaşıyıcı dosya
host interfaceana bilgisayar arayüzü
host languageana bilgisayar dili
host nameinternet sunucu adresi, internet sunucu adı
host nodeana bilgisayar düğümü
host systemana sistem
host, host computerana bilgisayar
host‐based firewallana bilgisayar güvenlik duvarı
host‐based instrusion preventionkullanıcı (host) tabanlı saldırı engelleme
hostingbarındırma hizmeti
hosting control panel (HCP)internet sayfası barındırma hizmeti kontrol paneli
hosting of web pagesağ sayfalarına yer sağlama, ağ sayfalarını barındırma
hot linedoğrudan bağlantı, yardım hattı
hot line servicedoğrudan bağlantı hizmeti, yardım hattı hizmeti
hot‐cutani kesinti, görüşme anında ani kesilme
hotspotkablosuz erişim alanı
housekeepingiç düzen işlemleri
housekeeping bitdestek hizmet biti
HTTP proxyHTTP vekil sunucusu
hubdağıtım (bağlantı) kutusu, ana uydu istasyonu
hub pollingmerkezi bilgisayar dağıtımı
hub stationuydu merkez istasyonu
hum and noiseuğultu ve gürültü
hum bargürültü çizgisi
hum buckergürültü giderici
hum suppressiongürültü bastırma
hundred call seconds per houryüz adet arama saniye/ saat
hunt group (HG)çağrı yakalama grubu
huntingboş hat arama (telefon)
hybridkarma, melez
hybrid attackkarma saldırı
hybrid cablekarma kablo
hybrid circuitkarma devre
hybrid communications networkkarma iletişim ağı
hybrid computerkarma bilgisayar
hybrid encryptionkarma kriptolama (şifreleme)
hybrid fiber coaxlif ve kablo karmasıyla erişim
hybrid fiber coax (HFC)karma lif eş eksenli kablo
hybrid integrated circuitkarma tümleşik devre
hybrid interfacekarma arayüz
hybrid networkkarma ağ
hybrid simulationkarma benzetim
hybrid systemkarma sistem
hyperlinkortam ötesi bağ
hypermediaortam ötesi bağlantılı ortam
hypersonic velocityses hızını geçen sürat
hypertext jumpbağlantılı metinde atlama, üst metinden atlama
hypertext linkbağlantılı metin bağı
hypertext markup language  (HTML)bağlantılı metin işaretleme dili
hypertext transfer protocol (HTTP)bağlantılı metin aktarım protokolü
hypertext transfer protocol secure (HTTPS)güvenli HTTPS erişimi, güvenli bağlantılı metin aktarım protokolü
ICC rulesUluslararası Ticaret Odası kuralları
ICT & energy efficiencyICT ve enerji verimliliği
ICT intellectual property lawBİT fikri mülkiyet kanunu
ICT presentation conventionsBİT sunum usulleri
ICT‐controlled modelsBİT kontrollu modeller
ID numberkimlik numarası
Information Technology Users Standards
Association (ITUSA)
Bilgi Teknolojisi Kullanıcıları Standartları Derneği
International Chamber of Commerce (ICC)Uluslararası Ticaret Odası
International Standards Organization (ISO)Uluslararası Standartlar Örgütü
International Telecommunication Society (ITS)Uluslararası Telekomünikasyon Topluluğu
International Telecommunications Union (ITU)Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Internet Research Steering Group (IRSG)İnternet Araştırma Yönetim Grubu
Interregional Telecommunications Standards
Conference (ITSC)
Bölgeler Arası Telekomünikasyon Standartları Konferansı
IP multimedia subsystemIP çoklu ortam alt sistemi
IP securityIP güvenliği
IP telephoneIP telefonu
IP telephonyIP telefon haberleşmesi
IP‐based integrated systemIP tabanlı tümleşik sistem
IPv4internet protokol sürüm 4
IPv6internet protokol sürüm 6
IPv6 control protocolIPv6 denetim protokolü
ISDN user partISDN kullanıcı tarafı
ISM frequency bandISM frekans bandı
IT security evaluation criteria (ITSEC)IT güvenlik değerlendirme kriteri
IT spendingbilgi teknolojileri harcamaları
ITU Constitution (ITU CS)ITU Sözleşmesi
ITU Convention (ITU CV)ITU Tüzüğü
ITU Radio Regulations (ITU RR)ITU Telsiz Tüzüğü
iconic interfacesimgeli arayüz
iconizesimgeleştirmek
identity (ID)kimlik
identity and access management (IAM)kimlik ve erişim yönetimi
idle channel noiseboş kanal gürültüsü
idle handoffboşta hücreler arası aktarma
idle handoff in non‐slotted modezaman dilimli olmayan kipteki dolu olmayan hücreler arası aktarım
idle handoff in slotted modezaman dilimli kipteki dolu olmayan hücreler arası aktarım
idle lineboş hat
idle loopboş yerel ağ, atıl yerel ağ, boş döngü
idle modebekleme kipi
idle signal unitboş işaret birimi
idling currentboşta çalışma akımı
image compressiongörüntü sıkıştırması
image frequencyhayal frekansı/ görüntü frekansı
image processinggörüntü işleme
image processing unit (IPU)görüntü işleme birimi
image rejectiongörüntü bastırma
image rejection ratiogörüntü bastırma oranı
image servergörüntü sunucusu
immediate addressanlık adres, mutlak adres
immediate dataanlık veri
immediate instructiondolaysız veri komutu
immunitybağışıklık
immunity levelbağışıklık seviyesi
immunity limitbağışıklık sınır değeri
immunity marginbağışıklık sınırı
impairmentbozulma
impedanceempedans
implement regulationsdüzenlemeleri uygulamak
implementation conformance statement (ICS)yürütme uygunluk beyanı
implementation of a provisionbir hükmün uygulanması
implicit diallingdolaylı arama
importithalat
improved mobile telephone service (IMTS)gelişmiş mobil telefon hizmeti
impulseani darbe
impulsive disturbanceani darbeli bozulma
impulsive noiseani darbeli gürültü
in band signalingbant içi işaretleşme
in house networkbina içi şebeke, abone şebekesi
in serviceçalışır durumda
in span interconnection (ISI)kapsam içi arabağlantı
in‐band migrationbant içi geçiş
inbound signalinggelen işaretleşme
inboxgelen kutusu
incentive regulationteşvik edici düzenleme
incentives for efficient investmentetkin yatırım teşviki
incident anglegiriş açısı
incident handlingolay yönetimi
inclinationeğim
incoherenttutarsız
income consumption relationshipgelir tüketim ilişkisi
incoming call barringgelen çağrıların kısıtlanması
incoming call centergelen çağrı merkezi
incoming call screening (CS)gelen çağrının ekranda gösterilmesi
incoming linegelen hat
incompatiblebağdaşmayan, uyuşmayan
increasing trend toward integrating and
interconnecting computer
bütünleştirici ve arabağlantı bilgisayara doğru artan eğilim
incremental backupartımlı yedekleme
incremental costartan maliyet
incremental revenueartan gelir
incremental serviceartırımlı hizmet, artık hizmet, artan hizmet
incremental vectorartan vektör
incumbent fixed‐line operatoryerleşik sabit hat işletmecisi
incumbent local exchange carrier (ILEC)yerleşik yerel santral taşıyıcısı
incumbent operatoryerleşik işletmeci
incumbent universal service provideryerleşik evrensel hizmet sağlayıcısı
indefeasible right of usevazgeçilmez kullanım hakkı
independentbağımsız
independent clocksbağımsız saat
independent eventsbağımsız olaylar
independent network infrastructurebağımsız şebeke altyapısı
independent routing processorbağımsız yönlendirme işlemcisi
independent side band (ISB)bağımsız yan bant
independent telecommunication network
(ITN)
bağımsız telekomünikasyon şebekesi
independent trialbağımsız deneme
independent variablebağımsız değişken
index basedizin tabanı
index cycledizin çevrimi
index node (inode)veri zarflama, dosya numaralandırılması
index statusdizin durumu
indexed addressdizinli adres
indicategöstermek
indicatorgösterge
indicators of securitygüvenlik göstergeleri
indirect addressdolaylı adres
indirect interconnectiondolaylı arabağlantı
inductanceendüktans
inductive systemsendüktif  sistemler, tümevarım sistemler
industrial, scientific and medical devices (ISM)endüstriyel, bilimsel ve tıbbi cihazlar
industry value added (IVA)sanayi katma değeri
infected applicationvirüslü uygulama
inflation factorenflasyon faktörü
infobilgi
infomercialsbilgi içerikli ticari reklamlar
informaticsbilişim
informationbilgi, bilişim
information agebilgi çağı
information and communication technology
(ICT)
bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
information fieldbilgi alanı
information framebilgi çerçevesi
information highwaybilgi yolu
information modelbilgi modeli
information networkbilgi ağı
information packagebilgi paketi
information policybilgi politikası
information ratebilginin iletim hızı
information security (INFOSEC)bilgi güvenliği
information security administratorbilgi güvenliği yöneticisi
information separatorbilgi ayırıcısı
information servicebilgi hizmeti
information societybilgi toplumu
information society standardization systembilgi toplumu standardizasyon sistemi
information sourcebilgi kaynağı
information superhighwaybilgi otobanı
information systembilgi sistemi
information system abusebilgi sisteminin kötüye kullanımı
information technologies telecommunications & broadcasting (ITT&B)bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve yayıncılığı
information technology (IT)bilgi teknolojisi (BT)
information technology portfoliobilgi teknolojisi varlıkları
information theorybilgi kuramı
information trafficbilgi trafiği
information warfarebilişim savaşı
information wordbilgi sözcüğü
informational databasebilgilendirici veri tabanı
informational valuebilgisel değer
information‐network systembilgi ağı sistemi
infra‐red (IR)kızılötesi
infra‐red data associationkızılötesi veri birliği
infrared linkkızılötesi bağlantı
infrared mobile communication (IRMC)kızılötesi mobil iletişim
infrastructure based competitionalt yapıya dayalı rekabet
inherited errorkalıtsal hata
in‐house systemev içi sistem
initial address messagebaşlangıç adres mesajı
initial setupbaşlangıç ayarları
initiatorbaşlatıcı
injected wooden poleenjekte ahşap direk
inmarsat mobile satellite service (IMSO)inmarsat mobil uydu hizmeti
innovationyenilik
innovation in creationyaratıcılıkta yenilik
inoperable timeişletim dışı süre
input datagirdi verileri
input impedancegiriş empedansı
input power controlgiriş güç denetimi
input return lossgirişteki geri dönüş kaybı
input selectorgirdi seçicisi
input terminalgirdi uçbirimi
input/outputgirdi/çıktı
input/output impedencegiriş/çıkış empedansı
input‐output busgiriş‐çıkış veriyolu
input‐output couplinggirdi‐çıktı bağlaşımı
inquiry proceduresorgulama usulü
inquiry stationsorgulama uçbirimi
insertion gainaraya girme kazancı
insertion lossaraya girme kaybı
inside telephone wiringdahili telefon kablolama
inside wiringdahili kablolama
in‐slot signallingdilim içi işaretleşme
installkurmak, yüklemek
install busy (INB)uyku modu
installation wiring ımpedancekurulum kablolama empedansı
instant messaginganlık mesajlaşma
instant messaging service (IMS)anlık mesajlaşma hizmeti
instantaneous poweranlık güç
instantaneous speech poweranlık konuşma sesi gücü
institute of electrical and electronics engineers
(IEEE)
elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü
instructional television fixed servicesabit telefon üzerinden talimatlı televizyon hizmeti
insulationyalıtım
insulation displacement connectoryalıtım yer değiştirme konnektörü
integrated  information transport (IIT)tümleşik bilgi aktarımı
integrated access devicetümleşik erişim cihazı
integrated broadband communication (IBC)tümleşik genişbantlı haberleşme
integrated broadband communication
network (IBCN)
tümleşik genişbantlı haberleşme şebekesi
integrated broadband network (IBN)tümleşik genişbant  şebekesi
integrated circuit (IC)tümleşik devre, entegre devre
integrated digital enhanced network (IDEN)tümleşik sayısal gelişmiş şebeke
integrated digital loop carriertümleşik sayısal yerel ağ taşıyıcısı
integrated digital network (IDN)tümleşik sayısal şebeke
integrated digital network exchange (IDNX)tümleşik sayısal şebeke santralı
integrated optical circuittümleşik optik devre
integrated receiver‐decodertümleşik alıcı‐kod çözücü
integrated regional telematics architecture
(IRTA)
tümleşik bölgesel telematik mimarisi
integrated rural telematics (IRT)tümleşik kırsal telematik
integrated servicetümleşik hizmetler
integrated services digital network (ISDN)tümleşik hizmetler sayısal şebekesi
integrated services digital network user parttümleşik hizmetler sayısal şebekesi kullanıcı tarafı
integrated voice and data terminal (IVDT)tümleşik ses  ve veri uçbirimi
integrated voice data multiplexer (IVDM)tümleşik ses veri çoklayıcısı
integrity keybütünlük anahtarı
intellectual propertyfikri mülkiyet
intellectual property rights (IPR)fikri mülkiyet hakları
intelligent databaseakıllı veri tabanı
intelligent multiplexer (IMUX)akıllı çoklayıcı
intelligent network (IN)akıllı şebeke
intelligent network user partakıllı şebeke kullanıcı tarafı
intelligent peripheralakıllı çevre elemanı
intelligent shopping agentakıllı alış veriş aracı
intelligent terminalakıllı uçbirim
intelligent transportation systemsakıllı ulaşım sistemleri
intelligent vehicle highway systems (IVHS)akıllı araç karayolu sistemleri
intelligible croostalkanlaşılabilir çapraz konuşma
intensification of sustainable competitionsürdürülebilir rekabetin yoğunlaştırılması
inter exchange carrierssantrallar arası taşıyıcı
inter machines trunksmakinalar arası tranklar
inter network call accounting system (INCA)şebekeler arası arama hesaplama sistemi
interactive television (ITV)etkileşimli televizyon
interactive terminaletkileşimli uçbirim
interactive video instruction (IVI)etkileşimli görüntü komutu
interactive video service (IVS)etkileşimli görüntü hizmeti
interactive voice response (IVR)etkileşimli sesli yanıtlama sistemi
inter‐activitykarşılıklı faaliyet
interapplication communication (IAC)uygulamalar arası iletişim
interceptordurdurucu
interchange circuitara değişim devresi
interchange filebilgi alışveriş dosyası
interchange formatbilgi alışveriş biçimi
interconnectarabağlantı kurmak
interconnectionarabağlantı
interconnection cablearabağlantı kablosu
interconnection extension circuit (IEC)arabağlantılı dahili devre
interconnection feearabağlantı ücreti
interconnection interfacearabağlantı arayüzü
interconnection networkarabağlantı şebekesi
inter‐connectivitykarşılıklı bağlanabilirlik
interdigit intervalrakamlararası aralık,hanelerarası aralık
inter‐enterprise agreementşirketler arası anlaşma
interexchange  carrier interface (ICI)santraller arası taşıyıcı arayüzü
interexchange carrier  (IC)santraller arası taşıyıcı
interfacearayüz
interface adapterarayüz uyarlayıcısı
interface control documentarayüz denetim belgesi
interface description languagearayüz tanımlama dili
interface expertarayüz uzmanı
interface overheadarayüz masrafı
interface specificationarayüz teknik özelliği
interferenceenterferans, girişim, karıştırma
interference field strengthgirişim alan şiddeti
interference frequencygirişim frekansı
interference suppressiongirişim bastırması
interfering signalkarıştırıcı işaret
interim European telecommunications
standard (I‐ETS)
geçici Avrupa telekomünikasyon standardı
interior gatewayağ içi geçit
interlaceağ gibi örmek
interlaced formatsatırlararası biçim
interlaced scanninggeçmeli tarama
interleavingboşluk verme, serpiştirme
intermedia crossconnectortamlararası çapraz bağlantı
intermediate circular orbit (ICO)ara dairesel yörünge
intermediate frequency (IF)ara frekans
intermediate frequency rejection ratioara frekans reddetme oranı
intermediate nodeara düğüm
intermediate targetsara hedefler
intermodulationiç modülasyon
intermodulation attenuationiç modülasyon zayıflatması
intermodulation characteristicsiç modülasyon özellikleri
intermodulation rejectioniç modülasyon bastırması
intermodulation responseiç modülasyon tepkisi
intermodulation response rejectioniç modülasyon tepki bastırması
intermodulation spurious response
attenuation
iç modülasyon istenmeyen işaret tepki zayıflatması
internal busiç veriyolu
internal handoverdahili hücresel arası aktarma
internal ımmunitydahili bağışıklık
internal production controliç üretim denetimi
internalization of network externalitiesşebeke dışsallıklarının içselleştirilmesi
international ameateur radio union  (IARU)uluslararası amatör radyo birliği
international arbitration lawuluslararası tahkim kanunu
international carrieruluslararası taşıyıcı
international civil aviation organization (ICAO)uluslararası sivil havacılık örgütü
international commercial arbitration (ICA)uluslararasi ticari tahkim
international emergency preference schemeuluslararası acil haberleşme tercih planı
international frequency list (IFL)uluslararası frekans listesi
international frequency registration boarduluslararası frekans  kayıt bürosu
international laboratory accreditation
cooperation (ILAC)
uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
international maritime organization (IMO)uluslararası denizcilik örgütü
international maritime satellite organization
(IMSO)
uluslararası denizcilik uydu  teşkilatı
international mobil equipment identity (IMEI)uluslararası mobil cihaz kimlik numarası
international mobile group identityuluslararası mobil grup kimliği
international mobile telecommunication 2000
(IMT‐2000)
uluslararası mobil telekomünikasyon 2000
international mobile user identityuluslararası mobil kullanıcı kimliği (kimlik numarası)
international multimedia conferencing
consortium (IMTC)
uluslararası çoklu ortam konferans konsorsiyumu
international numbering resourceuluslararası numaralandırma kaynağı
international prefixuluslararası önek
international radio consultative committeeuluslararası radyo danışma komitesi
international satellite organization (INTELSAT)uluslararası uydu örgütü
international settlement rateuluslararası  anlaşmazlık çözüm oranı, uluslararası uzlaşma oranı
international shortwave broadcast stationuluslararası kısa dalga yayın istasyonu
international simple resaleuluslararası basit yeniden satış
international softswitch consortium (ISC)uluslararası yazılım tabanlı konsorsiyum
international switching centreuluslararası anahtarlama merkezi
international telephone and telegraph
consultative committee (ITTCC)
uluslararası telefon ve telgraf danışma komitesi
international teletraffic congress (ITC)uluslararası teletrafik kongresi
international two stage selectionuluslar arası iki kademeli seçme
internautinternet kullanıcısı
internetgenel ağ, internet
internet applianceinternet erişim cihazı
internet backupinternetten yedekleme
internet bannerinternet yasaklayıcı, internet reklam manşeti
internet boxinternet kutusu
internet cafeinternet kafe
internet communications servicesinternet iletişim hizmetleri
internet control and configuration board
(ICCB)
internet denetim ve kurulum kurulu
internet control message protocol (ICMP)internet denetim mesaj protokolü
internet corporation for assigned names and
numbers
internet tahsisli sayılar ve isimler kurumu
internet death penaltyistenmeyen e‐posta (spam) gönderenleri engelleyecek biçimde internet sitelerinin ve/veya şebeke yönlendiricinin konfigüre edilmesi
internet domaininternet  alanı
internet domain registryinternet alan kütüğü
internet engineering steering group (IESG)internet mühendisliği yönetim grubu
internet engineering tak force (IETF)internet mühendisliği görev gücü
internet ethicsinternet etiği (aktöresi)
internet explorerinternet gezgini
internet faxinginternet üzerinden belgegeçer
internet foundation classesinternet hazırlık sınıfları
internet guide featuring articlesinternet yayınlanan önemli makaleler (köşe yazıları)
internet header length  (IHL)internet başlık uzunluğu
internet law and policy forum (ILPF)internet hukuku ve politikası forumu
internet packet exchange (IPX)internet paket değişimi
internet procurementinternetten tedarik, internetten satınalma
internet protocolinternet protokolü
internet protocol addressinternet protokol adresi
internet protocol detail recordinternet protokolü detay kaydı
internet protocol device controlinternet protokolü cihaz kontrolü
internet protocol floodinternet protokol saldırısı (bir DOS saldırısı)
internet protocol networkinternet protokol ağı
internet protocol securityinternet protokol güvenliği
internet protocol spoofinginternet protokol adres aldatması
internet protocol switchinginternet protokol anahtarlaması
internet relay chat (IRC)internet aktarmalı sohbet
internet routing and access servive (IRAS)internet yönlendirme ve erişim hizmeti
internet security and accelerationinternet güvenliği ve hızlandırması
internet serverinternet sunucusu
internet service providerinternet hizmet sağlayıcısı
internet suiteinternet yazılım paketi
internet suite of protocolsinternet protokol takımı
internet telephone service providerinternet telefonu hizmet sağlayıcı
internet userinternet kullanıcısı
internetworkingağlararası çalışma, ağlararası iletişim
interoperabilitybirlikte çalışabilirlik
inter‐orbit linkyörüngeler arası bağlantı
interplanetary internetgezegenler arası internet
interpolationaradeğerleme
interpretive dataaçıklayıcı veri
interruptkesme
interrupt latencybozulma gecikmesi, kesilme gecikmesi
interrupt switchkesme anahtarı
intersectionarakesit, kesişim
interstation noise suppressionistasyonlar arası gürültü bastırması
inter‐symbol interference (ISI)semboller arası girişim
intersystem communicationsistemler arası iletişim
intertoll trunkşehirlerarası devre grubu
intervalaralık
intervention pricemüdahale fiyatı
interworking functionbirlikte çalışma işlevi
intranetiç ağ
intranet protocol security (IPSec)güvenli intranet protokolü
intrasystem communicationsistem içi iletişim
intra‐system interference (ISI)sistem içi girişim
intrusion detection system (IDS)saldırı sezme sistemi
intrusion preventionsaldırı engelleme
intuitive knowledgesezgisel bilgi
invalid cellgeçersiz hücre
inverse multiplexer (IMUX)ters çoklayıcı
investigations and hearingssoruşturma ve oturum
investment incentivesyatırım teşviki
invokeçağırmak, uyarmak
iridium satellite systemiridyum uydu sistemi
isotropic antennaisotropik anten
iterative looptekrarlanabilen kapalı devre, tekrarlamalı döngü
jabberjabber, anlık mesajlaşma platformu
jackfiş, giriş
jammerişaret karıştırıcı
java browserjava tarayıcısı
Java terminalJava uçbirimi
jelly filled cablejel maddeli kablo, jel dolgulu kablo
jitterseğirme, gecikme, sapma
jitter buffergecikme arabelleği
job stringiş zinciri
job‐oriented terminalözel görevli uçbirim, görev odaklı uç birim
joint costortak maliyet
joint distributionbirleşik dağılım
joint information contentortak enformasyon miktarı
joint photographic experts group (JPEG)birleşik fotoğraf uzmanları grubu
joint radiophone technical interfaces group
(JRTIC)
ortak radyotelefon teknik arayüz grubu
joint stock companyanonim şirket
joint ventureortak girişim
jointing module for cableek modülü
JouleJoule (enerji birimi)
journaling file systemgünlük dosya sistemi
joystickmanevra kolu
jumpatlamak
jump cutatlamanın kesilmesi
jump scrollatlamalı kaydırma
jumperatlatıcı, atlama kablosu
junctionbirleşme, kavşak
junction boxbağlantı kutusu
junction cablebirleştirme kablosu
junction capacitancebağlantı direnci
junction loudness rating (JLR)bağlantı gürlük yüksekliği
junior computerküçük bilgisayar
junk e‐mailistenmeyen e‐posta
Ka bandKa bandı
kerberosbir güvenlik sistemi; parola ve simetrik şifreleme kullanarak sunucu istemci ortamında güvenlik ve doğrulama hizmeti sağlar
kernelçekirdek, sistem çekirdeği
keyanahtar, tuş
key brandönemli marka, lider marka
key breakawayşifre kırma/kilid açma
key derivation function (KDF)şifre türetme işlevi/tuş türetme işlevi
key distribution centerşifre/anahtar dağıtım merkezi
key escrowkök anahtarının yeddi emine teslimi, anahtar emaneti
key framereferans çerçeve, ana çerçeve
key inveri girmek
key padtuş takımı
key priorityanahtar önceliği
key set identifier (KSI)tuş seti tanımlayıcısı
key splitanahtar bölmeli
key stream segment  (KSS)tuş duraksız bölütü
key telephone systemtuşlu/anahtarlı telefon sistemi
keyboardtuş takımı, klavye
keyed sequential accesstuşlu sıralı erişim
keyword in context indexkapsam içinde anahtar‐sözcük dizini
killer applicationgözde uygulama
kilobytekilobayt
knowledge based systembilgi tabanlı sistem
knowledge domainbilgi alanı
knowledge economybilgi ekonomisi
knowledge systembilgi sistemi
knurled plate gaskettırtıllı plaka contası
Ku bandKu bandı
L bandL bandı
label alignetiket hizalama
label areaetiket alanı
label edge router (LER)uç etiket yönlendiricisi
label heightetiket boyu
label identifieretiket tanıtıcısı
label information base (LIB)etiket bilgi tabanı
label optionetiket seçeneği
label swappingetiket değiş tokuşu
label switch pathetiket anahtarlama yolu
label switch routeretiket anahtarlama yönlendiricisi
label widthetiket genişliği
labeled channeletiketli kanal
labeled interface structureetiketli ara yüz yapısı
labeled statistical channeletiketli istatistiksel kanal
labellingetiketleme
labelling of household appliancesev aletlerinin etiketlendirilmesi
lambda switchinglambda anahtarlama
LAN emulation client (LEC)LAN taklit müşterisi
LAN emulation configuration server (LECS)LAN öykünme kurulum sunucusu
LAN emulation server (LES)LAN öykünüm sunucusu
LAN emulation service (LES)LAN taklit hizmeti
LAN managerLAN yöneticisi
LAN network managerLAN şebeke yöneticisi
LAN serverLAN sunucusu
LAN switchLAN anahtarı
land earth stationkara yer istasyonu
land mobile servicekara mobil hizmeti
lane emulation (LANE)rota öykünümü
language sensitive editor (LSE)dile hassas derleyici
laptopdizüstü bilgisayar
large signal bandwidthbüyük işaret bant genişliği
large‐scale integrated circuitsgeniş ölçekli tümleşik devre
laser applicationslazer uygulamaları
laser printerlazer yazıcı
last call memoryson çağrı hafızası
last compliance time (LCT)son uygunluk süresi
last dialled number storeson aranan numara kaydı
last mile technologyyerel ağın paylaşıma açılma teknolojisi
last number dialedson aranan numara
late target channel keyupgecikmiş hedef kanal anahtarlaması
latencygecikme
layerkatman
layer 2 forwarding protocol (L2F)ikinci katman iletim protokolü
layer 2 tunnelling protocol (L2TP)ikinci katman tünelleme protokolü
layer interfacekatman arayüzü
layoutyerleşim
leadbacak, bağlantı ucu
leaf internetworkyıldız topolojisine sahip internet çalışması
learning bridgeöğrenme köprüsü
leased linekiralık hat
least significant bit (LSB)düşük önemli bit
least significant digit (LSD)düşük önemli basamak
LEC cardLEC kartı
LEC chargeLEC ücreti
leechbilgisayardaki bilgileri izinsiz kullanan
legacy applicationmevcut uygulama
legacy datamevcut veri
legal arrangementhukuki düzenleme
legal file namegeçerli dosya adı
lens antennamercek anten
letter of agency (LOA)vekalet yazısı
letter shift signalharf kaydırma işareti
level of investmentyatırım seviyesi
level stabilityseviye kararlılığı
leveraginggüç aktarma
liberalisation of serviceshizmetlerin serbestleştirilmesi
librarykitaplık, kütüphane
licencedlisanslı
licensing committeelisanslama komitesi
light amplification by stimulated emission of
radiation (LASER)
uyarılmış ışımanin yayımı ile ışığın güçlendirilmesi, lazer
light polarizationışık kutuplandırması
light sourceışık kaynağı
light‐emitting diode (LED)ışık yayan diyot
lighting displayışıklı gösterge
lightweight directory access protocol (LDAP)hafif dizin erişim protokolü
limit of disturbancebozulma sınır değeri
limit of interferencegirişim sınır değeri
limited resource linksınırlı kaynak bağlantısı
limited significancesınırlı önem/pay
linehat, satır
line adapterhat uyarlayıcısı
line cardhat kartı
line circuithat devresi
line code typehat kod tipi
line code violationhat kodu ihlali, hat kodu bozulması
line codinghat kodlaması
line concentratorhat odaklayıcısı
line conditioninghat iyileştirme
line driverhat sürücüsü
line editorhat düzenleyicisi
line failure ratehat arızalanma oranı
line frequencysatır frekansı, hat frekansı
line hithat paraziti
line impedence stabilization network (LISN)hat empedansı dengeleme şebekesi
line integralhat tümlevi
line lengthenerhat uzatıcı
line loadhat yükü
line noisehat gürültüsü
line of sight (LoS)açık görüş hattı
line speedhat hızı
line splitterhat ayırıcısı
line stretcherhat kısaltıcı
line surgehatta darbe gerilimi
line terminationhat sonlandırma
line turnaroundhattın yön değiştirme gecikmesi, hattan dönüş
line voltageşebeke gerilimi, hat gerilimi
lineardoğrusal
linear addressingdoğrusal adresleme
linear codingdoğrusal kodlama
linear networkdoğrusal ağ
linear polarizationdoğrusal kutuplanma
line‐only activationsadece hattın etkinleştirilmesi
lineside signallinghat kenarı işaretleşme
linkbağlantı, iletişim
link access procedure (LAP)bağ erişim usulü
link access procedure for modems  (LAPM)modemler için bağ erişim usulü
link access protocolbağlantı erişim protokolü
link addressbağlantı adresi
link boardbağlantı kartı
link by link signallinghattan hatta işaretleşme
link control protocolbağlantı denetim protokolü
link encryptionbağlantı şifreleme
link fieldbağlantı alanı
link layerbağlantı katmanı
link layer delaybağlantı katmanı gecikmesi
link protocolbağlantı protokolü
linkagebağlantı
linkage editorbağlantı düzenleyici
link‐attachedhat bağlantılı
linked compressor and expanderbağlı (hatlı) sıkıştırıcı ve genişletici
linked listbağlı liste
linked objectbağlı nesne
linked sitebağlı site
linkerbağ düzenleyici, bağlayıcı
LinuxUnix benzeri bir işletim sistemi
liquid crystal display (LCD)sıvı kristalli ekran
list segmentsbölümleri listele
listservticari e‐posta yönetim sistemi
litigation patentpatent davası
live data sourceaktif veri kaynağı
load balancingyük dengelemesi
load sharing facility (LSF)yük paylaşım imkanı
loadable kernel moduleyüklenebilir çekirdek modülü
loaded lineyüklü hat
loaderyükleyici
loader typesyükleyici tipleri
loading coilyükleme bobini
localyerel
local access and transport area (LATA)yerel erişim ve taşıma alanı
local access provideryerel erişim sağlayıcı
local acknowledgementyerel onay
local actionyerel dava
local adjacencyyerel komşuluk
local area network (LAN)yerel alan ağı
local area network file serveryerel alan ağı dosya sunucusu
local area network gatewayyerel alan ağı geçidi
local area network serveryerel alan ağı sunucusu
local area signalling services (LASS)yerel alan işaretleşme hizmetleri
local area transport (LAT)yerel alan taşıma katmanı
local authoritiesyerel yönetimler
local bridgeyerel santral köprü
local busyerel veriyolu
local call service areayerel çağrı hizmet alanı
local calling areayerel çağrı alanı
local communitybölge halkı
local destinationyerel hedef
local destinationyerel terminal
local distribution cableyerel dağıtım kablosu
local distribution companyyerel dağıtım şirketi
local exchange areayerel santral alanı
local exchange carrier (LEC)yerel santral taşıyıcısı
local exchangeyerel santral
local explorer packetyerel araştırıcı paketi
local governmentyerel yönetim
local hostyerel hizmet bilgisayarı
local loopyerel ağ
local loop unbundling (LLU)yerel ağın ayrıştırılması
local management interface (LMI)yerel yönetici arayüzü
local measured service (LMS)telefon hizmetlerinin faturalandırılması
local multipoint communication systems
(LMCS)
yerel çok noktalı haberleşme sistemleri
local multipoint distribution service (LMDS)yerel çok noktalı dağıtım hizmeti
local networkyerel ağ, yerel şebeke
local number portabilityyerel numara taşınabilirliği
local oscillator (LO)yerel osilatör
local oscillator frequencyyerel osilatör frekansı
local repeateryerel tekrarlayıcı
local sub‐loopyerel alt döngü
local talkyerel konuşma
local traffic filteringyerel trafik süzgeçleme
local‐area transportyerel‐alan taşıma
locateyer belirlemek
locationyer, konum
location application servicekonum tabanlı uygulama hizmeti
location area identitykonum alanı kimliği
location based applicationkonum tabanlı uygulama
location determination technologykonum belirleme teknolojisi
location measurement unitkonum ölçü birimi
location portabilitycoğrafi taşınabilirlik
location registration functionkonum kayıt işlevi
location‐based access controlkonum tabanlı erişim denetimi
log inoturum açmak
log structured file systemgünlük yapılı dosya sistemi
logicmantık
logic boardmantıksal çevrim kartı, mantıksal kart
logical channelmantıksal kanal
logical channel identifiermantıksal kanal tanımlayıcısı
logical connectionmantıksal bağlantı
logical data modelmantıksal veri modeli
logical data structuremantıksal veri yapısı
logical link controlmantıksal bağlantı denetimi
logical ringmantık halkası
login shellkayıt kütüğü
logosimge, logo
logonkayıt olmak
long data typeuzun veri türü
long distance calluzak mesafe çağrısı
long distance carrier (LDC)uzak mesafe taşıyıcısı
long distance communicationuzak mesafe iletişim
long distance telephone servicesuzak mesafe telefon hizmetleri
long hauluzak mesafe taşıma
long range identification and tracking (LRIT)uzak mesafe tanımlama ve izleme sistemi
long runuzun dönem
long term evaluationuzun vadeli değerlendirme
long term growthuzun dönem büyüme
long‐distance  carrieruzak mesafe taşıyıcısı
long‐haul communicationuzak mesafe iletişim
long‐run incremental cost (LRIC)uzun dönemli artan maliyet
long‐term commitmentsuzun dönem taahütler
lookahead for busymeşgulde ara
loopağ, döngü
loop antennadöngü anten
loop back datageri döngü verisi
loop back facilitygeri döngü imkanı
loop circuittopraksız kapalı devre, yerel ağ devresi
loop conditioningağı iyileştirme
loop control variabledöngü denetim değişkeni
loop disconnect (LD)yerel ağ bağlantı kopukluğu, döngü kopukluğu
loop disconnect pulsingdahili hattan çıkmak için işaret gönderme
loop filterdöngü süzgeci
loop gaindöngü kazancı
loop invariantdöngü sabiti
loop lengthdöngü uzunluğu
loop networkdöngü ağı, döngü şebekesi
loop receiver requirementsdöngü alıcı gereklilikleri
loop signaling systemdöngü işaretleşme sistemi
loop startdöngü başlangıcı
loop statementdöngü deyimi, döngü durumu
loop transfer functiondöngü aktarım işlevi
loop transmitter requirementsdöngü verici gereklilikleri
loopback channel unit (LCU)geridöngü kanal birimi
loopback testgeri döngü testi
loopholeyasal boşluk
loose tubegevşek tüplü
loose tubegevşek tüp
loosely coupledgevşek bağlaşımlı
losskayıp
lossykayıplı
lost callkayıp çağrı
lotterylisanslamadaki kura yöntemi
low bytedüşük değerli  bayt
low earth orbiting satellite (LEO)alçak yer yörünge uydusu
low frequency (LF)alçak frekans
low noise amplifier (LNA)alçak gürültülü yükselteç,alçak gürültülü kuvvetlendirici
low noise block converter (LNB)alçak gürültü bloklu çevirici
low noise cablealçak gürültülü kablo
low noise converter (LNC)alçak gürültülü çevirici
low pass filteralçak geçiren süzgeç
low resolutiondüşük çözünürlük
low side injectionalt bant sarkması (girişim)
low speed packagealçak hızda paketleme
low voltage directive (LVD)alçak gerilim direktifi
lowest usable frequency (LUF)en düşük kullanılabilir frekans
low‐noise blockeralçak gürültülü engelleyici
low‐power communication devicealçak güçlü iletişim cihazı
low‐temperaturedüşük sıcaklık
lug, wire terminaltel sonlandırıcı
lulea algorithmlulea algoritma
luminanceparlaklık
luminance borderparlaklık sınırı
luminance channelparlaklık kanalı
luminance signalparlaklık işareti
luminance thresholdparlaklık eşiği
lumped element isolatoryığın (yığma) eleman izolatörü
lurkingtartışmaya dahil olmadan izleme
machine‐dependentbilgisayar türüne bağımlı, makinaya bağımlı
machine‐independentbilgisayar türünden bağımsız, makinadan bağımsız
macrobüyük, makro
macro cellbüyük  hücre
macro diversity combining (MDC)makro çeşitleme birleştirilmesi
macrobendbüyük kıvrım
macroprocessormakroişlemci
magnetic cardmanyetik kart
magnetic fieldmanyetik alan
magnetic flux density (MFD)manyetik akı yoğunluğu
magnitude of voltage fluctuationgerilim dalgalanmasının büyüklüğü
mail mergeelektronik posta birleştirme
mail servere‐posta sunucusu
mailbote‐postanın otomatik cevaplandırılması
main circuit connectionana besleme hattı
main distribution frame (MDF)ana dağıtım çatısı
main memoryana bellek
main telephone lineana telefon hattı
mainboardana kart
mainframeana bilgisayar
mains decoupling factorşehir şebekesindeki bağlaşımı çözme çarpanı
mains ımmunityşehir şebekesinden bağışıklığı
mains supplyşebeke kaynağı
mains voltageşebeke gerilimi
mains voltage and frequencyşebeke gerilimi ve frekansı
mains‐borne disturbanceşehir şebekesinden gelen bozulma
maintenancebakım
maintenance & administration panelsbakım ve yönetim panelleri
major/minor device numbersbüyük/küçük cihaz numaraları
male connectorerkek uçlu bağlayıcı
malfunctionişlev bozukluğu, arıza
malicious call identification (MCI)kötü niyetli çağrının tespiti
malicious codezararlı kod
malwarekötü amaçlı yazılım
managed data network services (MDNS)güdümlü veri şebekesi hizmetleri,yönetimli veri şebekesi hizmetleri
managementyönetim
management database (MDB)yönetim veri tabanı
management information base (MIB)yönetim bilişim tabanı,yönetim bilgi tabanı
management information system (MIS)yönetim bilişim sistemi, yönetim bilgi sistemi
mandatoryzorunlu
mandatory access control (MAC)zorunlu erişim kontrolü
mandrel wrappingmadrele (nüveye) (çekirdeğe) tel sarma (sarılması)
man‐machine communicationinsan makine iletişimi
man‐made noiseinsan kaynaklı gürültü
manual callselle yapılan çağrılar
manual data inputelle veri girişi
manuel feedelle besleme
mapped conversationeşleştirilmiş konuşma
mappingeşleştirme
mapping of a network drivebir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı
mapping of network driveağ sürücüsünün bağlantı tanımı
marginal cost (MC)marjinal maliyet, son birim maliyeti
marginal utilitymarjinal fayda
marine broadcast stationdeniz yayın istasyonu
marine rescue coordination centre (MRCC)deniz kurtarma koordinasyon merkezi
marine safety information (MSI)deniz güvenlik bilgisi
maritime business radio (MBR)deniz ticari radyosu
maritime mobile service identities (MMSI)deniz mobil hizmet tanımlamaları (çağrı işareti)
marketpiyasa, pazar
market  surveillance and inspectionpiyasa gözetimi ve denetimi
market cappiyasa değeri
market forcesserbest piyasa kuralları, piyasa güçleri
market influencespiyasa etkileri
market powerpiyasa gücü
market processpiyasa süreci
market segmentationpiyasa bölünmesi
market share thresholdpazar payı eşiği
market sharingpiyasa paylaşımı
market superioritypiyasa üstünlüğü
market surveillancepiyasa gözetimi
market value added (MVA)piyasa katma değeri
mass callingtoplu arama
mass communicationtoplu iletişim, kitle iletişimi
mass productionkitle üretimi, seri üretim
massive array of inactive disks (MAID)inaktif disklerin büyük dizisi
master antenna television system (MATV)merkezi anten televizyon sistemi
master boot recordana önyükleme kaydı
master devicekomut veren cihaz
matched filter detectioneşleştirilmiş süzgeç algılama, uyumlu süzgeç algılama
matched junctionuyumlu bitişme noktası
materialgereç, malzeme
maximum burst size (MBS)azami patlama hacmi
maximum data rateazami veri hızı
maximum fast spooling timeen büyük hızda işlemlerin sıraya konma süresi (bilgisayar)
maximum frequency deviationazami frekans sapması
maximum output field strength (H‐FIELD)azami çıkış alan şiddeti (h‐alanı)
maximum output powerazami çıkış gücü
maximum permissible frequency deviationazami izin verilebilir frekans sapması
maximum powerazami güç
maximum RF output powerazami RF çıkış gücü
maximum transmitted powerazami gönderilen güç
maximum usable frequency (MUF)azami kullanılabilir frekans
maximum usable sensitivityazami kullanılabilir hassasiyet
mean input powerortalama giriş gücü
mean opinion score (MOS)ortalama kanaat puanı
mean opinion score (MOS)ortalama yargı değeri
mean output powerortalama çıkış gücü
mean time between failures (MTBF)ortalama arızaya geçme süresi
mean time to repair (MTTR)ortalama tamir süresi
mean time to restore (MTTR)arıza gidermek için gereken ortalama süre
measuring bridgeölçme köprüsü
mechanical splicinglifleri mekanik birleştirme
media access control (MAC)ortam erişim denetimi
media brokerortam simsarı
media ‐coaxial cableortam‐eşeksenli kablo
media gatewayortam geçidi
media interface connector (MIC)ortam arayüz bağlayıcısı
mediationarabuluculuk
mediatorarabulucu
media‐twisted cableortam‐burgulu kablo
medical advisetıbbi yardım
medium speed packageorta hızda paketleme
mega hertz (MHz)mega hertz
megabit (MB)megabit
megabyte(MB)megabayt
megasamples per second (MSPS)saniye başına milyon örnek
melody editingmelodi düzenleme
memorandum of understanding (MoU)mutabakat zaptı
memory address registerbellek adres kütüğü
memory bandwidthbellek bant genişliği
memory busbellek veriyolu
memory layoutbellek yerleşimi
memory sticktaşınabilir bellek
menholemenhol
merger treatybirleşme antlaşması
meshgöz, örgü
mesh networkörgüsel ağ
message alignment indicatormesaj ayar (ayarlama) göstergesi
message blocksmesaj blokları
message communication functions (MCF)mesaj haberleşme işlevleri
message control flagsmesaj denetim bayrakları
message exchangemesaj santralı
message handling system (MHS)mesaj işleme sistemi
message identifier (MID)mesaj tanımlayıcısı
message passingmesaj aktarma
message servermesaj sunucusu
message switchingmesaj anahtarlama
message switching networkmesaj anahtarlamalı şebeke
message telephone servicemesaj telefon hizmeti
message toll service (MTS)mesaj ücretlendirme hizmeti
message transfer part (MTP)mesaj aktarma parçası
message waiting notification (MWN)bildirim bekleyen mesaj
message‐switching networkmesaj anahtarlama ağı
messaging applicationmesajlaşma uygulaması
meta‐signallingotomatik işaretleşme
metro area exchangemetro alan santralı
metropolitan  area network (MAN)metropol alan ağı, orta alan ağı
micro cellküçük hücre
micro cellular digital network (MCDN)mikro hücresel sayısal şebeke
micro duct tubeçok tüplü boru
microbendmikro kıvrım
micro‐electronic mechanical system (MEMS)mikro elektronik mekanik sistem
microfabrication microwave processingmikro üretimli mikrodalga işleme
micropriseküçük girişim
microsegmentationmikro bölümlendirme
microstrip antennaküçük şeritli anten
microwavemikrodalga
microwave amplification by stimulation
emission of radiation (MASER)
uyarılmış ışımanın yayımı ile mikrodalganın güçlendirilmesi (MASER)
microwave circuitmikrodalga devre
microwave communicationsmikrodalga iletişim
microwave fiber‐optic communicationmikrodalga lif optik iletişim
microwave hybrid technologymikrodalga karma teknolojisi
microwave power amplifiermikrodalga güç yükseltici
microwave reflector antennamikrodalga yansıtıcı anten
microwave research and developmentmikrodalga araştırma ve geliştirme
microwave spectroscopymikrodalga spektroskopi
microwave video distribution systemmikrodalga görüntü dağıtım sistemi
mid‐range power stationorta mesafeli güç istasyonu
milestonekilometre taşı
military applicationsaskeri uygulamalar
military fiber‐optic transmission systemaskeri lif optik iletim sistemi
military standard (MIL‐STD)askeri standart
minicallkısa arama
minimization of transaction costsişlem maliyetlerinin asgariye indirilmesi
minimum call lengthen küçük çağrı uzunluğu
minimum cell rate (MCR)en küçük hücre hızı
minimum controlled output powerasgari denetimli çıkış gücü
ministry of science, technology and innovationbilim, teknoloji ve yenilik bakanlığı
minute minderdakika hatırlatıcı, faaliyet hatırlatıcı
misalignment lossyanlış hizalama kaybı
misdelivered blockhatalı aktarılmış blok
mixed modekarma kipli
mobil database station (MDS)mobil veri tabanı istasyonu
mobil station originated callmobil istasyon merkezli çağrı başlatma
mobil station terminated callmobil istasyon merkezli çağrı sonlandırma
mobile access huntingmobil erişim arama
mobile allocation index (MAI)mobil tahsis dizini
mobile application part (MAP)mobil uygulama bölümü
mobile arrival timer (MAT)mobil varış zamanlayıcısı
mobile assisted channel allocationmobil destekli kanal tahsisi
mobile assisted handoff (MAHO)mobil yardımlı hücreler arası aktarım
mobile automatic telephone system (MATSE)mobil otomatik telefon sistemi
mobile communication service providermobil haberleşme hizmet sağlayıcısı
mobile communication systemmobil haberleşme sistemi, mobil iletişim sistemi
mobile controlled handover (MCHO)mobil denetimli geçiş
mobile country code (MCC)mobil ülke kodu
mobile digital trunked radio system (MDTRS)mobil sayısal trank telsiz sistemi
mobile earth stationmobil yer istasyonu
mobile experts group (MEG)mobil uzmanları grubu
mobile handoff order timer (MHOT)mobil hücreler arası geçiş talep zamanlayıcısı
mobile hostmobil sunucu
mobile ID number (MIN)mobil kimlik numarası
mobile media mode (MMM)mobil ortam kipi
mobile network codemobil şebeke kodu
mobile network operatormobil şebeke operatörü
mobile network servicemobil şebeke hizmeti
mobile nodemobil düğüm noktası
mobile originatedmobil merkezli (işaret)
mobile originating call (MOC)mobil çıkışlı çağrı
mobile paymentmobil ödeme
mobile radiomobil radyo
mobile speed sensitive handover (MSSHO)mobil hız hassasiyet geçişi
mobile stationmobil istasyon
mobile station access point acquisitionmobil istasyon erişim noktasında veri elde etme
mobile station identification number (MSIN)mobil istasyon kimlik numarası
mobile station international ısdn (MSISDN)mobil istasyon uluslararası ISDN
mobile station roaming number (MSRN)mobil istasyon dolaşım numarası
mobile switching center (MSC)mobil anahtarlama merkezi
mobile switching center gateway (MSCG)mobil anahtarlama merkez kapısı
mobile switching networkmobil anahtarlama şebekesi
mobile telecommunications carriermobil telekomünikasyon taşıyıcısı
mobile telephone switching officemobil telefon anahtarlama ofisi
mobile terminatedmobil sonlandırmalı (işaret)
mobile virtual network operator (MVNO)mobil sanal şebeke işletmecisi
mobile virtual private networkmobil  sanal özel şebeke
mobility management (MM)hareketlilik yönetimi
modal distortionkipe ait bozulma,
modal losskipe ait kayıp
modal noisekipe ait gürültü
modekip
mode of operationçalışma kipi, çalışma şekli
modelmodel
model vehicle remote control devicemodel araç uzaktan kontrol cihazı
modemmodem
modem boardmodem kartı
modem clientmodem kullanıcısı
modem eliminatormodem bastırıcı
modem emulation servicemodem benzetim hizmeti
modem rentalmodem kiralama
moderate speed digital subscriber line (MDS)orta hızlı sayısal abone hattı
modificationdeğişiklik
modification leveldeğişiklik düzeyi
modification loopdeğişiklik döngüsü
modification of final judgementnihai kararda değişiklik
modified frequency modulationdeğiştirilmiş frekans modülasyonu
modifydeğiştirmek
modularbirimsel
modular programmingbirimsel programlama
modulateKiplemek, modüle etmek
modulated groovemodülasyonlu yiv
modulationkipleme, modülasyon
modulation acceptancemodülasyon kabulü, kipleme kabulü
modulation deviation limitingmodülasyon sapma sınırlaması
modulation distortion and noisemodülasyon bozulması ve gürültüsü
modulation techniquesmodülasyon teknikleri, kipleme teknikleri
modulatorkipleyici, modülatör
module protectormodül koruma elemanı
monitorgörüntü birimi, ekran, izlemek, monitör
monitored informationizlenen (gözlenen) bilgi
monitoring deviceizleme cihazı
monopoletek kutuplu
monopolies delegated by the state to othersdevletçe başkalarına devredilen tekel yetkileri
monopolistic markettekelci piyasa
monopolytekel
monthly minimum usage chargeaylık en küçük kullanım ücreti
most significiant bit (msb)en önemli bit
motion compensationgörüntünün sıkıştırılması, görüntü sıkıştırması
motion picture experts group (mpeg)hareketli resim uzman grubu
motion response degradationharekete tepkide bozulma
motion videohareketli görüntü içeren video
mousefare
multi frequency code (MFC)çok frekanslı kodu
multi playçoklu oyun
multi protocol label switching (MPLS)çok protokollü etiket anahtarlama
multi protocol over atmatm üzerinden çoklu protokol
multi‐address instructionçok adresli komut
multibeam antennaçok ışın demetli anten
multi‐carrierçok taşıyıcılı
multicarrier multichannel systemçok‐taşıyıcılı çok‐kanallı sistem
multicarrier radio transmitterçok taşıyıcılı telsiz vericisi
multicastçoğa gönderim, çoklu gönderim
multicast addressçoklu yayın adresi
multicast address resolution serviceçoğa gönderimde adres ayrımı
multi‐channel microwave distribution systemçok kanallı mikrodalga dağıtım sistemi
multichannel multipoint distribution serviceçok kanallı çok noktalı dağıtım hizmeti
multi‐channel multi‐point distribution serviceçok kanallı çok noktaya dağıtım hizmeti
multichannel setçok kanallı grup
multi‐channel transmitterçok kanallı verici
multi‐channel voice frequency (MCVF)çok‐kanallı ses frekansı
multiconductor cableçok iletkenli kablo
multidrop lineçok pirizli hat
multi‐element dipole antennaçok elemanlı çift kutuplu anten
multifiber cable assemblyçok lifli kablo montajı
multifrequency pulsingçok frekanslı darbe gönderme
multileavingçok çıkışlı,çoklu dağıtma
multiline telephoneçok hatlı telefon
multimediaçoklu ortam
multimedia communication processing and
representation (MCPR)
çoklu ortam haberleşme süreci ve yeniden sunumu
multimedia messaging service (MMS)çokluortam mesaj hizmeti
multimedia routing numberçoklu ortam yönlendirme numarası
multimedia servicesçokluortam hizmetleri
multimedia terminal adapterçokluortam uçbirim bağdaştırıcısı
multimodal distributionçok kipli dağıtım
multimodeçok kipli
multimode distortionçok kipli bozulma
multimode fiberçok modlu lif
multimode group delayçok kipli grup gecikmesi
multi‐national subscribersÇok uluslu abone
multipath fadingçok yollu sönümleme
multi‐pathçok yollu
multiple accessçoklu erişim
multiple access customer station
rearrangement
çok erişimli abone istasyonunun düzenlenmesi
multiple channel per carrier (MCPC)taşıyıcı başına çok kanallı
multiple echoçoklu yankı
multiple sub‐duct pipegöz çoklayıcı, çoklu alt kanal borusu
multiple subscriber number (MSN)çoklu abone numarası
multiple‐address instructionçok adresli komut
multiple‐input multiple‐output communication
(MIMO)
çok girişli çok çıkışlı iletişim
multiple‐spot scanningçok noktalı tarama
multiplexçoklamak
multiplex optionçoklama seçeneği
multiplex section protection (MSP)çoklama bölümünde koruma
multiplex section protection ring (MS‐SPRING)çoklama bölümü  koruma halkası
multiplex section‐shared protection ring ( MS‐
SPRing)
çoklama  bölümü‐ paylaşımlı koruma halkası
multiplex sublayerçoklama altkatmanı
multiplexed analogue componentçoklanmış analog bileşen
multiplexerçoklayıcı
multiplexingçoklama, çoklayıcı, çoğullama
multipoint circuitçok noktalı devre
multipoint communication service (MCS)çok noktalı haberleşme hizmeti
multipoint distribution serviceçok noktalı dağıtım hizmeti
multi‐point distribution systemçok noktalı dağıtım sistemi
multi‐point groundçok noktadan topraklama
multipoint grounding systemçok noktalı topraklama sistemi
multipoint lineçok noktalı hat
multipoint networkçok noktalı ağ, çok noktalı şebeke
multipoint video distribution system (MVDS)çok noktalı görüntü dağıtım sistemi
multiport switchçok kapılı anahtar
multiprocessing operationçok süreçli işlem
multi‐rate symmetrical digital subscriber lineçoklu hızlı bakışımlı sayısal abone hattı
multiscreençoklu ekran, bölmeli/pencereli ekran
multiserver networkçok sunuculu ağ
multiservice access nodeçoklu hizmet erişim düğümü
multi‐service terminal (MST)çoklu hizmet uçbirimi
multistation access unit (MAU)çok istasyonlu erişim birimi
multitaskingçoklu sorgulama, çoklu görev
multithreadedçok damarlı, çok lifli
multi‐user dungeonçok kullanıcılı bilgisayar oyunu
multiuser systemçok kullanıcılı sistem
multivariate normal distributionçok değişkenli normal dağılım
multivendor connectivityfarklı sağlayıcıların (üreticilerin) ağlarının bağlanırlığı
multivendor interoperabilityfarklı sağlayıcıların (üreticilerin) ağlarının  birlikte çalışabilirliği
multiway communicationsçok yollu haberleşme
mutingkısma
mutualkarşılıklı
mutual compensationkarşılıklı dengeleme, telafi
mutual exclusivitykarşılıklı imtiyaz tanıma
mutual recognitionkarşılıklı tanıma
mutual synchronizationkarşılıklı eş zamanlı hale getirme
mutually synchronized networkkarşılıklı eş zamanlı hale getirilmiş şebeke
mySQLaçık kaynaklı bir veritabanı
N connectorN bağlayıcı
nailed‐up circuitsabitlenmiş (çivilenmiş) devre
naked bit streamçıplak veri akışı
name spacead uzayı,  isim/ad boşluğu
name translationad çevirimi
named pipeadlandırılmış iletim yolu (programlar arası)
naming (internet)adlandırma
naming and addressing for internetinternet için adlandırma ve adresleme
naming conventionadlandırma kuralları
narrow analogdar bant analog
narrow band direct printer (NBDP)dar bant doğrudan yazmalı
narrow bandwidth filterdar bant süzgeçi
narrowbanddar bant
narrowband advanced mobile phone service
(N‐AMPS)
dar bant ileri mobil telefon hizmeti
narrowband advanced mobile phone system
(N‐Amps)
darbantlı gelişmiş mobil telefon sistemi
narrowband devicedarbant cihazı
narrow‐band integrated services digital
network (N‐ISDN)
darbant tümleşik hizmetler sayısal şebekesi
narrowband personal communication servicesdar band kişisel iletişim hizmetleri
national communication systemulusal iletişim sistemi
national destination codeulusal alan kodu
national mobile station identity (NMSI)ulusal mobil istasyon kimlik numarası
national mobile subscription identityuluslararası mobil abone kimliği
national numbering schemeulusal numaralandırma planı
National Regulatory Authority (NRA)Ulusal Düzenleyici Kurum
National Security Agency (NSA)Ulusal Güvenlik Kurumu
National Telecom Inspectorate (NTI)Ulusal Telekom Denetleyici Kurulu
National Television Standards Committee
(NTSC)
ulusal televizyon standartları komitesi
nationwide/statewide cost averagingulusal/devlet çapında maliyet ortalaması
native client interface architectureyerel  istemci arayüz mimarisi
native signal processing (NSP)yerel işareti işleme
navigationseyrüsefer
navigation barseyrüsefer çubuğu
navigation computerseyrüsefer bilgisayarı
navigation keysseyrüsefer düğmeleri
navigation windowseyrüsefer penceresi
navigationalseyrüsefer
navigational aidsseyrüsefer yardımcı araçları
navigational radarseyrüsefer radarı
navigational satelliteseyrüsefer uydusu
navigational warningseyrüsefer uyarısı
navtexyazılı seyir uyarı sistemi
near end crosstalk attenuationyakın uçtaki çapraz konuşma zayıflatması
near field regionyakın alan bölgesi
near turnkeyhemen hemen anahtar teslimi
near‐end crosstalkyakın uçlu girişim, yakın çapraz karışma
near‐far effectyakın alan etkisi
necessary legal instrumentsgerekli hukuki araçlar
netağ, şebeke
net surferinternet gezgini
netiquetteinternet görgü kuralları, internet etiği
netizenaktif internet kullanıcısı
networkağ, şebeke
network access charge for interstate callingeyaletler arası arama için şebeke erişim ücreti
network access point (NAP)şebeke erişim noktası
network access serverağ erişim sunucusu
network adapterağ kartı
network adapter cardağa uyarlama kartı
network addressağ adresi
network address serverağ adres sunucusu
network address translation (NAT)ağ adres değişimi
network addressable unit (NAU)adreslenebilir şebeke birimi
network administrationağ yönetimi
network administratorağ yöneticisi
network analysisağ çözümlemesi
network analyzerağ çözümleyici
network and switching subsystemağ ve anahtarlama alt sistemi
network architectureağ mimarisi
network automatic call distribution (NACD)şebeke otomatik çağrı dağıtımı
network backboneağ omurgası
network capability gatewayağ uyumlu geçit
network cardağ kartı
network channel terminating equipment
(NCTE)
şebeke kanal sınırlandırma teçhizatı
network chipağ yongası, ağ çipi
network communication control facility (NCCF)şebeke haberleşme denetim özelliği
network componentağ bileşeni
network computerağ bilgisayarı
network congestionağ tıkanıklığı
network connectivityağ bağlanabilirliği
network control protocolağ denetim protokolü
network controlled handover (NCHO)şebeke denetimli geçiş
network coverageşebeke kapsama
network databaseağ veri tabanı
network diagramağ diyagramı
network directoryağ dizini
network domaınağ alanı
network domain securityağ alanı güvenliği
network entityağ varlığı
network equipment building systemağ ekipmanları yapılandırma sistemi
network file systemşebeke dosya sistemi
network firewallağ güvenlik duvarı
network headdağıtım başı
network identifierağ tanıtıcı
network interconnectivityağlararası bağlanabilirlik
network interfaceağ arayüzü
network interface cardağ arayüz kartı
network interface controllerşebeke arayüz denetimcisi
network layerağ katmanı
network managementağ yönetimi
network managementağ/şebeke yönetimi sistemi
network management and control center
(NMCC)
şebeke yönetim ve denetim merkezi
network management vector transport
(NMVT)
şebeke yönetim vektör aktarma
network managerağ yöneticisi
network measurement resultsağ ölçüm sonuçları
network monitoringağ gözetimi
network neutralityAğ tarafsızlığı
network nodeağ düğümü
network node interface (NNI)şebeke düğüm arayüzü
network numbering exchangeşebeke numaralandırma santralı
network objectağ nesnesi
network operating systemağ işletim sistemi
network operations centre (NOC)şebeke operasyonları merkezi
network operations control centre (NOCC)şebeke operasyonları denetim merkezi
network operatorağ işletmeni
network peripheralsağ çevre birimleri
network planningağ planlaması
network printerağa bağlı yazıcı
network processorağ işletim bilgisayarı
network protocol analyzerağ protokol çözümleyicisi
network protocol data unitağ protokol veri birimi
network redundancyşebeke artıklığı
network redundancyşebeke yedekliliği
network resourcesağ özkaynakları
network roll‐outşebeke yaygınlığı, şebeke yaygınlaştırma
network securityağ güvenliği
network serverağ sunucusu
network serviceağ hizmeti
network service access point  (NSAP)şebeke hizmet erişim noktası
network service access point address (NSAPA)şebeke hizmet erişim noktası adresi
network switching subsystemağ anahtarlama alt sistemi
network synthesisağ sentezi
network tapşebeke kopyalama cihazı
network terminating unit (NTU)şebeke sonlandırma birimi
network termination point (NTP)şebeke sonlandırma noktası
network terminatorağ sonlandırıcısı
network theoryağ kuramı
network topologyağ yapısı, ağ topolojisi
network transparencyağ saydamlığı
network upgradeağ güncellemesi
network user group  (NUG)şebeke kullanıcı grubu
network‐based instrusion preventionağ tabanlı saldırı engelleme
network‐centric computingağ merkezli bilgi işlem
networkingağ oluşturma
neutral current loopnötr akım döngüsü
neutral direct‐current telegraph systemnötr doğru akımlı telgraf sistemi
new applicationsyeni uygulamalar
new ‐line characteryeni hat özelliği
newbieinternet aktivitelerinde acemi kişi.
next generation networks (NGN)yeni nesil şebekeler
next‐generation gateway switchyeni nesil geçit anahtarı
niceness valuehassasiyet değeri
no answer transfercevap yok aktarması
nodal perioddüğümsel dönem
nodedüğüm, boğum
nodeBdüğüm B
noisegürültü
noise ambientdış gürültü
noise currentgürültü akımı
noise equivalent powergürültü eşdeğer güç
noise immunitygürültü bağışıklığı
noise jammergürültü karıştırıcı
noise levelgürültü seviyesi
noise limitergürültü sınırlayıcı
noise pollutiongürültü kirliliği
noise reductiongürültü azaltma
noise spectral densitygürültünün spektral yoğunluğu, gürültü tayf yoğunluğu
noise transmission impairment (NTI)gürültü iletim zaafiyeti
nomadicitygöçebelik
non‐access stratumerişilemeyen tabaka
nonassociated common‐channel signalingilişkili olmayan ortak kanal işaretleşmesi
nonblockingtıkanmasız
non‐bus‐based architectureveriyolu tabanlı olmayan mimari
non‐connectable devicebağlanılamayan cihaz
nonconnected networkbağlantısız ağ
noncontiguous data structurebitişik olmayan veri yapısı
nondeterministic networkbelirleyici olmayan ağ
non‐discoverable devicealgılanamayan cihaz
non‐drop frame time codehattan düşürmeyen çerçeve zaman kodu
non‐duplication rulestekrarlanamayan kurallar
nonerasablesilinemez
non‐geographic numbercoğrafi olmayan numara
nonimpactetkisiz
nonlinear amplifierdoğrusal olmayan yükselteç
nonlinear data structuredoğrusal olmayan veri yapısı
nonlinear optical polymerdoğrusal olmayan optik polimer
nonlinear regressiondoğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan gerileme
non‐network costşebeke dışı maliyet
non‐profit institutions serving households
(NPISH)
kar amacı gütmeyen kurumlara hizmet görüren hane halkı
nonprogrammable terminalprogramlanamayan uçbirim
non‐switched connectionanahtarlanmamış bağlantı
non‐switched connection elementanahtarlanmamış bağlantı elemanı
nonswitched lineanahtarlanmamış hat
non‐transparent modeaçık olmayan kip
nonvolatile memorygeçici olmayan bellek
nonvolatile ramgeçici olmayan ram
nonvolatile random access memory (NVRAM)kalıcı rastgele erişimli hafıza
nonvolatile residues (NVR)uçucu (geçici) olmayan artıklar
nonvolatile storagesilinemeyen hafıza
nor circuitnor devresi
nor gatenor kapısı
nordic mobile telefone (NMT)araç telefonu sistemi
nordic mobile telephone (NMT)kuzey ülkeleri için mobil telefon
normal deviatenormal sapma, gauss dağılımı
north American numbering plan
administration (NANPA)
kuzey Amerika numaralandırma plan yönetimi
notificationbildirim
notified bodyonaylanmış kuruluş
notified operatorbildirimde bulunmuş işletmeci
notifying bodyonay kurumu
Novelleski bir ağ işletim sistemi, aynı zamanda firmasının adı
N‐port networkN‐kapılı ağ
N‐terminal pair networkN‐uçlu eşlenmiş ağ
N‐type semiconductorN tipi yarı iletken
nullboş, geçersiz
number assignmentnumara tahsisi
number assignment modulenumara tahsis modülü
number blocknumara bloğu
number of channelskanal sayısı
number of significant conditionsönemli şartların sayısı
number ownershipnumara mülkiyeti
number poolingnumara havuzu
number portabilitynumara taşınabilirliği
number tradabilitynumara ticaretinin yapılabilirliği, numara ticareti
number unobtainable (NU)elde edilemeyen sayı
numberingnumaralandırma
numeric keypadsayısal tuş takımı
numerical aperture (NA)rakamsal hüzme, sayısal açıklık
nyquist frequencynyquist frekansı
objectnesne, amaç
object databasenesne veri tabanı
object oriented programming (OOP)nesneye yönelik programlama
object‐oriented databasenesneye yönelik veri tabanı
observed time difference (OTD)gözlemlenmiş zaman farkı
occupied bandwidthkullanılan bant genişliği
occupied traffic channelmeşgul trafik kanalı
oceanographic data interrogating stationokyanus veri sorgulama istasyonu
off network callingşebeke harici arama
off timekapanma zamanı
off‐hookaçık telefon, telefon hattı kullanımda
office automationofis otomasyonu
off‐lineçevrim dışı
offline operationçevrim dışı çalışma
off‐netşebeke dışı
off‐network access line (ONAL)şebeke harici erişim hattı
off‐premises extensionbina dışı dahili hat
on a call by call basisçağrı bazında
on line servicesçevrim içi hizmetler
on network callingşebeke içinde dahili arama
on premises wiringbina içi kablolama, müşteri binasındaki kablolama
on timeçalışma zamanı
on‐boardgemide, uçakta, trende, yerleşik, tümleşik
on‐board unit (OBU)araca monteli birim
one click tuningtek işlemde ayarlama
one ‐step activationtek adımda etkinleştirme
one time pad (OTP)tek kullanımlı şifre
one‐port networktek kapılı ağ
ones densitybit yoğunluğu
one‐step deactivitationtek adımda etkinsizleştirme
one‐way communicationtek yönlü iletişim
one‐way reversible operationtek yönlü tersine çevrilebilir çalışma
one‐way‐only channelsadece tek yönlü kanal
on‐hookkapalı telefon, telefon hattı kullanımda değil
on‐hook signalahize kapalı (telefon kapalı) (ahize yerinde iken) işaret
on‐lineçevrim içi
on‐line conferenceçevirim içi konferans
online customer careçevrimiçi müşteri bakımı
online shoppingelektronik alışveriş, internet üzerinden alışveriş
online supply businessçevrim içi tedarik işi
on‐netşebeke içi
onward transit routing (OTR)ileri aktarma yönlendirmesi
open accessaçık erişim
open buying on the internetinternetten siparişle satın alma
open cable detectaçık kablo belirleme
open database connectivityaçık veri tabanı bağlantısı
open fileaçık dosya
open loopaçık döngü, açık çevrim
open media frameworkaçık ortam çerçevesi
open mobile alliance (OMA)açık mobil platform
open network provision (ONP)açık şebeke şartı
Open Outcry Auctionaçık ihale
open runningaçık çalışma
open source softwareaçık kaynak kodlu yazılım
open system architectureaçık sistem mimarisi
open system authenticationaçık sistem kimlik tanımlaması
open system interconnection (OSI)açık sistem arabağlantısı
open system interconnection architectureaçık sistem arabağlantı mimarisi
open system interconnection network
management system
açık sistem arabağlantısı ağ yönetim sistemi
open systems interconnection reference
model (OSIRM)
açık sistemler arabağlantı referans modeli
open systems interconnection/ technical and
office protocol (OSITOP)
açık sistemler arabağlantı / teknik ve ofis protokolü
open‐circuit voltageaçık devre voltajı
open‐loop frequency responseaçık döngü frekans yanıtı
operandişlenen
OPerating EXpenditures (OPEX)işletme giderleri
operating licenceişletme ruhsatı
operating rangeçalışma aralığı
operating systemişletim sistemi
operational fixed services (OFS)operasyonel sabit hizmetler
operations and maintanance terminal (OMT)işletim ve bakım uçbirimi
operations and maintenance centerişletim ve bakım merkezi
operations support subsystemişletim destek alt sistemi
operatorişletmeci, işletmen
operator call handling centre (OCHC)işletmeci çağrı işleme merkezi
operator determined barringişletmecinin belirlediği engel
operator mobile exchange (OME)işletmeci mobil santralı
operator recall signaloperatör yeniden çağrı işareti
operator servicesişletmeci tarafından sunulan hizmetler
operator tandem exchange  (OTE)işletmeci düz geçiş santralı, işletmeci sıralı geçiş santralı
operators harmonization groupişletmeci uyumlaştırma grubu
operator‐to‐operator portabilityişletmeciler arası numara, hizmet vs. taşınabilirliği
opportunitiesfırsatlar
opportunities, threats and market behaviourfırsatlar, tehditler ve piyasa davranışı
opportunity costfırsat maliyeti
optical amplifieroptik yükselteç
optical attenuatoroptik zayiflatıcı
optical beamsplitteroptik ışın demeti (huzmesi) bölücüsü
optical character recognition (OCR)optik karakter tanıma
optical coupleroptik bağlayıcı /U link
optical coupleroptik bağlaştırıcı
optical cross connectoptik çapraz bağlantı
optical data processingoptik veri işleme
optical demultiplexer/ wavelenght
demultiplexer
optik ayırıcı/ dalga boyu ayırıcı
optical diskoptik disk
optical distribution frameoptik dağıtım çatısı
optical duplexer, bidirectional coupleroptik çiftleyici, iki yönlü bağlaştırıcı
optical fiber gatewayoptik lif ağ geçiti
optical fiber networkoptik lif şebekesi
optical fiber nuclear hardeningoptik lif çekirdek sertleştirmesi
optical fiber telecommunicationsoptik lif telekomünikasyon
optical fiber transfer functionoptik lif aktarma fonksiyonu
optical fiber transmissionoptik lif üzerinden iletim
optical fiber, nonconductive, riseroptik lif, iletken olmayan, dikey
optical fusion splicer/fusion splicerlif birleştirme aleti / birleştirme aleti
optical interfaceoptik ara yüz
optical line amplifieroptik hat yükselteci
optical line codeoptik hat kodu
optical multiplexer/  wavelengh multiplexerışık birleştirici/ dalga boyu çoklayıcı
optical networkoptik ağ
optical noise adderoptik gürültü ekleyici
optical path lengthoptik yol uzunluğu
optical powermeterışık ölçer, optik güçmetre
optical readeroptik okuyucu
optical repeateroptik tekrarlayıcı
optical repeateroptik tekrarlayıcı
optical sensoroptik algılayıcı
optical splitteroptik bölücü
optical telephoneoptik telefon
optical waveguideoptik dalga kılavuzu
optical windowoptik pencere
optimum traffic frequencyen uygun trafik frekansı
optimum transmission frequencyen uygun iletim frekansı
optimum working frequencyen uygun çalışma frekansı
opt‐in e‐mailönceden talep edilen e‐posta
optionalseçimli
optional calling serviceseçmeli arama hizmeti
orbital periodyörünge periyodu
orbital planeyörünge düzlemi
orientation priceyönelim fiyatı
original equipment manufacturer (OEM)özgün teçhizat üreticisi
originate (a call)(çağrı) başlatmak
originate frequencyasıl frekans
originating call screening (OCS)çağrının yapıldığı santralde çağrı numarasının kabul ya da reddi
originating terminalçağrıyı başlatan uç
orthogonal frequency division multiplexing
(OFDM)
dikey frekans bölmeli çoklama
other licensed operator (OLO)diğer lisanslı işletmeci
out of area subscriber’s linealan (santral) dışı abone hattı
out of band signallingbant dışı işaretleşme
outboundgiden (arama)
outgoing call barringgiden çağrının engellenmesi
outgoing line circuitçıkış hat devresi
outletçıkış yeri, çıkış noktası
out‐of‐band emissionbant dışı yayım
out‐of‐band managementbant dışı frekans yönetimi
out‐of‐frame‐alignment timeçerçeve dışı hizalama zamanı
output dataçıkış verileri
output feed back (OFB)çıktı geri besleme
output power controlçıkış güç denetimi
output slew rateçıkış gerilimindeki azami değişim hızı
output terminalçıkış uçbirimi
outside broadcaststüdyo dışına yayın, dışarıdan yayın
outside loopdış döngü
outside plant (OSP)erişim  şebekesi
out‐slot signallingslot dışı işaretleşme
over the air control (OTAC)havadan denetim
over the air rekeying (OTAR)havadan yeniden anahtarlama
overallocationaşırı tahsis
overbuildgereğinden fazla inşa edilmiş
overflowtaşma
overflow errortaşma hatası
overhaulingtümüyle elden geçirme
overhead cablehavai kablo
overhead communicationsenerji nakil hatlarından iletişim
overhead messageyük mesajı
overlap signallingörtüşmeli işaretleşme
overlayörtüşme, bindirme
overlay area codeçakışık alan kodu
overlay networkbindirmeli ağ
overloadaşırı yükleme, aşırı yük
overload classaşırı yük sınıfı
overload control (OLC)aşırı yük denetimi
overload factoraşırı yük çarpanı
overrunaşırı çalışma
own exchange callaynı santrala bağlı aboneler arası arama
packagepaket
package subscriptionpaket üyelik
packed fieldpaketlenmiş alan
packet assembler/disassembler (PAD)paket kurucu/açıcı, paket çevirici/tersine çevirici
packet core networkpaket özlü şebeke
packet data network nodepaket veri ağı düğümü
packet data serving nodepaket veri hizmet düğümü
packet headerpaket başlığı
packet level interfacepaket katmanı arayüzü
packet mode bearer service (PMBS)paket kipli taşıyıcı hizmeti
packet switchedpaket anahtarlamalı
packet switched public data network (PSPDN)paket anahtarlamalı kamu veri şebekesi
packet switching data network (PSDN)paket anahtarlamalı veri ağı
packet switching networkpaket anahtarlamalı ağ
packet terminalpaket uçbirimi
packet typepaket tipi
packetized voicepaketlenmiş ses
packet‐mode terminalpaket kipli uçbirim
packet‐switched video telephonypaket anahtarlamalı görüntülü haberleşme
packing densitypaketleme yoğunluğu
paddingdolgu verisi
page framesayfa çerçevesi
page layoutsayfa düzeni
pagerçağrı cihazı
pagingçağrı, arama
paging channelçağrı kanalı
paging channel slotçağrı kanal dilimi
paging serviceçağrı hizmeti
paired spectrumeşli spektrum
pairgain systemsayısal hat çoklayıcı
pairingçiftleme, eşleme
palmtop computeravuç içi bilgisayar
Pan‐European ServiceAvrupa kapsamlı hizmetler
paper registrationkağıtla kayıt
paper releasekağıdı bırakma
parabolic antennaparabolik anten
parallel communicationparalel iletişim
parallel data transmissionparalel veri iletimi
parallel databaseparalel veri tabanı
parallel polarizationparalel kutuplaşma
parallel portparalel kapı
parallel port modeparalel kapı kipi
parallel processingparalel işleme
parallel serverparalel sunucu
parallel transmissionparalel iletim
parent domainüst etki alanı
Parliamentary Information Technology
Committee (PITCOM)
Parlamento Bilgi Teknoloji Komitesi
partial competitionkısmi rekabet
partial dial tonenumarayı eksik çevirme veya zamanında çevirmeme tonu
partial displayskısmi ekran (gösterge)
partitioned data setbölünmüş veri takımı
pass by addressadrese göre aktarma
passbandbant geçiren
passband ripplebant geçiren süzgeçdeki dalgalanma
passive gatewaypasif ağ geçidi
passive hubpasif dağıtım kutusu
passive networkpasif ağ, pasif şebeke
passive optical networkpasif optik ağ
passive optical network (PON)pasif optik ağ
passive satellitepasif uydu
passive tagpasif elektronik etiket
pass‐throughdoğrudan geçiş
pass‐through authenticationdüz geçiş yetkilendirmesi
password authentication protocolşifre doğrulama protokolü
password crackingşifre kırma
password length equationşifre uzunluk denklemi
password sniffingşifreyi yakalama
patchyama
patch and test facility (PTF)yama ve test tesisi
patch antennaparçalı anten, yamalı anten
patch boardbağlantı kartı
patch cableçoklu optik ara bağlantı kablosu
patch cordbağlantı kablosu
patch cordoptik ara bağlanti kablosu/yamalama kablosu
patch panelbağlantı panosu
patchplugbağlantı fişi
path attenuationişaret yolu zayıflaması (zayıflatması)
path diversityhat sürekliliği, sinyal yolu çeşitliliği
path intermodulation noiseişaret yolu iç modülasyon gürültüsü
path lossyol kaybı, işaret yolu kaybı
path nameyol adı
path quality analysisişaret yolu kalite analizi
patternörüntü, desen, model
payloadveri yükü, uydu yükü
pay‐per‐clicktıklama başına ödeme
pay‐per‐view (PPV)izlediğin kadar öde, seyrettikçe öde
payphoneankesörlü telefon, ön ödemeli telefon
payphone surchargeücretli telefonda fahiş tarife
pay‐TVparalı televizyon, ödemeli TV
peaktepe, zirve
peak busy hour (PBH)en yoğun saat
peak cell rate (PCR)tepe hücre hızı
peak envelope powerzarfın tepe gücü
peak intensity wavelengthtepe şiddeti değerindeki dalga boyu
peak inverse voltageters tepe gerilimi
peak mission wavelengthtepede çalışma dalgaboyu
peak overshoot ratiotepe aşma oranı
peak powertepe gücü
peak to peak amplitudetepeden tepeye genlik
peak‐ripple factortepe‐dalgacık çarpanı, tepe dalgalanma çarpanı
peereşdüzey
peer groupakran kümesi
peer to peerdenkler arası, uçtan uca
peeringdenklik
peer‐to‐peer communicationuçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim, uçtan uca iletişim
peer‐to‐peer networkdenkler arası ağ, uçtan uca ağ
penal provisioncezai hüküm
penal sanctioncezai yaptırım
penetrationyayılma, kullanım yaygınlığı
penetration frequencynüfuz etme frekansı
perceieved marginal costalgılanan marjinal maliyet
perceptual dataalgısal veriler
peregeeuydu yörüngesinin dünyaya olan en uzak mesafesi
perfect competitiontam rekabet
per‐hap behaviourper‐hap davranışı
per‐hop behaviourper‐hop davranışı
perigeeyerberi (dünya etrafında dönmekte olan bir cismin yörüngesinde
dünya’ya en yakın oldugu nokta)
period (of a Satellite)periyod (uydu için)
periodically loaded waveguideperiyodik olarak yüklü dalga kılavuzu
peripheralçevresel
peripheral component interconnectçevre birimleri bağlantı kartı
peripheral control unitçevre denetim birimi
peripheral interfaceçevre birimleri arayüzü
peripheral level measurementçevresel seviye ölçümü
permanent circuit servicekalıcı devre hizmeti
permanent connectionsürekli bağlantı
permanent virtual circuit (PVC)kalıcı sanal devre
permissive dialingizin vermeli arama
persistencedevamlılık
persistent carrier sense multiple accessdaimi taşıyıcı algılamalı çoklu erişim
personal access communications system
(PACS)
kişisel erişim haberleşme sistemi
personal and portable numberskişisel ve taşınabilir numaralar
personal communication space (PCS)kişisel haberleşme alanı
personal communications network (PCN)kişisel iletişim ağı
personal communications service  (PCS)kişisel iletişim hizmeti
personal digital assistant (PDA)kişisel sayısal yardımcı
personal digital cellular (PDC)kişisel sayısal hücresel
personal digital communicationskişisel sayısal iletişim
personal firewallkişisel güvenlik duvarı
personal handyphone system (PHP)kişisel el telefonu sistemi
personal home page (PHP)ağ  progralama dili
personal identity numberkişisel kimlik numarası
personal informationkişisel bilgi
personal information managerkişisel bilgi yöneticisi
personal mobilitykişisel haberleşmedeki hareketlilik
personal numberkişisel numara
personal numberingkişisel numaralandırma
personal video recorderkişisel görüntü kaydedici
personal wireless telephone (PWT)kişisel telsiz telefon, kişisel kablosuz telefon
personel digital assistant (PDA)kişisel sayısal yardımcı
person‐to‐person callkişiler arası arama
phantom circuitsanal devre
phaseevre, faz
phase alternating line (pal)faz ardışıklı hat
phase alternation line (PAL)faz değişimli satır
phase centerfaz merkezi
phase coherent frequency switchingfaz uyumlu frekans anahtarlama
phase conductorfaz iletkeni
phase continuous frequency switchingfaz sürekli frekans anahtarlama
phase controlled power supplyfaz denetimli güç kaynağı
phase detectorfaz bulucu
phase jitterfaz seğirmesi,faz bozulması
phase locked loop (PLL)faz kilitlemeli döngü
phase modulation (PM)faz modülasyonu
phase noisefaz gürültüsü
phase shift‐ attenuatorsfaz kaydırmalı zayıflatıcı
phase shift keying (PSK)faz kaydırmalı anahtarlama
phase shift‐ phasefaz kaydırmalı faz
phase‐locked loop (PLL)faz kilitlemeli döngü
phishingşifre avcılığı, mesaj göndererek yasadışı yollarla bir kişinin şifresini
veya kredi kartı detaylarının öğrenilmesi
phishingyemleme/oltalama (şifre elde etmek için)
phone phreaktelefonu izinsiz kullanan
photoconductive effectışık iletken etkisi, ışığa duyarlı iletkenlik etkisi
photoconductive layerfotoiletken katman
photodiodefotodiyot, ışık yayan diyot
photoelectric effectfotoelektrik etki, ışık elektrik etki
photoelectronic emissionışık elektronik yayımı
photometerışık ölçer
photonfoton
photosensitive layerışığa duyarlı katman
photosensitive recordingışığa duyarlı kayıt
photosensorışık algılayıcı
phreaktelefon şebekesine yasadışı girme
phreakertelefon hattına izinsiz giren kişi
physicalfiziksel
physical addressfiziksel adres
physical collocationfiziki ortak yerleşim
physical connectionfiziksel bağlantı
physical data modelfiziksel veri modeli
physical data structurefiziksel veri yapısı
physical databasefiziksel veri tabanı
physical interface specificationfiziksel arayüz özelliği
physical layerfiziksel katman
physical linkfiziksel bağ
physical medium dependent componentfiziksel ortam bağımlı bileşen
physical networkfiziksel ağ
physical signaling sublayer (PLS)fiziki işaretleşme alt katmanı
physical‐layer media‐dependentortam bağımlı fiziksel katman
pic chargesöncül değişim taşıyıcı ücretlendirmesi
pic freezeöncül değişim taşıyıcının bekletilmesi
pic requestöncül değişim taşıyıcı isteği
pic responseöncül değişim taşıyıcı cevabı
pico cellçok küçük  hücre
picture contentresim içeriği
picture element (PIXEL)resim elemanı (PİKSEL)
picture search (PS)resim arama
picture‐in‐picture (PIP)resim içinde resim
picture‐in‐picture displayresim içinde resim gösterimi
pig tailtek konektörlü optik ara bağlantı kablosu
piggyback accesskaçak erişim
pilotpilot
pilot frequencypilot frekans
pilot project (PP)pilot proje
pilot time tolerancepilot zaman toleransı
pilot wavepilot dalga
pingbilgisayarlarda ping atma
ping of deathbir tür ping saldırısı
ping scanping taraması
ping sweepbir tür ping saldırısı
pink noisepembe gürültü, frekansla ters orantılı gürültü
pipeveri iletim hattı, iletişim hattı
pitchiletken aralığı, perde (ses); damga sıklığı (yazı);  yunuslama (havacılık);
sargı adımı (bobin)
pixelpiksel, gözek, görüntü elemanı, benek
placing on the marketpiyasaya arz
plain old telefone service  (POTS)geleneksel  telefon hizmeti
planar networkdüzlemsel ağ
plane wavedüzlem dalgası
planned information productsplanlı bilgi ürünleri
planning permissionplanlama izni
plastic optical fiber (POF)plastik optik lif
platformplatform, ortam
plenarytam yetki
plenipotentiarytam yetkili temsilci
plenipotentiary conferencetam yetkili temsilciler konferansı
plenum cabletavan arası kablo
plenum gradetavan arası kablodaki eğim
plesiochhronous digital hierarchy (PDH)yarı eş zamanlı sayısal düzen
plesiochronous digital hierarchy (PDH)hemen hemen eş zamanlı sayısal sıra düzeni
pleskinternet barındırma  kontrol paneli
plotterçizici
podcastsayısal ortam dosyalarının taşınabilir ortam oynatıcılarda veya
bilgisayarlarda oynatılmak üzere internet üzerinden beslemeler (akışlar) yoluyla dağıtılma tekniği
poin to point tunneling protocolnoktadan noktaya tünelleme protokolü
point of connectionbağlantı noktası
point of interconnection (POI)arabağlantı noktası
point of presence (POP)bulunma noktası, varlık noktası
point to multi point (PtMP)noktadan çok noktaya
point to point (PtP)noktadan noktaya
point to point protocolnoktadan noktaya protokol
pointing anglehedef açısı
point‐to‐multipointnoktadan çok noktaya
point‐to‐point communicationnoktadan noktaya iletişim
point‐to‐point radio linknoktadan noktaya radyo bağlantısı
polar direct‐current telegraph transmissionkutupsal doğru akımlı telgraf iletimi
polar mountkutupsal montaj
polarizasyonpolarizasyon, kutuplanma
polarization dispersionpolarizasyon bozulması, kutuplanma bozulması
polarization rotatorkutuplanma döndürücüsü
polarization‐preserving (PP) optical fiberkutuplanmayı korumalı optik lif
poledirek, kutup
pole attachmentkutup eklentisi
policy decision function (PDF)karar işlevi politikası
political hacktivismpolitik amaçlı bilgisayar sistemlerinin çökertilmesi
pollingyoklama
polling delayyoklama gecikmesi
polling listyoklama listesi
polymorphismçok şekilcilik
polyphase voltage sourceçok fazlı gerilim kaynağı
pop‐up menubağlamsal menü, yerel menü
pop‐up windowbağlamsal pencere
portkapı, bağlantı noktası, uç
port address translationkapı adres çevrimi
port numberkapı numarası
port scankapı taraması
portabilitytaşınabilirlik
portable equipmenttaşınabilir cihaz
portable operating system interfacetaşınabilir işletim sistem arayüzü
portable stationtaşınabilir istasyon
portalinternet anakapısı, internet portalı
ported numbertaşınan numara
port‐to‐port switchinguçtan uca anahtarlama
position determining entity (PDE)pozisyon belirleme varlığı
positioned interface structurekonumlu arayüz yapısı
positioning loopkonumlama döngüsü
positive phase differencepozitif faz farkı
positive terminalartı uç
post office protocol, v3 (POP3)elektronik posta protokolü
postal, telephone and telegraph (PTT)posta, telefon ve telgraf
post‐origination dialingçağrının başlatıldığı santraldan sonra çevirme
postriggeringtetikleme sonrası
power controlgüç kontrolü
power control bitgüç denetim biti
power control subchannelgüç denetim alt kanalı
power densitygüç yoğunluğu
power distribution modulegüç dağıtım modülü
power dividergüç bölücü
power flux densitygüç akı yoğunluğu
power line local area networkenerji hattında yerel alan şebekesi
power portsgüç uçları
power ramp (PRAMP)ani güç artışı
power spectral densityspektral güç yoğunluğu
power spectral densitygüç spektral yoğunluğu
power spectrumgüç spektrumu
power stripgüç dağıtım panosu
power supplygüç kaynağı
power switchgüç anahtarı
power usage effectiveness (PUE)güç kullanımı etkinliği
power‐down registrationgüç azaltma kaydı
powerful regulatoryetkili (yetkin) düzenleyici
power‐line carrier communicationenerji taşıma hattında iletişim
powerline communicationenerji hatlarından iletişim
power‐on self test (POST)otamatik sınama
power‐up registrationgüç artırma kaydı
pre‐accession strategykatılım öncesi stratejisi
precedence/preemptionöncelikli çağrı başlatma ve kesme
pre‐connection inspection (PCI)ön bağlantı denetimi
predatory pricingyıkıcı fiyat uygulaması, yıkıcı fiyatlandırma
pre‐emphasisön vurgu
preemptionçağrı üstünlüğü hakkı, ön alım hakkı
preemptiveişletim sistemlerinin bir özelliği olup, bir yazılımın işleyişinin askıya
alınarak başka yazılımların çalışmasının sağlanması
prefix giving access to the long‐distance telex
network
uzun mesafeli (şehirlar arası) teleks şebekesine erişim sağlayan ön
numara
premises interface devicearayüz cihazı
premium rate serviceözel tarifeli hizmet, telefon mesaj hizmeti
pre‐origination dialingçağrının başlatıldığı santralden önce çevirme
prepaidön ödemeli, faturasız
prepaid cardön ödemeli card
prepaid roaming bundlesön ödemeli dolaşım paketi
prepare for disaster recoverykurtarma için hazırla
preplay buffering timeyürütme öncesi ara bellek zamanı
presantation layersunum katmanı
preselectön seçmeli
press to talkbas‐konuş
presubscriptionön abonelik
pretriggeringtetikleme öncesi
pretty good privacy (PGP)çok iyi mahremiyet
pre‐wimaxwimax öncesi
price adjustment clausefiyat ayarlama maddesi
price captavan fiyat, fiyat tavanı
price cap indextavan fiyat endeksi, tavan fiyat göstergesi
price cap plus incentiveteşvik ilaveli tavan fiyatı
price elasticity of demandtalebin fiyat esnekliği
price indexfiyat göstergesi
price rebalancingtarifenin yeniden dengelenmesi
price squeezefiyat sıkıştırması
pricing models and structurefiyatlandırma modelleri ve yapısı
primary accessbirincil erişim
primary busbirincil veriyolu
primary databirincil veri
primary interexchange carrier (PIC)öncül değişim taşıyıcısı
primary networkana şebeke
primary network accessbirincil ağ erişimi
primary paging channeltemel çağrı kanalı
primary rate interface (PRI)özel hız arayüzü
primary stationana istasyon
primary trafficana trafik
primary userilk kullanıcı
prime timeyayının en çok izlendiği zaman aralığı (20.00‐23.00 aralığı)
prime time access ruleyayının en çok izlendiği zaman aralığı erişim kuralı
print layoutbaskı sayfa düzeni
print queueçıktı kuyruğu
print serveryazıcı sunucusu
printed circuit board (PCB)baskılı devre kartı
printer queue objectyazıcı kuyruk nesnesi
printer trafficyazıcı trafiği
printoutçıktı, döküm
priority access and channel assignmentöncelikli erişim ve kanal tahsisi
priority areasöncelikli alanlar
priority issuesöncelikli konular
privacy frameworkmahremiyet çerçevesi
privacy law principlesmahremiyet hukuku esasları
privacy modeözel kip, gizlilik kipi
privacy override indicatorgizliliği yetkisiz kılma göstergesi
privacy reference architecturemahremiyet referans mimarisi
private access mobile radio (PAMR)özel erişimli mobil telsiz
private automatic branch exchange (PABX)özel otomatik birim santralı
private branch exchange (PBX)özel birim santralı
private consuming taxözel tüketim vergisi
private home viewingözel olarak evden izleme
private long code masközel uzun kod maskesi
private mobile radio (PMR)özel mobil telsiz
private networközel ağ
private network node interface  (PNNI)özel şebeke düğüm arayüzü
private numbering planözel numaralandırma planı
private telecommunications network exchnage
(PINX)
özel telekomünikasyon şebeke santralı
probabilisticolasılığa dayanan
procedural securityusul güvenliği
procedure manualpersonel el kitabı
processsüreç, işlem
process activitysüreç faaliyeti
process assessmentsüreç değerlendirme
process controlsüreç denetimi
processingişlem, işleme
processorişlemci
processor unitişlemci birimi
productürün
product liabilityürün sorumluluğu
product quality assuranceürün kalite güvencesi
product safetyürün güvenliği
productionüretim
productivity factorverimlilik faktörü
program sound transmission serviceprogram ses iletim hizmeti
program‐described dataprogramda tanımlanan veri
programmable communication interface (PCI)programlanabilir haberleşme arayüzü
programmable read only memory (PROM)programlanabilir sadece okunabilir hafıza
programmable terminalprogramlanır uçbirim
programmed data processorprogramlı veri işlemci
progress of economicekonominin gelişimi
progressiveaşamalı, adımlı
promoting competition and innovationrekabet ve yenilikçiliğin desteklenmesi
proofing  documentbelge doğruluğunu sağlamak
propagation coefficientyayılım katsayısı
propogation delayyayılma gecikmesi
proprietary informationtescilli bilgi
proprietary standardaçık olmayan standart, özel standart
protection against spurious‐ response
interference
istenmeyen işaret tepki girişimine karşı koruma
protection channelkoruma kanalı
protection in depthderin koruma
protection of privacymahremiyetin korunması
protection ratiokoruma oranı
protocolprotokol
protocol capability indicatorprotokol uyumluluk göstergesi
protocol data unitprotokol veri birimi
protocol stackprotokol kümesi
provisory arrangementsgeçici düzenlemeler
proximity integrated circuit cardyaklaştırmalı tümleşik devreler kartı
proxyvekil
proxy agentvekil yüklenici
proxy servervekil sunucu
pseudo file systemsözde dosya sistemi
pseudolite (PSEUDO SATELLİTE)sanal uydu
pseudousersözde kullanıcı
publickamu, genel, halka açık, kamusal
public affairskamu işleri
public awarenesskamu bilinci
public data networkkamusal veri şebekesi
public domainkamuya açık alan
public enquiry (PE)kamu sorgulaması
public goods and serviceskamusal mal ve hizmetler
public interestkamu yararı
public interest objectiveskamu çıkarına yönelik amaçlar
public key cryptography (PKC)açık anahtarlı kriptografi
public key infrastructure (PKI)açık anahtar altyapısı
public land mobile network (PLMN)kamu kara mobil şebekesi
public networkkamusal ağ, kamusal şebeke
public pay telephonekamuya açık ödemeli telefon
public research foundationkamu araştırmalar vakfı
public safety answering point (PSAP)kamu güvenliği cevap noktası
public securitykamu güvenliği
public servicekamu hizmeti
public service concession agreementskamu hizmeti imtiyaz anlaşmaları
public service obligation (PSO)kamu hizmeti yükümlülüğü
public switched networkkamu anahtarlamalı şebeke
public switched telephone network (PSTN)kamu anahtarlamalı telefon şebekesi
public telecommunications networkkamu telekomünikasyon şebekesi
public telecommunications operator (PTO)kamu telekomünikasyon işletmecisi
public telephone networkkamuya açık telefon şebekesi
publicationyayın
public‐domain softwarekullanımı serbest yazılım, açık kaynaklı yazılım
publicly available telephone servicekamuya açık telefon hizmeti
publishyayımlamak
publisheryayıncı
publishingyayıncılık
pull‐down menuaşağı açılan menü
pulsatingişaretle atım, titreşimli, atımlı
pulsedarbe
pulse coded modulationdarbe kodlu modülasyon
pulse correctiondarbe düzeltme
pulse counterdarbe sayacı
pulse dialingdarbeli arama
pulse interleavingdarbelere boşluk verme, darbe serpiştirme
pulse rise timedarbe yükselme süresi
pulse width modulationdarbe genişlik modülasyonu
pulse‐address multiple access (PAMA)darbe adresli çoklu erişim
pulse‐amplitude modulation (PAM)darbe genlik modülasyonu
pulse‐code modulation linkdarbe kodlu modülasyon hattı
pulsed logicdarbeli mantık
pulse‐length modulationdarbe uzunluğu modülasyonu
pulse‐position modulation (PPM)darbe konum modülasyonu
pulse‐repetition frequencydarbe tekrarlama frekansı
pulse‐repetition‐rate modulationdarbe tekrar oranı modülasyonu
pulse‐time modulation (PTM)darbe zaman modülasyonu
pulse‐width modulation (PWM)darbe genişlik modülasyonu
pulsingdarbe gönderme
pulsing limitdarbe gönderme sınırı
pure binary numeration systemsalt ikili numaralandırma sistemi
pure tone audiogramsaf ton ses diyagramı
pure‐playinternette tek bir alanda hizmet sunan şirket
purposes of informationbilginin amacı
push technologyinternette haber güncelleme teknolojisi
push technologyitme (aktarma) teknolojisi
push to talk (PTT)bas konuş
push‐to‐type operationtuşa basarak çalışma (telgraf veya veri iletim sistemleri)
pythonbir programlama dili (Platformdan bağımsız)
quaddörtlü
quadded cabledört  kablo
quadrature amplitude modulation (QAM)dörtlü genlik modülasyonu
quadrature phase shift keying (QPSK)dörtlü faz kaydırmalı anahtarlama
quadruple diversitydörtlü çeşitlilik (bir sistemde dört tane anten kullanılıp alış seviyesinin
yükseltilmesi)
quadruple playdörtlü oyun
quadruply clad fiberdört kat kılıflı lif
qualified namenitelikli ad
qualitative datanitel veriler
quality management systemkalite yönetim sistemi
quality of service (QoS)hizmet kalitesi
quantitative datanicel veriler
quantizationniceleme, örnekleme
quantization distortionörnekleme bozulması
quantized feedbacknicelendirilmiş geri besleme
quantizing noisesayısal örnekleme gürültüsü
quantum efficiencyen küçük verim
quantum‐limited operationen alt sevieyede çalışma
quantum‐noise‐limited operationen az gürültüde sınırlı çalışma
quantum‐noise‐limited operationçok küçük gürültü sınırlı çalışma
quarter common intermediate format (QCIF)çeyrek ortak ara biçim
quartz clockquartz saati
quartz oscillatorquartz osilatörü
quasi‐analog signalsözde‐analog işaret
quasi‐analog transmissionsözde‐analog iletimi
quasi‐impulsive noisedarbemsi gürültü, sözde darbemsi gürültü
quasi‐peaktepemsi, sanki tepe, sözde tepe
quasi‐peak detectiontepemsi algılama
querysorgulama
query callsorgulama çağrısı
queuekuyruk
queue traffickuyruk trafiği
queuingkuyrukta bekletme
queuing delaykuyrukta bekleme gecikmesi
quick repeatshızlı tekrarlama
quick‐breakçabuk kesme
quick‐disconnectçabuk ayırma
quiescencesukunet
racewaykablo kanalı
rackraf
radar beacon (racon)radar feneri
radar blind rangeradarın görmediği alan
radar intelligence (RADINT)radar istihbaratı
radar line‐of‐sight (LOS)radar görüş hattı
radar resolution cellradar çözünürlük hücresi
radar signatureradar imzası
radar transponderradar elektromanyetik taşıyıcı
radiant emittanceışıma  yayım
radiant energyışıma enerjisi
radiant intensityışıma yoğunluğu
radiant powerışıma gücü, elektromanyetik enerjinin akış oranı
radiated spurious emissionhavadan‐temassız istenmeyen işaret yayımı
radiation efficiencyışıma etkinliği
radiation intensityışıma yoğunluğu
radiation lobeışıma kulağı
radiation patternışıma örüntüsü
radio access bearertelsiz erişim taşıyıcısı
radio access control functiontelsiz erişim denetim fonksiyonu
radio and telecommunication terminal equipment compliance association (RTTE‐CA)telsiz ve telekomünikasyon uçbirim teçhizatı uygunluk derneği
radio and telecommunications terminal
equipment (R&TTE)
telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları
radio astronomy serviceradyo astronomi hizmeti
radio bearer connection (RBC)radyo taşıyıcı bağlantısı
radio broadcasting controlradyo yayın denetimi
radio buttonradyo düğmesi
radio call identifier (RCID)radyo çağrı tanımlayıcısı
radio common carrier (RCC)radyo ortak taşıyıcı
radio communicationtelsiz haberleşme
radio data terminaltelsiz veri uçbirimi
radio data terminaltelsiz veri toplama uçbirimi
radio detection and range (RADAR)radar
radio determination satellite service (RDSS)radyo belirleme uydu hizmetleri
radio direction findertelsiz yön bulucu
radio disturbanceradyo bozulumu
radio environmentradyo ortamı
radio equipmenttelsiz cihazı, telsiz teçhizatı
radio fadeoutradyo sönümlemesi
radio frequency (RF)radyo frekansı
radio frequency amplifierradyo frekans yükselteci
radio frequency identification (RFID)radyo frekansıyla tanımlama
radio frequency interference (RFI)radyo frekans girişimi
radio frequency spectrumradyo frekans spektrumu
radio horizonradyo ufku
radio interferenceradyo girişimi
radio layerradyo tabakası
radio layer requirementsradyo tabakası gereklilikleri
radio local area network (RLAN)radyo yerel alan şebekesi
radio local loop (RLL)telsiz yerel ağı
radio navigationtelsiz seyrüsefer
radio navigation satellite system (RNSS)telsiz seyrüsefer uydu sistemi
radio navigation system (RNS)telsiz seyrüsefer sistemi
radio networktelsiz şebekesi
radio network controller (RNC)telsiz şebeke denetleyicisi
radio network temporary identity (RNTI)telsiz şebeke geçici kimliği
radio noiseradyo gürültüsü
radio paging servicetelsiz çağrı hizmeti
radio port (RP)radyo kapısı
radio port control unit (RPCU)radyo kapısı denetim birimi
radio propagationradyo yayılımı
radio propagation pathradyo yayılım yolu
radio regulations board (RRB)telsiz düzenleme kurulu
radio resourceradyo kaynağı
Radio Spectrum Committee (RSC)Radyo Spektrum Komitesi
radio spectrum decisionradyo spektrum kararı
radio spectrum policy group (RSPG)radyo spektrum politika grubu
radio system application part (RSAP)radyo sistemi uygulama kısmı
radio system management application part
(RSMAP)
radyo sistemi yönetim uygulama kısmı
radio system operation and maintenance
application part (RSOMAP)
radyo sistemi operasyon ve bakım uygulama kısmı
radio telephonytelsiz telefon
radio to radio circuit dataradyodan radyoya devre verisi
radio to repeater to radio packet dataradyo‐tekrarlayıcı‐radyo paket verisi
radio transmittertelsiz vericisi
radio waveradyo dalgası
radiobeacon stationradyo feneri istasyonu
radiocommunication advisory group (RAG)radyokomünikasyon danışma grubu
radiocommunication sectorradyokomünikasyon sektörü
radio‐coverage diagramradyo kapsama alanı diyagramı
radiodetermination‐satellite serviceradyo belirleme uydu hizmeti
radio‐frequency device testingradyo frekans cihaz testi
radio‐frequency electronic equipmentradyo frekanslı elektronik teçhizatı
radio‐frequency fingerprintingradyo frekanslı parmak izi
radio‐frequency mixerradyo frekans karıştırıcısı
radio‐frequency radiation safetyradyo frekansı ışıma güvenliği
radio‐frequency shieldingradyo frekans ekranlaması, radyo frekans koruması
radio‐frequency switchradyo frekans anahtarı
radiolocation land stationradyo ile konum belirleme yer istasyonu
radiolocation mobile stationradyo ile konum belirleme mobil istasyonu
radiolocation serviceradyo ile konum belirleme hizmeti
radiological monitoringradyolojik izleme
radionavigationseyrüsefer
radioteletypetelsiz teleks
radio–television broadcastradyo‐televizyon yayını
radiotelex lettertelsiz teleks mektup
railways automatic vehicle identifying system
(RAVIS)
demiryolu otomotik araç tanımlama sistemi
Raman scatteringRaman saçılması
randomrastgele
random accessrastgele erişim
random access channel (RACH)rastgele erişim kanalı
random access discrete address (RADA)rasgele erişimli ayrık adres
random access memoryrastgele erişimli bellek
random early detectionrastgele erken tespit
random fixed access (RFA)rastgele sabit erişim
random incidencerastgele gelen işaret
random incidence sensitivityrastgele gelen işaret hassasiyeti
random noiserastgele gürültü
randomnessrastgelelik
random‐noise correctionrastgele gürültüyü düzeltme
range of closed loop power controlkapalı döngü çıkış güç denetim aralığı
range of open loop output poweraçık döngü çıkış gücü aralığı
rapid access loophızlı erişim döngüsü
rapid convergencehızlı yakınsama
rapid deployment systemhızlı yayılım sistemi
rapid‐connect circuit switchinghızlı bağlantılı devre anahtarlama
rastertarama örüntüsü, satır frekansı
raster densitytarama satırı yoğunluğu
raster scanningsatır satır tarama
ratehız, oran
rate adaptive digital subscriber line (RADSL)hız uyarlamalı sayısal abone hattı
rate of return (ROR)geri dönüş oranı
rate of return regulation (ROR)getiri oranı düzenlemesi
rate queuekuyruk oranı
rate rebalancingtarifenin yeniden dengelenmesi
rate‐adaptive dsl (RADSL)hız uyumlu dsl
ratiooran
ratio frequency interferencefrekans girişim oranı
rational numberkesirli sayı, rasyonel sayı, oransal sayı
raw copperham bakır
raw dataham veri
raw native interfaceham doğal arayüz
Rayleigh fadingRayleigh sönümlemesi
RDF site summary (RSS)RDF site özeti
reactive powertepkisel güç
read access memory (RAM)okuma erişimli hafıza
read onlysalt okunur
read only memory (ROM)sadece okunabilir hafıza, salt okunur bellek
read pulseokuma darbesi
read the source code (RTSC)kaynak kodu okuma
read/write openingokuma/ yazma açılımı
read/write slotokuma/ yazma dilimi (zaman)
readerokuyucu
read‐only storagesadece okunabilir hafıza
readout errorokuma hatası
readyhazır
ready for receive (RFR)almaya hazır
ready‐for‐data signalveri için hazır işareti
real time protocolgerçek zamanlı protokol
real time streaming protocolgerçek zamanlı akış protokolü
realized gaingerçekleşmiş kazanç
realized radiation efficiencygerçekleşmiş ışıma etkinliği
really simple syndication (RSS)çok basit birleştirme
real‐time monitoringgerçek zamanlı izleme
real‐time operating systemgerçek zamanlı işletim sistemi
reassemblytekrar toplama, yeniden kurma
rebalancingyeniden dengeleme
receive audio frequency responsealıcı ses frekans tepkisi
receive framegelen çerçeve
receive legalış ayağı
receive loudness rating (RLR)alınan ses yüksekliğinin derecelendirmesi
receive objective loudness rating (ROLR)alma amaçlı gürültü derecelendirme
receive onlysadece alış
receive only terminalsalt alış uçbirimi
receive sensitivityalış hassasiyeti
receive‐audio sensitivityalıcı‐ses hassasiyeti
received callgelen çağrı
received signal strengthgelen işaret gücü
received signal strength indicator (RSSI)alınan işaretin şiddet göstergesi
receive‐only codecsadece alma yapan kodlayıcı‐ kod çözücü
receive‐only terminalsalt alış uçbirimi
receiveralıcı
receiver attack‐time delayalıcının tepki verme gecikme zamanı (süre)
receiver co‐channel rejectionalıcı ortak kanal bastırması
receiver lockout systemalıcıyı kitleme sistemi
receiver release‐time delayalıcının alışa geçmedeki gecikmesi
receiver residual noise levelalıcı artık gürültü seviyesi
receiver spurious radiationsalıcı istenmeyen yayınları
receiver spurious response rejectionalıcı istenmeyen tepki bastırması
receiving hostalıcı ana sistem
receiving party pays (RPP)aranan taraf öder
reciprocal compensationkarşılıklı telafi
reciprocal two‐port networkkarşılıklı iki kapılı devre
recognized operating agency (ROA)onaylanmış işletme ajanı
recommendationtavsiye kararı
reconditioned carrier receptiontekrar şartlandırılmış taşıyıcı alışı
reconstructed sampleyeniden yapılandırılmış örnek
record communicationkayıtlı iletişim
record layouttutanak planı
record managementkayıt yönetimi
record mediumkayıt ortamı
record request message (RECREQ)talep mesajının kaydı
record request reject timer (RECJT)talebin reddetme zamanlayıcısının kaydı
record request retry timer (RECRT)talebin tekrar etme zamanlayıcısının kaydı
record sheetkayıt sayfası (bölümü)
recordable digital versatile disc (DVD+R)yazılabilir DVD
recorder warning tonekaydedici uyarı tonu
recoverable errorkurtarılabilir hata
recovery procedurekurtarma usulü
recursivetekrarlanan
recursive filteringtekrarlamalı süzgeçleme
red networkgüvenlikli ağ
RED signalkırmızı işaret
RED/BLACK conceptkırmızı/siyah kavram
redialertekrar arayıcı
redirect serveryönlendiren sunucu
redirectoryeniden yönlendirici
redistributionyeniden dağıtım
reduced carrier single‐sideband emissionazaltılmış taşıyıcı tek‐yanbant yayımı
reduced carrier transmissionazaltılmış taşıyıcı iletimi
reduced interconnection feeindirilmiş arabağlantı ücreti
reducing waste and pollutionatık ve kirlilik azaltma
redundancyartıklık
redundancy checkartıklık denetimi
redundant codeartık kod
re‐farmingfrekans planında güncelleme
reference black levelreferans siyah seviye
reference circuitreferans devresi
reference configurationdayanak düzenleşimi
reference datareferans verileri, başvuru verileri
reference frequencydayanak frekans
reference interconnection offer (RIO)referans arabağlantı teklifi
reference monitorreferans izleme
reference pricereferans (gösterge) fiyatı
reference servicedanışma hizmeti
reference transmission level pointreferans iletim seviyesi noktası
reference white levelreferans beyaz seviye
reflectionyansıma
reflection coefficient (RC)yansıma katsayısı
reflection lossyansıma kaybı
reflective array antennayansıtıcı dizi anteni
reflectoryansıtıcı
reflector antennayansıtıcı anten
refracted raykırılmış ışın
refraction profilekırılma profili
refractive index contrastkırılma dizini zıt değeri
reframing timeyeniden çerçeve oluşturma süresi
regenerative feedbackyeniden oluşturulan geri besleme
regenerative repeaterdüzeltici tekrarlayıcı
regenerator sectionyeniden üretici bölümü
regional Bell holding company (RBHC)Bell bölge holding şirketi
regional bell operating companies (RBOC)bölgesel bell işletim şirketleri
regional monitoring control center (RMC)bölge monitör kontrol merkezi
regional remote station (RRS)bölge uzaktan kumandalı sabit monitör istasyonu
regional telematic service centre (RTSC)bölgesel telematik hizmet merkezi
registered jack (RJ)kodlu konnektör
registration and admission protocolkayıt ve kabul protokolü
registration programkayıt programı
regressionbağlanım
regression analysisbağlanım analizi
regressive supply curvegerileyen arz eğrisi
regular signalling linkdüzenli işaretleşme hattı
regulationdüzenleme
regulatordüzenleyici
regulatory approvaldüzenleyici makam onayı
regulatory capturedüzenleme tuzağı
regulatory challengesdüzenleyici zorluklar
regulatory frameworkdüzenleyici çerçeve
regulatory impact analysis (RIA):düzenleyici etki analizi
re‐homingbaşlangıç durumuna tekrar dönme
related billing identification number (RBIN)ilgili faturalandırma kimlik numarası
relationbağıntı, ilişki (matematiksel)
relational data modelilişkisel veri modeli
relational databaseilişkisel veri tabanı
relativebağıl, göreli, göreceli
relative addressbağıl adres
relative biasbağıl yanlılık
relative conductivitybağıl iletkenlik
relative errorbağıl hata
relative instructionbağıl komut
relative movementbağıl dolaşım
relative permeabilitybağıl geçirgenlik
relative power levelbağıl güç düzeyi
relative precisionbağıl kesinlik
relative transmission levelgöreli iletim düzeyi
relative vectorbağıl vektör
relayröle, aktarmak
relay access pointröle erişim noktası
relay actuation timetutma gecikmesi
relayingaktarma
releaseyayım, sürüm, demeç
release guard signalserbest bırakma (boş) koruma işareti
release requestbırakma isteği
released loopboş döngü, serbest bırakılmış döngü
relevant marketilgili piyasa
reliabilitygüvenilirlik
reliability assessmentgüvenilirlik değerlendirmesi
relief from (free of) customs dutiesgümrük vergisinden muaf
reloadyeniden yükleme
relocatable addressdeğiştirilebilen adres
relocateyer değiştirmek
remediation technologiesiyileştirme teknolojileri
remedytedbir
remoteuzak, uzaktan
remote accessuzaktan erişim
remote access pointuzaktan erişim noktası
remote administrationuzaktan yönetim
remote analog loopbackuzak analog geri döngüsü
remote authentication dial‐in user servicekullanıcı serviste arayanı uzaktan tanıma
remote backupuzaktan yedekleme
remote batch entryuzaktan yığın girişi
remote batch processinguzaktan toptan işleme
remote bootstrappinguzaktan ön yükleme
remote bridgeuzaktan köprü
remote call forwardinguzaktan aramanın yönlendirilmesi
remote channel loopbackuzak kanal geri döngüsü
remote composite loopbackuzak bileşik geri döngü
remote computer systemuzak bilgisayar sistemi
remote concentratoruzak toplayıcı
remote control equipmentuzaktan denetim teçhizatı
remote controlleduzaktan kumandalı
remote copy protocoluzaktan kopyalama protokolü
remote data collectionuzaktan veri toplama
remote database accessuzaktan veri tabanına erişim
remote defect identificationuzaktan hata tanımlama
remote deviceuzaktaki cihaz
remote diagnostics and maintenanceuzaktan tanı ve bakım
remote dial‐in user service (RADIUS)uzaktan çevirimiçi kullanıcı hizmeti
remote digital loopbackuzak sayısal geri döngü
remote file systemuzaktan denetimli dosya sistemi
remote hostuzaktaki ana sistem, uzaktaki ana bilgisayar
remote job entryuzaktan iş girişi
remote job entry (RJE)uzaktan iş girişi
remote loginuzaktan oturum açma
remote loopbackuzak döngü sınaması
remote measurementuzaktan ölçüm
remote monitoringuzaktan kumandalı izleme
remote operations service element (ROSE)uzaktan işletim hizmet elemanı
remote operations service element (ROSE)
protocol
uzaktan yapılan işlemlerdeki hizmet elemam protokolü
remote orderwireuzaktan irtibat (talimat) teli (bağlantısı)
remote power offuzaktan kapama
remote power onuzaktan açma
remote procedure call (RPC)uzaktan usule göre arama, uzaktan işlem talebi
remote processinguzakta işleme
remote repeateruzak tekrarlayıcı
remote sensing satelliteuzaktan algılama uydusu
remote shell protocoluzaktaki kabuk protokolü
remote siteuzak yerleşke
remote stationuzak istasyon
remote switchuzaktan santral
remote technical facilitiesuzaktaki teknik tesisler/ imkanlar
remote telemetry units (RTU)uzaktan ölçüm birimleri
remote terminaluzak uçbirim
remote trunk arrangement (RTA)uzaktan trank düzenlemesi
remotely operableuzaktan çalıştırılabilir
renewable energyyenilenebilir enerji
renewalyenileme
reorder toneyeniden düzenlenen ton işareti
repair serviceonarım hizmeti
repeal and re‐enactmentiptal ve yeniden düzenleme
repeatable accuracytekrarlanabilir doğruluk
repeatertekrarlayıcı
repeating coiltekrarlayıcı bobin
repeating coil (RC)tekrarlama bobini
repeat‐request (RQ) systemtekrarlı talep sistemi
reperforator switchingteleksde şerit delen cihazın anahtarlanması
repertoire of signalsişaret grubu
repertory dialinghafızadan arama
replacement of goodsmalın yenisi ile değiştirilmesi
replica serverkopya sunucu
replicationkopya, taklit
reproducible faultyeniden üretilebilir hata
reproducing head absolute efficiencysesi yeniden üreten kafanın mutlak etkinliği (verimi)
reproduction speedyeniden üretme hızı
requestistek, çağrı
request data transferveri aktarma talebi
request for bidsteklife çağrı
request for commentyorum talebi
request for the arbitrationtahkim talebi
request‐repeat (RQ) signaltekrarlama talep işareti
request‐to‐send signalgönderme talep işareti
required communication performancegerekli haberleşme başarımı
re‐radiated fieldtekrar ışımalı alan
resaleyeniden satış
research and development (R&D)araştırma ve geliştirme (AR‐GE)
reserve capacitydepolama kapasitesi
reserve signalling linkters işaretleşme hattı
reserved circuit servicegeçici devre hizmeti
reset modeilk konumuna getirme kipi
residental broadband service (RBS)yerleşik genişbant hizmeti
residental consumeryerleşik tüketici
residential areayerleşim alanı
residential limited service schemekonutla sınırlı hizmet planı
residual amplitude modulation (AM)artık genlik modülasyonu
residual error ratioartık hata oranı
resistance‐capacitance couplingdirenç‐sığaç bağlaşımı
resistive couplingdirençli bağlaşım
resolution bandwithçözünürlük bant genişliği
resonanceçınlama, rezonans
resonance frequencyçınlama frekansı, rezonans frekansı
resonant antennarezonans anteni
resonant cavityrezonans boşluğu
resourcekaynak
resource controller (RC)kaynak denetleyicisi
resource rentkaynak kiralama
resource reservation protocolkaynak tahsis protokolü
respond opportunitycevap fırsatı
response frametepki çerçevesi
response kindcevap tipi
response timestepki süreleri
restart the networkağı yeniden başlatmak
restricted accesssınırlı erişim
restricted areaerişimi sınırlı alan
restricted channelsınırlandırılmış kanal
retail pricesparekende fiyatları
retard coilgeciktirme bobini
retentionalı koyma
retention periodsaklama süresi
retransmissive startekrarlamalı yıldız bağlantılı sistem
retrieval of stored call contenthafızadaki kayıtlı çağrının içeriğinin geri elde edilmesi
retrieval serviceetkileşimli hizmet
retrograde orbituydu işaretinde zayıflamanın oluştuğu yörünge
return lossgeri dönüş kaybı
return on investment (ROI)yatırımın geri dönüşü
return pathgeri dönüş yolu
reusetekrar kullanım
re‐used and recycledyeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir
revenue sharinggelir paylaşımı
revenue sharing feegelir paylaşımlı ücret
reverberationyankılaşım
reverberation limited conditionyankılama sınırlı ortam (şart)
reverberation roomyankılama odası
reverberation timeyankılaşım süresi
reverse address resolution protocolters adres çözünürlük protokolü
reverse analog control channel (RECC)geri analog denetim kanalı
reverse analog voice channel (REVC)geri analog ses kanalı
reverse byte orderingküçükten büyüğe bayt sıralaması
reverse CDMA channelters yönde CDMA kanalı
reverse imageters görüntü
reverse slow motiontersine ağır çekim
reverse spiral shieldters sarmal koruma
reverse traffic channelters yönde trafik kanalı
reverse‐battery signalingters batarya işaretlemesi
revertive pulsingters darbe işareti gönderme
rewritable digital versatile disc (DVD+RW)tekrar yazılabilir DVD
RF noiseRF gürültüsü
RF power ouputRF çıkış gücü
RF sensitivityRF hassasiyeti
Rhombic antennaRombik anten
rhombuseşkenar dörtgen
ribbon cableşerit kablo
ribon fiberşerit lif/şerit tüp
rich site summary (RSS)zengin site özeti (internet sitesine haber sağlayıcılar tarafından yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya
formatı)
rich voicezengin içerikli  ses
right of usekullanım hakkı
right‐hand (or clockwise) polarized wavesağ el (veya saat yönünde) kutuplandırılmış dalga
right‐hand polarizationsağ el kutuplandırması
right‐hand rulesağ el kuralı
rights of waygeçiş hakkı
rigit networkbakır şebeke
ring grouphalka grubu
ring inhalka içi
ring monitorhalka ekran
ring networkhalka ağ
ring sequencehalka dizini
ringback signalgeri (arama) zil işareti
ringback tonegeri zil sesi, zil geri çaldırma tonu
ringdowntelefondaki zil devresi
ringer equivalency number (REN)zil devresi eşdeğer numarası
ringing signalzil çaldırma işareti
rippledalgalanma, sapma
ripple contentdalgacık içeriği
rise timeartış zamanı, yetişme süresi, yükselme süresi
riser cabledikey bina kablosu
rising energy costsartan enerji maliyetlerinin
risk assessmentrisk analizi
rivest shamir and adelman (RSA)açık anahtarlı kriptografiyi bulan kişilerin soyadlarından oluşan e‐imza
yöntemi
road transport and traffic telematicskarayolları ulaşım taşımacılığı ve trafik telematiği
roamerdolaşım yapan
roamingdolaşım
roaming agreementdolaşım anlaşması
robbed bit signalingeksik bit işaretleşmesi
robustdayanıklı, sağlam
robust algorithmdayanıklı algoritma
robust controldayanıklı denetim
robust security network (RSN)çok güvenli ağ
role based access controlrol tabanlı erişim kontrolü
rootkök
root accesskök erişimi
root accounttemel hesap
root bridgetemel köprü
root‐ mean‐ square (RMS)etkin, kare ortalama karekök (KOK)
root usertam yetkili kullanıcı
rootkitkorsanlık amaçlı programlar
root‐mean‐square bandwidthetkin bant genişliği
rotary dialdöner kadran
rotary huntdöner yazıcı kafası
rotary phase changerdöner faz değiştirici
round trip timesinyal gidiş‐dönüş süresi
round wire shieldızgara şeklinde koruma, tel örgülü koruma
route a callbir çağrıyı yönlendirmek
route extensiongüzergah uzantısı, yönlendirme uzantısı
route mapgüzergah haritası, yönlendirme haritası
route optimizationyönlendirme optimizasyonu
route processorgüzergah işlemcisi, yönlendirme işlemcisi
route redistributiongüzergah yeniden dağıtımı, yönlendirme yeniden dağıtımı
route summarizationgüzergah özetleme, yönlendirmenin özetlenmesi
route switch modulegüzergah anahtar modülü, yönlendirici anahtarlama modülü
routed protocolyönlendirilmiş protokol
routeing number (or routing number)yönlendirme numarası
routeryönlendirici
router indicatoryönlendirici göstergesi
router softwareyönlendirme yazılımı
routine communicationperiyodik (rutin) haberleşme
routing digityönlendirme basamağı
routing domainyönlendirme alanı
routing functionyönlendirme işlevi
routing information field (RIF)yönlendirme bilgi alanı
routing information indicator (RII)yönlendirme bilgi göstergesi
routing information protocolyönlendirme bilgi protokolü
routing metricyönlendirme mesafesi (metriği)
routing patternyönlendirme şablonu
routing tableyönlendirme çizelgesi
routing table maintenance  protocol (RTMP)yönlendirme çizelgesi bakım protokolü
routing updateyönlendirme güncellenmesi
routing zoneyönelendirme bölgesi
RSS feedRSS besleme
ruggedized antennasağlamlaştırılmış anten
rule set based access control (RSBAC)kural tabanlı erişim denetimi
runnable processçalıştırılabilir süreç
runt framekırpık çerçeve
run‐time memoryçalışma zamanı hafızası
run‐time moduleçalıştırma birimi
rural area (RA)kırsal bölge
rural area (switch)kırsal alan (santral)
rural service areakırsal hizmet alanı
safe and fast encryption routine (SAFER)güvenli ve hızlı şifreleme yordamı
safety communicationemniyet haberleşmesi
safety of life at seadenizde can güvenliği
sampleörnek, örnekleme
sample frequencyörnekleme frekansı
sampled signalörneklenmiş işaret
sandboxherhangi bir program ya da cihazın sanal bir ortamda çalıştırılarak
izole edilmesi
sat phoneuydu telefonu
satellite  antenna television system (SATV)uydu antenli televizyon sistemi
satellite access protocoluydu erişim protokolü
satellite bandwidthuydu bant genişliği
satellite based augmentation systemuydu tabanlı iyileştirme sistemi
satellite communicationuydu iletişimi
satellite communication link analysisuydu iletişim bağlantı analizi
satellite communication systemuydu iletişim sistemi
satellite dishuydu çanak anteni
satellite earth station (SES)uydu yer istasyonu
satellite link configurationuydu bağlantı kurulumu
satellite network operatoruydu şebeke işletmecisi
satellite news gatheringuydu haber toplama
satellite paginguydudan çağrı hizmeti
satellite passuydu geçişi
satellite personal communication services
(SPCS)
uydu kişisel haberleşme hizmetleri
satellite platformuydu platform
satellite positioninguyduyla konum bulma
satellite receiveruydu alıcısı
satellite relayuydu rölesi
satellite teleconferencinguydu  telekonferansı
satellite terminaluydu uçbirimi
satellite tuneruydu ayarlayıcısı
satellite‐to‐satellite linkuydudan uyduya bağlantı
saturationdoyma
scalabilityölçeklenebilirlik
scalable networkölçeklenebilir ağ
scan of channelskanal tarama
scannertarayıcı
scanningtarama
scanning fieldtarama alanı
scanning line frequencytarama satır frekansı
scan‐stop lockuptarama‐durdurma kilidi, taramayı durdur kilitlemesi
scarce resourcekıt kaynak
scatter chartdağılım çizgesi
scatteringsaçılım
scene cut responseresim kesme tepkisi
scope of the licencelisans kapsamı
scorecardpuantaj kartı, puan kartı
scramblerkarıştırıcı
scramblingkarıştırma
scratch padyaz boz tahtası
screen efficiencyekran verimliliği
screen formatekran biçimi
screen saverekran koruyucu
screen terminalekranlı uçbirim
seamless integrationeşsiz bütünleşme
search and rescue (SAR)arama ve kurtarma
search and rescue transponder (SART)arama ve kurtarma işaret taşıyıcısı
search enginearama motoru
search engine serverarama motoru sunucusu
search treearama ağacı
second and a half generation (2.5G)2.5 nesil (2.5 N)
second generation (2G)ikinci nesil (2N)
second ranked operatorikinci işletmeci
second windowikinci optik pencere
secondary busikincil veri yolu
secondary frequency standardikincil frekans standardı
secondary networklokal şebeke
secondary stationikincil istasyon
secondary trafficikincil trafik
sectorsektör
sector‐sector cell sitesektörler arası hücre alanı
secure / multipurpose internet mail extensions
(S/MIME)
e‐posta içerik güvenliğinin sağlanması
secure communicationsgüvenli haberleşme
secure networkgüvenli ağ
secure shell (SSH)güvenli kabuk
secure sockets layergüvenli soket katmanı
secure telephone unitgüvenli iletim birimi
secure transmissiongüvenli iletim
secure voice cord boardgüvenli ses kablo panosu
secured servergüvenli sunucu
securitygüvenlik
security copygüvenlik kopyası
security identifiergüvenlik tanımlayıcısı
security labelgüvenlik etiketi
security of dataveri güvenliği
security policygüvenlik politikası
security systemgüvenlik sistemi
security techniques advisory group (STAG)güvenlik teknikleri danışma grubu
seed routerkaynak yönlendirici
segmentparça, bölüm
segment numberbölüm adresi, bölüm numarası
segment type (ST)parça tipi
segmentationbölümlendirme
segmentation and reassemblybölümleme ve yeniden montaj
segmented encoding lawparçalı kodlama kuralı
segmenting service offerbölümlü hizmet sunumu
seizure precursoryakalama habercisi
selection and distribution unitayırma ve dağıtma birimi
selective call acceptance (SCA)seçmeli çağrı kabulü
selective call forwardingseçmeli arama yönlendirme
selective call forwarding on busymeşgulken arama yönlendirme
selective calling systemseçmeli çağrı sistemi
selective combinerseçici birleştirici
selective fadingseçici sönümleme
selective jammingseçici karıştırma
selectivityseçicilik
selector lightpenseçicili ışıklı kalem (barkod okuyucusu)
self‐delineating blockotomatik tanımlamalı blok
self‐resetting loopkendi kendini yeniden başlatan döngü
semantic networkanlambilimsel ağ
semiautomated tactical command and control
system
yarı otomatik taktik emir ve denetim sistemi
semiconductoryarı iletken
semiconductor laseryarı iletken laser
semiconductor memoryyarı iletken bellek
semiconductor productyarı iletken ürün
semiconductor switchyarı iletken anahtar
semiconductor switching deviceyarı iletken anahtarlama cihazı
semiduplex operationyarı çift yönlü işletim (çalışma)
send and receive dataveri gönderme ve alma
send loudness rating (SLR)göndermedeki ses şiddeti seviyesi
sendergönderici
sending hostgönderen ana sistem, gönderen ana bilgisayar
sending‐end crossfiregönderme tarafındaki girişim (Teleks sistemi)
senior officials group for telecommunications
(SOGT)
telekomünikasyon üst düzey çalışma grubu
sense bytealgılama baytı, duyum baytı
sensitive datahassas veri
sensitive informationhassas bilgi
sensitivityhassasiyet
sensitivity labelhassasiyet etiketi
sensoralgılayıcı, sensör
sensor dataalgılayıcı veriler
sensory dataalgısal veriler
separate channel signalingayrı kanal işaretlemesi
septate waveguidebölmeli dalga kılavuzu
septet7 bitli bayt
sequenced framessıralı çerçeveler
sequential accessardışık erişim, sıralı erişim
sequential accessardışık erişim
sequential access memoryardışık erişimli bellek
sequential color with memory (SECAM)hafızalı sıralı renk
sequential logic elementsıralı mantık elemanı
sequential probability ratio testaşamalı olasılık oranı testi
sequential transmissionsıralı iletim
serial accessardışık erişim
serial communicationseri iletişim
serial dataseri veri
serial data transmissionseri veri iletimi
serial interfaceseri bağlantı arayüzü
serial line internet protocol (SLIP)seri bağlantılı internet protokolü
serial link adapterseri bağlantı bağdaştırıcısı
serial mouseseri bağlantılı fare
serial numberseri numarası
series connectiondizisel (seri) bağlantılı
series equalizerseri denkleştirici
series parallel networkparalel ağ serileri
series T junctionseri T bağlantısı
serversunucu
server appliancesunucu cihazı
server applicationsunucu uygulaması
server clustersunucu kümesi
server managersunucu yöneticisi
service access point identifier (SAPI)hizmet erişim nokta tanımlayıcısı
service advisorhizmet danışmanı
service areahizmet alanı
service attributehizmet özelliği
service baskethizmet sepeti
service bundlehizmet paketi
service classhizmet sınıfı
service connection impedancehizmet bağlantı empedansı
service data unithizmet veri birimi
service integrityhizmet bütünlüğü
service interworkinghizmette birlikte çalışma
service level agreement (SLA)hizmet seviyesi taahhüdü
service neutralityhizmetten bağımsızlık
service offerhizmet teklifi
service packagehizmet paketi
service platformhizmet platformu
service portabilityhizmet taşınabilirliği
service pricinghizmet fiyatlandırma
service profile managementhizmet profil yönetimi
service providerhizmet sağlayıcı
service provider portabilityişletmeci taşınabilirliği
service recordhizmet kaydı
service record databasehizmet kayıt veri tabanı
service record handlehizmet kaydının belirteci, hizmet kaydı işlemi
service roaminghizmet dolaşımı
service routinehizmet yordamı
service selection gatewayhizmet seçimli geçit
service signalshizmet işaretleri
service termination pointhizmet sonlandırma noktası
service tuplehizmet değişkenleri grubu
service userhizmet kullanıcısı
serving GPRS support node (SGSN)GPRS hizmet destek düğümü
session groupoturum grubu
session hijackingbir başka kişinin oturumunu ele geçirip devam ettirme
session initiation protocoloturum başlatma protokolü
session keyoturum anahtarı
session layeroturum katmanı
session manageroturum yöneticisi
session setoturum kümesi
session‐based data transmissionoturum tabanlı veri iletimi
set‐top box (STB)set üstü cihaz
set‐top gateway (DSG DOCSIS)DOCSIS set‐üstü ağ geçidi
set‐up feekurulum ücreti
shadow filegölge dosya
shadow lossgölge kaybı
shape factorbiçim etkeni
shaped beamşekillendirilmiş ışın demeti
shaping networkşekillendirme devresi
shared accesspaylaşımlı erişim
shared access to the local loopyerel ağa paylaşımlı erişim
shared bandpaylaşımlı band
shared costpaylaşımlı maliyet
shared cost servicemaliyet paylaşımlı hizmet
shared data networkpaylaşımlı veri ağı
shared lineortak hat
shared secret data (SSD)paylaşımlı gizli veri
shared secret data random variable
(RANDSSD)
paylaşımlı gizli veri rassal değişkeni
shared service linepaylaşımlı hizmet hattı
sharewarekısıtlama
sharingpaylaşım
sheathkablo kılıfı
sheath mileskablo kılıfı mesafesi
shellkabuk (bilgisayarda işletim sistemi komut yorumlayıcısı)
shielded cableekranlı kablo
shielded pairekranlı kablo çifti
shielded twisted pairekranlanmış bükülü per, ekranlanmış bükülü kablo çifti
shieldingekranlama, örtme
shielding effectivenessekranlama etkinliği
shielding increaseekranlama artışı
ship stationGemi istasyonu
shipborne radargemi radarı
ship’s emergency transmittergeminin acil durum vericisi
ship‐to‐shore communicationgemiden karaya iletişim
shock excitationŞok uyarım
shopping cartalış veriş sepeti
shopping robotalış veriş robotu
short codekısa kod
short haulkısa mesafe
short message centerkısa mesaj merkezi
short message peer to peer (SMPP)denkler arası kısa mesaj
short message service (SMS)kısa mesaj hizmeti
short message service centre (SMSC)kısa mesaj hizmeti merkezi
short numberkısa numara
short range radio devicekısa mesafe erişimli telsiz cihazı
short wavelengthkısa dalga boyu
short‐circuit currentkısa devre akımı
shortest path first algorithmen kısa yol önceliği algoritması
short‐term exposurekısa dönemli maruz kalma
SIM application toolkitSIM uygulama yazılımı
side band characteristicyan bant karakteristiği
side band modulationyan bant modülasyonu
side band transmissionyan bant iletimi
side lobeyan kulak
sideband rejectionyanbant tepkisi, yanbant bastırması
sideband TV signalyan bant TV işareti
sidereal dayyıldızların hareketlerine göre hesaplanmış gün
sidetone masked loudness rating (STMR)yanton maskeli ses yüksekliği derecelendirmesi
signal conversion equipmentişaret dönüştürme teçhizatı
signal diversityişaret çeşitliliği
signal generatorişaret üreteci
signal lossişaret kaybı
signal quality errorişaret kalite hatası
signal station location (SSL)işaret istasyon yeri
signal strengthişaret şiddeti
signal to crosstalk ratioişaret‐çapraz konuşma oranı
signal to noise ratio (S/N)işaret gürültü oranı
signal transfer pointişaret aktarım noktası
signalingişaretleşme
signaling gatewayişaretleşme geçiti, ağ geçiti
signaling networkişaretleşme şebekesi
signalling connection control part (SCCP)işaretleşme bağlantı denetim kısmı
signalling informationişaretleşme bilgisi
signalling information field (SIF)işaretleşme bilgi alanı
signalling protocols and switching (SPS)işaretleşme protokolleri ve anahtarlaması
signalling systemişaretleşme sistemi
signalling trafficişaretleşme trafiği
signalling transfer point (STP)işaretleşme aktarma noktası
signalling virtual channel (SVC)işaretleşme sanal kanalı
signatureimza
significant market power (SMP)etkin piyasa gücü (EPG)
significant negative effectsönemli olumsuz etkiler
silent alertsessiz alarm
silent periodsükunet periyodu
silent radiosessiz radyo
silent zonesessiz bölge
siliconsilisyum, silikon
simple bufferingbasit arabellek
simple mail transfer protocol (SMTP)basit posta aktarma protokolü
simple network management protocolbasit ağ yönetim protokolü
simple object access protocol (SOAP)basit nesne erişim protokolü (ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay
edinilmesini sağlayan yazılım mimarisi)
simplexeş zamansız  tek yönlü
simplex (SX) signalingeş zamansız tek yönlü işaretleşme
simplex cabletek lifli kablo
simplex communicationeş zamansız tek yönlü iletişim
simplex operationeş zamansız tek yönlü  işletim
simultaneous peripheral operations on line
(SPOOL)
eş zamanlı çevirimiçi çevresel  işlemler
single attachment concentratortek modlu lif
single byte character settek baytlı karakter kümesi
single byte coding schemetek baytlı kodlama yöntemi
single carrier radio transmission technology
(1xRTT)
tek taşıyıcı radyo iletim teknolojisi
single channel per carriertaşıyıcı başına tek kanal
single channel voice frequency (SCVF)tek kanallı ses frekansı
single digit prefixtek haneli önek
single domain modeltek etki alanı modeli
single in‐line packagetek sıralı entegre devre paketi
single instruction / multiple datatek komut / çok veri
single instruction / single datatek komut / tek veri
single intuitive interfacetek sezgili (algılamalı) arayüz
single ‐line multi‐extension telephone
apparatus (SMTA)
tek hatlı çok‐uzantılı telefon cihazları
single mode fibertek modlu lif
single side band (SSB)tek yan bant
single sideband suppressed carrier (SSBSC)tek yan bandı bastırılmış taşıyıcı
single sign on (SSO)tek oturum açma
single thread application programtek izgeli uygulama programı
single tone desensitizationtek tonlu hassasiyet giderme
single wire linetek telli hat
single‐function servertek işlevli sunucu
single‐harmonic distortiontekli harmonikli bozulma
single‐line digital subscriber line (SDSL)tek hatlı sayısal abone hattı
single‐mode optical waveguidetek‐kipli optik dalga rehberi
single‐polarized antennatek kutuplu anten
single‐sideband (SSB) emissiontek yanbant yayımı
single‐sideband emissiontek yanbantlı yayım
single‐sideband suppressed carrier (SSB‐SC)
transmission
tek yanbant bastırılmış taşıyıcı iletimi
single‐sideband transmissiontek yanbantlı iletim
single‐signal methodtek işaretli yöntem
single‐steptek adım
single‐step operationtek adımlı işletme
single‐tone interferencetek‐tonlu girişim
single‐wire circuittek telli devre
single‐wire transmission linetek telli iletim hattı
site clearancekonum görüş açıklığı
skewçarpıklık, saptırma
skin effectyüzey etkisi
slammingtalep edilmeden hizmet sağlayıcısının değişmesi
slant rangeeğim aralığı
slave devicekomut alan cihaz, bağımlı cihaz
slave filebağımlı dosya
slave modebağımlı kip
slave stationbağımlı istasyon
slave stationbağımlı terminal
slew rateçıkış gerilimindeki azami değişim hızı
slope‐keypoint compactioneğim‐ana nokta sıkıştırması
slot antennayuvalı anten
sloted tube/ sloted core tubeoluklu tüp/yildiz tüp
slotted modezaman dilimli kip
slotted ringzaman dilimli halka
slotted ring networkzaman dilimli halka ağ
slow associated control channel (SACCH)yavaş ilişkilendirilmiş kontrol kanalı
slow channel (SC)yavaş kanal
slow motionağır çekim
small and medium enterprise (SME)küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)
small and medium sized business (SMB)küçük ve orta ölçekli işletmeler
small computer system interface (SCSI)küçük bilgisayar sistem arayüzü
small office/home office (SOHO)küçük ofis/merkez ofisi (ev ofis)
small signal bandwidthküçük işaret bant genişliği
smartakıllı
smart cardakıllı kart
smart gatewayakıllı ağ geçidi
smart label systemakıllı etiket sistemi
smart mobilityakıllı hareketlilik
smart terminalakıllı uçbirim
smartphoneakıllı telefon
smoothed dataişlenmiş veriler
smurf attacksmurf saldırı
snail mailgeleneksel posta
sneak currentIP üzerinden çoklu mesaj göndererek meşgul eden program, güçsüz
ancak tehlikeli (sinsi) akım
sniff modeyoklama modu
snifferyoklayıcı, dinleyici
sniffingdinleme
snowball effectkartopu etkisi
Society of International Aeronautical
Telecommunications (SITA)
Uluslararası Havacılık Telekomünikasyon Topluluğu
socketsoket
socket layersoket katmanı
socket listenersoket dinleyici
socket pairsocket çifti
soft handoffhücrelerarası yumuşak (kademeli) geçiş
soft switchyazılım tabanlı anahtar
softwareyazılım
software defined network (SDN)yazılım tanımlı şebeke
software defined radio  (SDR)yazılım tanımlı telsiz
software development libraryyazılım geliştirme kitaplığı
software interfaceyazılım arayüzü
software problem report (SPR)yazılım sorunu raporu
software product description (SPD)yazılım ürünü tanımı
software product information (SPI)yazılım ürünü bilgisi
solar daygüneşin hareketine göre hesaplanmış gün
solar outagegüneş kaynaklı etki (kesinti)
solar powergüneş enerjisi
solid bonddoğrudan bağlama
solid‐state deviceyarı iletkenli cihaz
solid‐state scanningkatı hal taraması
solution domainçözüm etki alanı
sound navigation and ranging (SONAR)ses dalgalarını kullanarak cismin boyut, uzaklık ve diğer verilerin
görülmesine imkan veren alet
sound power ratioses güç oranı
sound pressure levelses basınç seviyesi
sound retrieval serviceetkileşimli hizmet, sesli yanıt hizmeti
sound trapses kapanı devresi
source codekaynak kodu
source datakaynak verisi
source followerkaynak izleyici
source portkaynak kapısı
source quenchkaynak daraltması
source reductionkaynak azaltma
source route transparent bridgingkaynak yönlendirmeli saydam köprüleme
source routingkaynak yönlendirmesi
space communication linkuzay iletişim bağlantısı
space domain designuzay alan tasarımı
space probeuzaydan bilgi gönderen uydu
space radiocommunicationuzay radyokomünikasyonu
space research serviceuzay araştırma hizmeti
space trackinguzay izleme
space‐division switchingboşluk bölmeli anahtarlama
spacing end distortioniletkenler arası bozulma, işaretlemenin uygun zamandan önce
sonlandırılması
spacing lossiletkenler arası aralık kaybı
spamistenmeyen elektronik posta
spanning explorer packetkapsayan araştırma paketi
spanning treegenişleyen ağaç
spanning tree algorithmkapsayan ağaç algoritması
spark coilendüksiyon bobini
spark gapkıvılcım atlama (aralığı)
sparse dataseyrek  veriler, nadir veriler
sparse modeseyrek kip
spatialuzaysal
spatial datauzaysal veriler, konumsal veriler
spatial filteringuzaysal süzgeçten geçirme
spatial frequencyuzaysal frekans
spatial reuse protocol (SRT)mekansal (uzaysal) yeniden kullanma protokolü
spatially coherent radiationmekansal uyumlu ışıma
speaker adaptationkonuşmacıya uyarlama
speaker dependent recognition (SDR)konuşmacıya bağımlı tanıma
speaker identificationkonuşmayıcı tanıma
speaker independent recognition (SIR)konuşmacıdan bağımsız tanıma
special drawing right (SDR)özel çekme hakkı
special information toneözel bilgi tonu
special mobile group (SMG)özel mobil grubu
special purpose computerözel amaçlı bilgisayar
specialised mobile radio (SMR)özelleştirilmiş mobil telsiz
specific absorption rate (SAR)özel soğurma oranı
specific access codeözel erişim kodu
specific energy absorption rateözel enerji soğurma oranı
specification treebelirtim ağacı
spectral bandwidthspektrum bant genişliği
spectral filterspektrum süzgeci
spectral loss curvespektrum kayıp eğrisi
spectral nullkullanılmayan spektrum
spectral peaken çok kullanılan spektrum
spectral power densityspektrum güç yoğunluğu
spectral purityspektrum arılığı (girişimsiz)
spectral reflectancespektrum yansıması
spectral responsespektral tepki
spectral responsivityspektruma ait tepki değeri
spectral tristimulus valueüç uyartılı spektrum değeri
spectral whitenessgirişimsiz spektrum
spectrumspektrum, tayf
spectrum allocationspektrum tahsisi
spectrum allotmentspektrum bölgesel bazda tahsis
spectrum analyzerspektrum analizörü
spectrum assignmentspektrum nokta tahsisi
spectrum cappingbelirli bir hizmet için tahsis edilen spectrum sınır değeri (spektrumun
verimli kullanılması için)
spectrum efficiencyspektrum etkinliği
spectrum engineering working group of CEPT
(SE WG)
CEPT spektrum mühendisliği çalışma grubu
spectrum etiquettespektrum kullanım adabı
spectrum levelspektrum seviyesi
spectrum managementspektrum yönetimi
spectrum management challengesspektrum yönetimi zorlukları
spectrum maskspektrum maskesi
spectrum monitoringspektrum izleme
spectrum noise suppressionspektrum gürültü bastırması
spectrum poolingspektrum havuzu
spectrum pricingspektrum fiyatlandırma
spectrum refarmingspektrumun yeniden düzenlenmesi
spectrum reusespektrumun tekrar kullanımı
spectrum rolloffspektrum kullanımı
spectrum services executivespektrum hizmetleri yöneticisi
spectrum sharingspektrum paylaşımı
spectrum tradingspektrum ticareti
spectrum windowspektrum penceresi
speech application programming interfacekonuşma uygulamaları  programlama arayüzü
speech bandwidth compressionses bant genişliğini sıkıştırma
speech digit signalingses haneli işaretleşme
speech pluskonuşma eklentili
speech scramblerses bozucusu
speech sidetonekonuşma yan ton işareti
speed dial phone numberhızlı arama telefon numarası
speed dialinghızlı arama
speed fluctuationhızdaki dalgalanma
speed numberhız numarası
spikeani artış
spike fileani gerilim sıçrama
spill‐forward featureileriye gönderme özelliği
spilloverdağılma, taşma
spillover trafficdağılma trafiği, taşan, kapasite fazlası trafik
spin stabilizationdönme dengelemesi
spiral shieldsarmal koruma
splash screenaçılış ekranı
spliceiki lifin birleştirilmesi
splice closurelif kaynak koruması
splice closureek kutusu
splice losslif kaynak kaybı
splicingbirleşme
split homingbir terminal cihazına yapılan çoklu bağlantı
splitable optiongruplandırılabilir seçim, bölünebilirlik seçeneği
split‐horizon updatebölünmüş ufuk güncellemesi
splitterbölücü
splitting of the incoming linegelen hattın ayrılması
splitting of the outgoing linegiden hattın ayrılması
spoofkimlik gizleme
spoolingbekletme
spot beamnokta hüzme
spot projectionnoktasal aydınlatma, noktasal izdüşüm
spot sizeTV ekranındaki benek boyutu
spot speedTV ekranındaki benek hızı
spread spectrum (SS)yayılı spektrum
spread spectrum communicationyayılı spektrum iletişimi
spread spectrum multiple accessyayılı spektrumla çoklu erişim
spreading lossyayılma kaybı
spreadsheet applicationelektronik çizelge uygulaması
spritebağımsız görüntü
spurious and image rejectionistenmeyen alışların ve görüntülerin bastırılması
spurious emissionistenmeyen yayım
spurious radiationistenmeyen ışıma
spurious rejectionistenmeyen yayın bastırması
spurious response frequencyistenmeyen tepki frekansı
spurious response rejectionistenmeyen tepki bastırması
spurious response rejection ratioistenmeyen tepki bastırma oranı
SQL injectionbir tür SQL saldırısı
squelchgürültü bastırması
squelch circuitgürültü bastırma devresi
squelch sensivitygürültü duyarlılığı, gürültü bastırma hassasiyeti
stability domainkararlılık alanı
stabilized power supplydengeli güç kaynağı
stackable hubistif edilebilir göbek
stacked antennaikiz anten
stand – alone costtekil/tek başına maliyet
stand‐alonetek başına, bağımsız
stand‐alonetek başına kullanılabilen cihaz (sistem), her an hazır
stand‐alone costtek başına maliyet
standalone dedicated control channel (SDCCH)tek başına kullanılan tahsisli denetim kanalı, bağımsız tahsisli denetim
kanalı
stand‐alone processingbağımsız işleme
stand‐alone systembağımsız sistem
stand‐alone workstationbağımsız iş istasyonu
standardstandart
standard positioning servicestandart konum belirleme hizmeti
standard telephone keypadstandart telefon tuş takımı
standardisationstandartlaşma, standardizasyon
standardized filing planortak dosyalama planı
standards and recommended practicesstandartlar ve önerilen uygulamalar
standby and receive modebekleme ve alma modu
standby lineyedek hat
standby modebekleme modu
standby output powerbekleme konumundaki çıkış gücü
standby statebekleme durumu
standby timebekleme süresi
star coupleryıldız bağlaştırıcı
star networkyıldız ağ
star quadded cableyıldız dörtlü kablo
star topologyyıldız topolojisi
star/ring networkyıldız/halka ağ
start addressbaşlama adresi
start bitbaşlama biti
start messagebaşlama mesajı
start noticebaşlatma uyarısı
start of pulsing signaldarbe işaretinin başlangıcı
starting delimeter (SD)token’in başlangıcı, çerçevenin başlangıcını belirtmek için kullanılan
sembol
starting frame delimiterbaşlangıç çerçevesi sınırlayıcısı
start‐of‐heading character (SOH)başlık başı karekteri
start‐record signalkaydetmeye başla işareti
start‐stop characteraçma kapama karekteri
start‐stop distortionaçma/kapatma bozulması
start‐stop modulationaçma‐kapatma modülasyonu
start‐stop systemaçma‐kapatma sistemi
start‐stop transmissionaçma‐kapama iletimi, dur‐kalk iletimi
state directed interventionkamu idaresindeki müdahale
state machinedurum makinası
state monopoliesdevlet tekelleri
state monopolydevlet tekeli
state taxdevlet vergisi
state‐space graphdurum uzayı çizgesi
static analysisdurağan çözümleme, statik analiz
static distributed databasedurgun dağıtılmış veri tabanı
static random access memory (DRAM)durgun rastgele erişim hafızası
static routingdurağan yönlendirme
static variablesdurağan değişkenler
static velocity error coefficientdurağan hız hata katsayısı
stationistasyon
station keepingistasyon muhafazası
station message‐detail recording (SMDR)istasyon mesajını ayrıntılı kaydetme
stationary satellitesabit uydu
station‐to‐station callistasyonlar arası arama
statistical dataistatistiksel veriler
statistical sound (power) absorption
coefficient
istatistiksel ses (güç) soğurma katsayısı
statistical time‐division multiplexeristatiksel zaman bölmeli çoklama
stay in touch any time anywhereheryerde her zaman erişimde kalmak
steady‐state errorkararlı durum hatası
steakholderspaydaşlar
steerable antennadöndürülebilir anten
stepadım
step by stepadım adım
step controlleradımlı denetim birimi
step index fiberkademeli lif
step index single mode fiber / single mode
fiber / mono mode fiber
tek modlu lif
step sizeadım boyu
step‐by‐step (SXS) switching systemadım adım anahtarlama sistemi
step‐by‐step operationadım adım işleme
stereophonic sound subcarrieriki kanallı alt taşıyıcısı
still framehareketsiz çerçeve
still imagedurağan görüntü
still videodurağan video
stop action videohareket durdurmalı görüntü
stop bitbitiş biti
stop filterdurdurma süzgeci
stopbandbant bastıran
stopped jobduraklatılmış iş
stop‐record signaldurdurma‐kayıt işareti
storage area networkveri depolama ağı
storage‐programmable logic controllerhafızalı programlanabilir mantık denetimcisi
store and forwarddepola ve ilet
stranded costyükümlenilen maliyet
strategic planningstrateji planlama
strategic telecommunication evaluation model
(STEM)
stratejik telekomünikasyon değerlendirme modeli
stratellitestratejik uydu
stray currentparazit akımı
streamingduraksız iletim, akışkan iletim
streaming channelveri akış kanalı
streaming dataduraksız veriler
streaming mobile serviceveri akış mobil hizmeti
streaming modeduraksız kip
streaming tape drivesürekli çalışan manyetik bantlı kayıt sürücüsü
streaming tape recordingmanyetik bantla sürekli kayıt
streerable beamyönlendirilebilir hüzme
strengths, weaknessesgüçlü yanlar, zayıf yanlar
stripingsıralı veri bölümlemesi
striplineşerit çizgi
stroke edgeçomak kenarı ( karakter tanıma)
stroke speedçomak hızı (karakter tanıma)
stroke widthçomak genişliği (karakter tanıma)
strong demandyoğun talep
structured query language (SQL)yapısal sorgulama dili
structures of informationbilginin yapısı
stub antennaparmak anten, çubuk anten
stub cablesaplama kablo
stub zonesaplama alanı, kaynaklarını diğer isim sunucularından sağlayan salt‐
okunur bir alan
stuffing characterdolgu karakteri
subaddressalt‐adres
sub‐band adaptive differential pulse code
modulation (SB‐ADPCM)
altbant uyumlu farksal darbe kodlu modülasyon
subcarrieralt taşıyıcı
subchannel identityalt kanal kimliği
subdisied importssubvansiyonlu ithalat
sublocal loopalt yerel ağ
sub‐loop unbundlingalt yerel ağın ayrıştırılması
submarine cabledenizaltı kablosu
subnetalt ağ
subnet addressalt ağ adresi
subnet bandwidth manager (SBM)alt ağ bant genişliği yöneticisi
subnet maskalt ağ maskesi
subnet scopingalt şebeke kapsamı
subnetworkalt ağ
subnetwork connection protection  (SNCP)altağ bağlantılı koruma
suboptionalt seçenek
subscriberabone
subscriberabone
subscriber access pointabone erişim noktası
subscriber busy signalabone meşgul işareti
subscriber connectionabone bağlantısı
subscriber distribution networkabone dağıtım ağı
subscriber distribution pointabone dağıtım noktası
subscriber extensiondahili telefon
subscriber groupabone grubu
subscriber identity and communication
information
abone kimliği ve iletişim bilgisi
subscriber identity module (SIM)abone kimlik modülü
subscriber interfaceabone arayüzü
subscriber lineabone hattı
subscriber loop carrier (SLC)abone yerel ağ  taşıyıcısı
subscriber management systemabone yönetim sistemi
subscriber remote accessabonenin uzaktan erişimi
subscriber serving exchangeabone santralı
subscriber shareabone paylaşımı
subscriber switching system (SS)abone anahtarlama sistemi
subscriber trunk dialling (STD)abone trank arama
substantial improvementönemli iyileşme
substantial partönemli kısım
substantial proportionönemli oran
substantial risesbüyük artış
substitution antennaikame anten
successful callbaşarılı çağrı
successful call attemptbaşarılı çağrı denemesi
summing bustoplayan veri hattı
super high frequency (SHF)süper yüksek frekans
superblocksüper blok
super‐elasticitysüper esneklik
supergroup (SG)süper grup
superheterodyne receiversüperheterodin alıcı
supervisory audio tone (SAT)denetleyici ses tonu
supervisory audio tone decodingdenetleyici ses tonu şifre çözümü
supervisory control and data acquisitionmerkezi denetim ve veri toplama
supervisory framedenetleyici çerçeve
supervisory regulationsdenetleyici düzenlemeler
supervisory signaldenetleyici işaret
supplementary signalyardımcı işaret
supply‐demand curvearz‐talep eğrisi
support equipmentdestek teçhizatı
suppressed carrier transmissionbastırılmış taşıyıcı iletimi,  taşıyıcısı bastırılmış iletim
suppression inside cellular bandhücresel bant içi bastırma
suppression outside cellular bandhücresel bant dışı bastırma
suppressorbastırıcı
surchargeaşırı tarifelendirme, aşırı tarife
surface acoustic wave (SAW)yüzey aküstik dalgası
surface mounting technology (SMT)yüzeye montaj teknoloji
surface transfer impedanceyüzey aktarma empedansı
surface treatmentyüzey tedavisi
surface waveyüzey dalgası
surfinginternette gezinme
surgetaşma
Surveillance CommitteeGözetim Komitesi
surveyön araştırma
survivable adaptable fiber‐optic embedded
network
kalımlı uyarlanabilir lif optik gömülü ağ
survival craft stationgemi kurtarma istasyonu
susceptibilityduyarlılık
suspensions and terminationsertelemeler ve sonlandırmalar
sustainable cell ratesürdürülebilir hücre oranı
sustainable developmentsürdürülebilir gelişme
sustained information rate (SIR)sürdürülebilir veri hızı (seri hat internet protokolü)
swap filetakas dosyası
swap spacetakas alanı
switch hookanahtar kancası
switch off power warning signkapalı güçte ikaz işareti
switchableanahtarlanabilir
switched connectionanahtarlanmış bağlantı
switched lineanahtarlamalı hat
switched multi‐megabit data serviceanahtarlanmış çoklu‐megabit veri hizmeti
switched networkanahtarlamalı ağ
switched network backupanahtarlamalı şebeke yedeklemesi
switched reselleranahtarlamalı şebeke hizmetleri satıcısı firma
switched virtual circuitanahtarlamalı sanal devre
switching centeranahtarlama merkezi
switchless reselleranahtarlamasız şebeke hizmetleri satıcısı firma
switchoverkaynağa ulaşmada sunucular arası geçiş
switch‐to‐switch protocol (SSP)anahtardan anahtara protokol
SWOT analysis ( Strengths‐Weaknesses‐
Opportunities‐Threats Analysis)
GÜZATEF  analizi (güçlü yanlar, zayıf yanlar, tehdit ve fırsatlar analizi)
syllabic compandorhece sıkıştırıcısı
symbolic linksembolik bağlantı
symmetric digital subscriber line (SDSL)simetrik sayısal abone hattı
symmetric distributionbakışımlı dağılım, simetrik dağılım
symmetric regulationsimetrik düzenleme
symmetric replicationsimetrik tekrarlama
symmetrical channelsimetrik kanal
symmetrical communicationssimetrik haberleşme
symmetrical controlsimetrik denetim
symmetrical multiprocessingsimetrik çok işlemli
symmetrical pairsimetrik per (simetrik iki tel)
symmetrical two‐port networkbakışımlı iki kapılı devre
symmetrical two‐port‐networksimetrik iki kapılı devre
SYN floodSYN saldırısı (bir DOS saldırısı)
sync channeleş zamanlı kanal
sync generatoreş zamanlı üreteç
sync noise gateeş zamanlı gürültü geçiti
sync strippereş zamanlı ortadan kaldırıcı
synchronizationeş zamanlama
synchronization networkeş zamanlama ağı
synchronization pulseeş zamanlama darbesi
synchronized multimedia integration language
(SMIL)
eşzamanlı çoklu ortam bütünleştirme dili
synchronous communicationeş zamanlı iletişim
synchronous crypto‐operationeş zamanlı şifreli çalışma (çalıştırma)
synchronous data link control (SDLC)eş zamanlı veri hattı denetimi
synchronous data networkeş zamanlı veri ağı
synchronous digital hierarchy (SDH)eş zamanlı sayısal sıradüzeni
synchronous idle character (SYN)eş zamanlı boş karakter
synchronous networkeş zamanlı ağ
synchronous optical networkeş zamanlı optik şebeke
synchronous terminaleş zamanlı uçbirim
synchronous transmissioneş zamanlı iletim
syntetic aperture radaryapay hüzmeli radar
synthetic imageyapay görüntü
synthetic operationyapay işlem
syslogUnix sistem raporlama aracı
system administrationsistem yönetimi
system blocking signalsistem engelleme işareti
system budgetsistem performansı, güç dağıtımı, güç tahsisi
system communication architecture (SCA)sistem haberleşme mimarisi
system developersistem geliştirici
system evaluationsistem değerlendirmesi
system failure transfersistem hata aktarımı
system follow‐upsistem takibi
system integrationsistem bütünlüğü
system lifecyclesistem yaşam çevrimi, sistem kullanım ömrü
system on chipyongadaki sistem
system operational thresholdsistem çalışma eşiği
system power marginsistem güç sınırı
system processing enginesistem işleme motoru
system reliabilitysistem güvenirliği
system robustnesssistem dayanıklılığı
system selection switchsistem seçmeli anahtar
system signaling and supervisionsistem işaretleşmesi ve denetimi
system supportsistem desteği
T carrierT taşıyıcısı
tableçizelge
Tactical Automatic Digital Switching System
(TADSS)
taktik otomatik sayısal anahtarlama sistemi
tactical communicationstaktiksel haberleşme
tactical data information link (TADIL)taktiksel veri bilgi hattı
tagetiket, elektronik etiket
tag image file format (TIFF)elektronik etiket görüntü dosya biçimi
tag switchingetiket anahtarlama
tail circuitsonlandırma devresi
tail end hop offhat sonları arası mesafe
tail‐endson uç
takeoff anglekalkış açısı
talk timekonuşma süresi
talkbackkayıt stüdyolarında kullanılan ses sistemi
talking terminalkonuşma uçbirimi
tandem data circuittandem veri devresi, zincirleme veri devresi
tandem networkspeş peşe ağlar, düz geçiş ağı
tandem officetandem santral
tandem switchingtandem anahtarlama, ardışık anahtarlama
tandem switching systemtandem/ düz geçiş anahtarlama sistemi
tandem tie trunk network (TTTN)tandem bağlı trunk şebekesi
tapçıkma, priz, bağlantı ucu
tape backup devicemanyetik bant yedekleme cihazı
targethedef
tarifftarife
tariff barrierstarife engelleri
tariff concessionstarife imtiyazı
tariff descriptiontarife tanımı
tariff headingstarife pozisyonları
tariff mediated network externalitiestarife kaynaklı şebeke dışsallıkları
tariff rebalancingtarifeyi yeniden dengeleme
task information base (TIB)görev bilgi tabanı
task servergörev sunucusu
T‐carrier systemT‐taşıyıcı sistem
T‐connectorT bağlayıcı
TCP wrapperbir ağ izleme ve denetim aracı
tear drop attacksistemi çökertici (çökerten) saldırı
technical assistance information exchange
(TAIEX)
teknik destek ve bilgi değişim ofisi
technical barrierteknik engel
technical change proposalteknik değişim önerisi
Technical Commision on Telecommunications For Central America (COMTELCA)Orta Amerika Telekomünikasyon Teknik Komisyonu
technical operation and control center (TOCC)teknik işletim ve denetim merkezi
Technical Recommendations Application
Committe (TRAC)
Teknik Tavsiyeleri Uygulama Komitesi
technical regulationteknik düzenleme
technical reportteknik rapor
technical specificationsteknik özellikler
techniques for generating energyenerji üretim teknikleri
technology enablerteknolojiye imkan veren cihaz
technology neutralteknolojiden bağımsız
technophileteknoloji hayranı
technophobeteknolojiden korkan
teleaction serviceuzaktan işlem hizmeti
telecommandTelekumanda / uzaktan komut / uzaktan komut
telecommunicationtelekomünikasyon
telecommunication architecturetelekomünikasyon mimarisi
Telecommunication Certification BodyTelekomünikasyon Belgelendirme Kurumu
telecommunication circuittelekomünikasyon devresi
Telecommunication Development Sector (ITU‐
D)
ITU‐Telekomünikasyon Kalkınma Sektörü
telecommunication experttelekomünikasyon uzmanı
telecommunication infrastructuretelekomünikasyon altyapısı
telecommunication input billing system (TIBS)telekomünikasyon girdi faturalandırma sistemi
telecommunication licensetelekomünikasyon lisansı
telecommunication linetelekomünikasyon hattı
Telecommunication Manager Association
(TMA)
Telekomünikasyon Yönetici Birliği
telecommunication pathtelekomünikasyon yolu
Telecommunication Standardization Bureau
(TSB)
Telekomünikasyon Standardizasyon Bürosu (TSB)
Telecommunication Standardization Sector
(ITU‐T)
ITU‐Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü
telecommunication terminal equipment (TTE)telekomünikasyon uçbirim teçhizatı
telecommunication user group (TUG)telekomünikasyon kullanıcı grubu
telecommunications access method (TCAM)telekomünikasyon erişim yöntemi
telecommunications acttelekomünikasyon kanunu
telecommunications administrationtelekomünikasyon idaresi
telecommunications administrative centre
(TAC)
telekomünikasyon idare merkezi
telecommunications and internet protocol harmonisation over networks (TIPHON)telekomünikasyon ve internet protokolünün şebekeler üzerinden uyumlaştırılması
Telecommunications Authority (TA)Telekomünikasyon Kurumu (TK)
telecommunications closettelekomünikasyon dolabı
telecommunications companytelekomünikasyon şirketi
Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM)Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirmesi ve Piyasa Gözetimi Komitesi
telecommunications development advisory
group (TDAG)
telekomünikasyon kalkınma danışma grubu
telecommunications device for the deafişitme engelliler için telekomünikasyon cihazı
Telecommunications Industry Association (TIA)Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği
telecommunications industry forum (TCIF)telekomünikasyon endüstrisi forumu
telecommunications information networking
architecture (TINA)
telekomünikasyon bilgi şebeke mimarisi
telecommunications management network
(TMN)
telekomünikasyon yönetim şebekesi
telecommunications managertelekomünikasyon yöneticisi
telecommunications operator (TO)telekomünikasyon işletmecisi
telecommunications regulation processtelekomünikasyon düzenleme süreci
telecommunications roomyatay kablo dağıtımı için kullanılan sistem odası
telecommunications securitytelekomünikasyon güvenliği
telecommunications service prioritytelekomünikasyon hizmeti önceliği
telecommunications services licencetelekomünikasyon hizmetleri lisansı
telecommunications standards reference
manual (TSRM)
telekomünikasyon standartları referans el kitabı
Telecommunications Users Association (TUA)Telekomünikasyon Kullanıcıları Birliği
telecommutinguzaktan çalışma
teledensitytelekomünikasyon sistemleri kullanım yoğunluğu
telegramtelgraf
telemarketinguzaktan pazarlama
telematicstelematik
Telematics Expert GroupTelematik Uzman Grubu
telematics infrastructuretelematik altyapısı
telemeasuring equipmentuzaktan ölçme cihazı
telemetryuzaktan ölçme, uzaktan teşhis
telemetry, tracking and controluzaktan ölçüm, izleme ve denetim
telephone answering and recording machine
(TARM)
telefon cevaplama ve kayıt makinası
telephone answering settelefon yanıt cihazı
telephone coupling loss (TCL)telefon bağlantı kaybı
telephone handsettelefon makinası, telefon ahizesi
telephone identity module (TIM)telefon kimlik modülü
telephone linetelefon hattı
telephone networktelefon şebekesi
telephone numbertelefon numarası
telephone sidetonetelefon yan ton işareti
telephone switchboardtelefon santralı
telephone switching equipmenttelefon anahtarlama teçhizatı
telephonytelefon hizmeti
telephony application programming interface
(TAPI)
telefon uygulaması programlama arayüzü
telephony applications system (APT)telefon uygulamaları sistemi
telephony controllertelefon denetim cihazı
telephony over passive optical network (TPON)pasif optik şebeke üzerinden telefon hizmeti
teleprocessinguzaktan işleme
teleprocessing networkuzaktan işleme şebekesi
teleservicetelehizmet / uzaktan hizmet
teletextelemetin / uzaktan metin
teletex servicetelemetin / uzaktan metin hizmeti
television householdstelevizyona sahip hanehalkı
television transmittertelevizyon vericisi
televoting (VOT)uzaktan oylama
teleworkinguzaktan çalışma
telnetbir ağ protokolü (TELecommunıcation NETwork)
temperature and power supply voltagesıcaklık ve güç kaynak gerilimi
temperature coefficientsıcaklık katsayısı
temperature compensated power bridgesıcaklık uyumlu güç köprüsü
temperature rangesıcaklık aralığı
temporal filteringgeçici süzgeçleme
temporary admissiongeçici kabul
temporary datageçici veri
temporary mobile subscriber identity (TMSI)geçici mobil abone kimliği
temporary read/write errorgeçici okuma/yazma hatası
tendering procedureihale usulü, teklif verme usulü
term of the licencelisans süresi
terminaluçbirim
terminal adapteruçbirim uyarlayıcısı
terminal boxuçbirim kutusu
terminal boxbağlantı kutusu
terminal clusteruçbirim kümesi
terminal clusteruçbirim topağı
terminal componentuçbirim bileşeni
terminal connectoruçbirim bağlayıcı
terminal connectoruç bağlacı
terminal emulationuçbirim öykünümü
terminal endpoint (TE) functional groupsonlandırma uç noktası fonksiyonel grubu
terminal equipmentuçbirim teçhizatı
terminal exchangeuçbirim santralı
terminal jobuçbirim görevi
terminal mobilityuçbirim taşınırlığı
terminal mobilityuçbirim hareketliliği
terminal mobility managementuçbirim taşınırlık yönetimi
terminal multiconnectoruçbirim çoklu bağlayıcı
terminal multiplexeruçbirim çoklayıcısı
terminal nodeuçbirim düğümü
terminal pairuçbirim çifti
terminal portuçbirim çıkışı
terminal portveri giriş çıkış kapısı
terminal serveruçbirim sunucusu
terminal serveruçbirim sunucusu
terminal velocityson hız
terminated linesonlandırılmış hat
terminatingsonlandırma
terminating call screening (TCS)sonlandırıcı çağrının ekranlanması
terminationsonlanma, sonlandırma
terminationsonlandırma
termination cablesonlandırma kablosu
termination gatewaysonlandırma ağ geçidi
termination modulesonlandırma modülü
terresterial digital audio broadcasting (T‐DAB)karasal sayısal ses yayıncılığı
terresterial flight telephone system (TFTS)karasal uçuş telefon sistemi
terrestrialkarasal
terrestrial communicationkarasal iletişim
terrestrial fixed systems (FS)karasal sabit sistemler
terrestrial radiocommunicationkarasal radyo haberleşmesi
terrestrial stationkarasal istasyon
terrestrial trunked radio (TETRA)karasal telsiz / radyo omurgası
test datatest verisi
test of supplementary servicesbütünleyici servislerin testi
testing, certification and inspection
institutions
test, belgelendirme ve muayene kuruluşları
The International Green Technology Trade
Center
Uluslararası Yeşil Teknoloji Ticaret Merkezi
the imposition of a licence feelisans ücreti yükümlülüğü
the network limited capacityşebekeyle sınırlı yetenek
theft of servicehizmet hırsızlığı
thermal noiseısısal gürültü, ısıl gürültü
thermal radiationısısal ışıma, ısıl ışıma
thermal resistanceısıl direnç
thickwirekalın kablo, özgün bir IEEE 10 Mbps etherhet standardı
thin clientince istemci
thin client fat server modelince istemci büyük sunucu modeli
thin route networkseyrek güzergahlı ağ
thin serverküçük sunucu
thin‐film optical modulatorince filmli optik kipleyici
thin‐film optical waveguideince film optik dalga kılavuzu
thinwireince kablo, açık kaynaklı, Java tabanlı bir ağ uygulama çatısı
third  windowüçüncü optik pencere
third generation (3G)üçüncü nesil (3N)
third generation (3G)üçüncü nesil
third generation language (3GL)3. kuşak dil
third generation partnership program (3GPP)3. kuşak ortaklık programı
third generation partnership project3N ortaklık projesi
third generation servicesüçüncü nesil hizmetleri
third order interceptüçüncü mertebeden önleme, üçüncü dereceden kesişim
third partyüçüncü taraf (üçüncü şahıs)
third party billingmüşteri seneti, üçüncü taraf faturalandırması
third party collectionüçüncü taraf katkısı, üçüncü taraf tahsilatı
third‐order intercept pointüçüncü mertebeden önleme noktası, üçüncü dereceden kesişim
noktası
thread‐of‐life communicationsacil haberleşme
threattehdit
three dimensional television (3DTV)üç boyutlu televizyon
three‐state circuitüç durumlu devre
three‐way‐calling (3WC)3 yönlü arama
thresholdeşik, eşik seviyesi
threshold priceeşik fiyatı
through communicationdirek (aktarmasız) haberleşme
through connectiondirek (aktarmasız) bağlantı
through‐group equipmentgrup içi teçhizat, gruplararası teçhizat
throughputveri hacmi
through‐supergroup equipmentüst grup içi teçhizat, üst gruplararası teçhizat
tie linesantrallar arası bağlantı hattı
tie‐line networkbağlantı hattı şebekesi
tight buffersıkı arabellek
tight buffer tube/ tight buffersıkı tüp
tight bufferedsıkı tamponlu
tightly coupledsıkı sıkıya bağlaşmış
time assigned speech interpolation (TASI)zaman tahsisli konuşma ara değerlemesi
time code ambiguityzaman kodlu belirsizlik
time division duplexeş zamanlı çift yönlü zaman bölmesi
time division multiple access (TDMA)zaman bölmeli çoklu erişim
time division multiplexingzaman bölmeli çoklama
time domainzaman alanı
time domain codingzaman alan kodlaması
time framezaman çerçevesi
time guard bandzamana göre koruma bandı
time intervalzaman aralığı
time of day routingzamansal yönlendirme, günün saatine bağlı yönlendirme
time outzaman aşımı
time response of open loop output power
control
açık döngü çıkış güç kontrolünün zaman tepkisi
time scalezaman cetveli
time sharingzaman paylaşımı
time sharing optionzaman paylaşım seçeneği
time shiftzaman kaydırma
time slicezaman dilimi
time slotzaman dilimi
time slot interchangezaman dilimi değiş tokuşu
time temperature regressionzamanla‐sıcaklık arasındaki ilişkiyi ölçen regresyon analizi
time to live (TTL)ömür, yaşama süresi
timebase correctorzamana dayalı düzeltici
timed break recall (TBR)aralıklı tekrar arama
timed callsüreli çağrı
time‐delay networkzaman geciktirmeli şebeke
time‐derived channelzaman türevli kanal
time‐domain reflectometryzaman alanı yansıma ölçümü
time‐gated direct‐sequence spread spectrumzaman kapılı doğrudan sıralı yaygın spektrum
timeout errorzaman aşımı hatası
timer serverzamanlama sunucusu
timer‐referencezamanlayıcı‐referans
timingzamanlama
TL timerTL zamanlayıcısı
T‐networkT‐şebekesi
to cancel a callçağrıyı iptal etmek
to make a regulationdüzenleme yapmak, tüzük çıkarmak
to originate a callçağrıyı başlatmak
to route a callçağrıyı yönlendirmek
tokenpaket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaret
token buspaket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaretli veri yolu
token cardpaket anahtarlamalı devrede özel işaret kartı
token passing bus local area networkpaket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaretli yerel alan
şebekesi
token ring networksimgeli halka ağı
token‐bus networksimgeli veri yolu ağı
toleranceözür payı, tolerans
tolluzun mesafe, ücret
toll calluzak mesafe araması arama ücreti
toll carrieruzun mesafe taşıyıcısı
toll circuituzak mesafe devresi
toll connecting trunkuzak mesafe bağlantı omurgası
toll fraudücret sahtekarlığı
toll ticketing houseön ödeme merkezi
tone diversityton çeşitliliği, ton farklılığı
tone signalington ile işaretleşme
top‐level domainen üst düzey alanı
topology of networkağ topolojisi, şebeke topolojisi
total access communication system (TACS)toplam erişim haberleşme sistemi
total access communicationstoplam erişim haberleşmesi
total cable run‐lengthtoplam kablo çalışma uzunluğu
total costtoplam maliyet
total harmonic distortiontoplam harmonik bozulma
total internal reflectiontoplam iç yansıma
total line lengthtoplam hat uzunluğu, toplam satır uzunluğu
total quality management (TQM)toplam kalite yönetimi
touch calldokunmatik arama
touch screendokunmatik ekran
touch sensitivedokunmaya duyarlı
tracerouteiz yolu
track average amplitudeortalama genlik takibi, ortalama genlik izi
trackbackgeri izleme
trackingizleme
tracking and relay satellite system (TDMS)izleme ve röle uydu sistemi
tracking error of white shadingbeyaz gölgelemedeki izleme hatası
trade electronic data interchange system
(TEDIS)
ticari elektronik veri değişim sistemi
traditional arrangementsgeleneksel düzenlemeler
traffic channeltrafik kanalı
traffic channel preambletrafik kanalı ön işareti
traffic descriptortrafik tanımlayıcı
traffic encryption key (TEK)trafik şifreleme anahtarı
traffic engineeringtrafik mühendisliği
traffic intensitytrafik yoğunluğu
traffic service position system (TSPS)trafik hizmet pozisyon sistemi
traffic shapingtrafik şekillendirme
traffic usage recordertrafik kullanım kaydedicisi
traffic‐flow securitytrafik akış güvenliği
transborder data flowsınırlararası veri akışı
transceiveralıcı‐verici
transcodingkod çevrimi
transferaktarma, aktarım
transfer circuitaktarım devresi
transfer impedanceaktarım empedansı
transfer rateaktarım hızı
transformer bridgetrafo köprüsü
transientgeçiş, geçici
transistor‐transistor logic circuittransistörden transistöre mantık devresi
transit exchange leveltransit santral seviyesi
transit networkgeçiş şebekesi
transit network identificationaktarma şebekesi numarası (kimliği)
transit nodegeçiş düğümü
translation bufferçeviri arabelleği
translational bridgingçevirmeli köprüleme
transmissioniletim
transmission capacityiletim kapasitesi
transmission controliletim denetimi
transmission control protocol (TCP)iletim denetim protokolü
transmission convergenceiletim yakınsaması
transmission frameiletim çerçevesi
transmission headeriletim işaret başlığı
transmission impairmentsiletim zayıflaması, iletim bozulması
transmission interfaceiletim arayüzü
transmission lineiletim hattı
transmission lossiletim kaybı
transmission mediumiletim ortamı
transmission on demandistek üzerine iletim
transmission windowiletim penceresi
transmission with information feedbackbilgi geri beslemeli iletim
transmit bandwidthgönderme bant genişliği
transmit fibre optic terminal deviceiletim lif optik terminal cihazı
transmit frequency controlgönderme frekans denetimi
transmit objective loudness rating (TOLR)gönderme amaçlı gürültü derecelendirme
transmit offsetgönderme sapması
transmit powerverici gücü
transmit subsystem monitoringgönderme alt sistem izlemesi
transmit‐audio responsegönderme‐ses tepkisi
transmit‐audio sensitivitygönderme‐ses hassasiyeti
transmitterverici
transmitter adjacent channel powerverici yan kanal  gücü
transmitter attack timeverici başlangıç süresi
transmitter attack‐time delayfrekansa kilitlenme anından belli bir genliğe ulaşılana kadar yaşanan
gecikme, vericinin göndermedeki gecikme süresi
transmitter burst envelopeverici patlama zarfı
transmitter frequency accuracyverici frekans doğruluğu
transmitter idle power outputverici boş güç çıkışı
transmitter intermodulation spurious
emissions
verici iç modülasyon istenmeyen yayınlar
transmitter minimum output powerverici asgari çıkış gücü
transmitter output: ramp‐downverici çıkışı : azalma
transmitter output: ramp‐upverici çıkışı : artış
transmitter power rangeverici gücü erimi
transmitter shut offverici kapanması
transmitter shut‐off facilityverici kapatma imkanı
transmitter spectrum emission maskverici spektrum yayım maskı
trans‐national broadband backbone (TBB)uluslararası genişbant omurgası
transparency of interconnection arrangementarabağlantı düzenlemelerinin şeffaflığı
transparent bridgingşeffaf köprüleme
transparent networkşeffaf şebeke
transponder (TRANSMITTER‐RESPONDER)elektromanyetik taşıyıcı, transponder( verici‐cevaplayıcı)
transport driver interfacetaşıma sürücüsü arayüzü
transport layertaşıma katmanı
transport service access pointtaşıma hizmeti erişim noktası
transportable regional remote stationuzaktan kumandalı seyyar monitör bölge istasyonu,uzaktan erişimli
mobil bölgesel istasyon
transposed transmission lineçaprazlanmış (geçişli) iletim hattı
transposer exclusion bandtransfonder harici bandı,aktarıcının ölçümleri dışında kalan frekans
bandı
transverse componentçapraz bileşen
transverse electric and magnetic (TEM) modeçapraz elektrik ve manyetik kipi
transverse offset lossçapraz sapma kaybı
transverse parity checkçapraz eşlik denetimi
transverse redundancy check (TRC)çapraz artıklık denetimi
travelling wavegiden dalga
tree networkağaç yapılı ağ
tree searchağaç türü arama
tree topologyağaç topolojisi
tree viewağaç görünümü
trenchingkanal
trial perioddeneme süresi
trial‐banddeneme bandı
tributary stationbağımlı istasyon
triggertetiklemek, tetikleyici
trigger detection pointtetiklemeyi belirleme noktası
triple DESüçlü DES uygulaması
triple level metal (TLM)üç seviyeli metal
triple playüçlü oyun
trivial file transfer protocolönemsiz dosya aktarım protokolü
trojanTruva atı
trollinternet ortamında gönderdiği mesajlarla tartışma başlatan kişi,
internet tartışma gruplarına karşıt veya ilgisiz mesajlar gönderen kimse
tromboningtrombonlama (bir telefon görüşmesi kurulurken gereksiz devrelerin
kullanılması durumu)
tropospheric ducttroposferik kanal
tropospheric propogationtroposferik yayılım
tropospheric scattertroposferik saçılma
tropospheric scatter communicationtroposferdeki yayılım iletişimi
tropospheric wavetroposferik dalga
true powerdoğru güç
truesyncelektronik araçlardaki uygulamaların birlikte uyumlu çalışmasını
sağlayan teknoloji
trunktrank
trunk private mobile radio (TPMR)trank özel mobil telsiz
trunking gatewaytrank geçiti
trusted computing basegüvenilir hesaplama tabanı
trusted portgüvenli kapı
T‐spanT aralığı
tune controlayar düğmesi (denetimi)
tunerfrekans ayarlayıcısı
tunnellingtünelleme
Turkish Accreditation AgencyTürk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Turkish Standards InstituteTürk Standartları Enstitüsü (TSE)
turn around timeiş dönüş süresi, yanıt süresi, dönüş gecikmesi
TV segmentTV bölümü/ TV kısmı
tweak freakinternette karşılaşılan sorunları çözmeye yarayan kişi ya da program
tweekingsistemin kasıtlı bozulması, performance optimizasyonu için ayarlama
yapmak
tweeteryüksek frekanslı hoparlör
twinaxial cableikizeksenli kablo
twisted pairburgulu çift
twisted‐pair cableburgulu kablo çifti
two‐pilot regulationiki pilot uygulamalı düzenleme
two‐port networkiki kapılı şebeke
two‐sample varianceiki örnekli değişim, iki örnekli sapma
two‐signal methodiki işaretli yöntem
two‐source frequency keyingiki kaynaklı frekans anahtarlama
two‐step activationiki adımda etkinleştirme
two‐terminal networkiki uçbirimli şebeke
two‐tone telegraphiki ton işaretli telgraf
two‐way alternate operationiki yollu alternatif işlem
two‐way simultaneous operationçiftyönlu eş zamanlı çalışma
two‐wire circuitiki telli devre
typetip
type approval (TA)tip onayı
type approval codetip onay kodu
type approval laboratorytip onay laboratuvarı
type of modulationmodülasyon tipi
types of green technologyyeşil teknoloji türleri
u interfaceu arayüzü
ubiquitousher zaman her yerde
UbuntuLinux tabanlı ve Debian geleneğini temel alan bir işletim sistemidir
ultimate consumernihai tüketici
ultra high frequency (UHF)ultra yüksek frekans
ultra small aperture terminal (USAT)çok küçük hüzme uçbirimi
ultra widebandultra geniş bant
ultraviolet (UV)morötesi
ultraviolet communicationmorötesi iletişim
umbrella cellşemsiye hücre
unacknowledged information transfer service
(UITS)
doğrulanmamış bilgi aktarım hizmeti
unbalanced configurationdengesiz kurulum (konfigürasyon)
unbalanced errordengesiz hata
unbalanced linedengelenmemiş hat
unbalanced wire circuitdengelenmemiş telli devre
unbalanced‐to‐groundtopraklamasız, toprağa göre aynı elektronik davranışı göstermeyen
girişler
unbindbağlantı çözmek
unbundled access to the local loopyerel ağa ayrıştırılmış erişim
unbundled local loop (ULL)ayrıştırılmış yerel ağ
unbundlingayrıştırma
unbundlinghizmetlerin ayrıştırılması, kullanıma açma
unbundling based entryayrıştırma temelli giriş
uncertificated delivery reject timer (UDJT)belgesiz teslimi reddetme zamanlayıcısı
uncertificated delivery response timer (UDT)belgesiz teslimi cevaplama zamanlayıcısı
uncertificated delivery retry timer (UDRT)belgesiz teslimi tekrar deneme zamanlayıcısı
unconfirmed servicedoğrulanmamış hizmet
under the coshbaskı altında
underground cableyeraltı kablosu (kanal içinden geçen)
undernetaltağ
undetected errorbelirlenememiş hata
unfair competitionhaksız rekabet
unfair competitive practicehaksız rekabet uygulaması
unguided mediakılavuzsuz ortam
unicasttekli gönderim
unicast addresstek yönlü yayın adresi, arayüz tanımlayıcısı
unidirectional bustek yönlü veriyolu
unidirectional dsl (UDSL)tek yönlü dsl
unidirectional link protocoltek yönlü bağlantı protokolü
unified messaging (UM)birleşik mesajlaşma
unified networkbirleşik ağ
unified thread management (UTM)tümleşik güvenlik sistemi (yeni nesil firewall)
uniform call distribution (UCD)tekbiçimli çağrı dağıtımı
uniform distributiontekbiçimli dağılım
uniform plane wavetek düze düzlem dalga
uniform resource identifiertekbiçimli kaynak tanımlayıcısı
uniform resource locaters (URLS)tek biçimli kaynak bulucusu
unilay strandsarmal çok damarlı iletken
uninteruptable power suply (UPS)kesintisiz güç kaynağı
unipolartek kutuplu
unipolar signallingtek kutuplu işaretleşme
unipolar transmissiontek kutuplu iletim
unique challenge authentication response
(AUTHU)
eşsiz zorluk yetkilendirme tepkisi
unique challenge‐ response proceduretek zorluk‐tepki cevap işlemesi
unique random variable (RANDU)eşsiz rassal değişken
unique visitortek ziyaretçi
unit cost (UC)birim maliyet
unit separatorbirim ayırıcı
United Nations Commission On International
Trade Law
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu
United Nations Conference On Trade And
Develeopment (UNCTAD)
Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı
United Nations development program (UNDP)Birleşmiş Milletler kalkınma programı
unity gainbirim kazanç
unity gain bandwidthbirim kazanç bant genişliği
universal accessevrensel erişim
universal access numberevrensel erişim numarası
universal addressingevrensel adresleme
universal asynchronous receiverevrensel eş zamansız alıcı
universal asynchronous receiver transmitterevrensel eş zamansız alıcı‐verici
universal broadband routerevrensel genişbant yönlendiricisi
universal call modelevrensel çağrı modeli
universal communications standards (UCS)evrensel haberleşme standartları
universal coordinated time (UCT)evrensel koordineli/eşgüdümlü zaman
universal data accessevrensel veri erişimi
universal data headerevrensel veri  başlığı
universal DSL (UDSL)evrensel DSL
universal instruction setevrensel komut kümesi
universal international freephone numberevrensel uluslararası ücretsiz aranır numara
universal international freephone serviceevrensel uluslararası ücretsiz aranır telefon hizmeti
universal international premium rate numberevrensel uluslararası özel tarifeli numara
universal international shared cost numberevrensel uluslararası maliyet paylaşımlı numara
universal licencing systemevrensel lisanslama sistemi
universal mobile telecommunications systemevrensel mobil telekomünikasyon sistemi
universal networkevrensel şebeke
universal personal communicationsevrensel kişisel iletişim
universal personal communications services
(UPCS)
evrensel kişisel haberleşme hizmetleri
universal personal telecommunications (UPT)evrensel kişisel telekomünikasyon
universal plug and playevrensel tak ve çalıştır
universal power supplyevrensel güç kaynağı
universal product codeevrensel ürün kodu
universal resource locator (URL)evrensel kaynak yeri bulucu
universal serial bus (USB)evrensel seri veri yolu
universal serviceevrensel hizmet
universal service contributionevrensel hizmet katkısı
universal service obligation (USO)evrensel hizmet yükümlülüğü
universal service provider (USP)evrensel hizmet sağlayıcı
universal setevrensel küme
universal subscriber identity module (USIM)evrensel abone kimlik modülü
universal terminal supportevrensel uçbirim desteği
universal terrestrial radio access (UTRA)evrensel karasal radyo erişimi
universal transverse mercator (UTM)evrensel çapraz merkator
universal voice moduleevrensel ses modülü
universal wireless communication (UWC‐136)evrensel kablosuz iletişim
universal wireless consortiumevrensel telsiz konsorsiyumu,evrensel kablosuz işbirliği
universally administered addressevrensel olarak yönetilen adres
Unixçok kullanıcılı, çok görevli yapıyı destekleyen bir bilgisayar işletim
sistemi
unjust enrichmenthaksız kazanç
unknown hostbilinmeyen ana sistem
unlicencedlisanssız
unlicenced mobile alliance (UMA)lisanssız mobil sistemler ittifakı
unlicensed national information infrastructure
(U‐NII)
lisanssız ulusal bilgi altyapısı
unlimited accesssınırsız erişim
unlinkbağ çözmek
unload tapemanyetik şeridi silmek
unnamedadsız
unnumbered framenumaralandırılmamış çerçeve
unnumbered informationnumaralandırılmamış bilgi
unnumbered poolnumaralandırılmamış havuz
unperturbed orbit (of a satellite)sapmamış yörünge (uydu)
unprotected sharekorumasız paylaşım
unreasonable messagemantıksız mesaj
unrestricted routingsınırlanmamış yönlendirme
unshielded twisted pair (UTP)ekranlanmamış (korumasız) bükülü kablo çifti
unspecified bit rate (UBR)belirgin olmayan veri hızı
unstructured supplementary services datayapısal olmayan yardımcı hizmet verisi
unsubscribeüyelikten çıkmak, aboneliği iptal etmek
untimed callsüresiz çağrı
untitledbaşlıksız
unvalidated phonegeçersiz telefon
unwanted emissionsistenmeyen yayınlar
unwanted signalistenmeyen işaret
unwired planet (UP)kablosuz gezegen
unzippingsıkıştırılmış dosyayı açma
upconverterfrekans yükselteç
upgradegeliştirmek, kalitesini artırmak
uplinkalt sistemden ana sisteme doğru bağlantı.
uplink framemerkez yönündeki çerçeve
uploadalt sistemden ana sisteme doğru veri gönderme
uploadingdosya yükleme
upper memory blocküst hafıza bloğu
upper tester (UT)üst seviye testi
upper‐layer protocolüst‐katman protokolü
upside downbaş aşağı
upstreamalt sistemden ana sisteme  doğru veri akışı
urban area (switch)şehir içi (santral)
usabilitykullanılabilirlik
usage parameter controlkullanım parametre denetimi
usenetunix işletim sistemini kullanan bilgisayarlar arasında e‐posta ve buna dayalı elektronik tartışma listesi hizmetleri için kullanılan ağ, bir çeşit
internet tartışma sistemi
userkullanıcı
user agentkullanıcı aracısı
user agent server (UAS)kullanıcı aracı sunucusu
user control (UC)kullanıcı protokolü
user control point (UCP)kullanıcı denetim noktası
user datakullanıcı verileri
user data protocolkullanıcı veri protokolü
user data segmentkullanıcı veri bölümü
user datagram protocolkullanıcı veri paket protokolü
user friendlykullanıcı dostu (kullanımı kolay)
user interfacekullanıcı arayüzü
user interface management systemkullanıcı arayüzü yönetim sistemi
user location serverkullanıcı adres rehberi
user portkullanıcı kapısı
user to user protocolkullanıcıdan kullanıcıya protokol
user to user signallingkullanıcıdan kullanıcıya işaretleşme
utility communications architecture (UCA)yardımcı haberleşme mimarisi, kamu hizmetleri haberleşme mimarisi
(bir standart rehberler seti)
vacant number signalboş numara işareti
validgeçerli
valid power control bitgeçerli güç denetim biti
valuable numberdeğerli numara
value added data services (VADS)katma değerli veri hizmetleri
value added network  (VAN)katma değerli şebeke
value added network services (VANS)katma değerli şebeke hizmetleri
value added resalerkatma değerli yeniden satış yapan
value added serviceskatma değerli hizmetler
value added tax (VAT)katma değer vergisi (KDV)
value added telecommunication serviceskatma değerli telekomünikasyon hizmetleri
value chaindeğer zinciri
value‐added paradigmkatma değerli model
vampire tapvampir tuzağı, vampir prizi
vandalzorba
vanillaaçık kaynaklı, standartlara uygun, çok dilli tartışma forumu
vanity numberisme ayarlanmış telefon numarası, gösterişli numara
vapour phase axial deposition techniquebuhar fazı eksenel kalıntı tekniği
variable attenuatordeğişken zayıflatıcısı
variable bit rate (VBR)değişken bit hızı
variable costdeğişken maliyet
variable expressiondeğişken ifade
variable length bufferdeğişken uzunlukta ara bellek (hafızası)
variable phase shifter (VPS)değişken faz kaydırıcısı
variable power divider (VPD)değişken güç bölücüsü
variable slope delta modulationdeğişken eğimli delta modülasyonu
variance factordeğişim unsuru
vectorvektör
vector processorvektör işlemcisi
velocity correction (VELCOR)hız düzeltmesi
velocity of propagationyayılım hızı
verification and validationdoğrulama ve sağlama
verification of licencesruhsatların/lisansların tahkiki, onaylanması
verifydoğrulamak
vertical grey‐scale chartdikey gri ölçekli çizelge (diyagram)
vertical integration and horizantal integrationyatay ve dikey birleşme
vertical leveragingdikey güç aktarma
vertical loaddikey yük
vertical marketdikey pazar
vertical polarisationdikey kutuplaşma
vertical polarizationdikey kutuplanma
vertical portal (VORTAL)dikey internet anakapısı, dikey portal
vertical solution providerdikey çözüm sağlayıcı
vertical syncdikey eş zamanlı
vertical tabulationdikey sıralama
very easy rodent oriented net‐wide index to computerized archives (VERONICA)büyük bir veri tabanı
very high bit rate digital subscriber line
(VHDSL)
çok yüksek bit hızlı sayısal abone hattı
very high frequency (VHF)çok yüksek frekans
very high speed backbone network service
(VBNS)
çok yüksek hızlı omurga şebeke hizmeti
very high speed digital subscriberçok yüksek hızlı sayısal abone
very high speed integrated circuitçok yüksek hızlı tümleşik devre
very high‐speed integrationçok yüksek hızda tümleştirme
very large databaseçok geniş veri tabanı
very large‐scale integrated circuits (VLSI)çok geniş ölçekli tümleşik devre
very large‐scale integrationçok büyük ölçekte tümleştirme
very low frequency (VLF)çok düşük frekans
very small aperture terminal (VSAT)çok küçük hüzmeli uçbirim
vessel traffic service (VTS)gemi trafik hizmeti
vestigial sideband (VSB)artık yan bant
vibrationtitreşim
vibration alerttitreşim alarmı
vibration stabilitytitreşim kararlılığı
vicinity cardyakınlaştırmalı kart
videogörüntü
video amplitude characteristicgörüntü genlik karakteristiği
video display terminalgörüntü ekran uçbirimi
video input signalgörüntü giriş sinyali
video memorygörüntü belleği
video messaging servicegörüntü mesaj servisi
video monitorgörüntü ekranı
video on demandtalebe bağlı görüntü hizmeti
video screengörüntü ekranı
video servergörüntü sunucu
video streaminggörüntü akışı
video tapegörüntü şeridi
video teleconferencinggörüntülü telekonferans
video telephonygörüntülü telefon
videoconferencinggörüntülü konferans
viewgörünüm, görüntüleme
virtual access interfacesanal erişim arayüzü
virtual addresssanal adres
virtual address extension (VAX)sanal adres genişletme
virtual call centersanal çağrı merkezi
virtual channelsanal kanal
virtual channel connection (VCC)sanal kanal bağlantısı
virtual channel identifier (VCI)sanal kanal tanımlayıcı
virtual channel linksanal kanal bağlantısı
virtual circuitsanal devre
virtual circuit capabilitysanal devre yeteneği
virtual circuit connectionsanal devre bağlantısı
virtual circuit descriptorsanal devre tanıtıcı
virtual circuit numbersanal devre numarası
virtual collocationsanal ortak yerleşim
virtual communication addresssanal iletişim adresi
virtual containersanal barındırıcı
virtual country codesanal ülke kodu
virtual data warehousingsanal veri ambarı
virtual dedicated server (VDS)sanal özel (tahsisli) sunucu
virtual home environment (VHE)sanal ev ortamı
virtual IPsanal IP
virtual linksanal bağ
virtual media access controlsanal ortam erişim denetimi
virtual networksanal ağ
virtual networking servicessanal şebeke hizmetleri
virtual originsanal başlangıç noktası
virtual pathsanal yol
virtual path connectionsanal yol bağlantısı
virtual path identifiersanal yol tanımlayıcı
virtual point of presencesanal bulunma noktası, sanal PoP
virtual private data network (VPDN)sanal özel veri şebekesi
virtual private dial‐up networksanal özel çevirmeli şebeke
virtual private intranetsanal özel iç ağ
virtual private network (VPN)sanal özel şebeke
virtual private server (VPS)sanal özel sunucu
virtual push buttonsanal düğme
virtual realitysanal gerçeklik
virtual reality modeling languagesanal gerçek modelleme dili
virtual ringsanal zil
virtual routesanal güzergah
virtual sequential access methodsanal ardışık erişim yöntemi
virtual serversanal sunucu
virtual shopping centersanal alışveriş merkezi
virtual switch interfacesanal anahtar arayüzü
virtual telecommunications access methodsanal telekomünikasyon erişim yöntemi
virtual template interfacesanal şablon arayüzü
virtual terminalsanal uçbirim
virtual terminal protocolsanal uçbirim protokolü
virtual wavelenght path filesanal dalga boyu yolu dosyası
virtualizationsanallaştırma
virtualization, automation and systems
management solutions
sanallaştırma, otomasyon ve sistem yönetimi çözümleri
virus detection/repairvirüs algılama/onarım
visiblegörülebilir
visiopassgörüntü hizmetleri için kod çözücü
visited public land mobile networks (VPLMN)ziyaret edilen kamu karasal mobil şebekeleri
visitor location registerziyaretçi abone kayıt kütüğü
visualgörsel, görünüm, görüntüleme
visual interfacegörsel arayüz
visual singallinguzaktan işaretlerle haberleşme
visualising thinkinggörsel düşünme
V‐networkV şebekesi
vocoderses kodlayıcı
VoIP dial peerVoIP çevirme tarafı, voip arama ucu
VoIP gatewayVoIP ağ geçidi
voice activatedsesle etkinleştirilen
voice activationsesle etkinleştirme
voice activity detection (VAD)ses etki tespiti, ses tespiti
voice and telephony over ATM (VTOA)ATM üzerinden ses ve telefon
voice audio frequency responseduyulabilir ses frekans tepkisi
voice channelses kanalı
voice communicationsesli iletişim
voice concatenationzincirleme konuşma sentezi
voice data entrysesle veri girişi
voice digitizationses sayısallaştırması
voice frequencyses frekansı
voice gradeses niteliği, ses derecesi
voice grade channelses niteliğinde kanal
voice grade circuitses niteliğinde devre
voice interruptses kesintisi
voice mailsesli mektup
voice mail system centre (VMSC)sesli posta sistem merkezi
voice messaging system (VMS)sesli mesajlaşma sistemi
voice mobile attenuation codesesli mobil zayıflatma kodu
voice navigationsesli seyrüsefer
voice operated gain adjusting device (VOGAD)sesle çalışan kazanç ayarlı devre
voice over digital subscriber linesayısal abone hattı üzerinden ses iletimi
voice over digital subscriber loopsayısal abone döngüsü üzerinden ses iletimi
voice over frame relayçerçeve anahtarlama (aktarıcı) üzerinden ses iletimi
voice over IP (VoIP)IP üzerinden ses iletimi
voice over networksşebekeler üzerinden ses iletimi
voice privacyses mahremiyeti
voice promptsesli uyarı
voice recognitionses tanıma
voice recognition equipment (VRE)ses tanıma cihazı
voice response unitsesli yanıt birimi
voice serverses sunucu
voice unitses birimi
voice‐band data transmissionses bandında veri iletimi
voice‐band data transmissionses bandında veri iletimi
voice‐grade channelses kanalı
voice‐operated device anti‐singsesle çalışan ve iletimin sadece tek bir yönde ve belirli bir anda olmasını sağlamak için iki yönlü telefon devresinde ses frekansı işaretini önleyen cihaz, sesle çalışan tek yönlü iletim sağlayan cihaz
voice‐operated gain‐adjusting devicesesle çalışan kazancı ayarlı devre
voidhükümsüz, geçersiz
volatile memoryuçucu bellek
voltage change intervalgerilim değişim aralığı
voltage controlled crystal oscillatorgerilim denetimli kristal osilatör
voltage dipani gerilim düşmesi
voltage fluctuationgerilim dalgalanması
voltage fluctuation waveformgerilim dalgalanmasının dalga şekli
voltage loopgerilim döngüsü
voltage spikeani gerilim atağı, gerilim sıçraması
voltage standing wave ratio (VSWR)gerilim duran dalga oranı
voltage surgegerilim taşması
voltage unbalancegerilim dengesizliği
voltage‐controlled oscillatorgerilim denetimli osilatör
vulcanizationvulkanizasyon, kükürtle sertleştirme
vulnerabilitysistem açığı, açıklık
wait‐for‐overhead message (WFOM)yük (denetim) mesajı  için bekleme
wall timegerçek zaman
walled gardeninternet içeriğine ve hizmetlerine erişimi denetleyen ortam
war dialermodeme başarıyla bağlanabilen numaraları tespit eden program‐
otomotaik numara çeviricisi
war dialingotomatik numara çevirme
war drivingWi‐Fi düğümleri arasındaki dolaşım geçişi, saha taraması
warchalkingduvarlardaki Wi‐Fi düğümlerine ilişkin açıklayıcı işaret
warm upısıtma, ısınma
warm‐up timeısınma zamanı
Warner exemptionWarner istisnası
waste electrical and electronic equipment
(WEEE) directive
atık elektrikli ve elektronik ekipman  direktifi
watchdog spoofinggözcünün atlatılması
watchdog timergözcü zamanlayıcısı
wave division multiplexing (WDM)dalga bölmeli çoklama
waveformdalga şekli
waveform codingdalga şekli kodlaması
waveform qualitydalga şekli kalitesi
waveguidedalga kılavuzu
wavelenght division multiplex‐wdmdalga boyu bölmeli çoklama
wavelengthdalga boyu
wavelength division multiplexing access
(WDMA)
dalga boyu bölmeli çoklamalı erişim
wavelength division switchingdalga boyu bölmeli anahtarlama
wavemeterdalga boyu  ölçer
wavetabledalga çizelgesi
waving a dead chickenişe yaramayacağına inanıldığı halde sorunlu bir yazılım/donaım
üzerinde çaba sarfetmek, sonuçsuz çaba
web browserağ tarayıcısı, ağ gezgini
web compressionweb sıkıştırma
web ringağ halkası
web serverağ sunucusu
web yearağ yılı
webcaminternet kamerası
webificationinternette yayımlama
webifyinternette yayımlamak
webinarağ semineri
webpageağ sayfası
websiteağ sitesi
webtoneinternete erişim
weight functionağırlık işlevi
weighted codeağırlıklı kod
weighted fair queuingağırlıklı adaletli sıralama
weighted meanağırlıklı ortalama
weightingağırlıklandırma
weighting coefficientağırlıklandırma katsayısı
WEP key indexWEP anahtar dizini
whip antennaçubuk anten
white hatiyi niyetli bilgisayar korsanı
white noisebeyaz gürültü
whiteboardingekran paylaşımı
whoiskimlik sorgulama
whole circuittüm devre
whole price indextoptan satış fiyat endeksi
wholesaletoptan satış
wholesale accesstoptan erişim
wholesale broadband access (WBA)toptan genişbantlı erişim
whosales of network resourcesşebeke kaynaklarının toptan satışı
wide area information serversgeniş alan bilgi sunucuları
wide area information services (WAIS)geniş alan bilgi hizmetleri
wide area networkgeniş alan ağı
wide area paginggeniş alan çağrısı
wide area telecommunications service (WATS)geniş alan telekomünikasyon hizmeti
wide band transmission forum (WBDTS)genişbant iletim forumu
wide screengeniş ekran
wide‐bandgenişbant
wideband code division multiple access (W‐
CDMA)
genişbant kod bölmeli çoklu erişim
wideband datagenişbantlı veri
wideband data transmissiongenişbantlı veri iletimi
width variationgenişlik sapması
wikiherkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapmasına izin veren bilgi
sayfaları topluluğu
wildcard maskbazı IRC komutlarının kullanım alanlarını genişletmekte kullanılan
karakterler, genel arama maskesi
win licenselisans almak
wind powerrüzgar enerjisi
windows internet naming servicewindows internet isimlendirme hizmeti
Windows NTeski bir Windows işletim sistemi versiyonu
winkinternette göz kırpma ifadeleri
wink signalkırpışma işareti
wire antennatel anten
wire centerkablo merkezi
wire communicationtelli iletişim
wire speedkablo hızı
wired equivalent privacy (WEP)kablolu eşdeğer mahremiyet
wired telephone servicekablolu telefon hizmeti
wire‐frame representationtel‐çerçeve gösterimi
wirefreekablosuz
wirelesstelsiz
wireless accesstelsiz erişim
wireless access communications system
(WACS)
telsiz erişim haberleşme sistemi
wireless application protocol (WAP)telsiz uygulama protokolü
wireless broadbandtelsiz genişbant
wireless cabletelsiz kablo yayını
wireless communicationtelsiz iletişim
wireless communications transfer protocoltelsiz iletişim aktarma protokolü
wireless data networktelsiz veri şebekesi
wireless devicetelsiz cihazı
wireless emergency alert systemtelsiz acil alarm sistemi
wireless ethernettelsiz ethernet
wireless fidelity (WiFi)telsiz sadakat (kablosuz internet alanı)
wireless in‐building network (WIN)telsiz bina içi şebeke
wireless installationtelsiz tesisatı (kurulumu)
wireless inteligent networkstelsiz akıllı şebekeler
wireless internetkablosuz internet
wireless internet service providerkablosuz internet hizmet sağlayıcısı
wireless local area networktelsiz yerel alan ağı
wireless local looptelsiz yerel ağ
wireless localizationtelsizin yerinin tespiti (konumlandırılması)
wireless locationtelsiz konum belirleme
wireless managertelsiz yönetici
wireless markup languagekablosuz biçimlendirme dili
wireless microphone systemtelsiz mikrofon sistemi
wireless middlewarekablosuz ara katman yazılımı
wireless modemkablosuz modem
wireless network adaptertelsiz ağ bağdaştırıcısı
wireless on the web (WOW)ağa kablosuz bağlanma
wireless portaltelsiz internet ana kapısı
wireless relay station (WRS)telsiz röle istasyonu
wireless session protocolkablosuz oturum protokolü
wireless sound systemtelsiz ses sistemi
wireless terminaltelsiz uçbirim
wireless transaction protocol (WTP)kablosuz işlem protokolü
wireless transceivertelsiz alıcı‐verici
wireless transport layerkablosuz taşıma katmanı
wireless transport layer securitykablosuz taşıma katmanı güvenliği
wireless user premises equipment (WUPE)telsiz kullanıcısı yerleşke teçhizatı
wiring closetkablolama panosu
wiring networkkablolu şebeke
withdrawal of a product from the marketürünün piyasadan çekilmesi
withdrawal of the marketed productürünün piyasadan toplatılması
withdrawn standardiptal edilmiş standart
without compromising competitionrekabetten taviz vermeksizin
word processorkelime işlemci
work group featuresçalışma grubu özellikleri
work itemçalışma konusu, çalışma maddesi
work station function block (WSF)iş istasyonu işlev bloğu
workgroupbenzer işlevleri olup, bir arada ağ şeklinde çalışan bilgisayarlar
workgroup directoriş grubu yöneticisi
working groupçalışma grubu
working group radio regulatory (WG‐RR)telsiz düzenlemeleri çalışma grubu
working group spectrum enginering (WG‐SE)spektrum mühendisliği çalışma grubu
working partyçalışma grubu
working telephone number (WTN)faal telefon numarası
workshopçalıştay
workstationiş istasyonu
world geodetic system (WGS)dünya yer sistemi, dünya jeodezik sistemi
World Radiocommunications Conference
(WRC)
Dünya Radyokomünikasyon Konferansı
World Summit On The Information Society
(WSIS)
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi
World Telecommunication Standardization
Assembly (WTSA)
Dünya Telekomünikasyon Standardizasyon Genel Kurulu
world telephony numbering plandünya telefon numaralandırma planı
World Trade Organization (WTO)Dünya Ticaret Örgütü
world wide web (WWW)dünya çapında ağ
world wide web consortiumdünya çapında ağ konsorsiyumu
worldwide interoperability for microwave
access (WIMAX)
mikrodalga erişim için dünya çapında birlikte çalışabilirlik
world‐wide numbering plandünya çapında numaralandırma planı
wormsolucan
X‐dimension of scanning spotX boyutlu tarama noktası
X‐series recommendationsX serisi tavsiye kararları
x‐type digital subscriber line (XDSL)sayısal abone hattı türevleri, x‐tipi sayısal abone hattı
Yagi antennaYagi anten
yarnsarmal lif
Y‐dimension of recorded spotY boyutlu kaydedilmiş nokta
year over year (YOY, y‐o‐y)bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
yellow cablesarı kablo
zero beatsıfır vuruş (zayıf AM işaretini güçlendirmek için bir metod)
zero byte time slot interchange (ZBTSI)sıfır baytlı zaman dilimi değiş tokuşu
zero code suppression (ZCS)sıfır kodlarını yok etme
zero compressionsıfır sıkıştırma
zero defectsıfır kusur
zero dispersion slopesıfır dağılımlı eğim
zero level addresssıfır seviye adresi
zero level decodersıfır seviyeli kod çözücü
zero setsıfır kümesi
zero transmission level pointsıfır iletim seviye noktası
zero‐bit insertionsıfır bitin ilave edilmesi
zero‐dispersion wavelengthsıfır dağılımlı dalga boyu
ZigBeeZigBee (küçük, düşük güçlü sayısal radyo ekipmanların iletişimi için bir
protokol)
zip drivedosya sıkıştırma sürücüsü
zone digitbölge basamağı
zone routing protocol (ZRP)alan yönlendirme protokolü
zone transferalan transferi
Zulu time (Z)Zulu zamanı (GMT ve UTC ile aynı zaman gösterimi)