Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Bilişim Hukuku

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

4 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylanmıştır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öne çıkan Bilişim, Teknoloji ve Hukuk başlıkları şunlardır:

Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecektir. Kalkınma Planı p.250)

Tedbir 250.1. Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacaktır.
[Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (S)]

 1. Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacaktır.

Tedbir 250.2. Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı oluşturulacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (S)]

 1. Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır.

Tedbir 250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır. [TCMB (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK]

 1. Ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliğinin kurulması kapsamında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması çalışmaları yürütülecektir.

Tedbir 250.4. İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (S)]

 1. İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacaktır.

Tedbir 250.5. Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu sağlanacaktır. [TCMB (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK]

 1. Ödeme sistemlerinin gözetim ve denetimi TCMB’ye bağlanacak ve bu sistemlerin etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 2. Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konacaktır.
 3. Söz konusu direktifle ilgili olarak işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte ülkemiz için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliğine ilişkin çalışma yapılacaktır.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi tamamlanacaktır. (Kalkınma Planı p.265)

Tedbir 265.1. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için e-belge, e-imza, e-arşiv, e-fatura gibi yeni teknolojik imkânlara sahip, muhasebe odaklı bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. [Hazine ve Maliye Bakanlığı (S)]

 1. TÜBİTAK ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile e-belge sürecine ilişkin devreye alınan uygulamalarda yaygınlaştırma sürecine devam edilecektir.
 2. Elektronik uygulamalara ilişkin analiz ve entegrasyon çalışmaları sürdürülecektir.

Ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, biyoteknoloji, kuantum, sensör teknolojileri ve katmanlı imalat teknolojilerine ilişkin gelişim yol haritalarının hazırlanması, gerekli altyapının tesis edilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal yönelimin bu alanlara odaklanması sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.355)

Tedbir 355.1. Kritik teknolojilerde insan gücü ile özel sektörün teknoloji geliştirme ve adaptasyon yeteneğine ilişkin mevcut durum analizini de kapsayan ve teknolojilerin gelişme potansiyeli ile uzun vadeli arz ve talep dinamiklerini dikkate alan teknoloji yol haritaları hazırlanacaktır. [Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (S), TÜBİTAK]

 1. İlgili paydaşların katılım ve katkısı sağlanarak en az altı teknoloji yol haritası hazırlanacaktır.

Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecektir. (Kalkınma Planı p.384)

Tedbir 384.1. Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması ve desteklenmesi sağlanacaktır. [Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (S), İlgili Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları]

 1. Türkiye’de otonom ve bağlantılı mobilite uygulamalarına yönelik canlı test ve geliştirme sahası tespit edilecek, altyapı ihtiyacının destek fonları ile tamamlanarak kullanıma açılması için girişimlerde bulunulacaktır.
 2. Mobilite sektörleri sektörel yol haritası eylem planlarının ilk aşaması tamamlanacaktır.
 3. Yaygınlaşma planı hazırlanacaktır.

Başta internet tabanlı uygulamalar olmak üzere turizm sektörünün paylaşım ekonomisinden daha etkin faydalanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, sektördeki Ar-Ge faaliyetleri ile teknolojiye dayalı uygulamalar desteklenecektir. (Kalkınma Planı p.428)

Tedbir 428.3. Teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler geliştirilecektir. [Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)]

 1. Ziyaretçi deneyimini artıran teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirilecektir.

Tedbir 428.4. Yurt dışı menşeli mobil ve internet uygulamalarına yönelik mali hususlar başta olmak üzere ülkemiz mevzuatının uyumlaştırılması sağlanacaktır. [Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)]

 1. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda, bilişim araç ve ortamlarında yürütülecek seyahat acentalığı faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri de kapsayan mevzuat değişikliği hazırlıkları tamamlanacaktır.

Tedbir 428.5. İç turizmi ölçme sistemi kurulacaktır. [Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), TÜİK, İlgili STK’lar, GSM Operatörleri]

 1. Kişisel verilerin mahremiyetine dikkat edilerek telekomünikasyon firmalarının teknolojik imkânlarından yararlanılarak elde edilen verilerle yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan bir çalışma yürütülecektir.

Tedbir 428.6. Uygulama farklılıklarını ve bürokratik zorlukları ortadan kaldırmak üzere turizm yatırım süreci elektronik ortama taşınacak ve yatırımcıya iş yapma kolaylığı getirilecektir. [Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), İlgili Kurum ve Kuruluşlar]

 1. Turizm yatırımcı ve işletmecilerinin kamuyla iş ve işlemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve bunun için gereken kurumlar arası entegrasyonu sağlamak üzere gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin toplumun tüm kesimlerine eğitimin her kademesindeki programlar yoluyla benimsetilmesi sağlanacak; tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal bilinç güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.454)

Tedbir 454.7. Yazılım ve bilişim sektöründe; kayıt-tescil uygulamasının etkinliğinin ve bilinirliğinin artırılması amacıyla bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. [Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)]

 1. Yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör çalışanlarına yönelik olarak; seminerler verilecek, bilgilendirme kitapçığı dağıtılacak, broşür, tanıtım filmi ve sunum hazırlanacaktır.
 2. Bilişim firmalarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği en az üç ayrı bölgede ve farklı üniversitelerde tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecektir.

Yüksek hızlı ve kaliteli erişim imkânı sunan sabit ve mobil genişbant altyapıları yaygınlaştırılacak, fiziksel altyapıların ortak kullanımı teşvik edilecektir. (Kalkınma Planı p.464)

Tedbir 464.1. Elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı süreçleri etkinleştirilecek, yüksek hızlı ve kaliteli genişbant elektronik haberleşme altyapılarının ülke çapında yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik haberleşme bilgi sistemleri, fiber ağ, baz istasyonları, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı konularında düzenlemeler yapılacaktır. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), BTK]

 1. Baz istasyonlarına yönelik kira bedellerinin düşürülmesi için yürütülen çalışma tamamlanacaktır.
 2. Geçiş hakkı ve baz istasyonu ruhsat konusuna ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
 3. Geçiş hakkına ilişkin usul ve esaslarda ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılacaktır.

Genişbant altyapıları, ticari olarak ulaştırılamayan bölgelerde devlet desteğiyle kurulup işletilecektir. (Kalkınma Planı p.465)

Tedbir 465.2. Mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı kurulması sağlanacaktır. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S)]

 1. Daha önce GSM altyapısı kurulan 151 yerleşim yerine 4.5G ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 161 yerleşim yerine GSM ve 4.5G hizmeti götürülerek mobil genişbant haberleşme kapsama alanı genişletilecektir.

Elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemeler; hizmette ve altyapıda yakınsamanın etkileri, teknolojik gelişmeler ile arz ve talep dinamiklerindeki bölgesel farklılıklar dikkate alınarak güncellenecektir. (Kalkınma Planı p.466)

Tedbir 466.2. Frekans kaynakları, 5G ve ötesi mobil haberleşme teknolojilerine geçiş sürecinde teknolojik gelişmeler ve uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda tahsis edilecektir. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), BTK]

 1. 5G yol haritası uygulamaya alınacaktır.
 2. ITU, CEPT, RSPG gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları takip edilecektir.
 3. Mobil Genişbant Spektrum Stratejisi tamamlanacaktır.

Tedbir 466.3. Pazar analizleri kapsamında coğrafi pazar altında olası bölgesel farklılıklar incelenecek, pazar analizi ile getirilen yükümlülüklerin, uygun koşulların oluşması durumunda farklılaştırılabilmesine yönelik periyodik analizler yapılacaktır. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), BTK]

 1. Elektronik haberleşme altyapılarına ve hizmet sunumuna ilişkin ilçe bazında veriler toplanacaktır.
 2. UAVT’den ve işletmecilerden alınan veriler kullanılarak durum tespiti yapılacak, analiz sonuçları rapor haline getirilecektir.

Kamu alımları ve kamu tarafından özel işletmecilerle yapılan yetkilendirme sözleşmelerindeki düzenlemeler vasıtasıyla BİT sektöründe yerli katma değer artırılacaktır. Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin ölçek ve niteliği ile bu hizmetleri sunabilecek firmaların sağlayacağı şartlar ilişkilendirilecek, KOBİ ve yeni kurulan firmaların da gelişimine imkân sağlayacak sağlıklı rekabet ortamı oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.468)

Tedbir 468.1. Kamu kurumlarının BİT yatırımlarında yerli katma değeri artırmaya ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, bu amaca yönelik kurumsal tedarik planları hazırlanacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı]

 1. Kamu BİT yatırımlarında yerli katma değeri artırmaya ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacak, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların koordinasyonu sağlanacaktır.

Tedbir 468.2. Kamu kurumlarının BİT alımlarına ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenecek, kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmeti tedarik edeceği firmalara ilişkin kriterler tespit edilecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı]

 1. Kamu kurumlarının BİT envanteri ve analizi çalışması yürütülecek, BİT alımlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi çalışmalarının koordinasyonu sağlanarak gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
 2. Akreditasyon faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 3. Memnuniyet düzeyinin ölçümüne yönelik anket düzenlenecektir.

Tedbir 468.3. 5G ve ötesi teknolojiler için yerli üretim destekleri verilecek ve 5G hizmetlerine yönelik yetkilendirmelerde belirli oranlarda yerlilik şartı getirilecektir. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BTK]

 1. Sektör görüşleri alınarak 5G yetkilendirmesi konusunda değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
 2. Sektördeki yerlilik oranları ve yerli ürün gelişimi takip edilerek yetkilendirmeye ilişkin politika ve strateji önerileri geliştirilecektir.
 3. 5G yetkilendirmelerinde yerlilik şartlarına ilişkin taslak bir çalışma yapılacaktır.

Katma değerli uydu hizmetlerinin ve Türkiye’nin uydu ağının küresel kapsama alanının artırılması amacıyla uydu teknolojilerinin yerli kaynaklarla geliştirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek ve diğer ülkelerin uydu operatörleriyle işbirlikleri yapılacaktır. (Kalkınma Planı p.469)

Tedbir 469.1. TÜRKSAT 5A, 5B ve yerli imkânlarla geliştirilecek TÜRKSAT 6A uydusu hizmete alınacaktır. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), TÜRKSAT]

 1. Türksat 5A uydusu hizmete alınacaktır.

Türkiye’nin veri depolama, işleme ve iletimi faaliyetlerinde bölgesel veri üssü haline gelmesini sağlamak üzere, gerekli düzenleyici çerçeve ve teşvik mekanizması kurgulanıp uygulamaya konulacaktır. (Kalkınma Planı p.470)

Tedbir 470.1. İnternet Değişim Noktası (İDN) kurulmasına yönelik usul ve esaslar belirlenecek, İDN kurulumu gerçekleştirilecektir. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), BTK]

 1. İnternet Değişim Noktası kurulumu için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

Tedbir 470.2. Veri merkezi sektörünün geliştirilmesini sağlayacak düzenleyici çerçeve ve teşvik mekanizması oluşturulacak, Türkiye’nin yoğun ticaret yaptığı ülkelerle bulut hizmetlerinin sunulmasına yönelik işbirlikleri yapılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı]

 1. Veri merkezi sektörel envanter çalışması yapılacaktır.
 2. Veri merkezi teşvik mekanizması için düzenleyici çerçeve oluşturulacaktır.

Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek, bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirilecektir. (Kalkınma Planı p.472)

Tedbir 472.1. Türkiye Açık Kaynak Platformu hayata geçirilecek; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımların kitle kaynak yoluyla bu platform vasıtasıyla üretilmesi, bu ürünleri ihraç edebilecek hizmet sağlayıcıların oluşması ve ülkemizin yazılımcı havuzunun büyütülmesi sağlanacaktır. [Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK]

 1. Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulması çalışmaları yürütülecektir.

Yapay zekâ teknolojilerinin üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal politika belirlenecektir. (Kalkınma Planı p.473)

Tedbir 473.1. Yapay zekâ teknolojileri alanında yerli teknoloji üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal ölçekteki çalışmalar için yol haritası hazırlanacaktır. [Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK]

 1. Yapay Zekâ Teknolojileri Yol Haritası hazırlanacaktır.

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler ile kurumsal yapılanma oluşturulacak ve teknik altyapı güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.474)

Tedbir 474.1. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi güncellenecek, siber güvenliğe yönelik düzenlemeler ve teknik altyapı güçlendirilecek ve güçlü bir koordinasyon yapısı oluşturulacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK]

 1. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.
 2. Ulusal siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan ikincil mevzuata ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.

Tedbir 474.2. AB’nin Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifine uyum sağlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, BTK]

 1. Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi’nin Uygulanmasına İlişkin AB ile Uyum Sağlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi gerçekleştirilecektir.
 2. Kritik sektörlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının katılması planlanan iki çalıştay gerçekleştirilecektir.

Tedbir 474.3. İhtiyaç duyulan alanlarda siber güvenlik standartları oluşturulacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TSE, TÜBİTAK]

 1. Beş standardın tespiti, adaptasyonu ve yayınlanması sağlanacaktır.

Tedbir 474.4. Kritik altyapılarda bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasına yönelik usul ve esaslar belirlenerek hayata geçirilecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı]

 1. 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesini destekleyici Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanacaktır.
 2. Kurumsal ve idari düzenleme yapılacak, konuya ilişkin ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

Tedbir 474.5. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik tehditlere ilişkin siber istihbarat paylaşım ağı kurularak ulusal siber güvenlik olaylarına müdahale ve koordinasyon kapasitesi artırılacak, siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynaklar çoğaltılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK]

 1. Siber istihbarat paylaşım ağı kurulacaktır.

Siber güvenlik ekosistemi milli çözümlere dayalı olarak geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.475)

Tedbir 475.1. Siber güvenlik ekosisteminin faydalanması ve bu alanda katma değeri daha yüksek ürün ve çözümlerin geliştirilmesi amacıyla kamu araştırma kurumları ile üniversitelerin de dâhil olduğu siber güvenlik ürün ve teknoloji projeleri geliştirilecek ve bu projelerin çıktıları açık kaynak kodlu olarak siber güvenlik ekosistemiyle paylaşılacaktır. [Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK]

 1. 1.000 üniversite öğrencisine siber güvenlik eğitimi verilecektir.
 2. Beş yeni firma ekosisteme dâhil edilecek ve 10 firmaya ihracat desteği verilecektir.
 3. 30 ürüne yönelik etiketleme yapılarak sertifika verilecektir.
 4. Kritik altyapılara yönelik Endüstriyel Kontrol Sistemleri Test Yatağı Merkezi kurulacaktır.

Toplumun tüm kesimlerinde siber güvenlik kültürü ve insan kaynağının geliştirilmesi sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.476)

Tedbir 476.2. Siber güvenlik eğitimleri düzenlenecek ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Milli Eğitim Bakanlığı]

 1. Eğitim içerikleri belirlenerek eğitim için gerekli yazılım temin sürecine başlanacaktır.

Tedbir 476.3. Üniversitelerde siber güvenlik lisans ve yüksek lisans programları oluşturulacak, bilişim alanında mevcut lisans programlarının siber güvenlik müfredatı geliştirilecektir. [YÖK (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi]

 1. Üniversitelerin ilgili alanlarında müfredat değişikliği teşvik edilecektir.
 2. Yeni programların açılması sağlanacaktır.

İnternetin güvenli kullanımı ve toplumun internet üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyaları ile yasa dışı faaliyetlerden korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, ilgili düzenlemeler uluslararası yönelimler doğrultusunda güncellenecek, elektronik ortamdaki işlemlere hukuki geçerlilik kazandırmaya yönelik mekanizmalar oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.477)

Tedbir 477.1. Dezenformasyon kampanyalarına karşı doğrulama platformları desteklenecektir. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi]

 1. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda yapılacak olan 250 eğitimde, doğrulama platformları hakkında bilgi verilecek; söz konusu platformların etkin kullanımı saalanacaktır.

Tedbir 477.2. AB’nin Elektronik Kimlik Tespiti ve Güven Hizmetleri Tüzüğüne uyum sağlamak üzere güven hizmetlerine (e-mühür, SSL sertifikaları, e-imza, KEP) yönelik düzenlemeler güncellenecektir. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, BTK]

 1. AB’nin Elektronik Kimlik Tespiti ve Güven Hizmetleri Tüzüğü ( eIDAS) kapsamında ülkemizde de e-mühür ve SSL sertifikalarına ilişkin mevzuat düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
 2. e-İmza ile KEP’e ilişkin düzenlemeler tamamlanacaktır.

Tedbir 477.3. 5651 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler uluslararası yönelimler ve prensipler doğrultusunda güncellenecektir. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, BTK]

 1. İhtiyaçlar ve güncel gelişmeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesinin kararları ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak 5651 sayılı Kanunda değişikliğe ilişkin teknik hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
 2. 5651 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklere uyum sağlanabilmesi açısından ikincil mevzuattaki değişiklik çalışmaları tamamlanacaktır.

Tedbir 477.4. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, Güvenli İnternet Hizmetinin tanıtımı yapılarak bilinirliği artırılacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

 1. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik konferanslar, toplantılar ve okul ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Sınır aşan veri transferlerine ilişkin temel yaklaşım ve kuralları ortaya koyan düzenleme yapılacak, dijital ortamdaki verinin daha yüksek katma değer yaratacak şekilde kullanılmasına yönelik yöntemler araştırılacaktır. (Kalkınma Planı p.478)

Tedbir 478.1. Türkiye’de kalması güvenlik açısından gerekli ve stratejik açıdan önemli olan verinin tanımının, güvenlik seviyesinin, depolama ve iletişim standartlarının ilgili paydaşlarla birlikte belirlenmesine imkân verecek çerçeve düzenleme oluşturulacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK, KVKK]

 1. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanacaktır.
 2. Sağlık, iletişim kayıtları, genetik ve biyometrik verilerin yerli veri merkezlerine aktarılması çalışmalarına başlanacaktır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler teknolojinin getirdiği yenilikler ve uluslararası platformlarda benimsenen yeni yaklaşımlar doğrultusunda güncellenecek, bu alanda teknolojik gelişme teşvik edilecektir. (Kalkınma Planı p.479)

Tedbir 479.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü dikkate alınarak güncellenecektir. [Adalet Bakanlığı (S), KVKK]

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun AB Genel Veri Koruma Tüzüğü dikkate alınarak güncellenmesine ilişkin çalışmalar devam edecektir.

İnternet erişimi ve kullanımı bakımından gelir, bölge, cinsiyet ve yaş grupları arasındaki farklar azaltılacaktır. (Kalkınma Planı p.480)

Tedbir 480.1. Evrensel hizmet kaynakları kullanılmak suretiyle internet erişimi yaygınlaştırılacaktır. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Milli Savunma Bakanlığı]

 1. Elektronik haberleşme altyapısı olmayan 40 yerleşim yeri ve askeri birliğe genişbant internet erişimi sağlanacaktır.

Tedbir 480.3. Bilinçlendirme eğitimleri ve sayısal içerik geliştirilmesi gibi araçlarla sayısal bölünme azaltılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı]

 1. İnternet kullanımı alanında bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik üç kamu spotu yayımlanacaktır.
 2. İşbirliği yapılacak kuruluşlardan sayısal bölünmenin azaltılmasına yönelik ihtiyaç duyulan eğitim içerikleri toplanarak bu alandaki gerekli yazılımlar temin edilerek sayısal içerik geliştirilecektir.

Dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan araştırmalar yürütülecek ve istatistikler oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.484)

Tedbir 484.1. Dijital dönüşüm alanında teknik incelemeler, akademik çalışmalar, saha çalışmaları ve benzeri faaliyetleri kapsayan Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programı hayata geçirilecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlgili STK’lar]

 1. Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programı üniversiteler, özel sektör ve STK’ların katılımıyla hazırlanacaktır.

Lojistik faaliyetlerinde esneklik, hız, öngörülebilirlik, güvenlik, kalite, ölçek ekonomisi ve yenilikçilik gibi hizmet düzeyi parametreleri iyileştirilecektir. (Kalkınma Planı p.508)

Tedbir 508.3. Blokzincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasını teminen ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. [Ticaret Bakanlığı (S), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi]

 1. Eşyanın ihracat sürecindeki prosedürlerine ilişkin yazılım tamamlanacaktır.
 2. Blokzincir teknolojisinin gümrük işlemlerinde uygulanabilmesi için yol haritası oluşturulacaktır.
 3. Veri değişiminin sağlanabileceği ülkeler belirlenerek müzakereler gerçekleştirilecektir.

Kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak için e-devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden yararlanılacaktır. (Kalkınma Planı p.809)

Tedbir 809.1. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacaktır. [İletişim Başkanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi]

 1. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çalıştay düzenlenecektir.
 2. Taslak rehber çalışması tamamlanacaktır.
 3. İlgili kurumlarla taslak metin paylaşılacak ve görüşleri alınacaktır.
 4. Rehbere son şekli verilecektir.

Tedbir 809.2. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı]

 1. Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesi hazırlanacaktır.
 2. Belirlenen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda Bakanlıklar tarafından 2020 yılı sonuna kadar eylem planları hazırlanacaktır.

e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetişim ve koordinasyon yapısı güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.810)

Tedbir 810.2. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon artırılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı]ü

 1. Tamamlanan e-Belediye modüllerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı, hizmet ve standartların geliştirilmesine devam edilecek, kurumsal bilgi sistemleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.812)

Tedbir 812.1. e-Devlet Kurumsal Mimarisi oluşturularak kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TÜRKSAT]

 1. Kapsam, yöntem ve kullanılacak araçlar tanımlanacaktır.
 2. Mevcut durum analizi gerçekleştirilecektir.
 3. Gereksinimler ile yetkinlikler belirlenecektir.
 4. Ulusal hizmet, uygulama, veri ve altyapı mimarileri için hedef mimari belirleme çalışmaları yürütülecektir.

Tedbir 812.2. Kamu bilgi sistemlerinde veri standardizasyonu sağlanacak, kurumlar arası veri paylaşımının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TSE, TÜİK]

 1. Kamu bilgi sistemlerinde veri standardizasyonu sağlamaya yönelik mevzuat çalışması yapılacaktır.

Tedbir 812.3. Ulusal veri envanteri ve kamu veri sözlüğü hazırlanacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Devlet Arşivleri Başkanlığı, TÜİK]

 1. Ulusal veri sözlüğü çalışmaları kapsamında veri sahipleri belirlenerek veri standardizasyonu sağlanacaktır.
 2. 10 kamu kurumunda ulusal veri sözlüğü çalışması başlatılacaktır.

Tedbir 812.4. Kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TÜRKSAT]

 1. Kurumların hizmet envanteri çıkarılacaktır.
 2. Çıkarılan hizmet envanteri kapsamında kurumlararası veri paylaşım altyapısı kurulumuna başlanacaktır.

Tedbir 812.5. Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi tamamlanacaktır. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜRKSAT]

 1. Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi kapsamında fizibilite etüdü çalışmaları tamamlanacaktır.

Tedbir 812.6. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır. [İçişleri Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi]

 1. 1.398 belediyenin tamamı e-Belediye Bilgi Sistemi Projesinde yer alan modüllerden en az birine entegre edilecektir

Tedbir 812.7. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır. [Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Harita Genel Müdürlüğü]

 1. Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı uygulanacak ve izlemesi yapılacaktır.
 2. Coğrafi veri temaları hazırlanacaktır.
 3. Coğrafi veri ve metaveri entegrasyonu sağlanacak, kamu kurumlarının CBS çalışmalarını yürütme kapasitesi artırılacaktır.
 4. Coğrafi veri paylaşımı kuralları belirlenecektir.

Tedbir 812.8. Elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmaları tamamlanacak ve kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacaktır. [İçişleri Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK]

 1. T.C. Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği yayımlanacaktır.
 2. Kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması için kurumlar ve iller belirlenerek pilot uygulama hayata geçirilecektir.

Tedbir 812.9. Bürokrasiyi azaltmak ve iş süreçlerinde verimlilik sağlamak üzere kamu kurumları arasındaki her türlü veri, bilgi ve belge paylaşımları, gerekli bilgi sistemlerinin mevcut olması durumunda, ayrıca yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Devlet Arşivleri Başkanlığı]

 1. e-Yazışma Paketi (EYP) versiyon 2.0 tamamlanacaktır.
 2. Pilot çalışma tamamlandıktan sonra gerekli düzenleme ve düzeltmeler yapılarak mevzuat çalışmaları yürütülecektir.

Tedbir 812.10. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu oluşturulacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TÜBİTAK, TÜRKSAT]

 1. Halihazırda yürütülen pilot proje kapsamında prototip ürün geliştirilecektir.

Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.813)

Tedbir 813.1. Kamu BİT yatırımlarında açık kaynak kodlu yazılımın tercih edilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK]

 1. Kamuda açık kaynak kodlu ürün ve projelerin yaygınlaştırılmasına imkan sağlayan mevzuat çalışması tamamlanacaktır.

Tedbir 813.2. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe yönelik kurumsal planlar hazırlanacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), İlgili Kurum ve Kuruluşlar]

 1. Açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılacağı ürün grupları belirlenerek önceliklendirilecektir.
 2. 10 kurumda pilot kullanım sağlanacaktır.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkinliklerinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.814)

Tedbir 814.1. Kamuda siber güvenliğin koordinasyonu tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK]

 1. Siber güvenlik alanında hukuki, idari ve teknik gereksinimler belirlenecektir.
 2. Siber güvenliğe yönelik politika ve stratejiler güncellenecektir.
 3. Kamuda siber güvenliğin koordinasyonu ile ilgili olarak mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
 4. Siber güvenlik ekosistemine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Tedbir 814.2. Kamu kurumlarında bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması ve denetlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenecek, hazırlanacak rehberlerle bu konuda kamu kurumlarına yol gösterilecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TSE, TÜBİTAK]

 1. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayımlanacaktır.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten firmalara yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir.

Tedbir 814.3. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecektir. [Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK]

 1. Siber güvenlik tatbikatı teknik altyapısı geliştirilecek, senaryolar hazırlanacak ve 2020 yılı tatbikatı düzenlenecektir.

Tedbir 814.4. Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik kişisel bilgilerin korunması alanında eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir. [Adalet Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, KVKK]

 1. Kişisel bilgilerin korunmasını teminen, kamu kurumlarında çalışan personele yönelik ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde 20 eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır.

Kamu verisi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı artırmak ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkân sağlamak üzere ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde açık veri olarak kullanıma sunulacaktır. (Kalkınma Planı p.815)

Tedbir 815.1. Kamu verisinin paylaşımına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TÜİK]

 1. Açık veri alanında çerçeve mevzuata ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
 2. Kamu verilerinin açık veriye dönüştürülmesiyle ilgili kriterler belirlenecektir.

Tedbir 815.2. Kamu verisinin paylaşılacağı Ulusal Açık Veri Portalı hayata geçirilecek ve veri anonimleştirmeye ilişkin ilkeler belirlenecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), TÜİK]

 1. Ulusal açık veri portalı kurulacak ve veriler anonimleştirilerek portalda yayımlanacaktır.

Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değerin artırılması hedeflenecektir. (Kalkınma Planı p.816)

Tedbir 816.1. Kamu kurumlarının temin edecekleri BİT ürün ve hizmetlerinin teknik niteliklerine ilişkin standartlar konusunda usul ve esaslar belirlenecektir. [Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TSE]

 1. Mevcut durum analiz çalışmaları yapılacak ve uluslararası standartlar incelenecektir.

Tedbir 816.2. Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır. [Hazine ve Maliye Bakanlığı (S), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, DMO]

 1. İdarelerin yıllık satın alma planları oluşturabilecekleri ve ortak alıma uygun ihtiyaçların görüntülenebileceği altyapının hazırlanması amacıyla EKAP üzerinde platform kurulacaktır.
 2. Ortak ve toplu alıma imkân sağlayan mevzuat hazırlanacaktır.

[*Sorumlu/İşbirliği Yürütülecek Faaliyetler Yapılacak Kuruluşlar]